• Tartalom

17/2012. (II. 29.) VM rendelet

17/2012. (II. 29.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

2021.08.21.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) állattartó: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló FVM rendelet szerinti gazdálkodó;

b) embrió-átültető állomás: petesejtek és embriók előállítására, nyilvántartására, kezelésére, átültetésére, illetve értékesítésére szolgáló, helyhez kötött vagy mozgó létesítmény;

c) ex situ megőrzés: a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló FVM rendelet szerinti fogalom;

d) gazdálkodási év: a tárgyév május 1-jén kezdődő és az azt követő év április 30-ig tartó időszak;

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in vitro tároló;

f) genetikai anyag: sperma, embrió vagy petesejt;

g) in vitro megőrzés: genetikai anyag tartós megőrzése laboratóriumi körülmények között;

h) kancafedeztetési állomás: olyan tartási hely, ahol kancákat fedeztetési engedéllyel rendelkező fedezőménnel fedeztetnek;

i) körzeti tenyésztő: a fajtamegőrzési feladatok végrehajtásáért felelős, az elismert tenyésztőszervezet által alkalmazott szakember;

j) mesterséges termékenyítő állomás: olyan, az ehhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkező létesítmény, amelyben mesterséges termékenyítés céljából spermanyeréshez, kezeléshez és -értékesítéshez apaállatokat tartanak, vagy értékesítésre spermát kezelnek és tárolnak;

k) Országos Állattenyésztési Adatbázis: az állattenyésztésről szóló törvény alapján a tenyésztési hatóság által létrehozott és működtetett adatbázis;

l) támogatási időszak: 2012. május 1-jétől 2017. április 30-ig tartó időszak;

m) tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló FVM rendelet szerint a TIR-ben regisztrált tenyészet, amelynek állománya hiteles törzskönyvi ellenőrzés alatt áll;

n) várományos bika telep: olyan tartási hely, ahol a mesterséges termékenyítésre alkalmas minősítéssel rendelkező, spermanyerés szüneteltetése alatt álló apaállatot tartanak;

o)1 arculati elemek: a kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson feltüntetett,

oa) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet VI. melléklet 3.1. szerinti szlogen,

ob) az Európai Unió zászlajának logója,

oc) a Darányi Ignác Terv logója,

od) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) logója;

p)2 elismert tenyésztőszervezet: a tenyésztők által létrehozott olyan társadalmi szervezet, amelyet a tenyésztési hatóság a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet szerint tenyésztőszervezetként elismer.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő egyéb fogalmakat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szerint kell értelmezni.

2. A támogatás jellege és tárgya

2. § Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. mellékletben meghatározott fajták körébe tartozó állatgenetikai erőforrások megőrzése keretében az alábbi célprogramokra

a) in vitro megőrzés célprogram;

b) ex situ megőrzés célprogram;

c) tenyésztésszervezés célprogram;

d) tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram.

3. Támogatás mértéke

3. § A támogatás mértéke a 2. mellékletben célprogramonként meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § Támogatási kérelmet nyújthat be az állatgenetikai erőforrások fenntartásában részt vevő

a) elismert tenyésztőszervezet,

b) tenyésztőszervezetek szövetsége,

c) felsőfokú oktatási intézmény,

d) kutatási intézmény,

e) a tenyésztési hatóság,

f) mesterséges termékenyítő állomás,

g) embrió-átültető állomás,

h) spermatároló központ,

i) az ex situ megőrzés célprogram esetében az állat tartója

(a továbbiakban együtt: kérelmező).

5. § (1) Az in vitro megőrzés célprogram esetén támogatás igénybevételére a tenyésztési hatóság a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló FVM rendelet

szerint történt kijelölés alapján, valamint kutatási intézmények és felsőfokú oktatási intézmények, mesterséges termékenyítő állomások, embrió-átültető állomások, spermatároló központok, elismert tenyésztőszervezetek és azok szövetségei jogosultak, amennyiben vállalják, hogy

a) az elismert tenyésztőszervezet által meghatározott egyedekre vagy vonalakra vonatkozóan elvégzik, vagy szerződés alapján elvégeztetik a genetikai anyag begyűjtését, vagy a genetikai anyagot megvásárolják;

b) elvégzik vagy elvégeztetik a genetikai anyag mélyhűtésre történő előkészítését;

c) a genetikai anyag tárolásához biztosítják a szükséges technikai feltételeket;

d) gondoskodnak a genetikai anyag biztonságos megőrzéséről a támogatási időszak végéig;

e) nyilvántartásuk alapján biztosítják az adatszolgáltatást az Országos Állattenyésztési Adatbázisba;

f) nemzeti állatgenetikai erőforrás gyűjteményeket dokumentálnak;

g) az igénybevett támogatási összegből beszerzett eszközöket génmegőrzési célokra használják.

(2) A kutatási intézménynek, felsőfokú oktatási intézménynek, a mesterséges termékenyítő állomásnak, az embrió-átültető állomásnak, a spermatároló központnak, az elismert tenyésztőszervezetnek és azok szövetségeinek rendelkeznie kell

a) a tenyésztési hatósággal megkötött szerződéssel, amelyben vállalja az (1) bekezdésben foglaltak betartását a teljes támogatási időszakra vonatkozóan, és

b)3 állatfajtánként – az elismert tenyésztőszervezet kivételével – az elismert tenyésztőszervezet igazolásával arról, hogy a tárolni kívánt műszalma – baromfifélék esetén ampulla vagy műszalma – és embrió mennyisége, valamint genetikai minősége illeszkedik az elismert tenyésztőszervezet által kialakított megőrzési programhoz.

(3)4 A támogatott a (2) bekezdés a) pontja szerinti szerződést a támogatási kérelemre hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül megküldi a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár).

(4)5 A támogatási időszak alatt

a) egy szarvasmarha vagy bivaly bikától legfeljebb 250,

b) egy sertés kantól legfeljebb 500,

c) egy kostól vagy kecske baktól legfeljebb 200,

d) egy ló vagy szamár méntől legfeljebb 50,

e) házityúk esetében fajtánként legfeljebb 1500,

f) pulyka esetében fajtánként legfeljebb 300,

g) gyöngytyúk esetében legfeljebb 300,

h) kacsa és lúd esetében fajtánként legfeljebb 300

műszalma – baromfifélék esetén ampulla vagy műszalma – sperma begyűjtése, mélyhűtésre történő előkészítése és megőrzése támogatható.

(5) Támogatás csak a termékenyítő anyagot tartalmazó műszalmára – baromfifélék esetén ampullára – igényelhető.

(6) Embrió-előállítás csak szarvasmarha faj esetén támogatható. A támogatási időszak alatt egy donoranyától legfeljebb 20 embrió begyűjtése, mélyhűtésre történő előkészítése és megőrzése támogatható.

6. § (1) Az ex situ megőrzés célprogram esetén támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki vállalja, hogy a tenyésztési programban előírt tenyésztéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése mellett az elismert tenyésztőszervezet által kijelölt, a fajta fenntartása szempontjából kiemelten fontos

a) apaállatjelöltet, baromfifélék esetén állományt

aa) vásárol és nevel fel, vagy

ab) nevel fel

tenyésztési célra és vállalja annak tartását a 6. mellékletben meghatározottak szerint;

b) apaállatot, baromfifélék esetén állományt vásárol és vállalja annak ex situ tartását a 6. mellékletben meghatározottak szerint, vagy

c)6 a tenyészetében lévő vagy a megvásárolt apaállatot mesterséges termékenyítő állomáson, várományos bika telepen, vagy kancafedeztetési állomáson tartja.

(2) Azok az egyedek, baromfifélék esetén állományok, amelyek az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján támogatásban részesültek nem részesülhetnek támogatásban az (1) bekezdés b) pontja alapján.

(3) Ugyanazon egyedre, baromfifélék esetén állományra a támogatási időszak alatt az (1) bekezdés b) pontja szerint csak egy alkalommal igényelhető támogatás.

(4) Az állattartónak rendelkeznie kell a tenyésztési hatóság által kiadott a kérelmező szakmai és technikai felkészültségére vonatkozó állásfoglalásával.

(5)7 A 6. melléklet szerinti kötelező tenyészetben tartás időszakának első napja

a) baromfifélék esetén a Baromfi Információs Rendszer szerinti termelésbe állítás napja,

b) a többi állatfaj estében,

ba) ha az állattartó apaállatjelöltet vásárol, akkor az apaállatjelölt vásárlásának napja,

bb) ha az állattartó apaállatjelöltet nevel fel tenyésztési célra, akkor az apaállatjelöltnek a kérelmező tenyészetébe kerülésének napja, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőzően került az állattartó tenyészetébe az apaállatjelölt, akkor a támogatási kérelem benyújtásának napja,

bc) ha az állattartó apaállatot vásárol, akkor az apaállat vásárlásának napja.

(6)8 Az (5) bekezdés b) pont bb) alpontja esetében, amennyiben a támogatásra jogosult a támogatási időszakban több támogatási kérelmet nyújtott be, akkor a 6. melléklet szerinti kötelező tartási időszak kezdete a legutolsó támogatási kérelem benyújtásának napja.

(7)9 A 6. melléklet szerinti kötelező tenyészetben tartásnak a (6) bekezdésben megállapított naptól kezdődően folyamatosan fenn kell állnia.

(7a)10 A (7) bekezdés szerinti kötelezettséget megtartottnak kell tekinteni, amennyiben a támogatásra jogosult igazolni tudja, hogy a 6. melléklet szerinti kötelező tenyésztésben tartási időtartam azért szakadt meg, mert az állat ideiglenesen

a) karanténba került,

b) mesterséges termékenyítő állomásra került,

c) állatorvosi vizsgálaton volt, vagy

d) kiállításon vett részt.

(8)11 A magyar szürke szarvasmarha és a magyar házibivaly fajtákhoz tartozó bika központi felnevelésekor ugyanazon egyed esetén támogatás maximum két egymást követő gazdálkodási évben igényelhető.

(9)12 Kos és kecske bak központi felnevelése estén maximum 275 nap támogatható.

7. § (1) A tenyésztésszervezés célprogram esetén támogatás igénybevételére az az elismert tenyésztőszervezet, vagy tenyésztőszervezetek szövetsége jogosult, amely vállalja, hogy

a)13 a fajták megőrzéséért, a párosítási terv készítéséért és a vonalfenntartásért felelős tenyésztésvezetőt alkalmaz a génmegőrzési feladatok ellátására, és

b) körzeti tenyésztőt alkalmaz, ha az elismert tenyésztőszervezet által törzskönyvi ellenőrzésben tartott tenyészetek száma meghaladja a 25 tenyészetet.

(2) Azon elismert tenyésztőszervezetek vagy tenyésztőszervezetek szövetsége esetében, ahol az elismert tenyésztőszervezet által törzskönyvi ellenőrzésben tartott tenyészetek száma meghaladja a 25 tenyészetet, minden további megkezdett 25 tenyészet esetén újabb körzeti tenyésztő alkalmazható az (1) bekezdés b) pontja szerint.

8. § A tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén támogatás igénybevételére az az elismert tenyésztőszervezet, vagy azok szövetsége, valamint az érintett tenyésztőszervezet vagy azok szövetsége szakmai ajánlásával rendelkező felsőfokú oktatási vagy kutatási intézmény jogosult, amely vállalja, hogy

a) szakkönyvet vagy ismeretterjesztő anyagot készít,

b) a fajta hasznosítására vonatkozó program népszerűsítésére honlapot, internetes felületet készít,

c) hazai rendezvényeket szervez, előadásokat tart vagy azokon részt vesz,

d) nemzetközi rendezvényeket szervez, azokon részt vesz,

e) az állatgenetikai erőforrásokkal foglalkozó nemzetközi szervezetben tagdíjat fizet,

f)14

g) az állatállományok genetikai jellemzőit, a beltenyésztettség mértékét meghatározza, vagy

h) internet alapú nyilvántartást, vagy az adatok begyűjtéséhez, feldolgozásához informatikai rendszert készít, fejleszt és üzemeltet.

5. Kötelezettségek vállalása

9. §15 (1) Az in vitro megőrzés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak alatt az adott fajta egyedeitől genetikai anyagot mélyhűtve betárolni.

(2)16 Ha a vállalt feladat teljesítése építéssel járó tevékenységet is magában foglal,

a) akkor építési műszaki ellenőr alkalmazása vagy megbízása, valamint az építési napló vezetése abban az esetben is kötelező, ha a tevékenység nem építési engedély köteles,

b) és annak teljes költsége meghaladja az 50 000 eurót, akkor a Vhr. 25. § (4) bekezdése szerint ki kell helyezni az arculati elemeket.

(3) Valamennyi gépnek, technológiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

(4)17 Amennyiben a 2. melléklet 1. táblázat 2. sora szerinti gép- és eszközbeszerzésre a támogatási határozat kézhezvételét követően kerül sor, akkor ahhoz a kifizetési kérelemhez, amelyben az adott gépet vagy eszközt el kívánják számolni, a beszerzett tárgyra vonatkozóan legalább két részletes árajánlatot kell mellékelni.

10. § (1) Ex situ megőrzés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak alatt a tenyészeteihez tartozó tartási helyen a támogatott állatállomány tekintetében a tenyésztési programban meghatározott tartási és takarmányozási körülményeket biztosítani.

(2) Ex situ megőrzés célprogram esetén a támogatásra jogosult – a tenyésztési hatóság által jóváhagyott tenyésztési programban meghatározott – naprakész tenyésztési dokumentációt vezet vagy vezettet a tenyésztési program végrehajtásáról.

(3) Ex situ megőrzés célprogram esetén a támogatásra jogosultnak a teljes támogatási időszak alatt

a) be kell tartania a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló FVM rendeletben foglalt követelményeket;

b) meg kell felelnie a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló FVM rendeletben foglaltaknak és

ba) szarvasmarha és bivaly fajok tartása esetén a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló FVM rendelet szerinti;

bb)18 ló és szamár fajok tartása esetén a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló kormányrendelet szerinti;

bc) juh-és kecskefajok tartása esetén a juh- és kecske félék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló FVM rendelet szerinti;

bd) sertés faj tartása estén a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló FVM rendelet szerinti;

be) baromfi faj tartása esetén a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló FVM rendelet szerinti

jelölési, nyilvántartási és bejelentési előírásoknak.

11. § (1)19 A tenyésztésszervezés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak kezdetétől annak végéig folyamatosan

a) tenyésztésvezetőt, és

b) ha az elismert tenyésztőszervezet által törzskönyvi ellenőrzésben tartott tenyészetek száma meghaladja a 25 tenyészetet, körzeti tenyésztőt

alkalmazni.

(2) A tenyésztésvezető és a körzeti tenyésztő személye a támogatási időszak alatt változhat.

12. § (1) A tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak alatt minden gazdálkodási évben az állatgenetikai erőforrások megőrzése, hasznosítása témakörben egy ismeretterjesztő anyagot, vagy szakkönyvet elkészíteni, és e kiadványt az interneten mindenki számára térítésmentesen hozzáférhetően elhelyezni, ha a támogatási kérelem benyújtásakor vállalta szakanyagok vagy ismeretterjesztő anyagok készítését.

(1a)20 Az (1) bekezdés alapján elkészített ismeretterjesztő anyagok közül gazdálkodási évente legfeljebb egyre adható támogatás. Ha az ügyfél a támogatási kérelmében bármely gazdálkodási évre vonatkozóan ismeretterjesztő anyag és szakkönyv elkészítését is vállalta, akkor az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésénél a szakkönyvet kell figyelembe venni.

(2) A tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak alatt gazdálkodási évente egy – az állatgenetikai erőforrások megőrzése, hasznosítása témakörhöz kapcsolódó – hazai rendezvényt szervezni vagy ilyen rendezvényen részt venni, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a rendezvényen való részvételt vagy annak szervezését vállalta.

(3) A tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak alatt két – az állatgenetikai erőforrások megőrzése témakörhöz kapcsolódó – nemzetközi rendezvényt szervezni vagy ilyen rendezvényen részt venni, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a nemzetközi rendezvényen való részvételt vagy annak szervezését vállalta.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben előírt darabszámon felüli tételek nem támogathatóak.

(5) Ha a támogatásra jogosult a tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén a támogatási kérelem benyújtásakor vállalta az állatállományok genetikai jellemzőinek, vagy a beltenyésztettség mértékének meghatározását, akkor köteles az adott fajtára vonatkozó

a) matematikai és statisztikai jellemzők, valamint a beltenyésztettségi együttható meghatározásra,vagy

b) genetikai vizsgálatok

ba) vérből, szőrből, testi sejtekből származó DNS minta fragmentanalitikai vizsgálattal,

bb) ritka allélekre történő vizsgálattal, vagy

bc) mitokondriális DNS vizsgálattal

történő elvégzésére.

(6) A tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén valamely – az állatgenetikai erőforrásokkal foglalkozó – nemzetközi szervezetbeli tagsági díj fizetésekor a támogatásra jogosult kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási időszak végéig az adott nemzetközi szervezet tagja marad, ha a támogatási kérelem benyújtásakor vállalta, hogy nemzetközi szervezetben tagdíjat fizet.

(7)21 A 8. § a) és b) pontja szerinti kötelezettség vállalás esetén a támogatásra jogosult köteles az ismeretterjesztő anyagon, szakkönyvön, honlapon, vagy internetes felületen az arculati elemeket megjeleníteni.

(8)22 A 8. § c) és d) pontja szerinti rendezvényszervezés esetén a támogatásra jogosult köteles a rendezvény helyén az arculati elemeket feltüntetni.

(9)23 A támogatásra jogosult a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárását követően írásbeli emlékeztetőt készíteni, és azt a kifizetési kérelemmel együtt megküldeni a Kincstárnak.

(10)24 Az írásbeli emlékeztető tartalmazza:

a) a rendezvény helyszínét, időpontját, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,

b) legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató dátumozott fotót.

12/A. §25 A támogatásra jogosult valamennyi célprogram esetén köteles rájegyezni a 19. § (2a) bekezdés a), b), c) pont szerinti, és ex situ megőrzés célprogram esetében az f) pont szerinti adatokat azon számla és bizonylat eredeti példányára, amely másolatát a kifizetési kérelemhez csatolta.

6. A támogatási kérelem benyújtása

13. §26

7. A támogatási kérelem elbírálása

14. § (1)27 A támogatási kérelmet a Kincstár az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint célprogramonkénti rangsor állításával hozza meg.

(2) Az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pont cg) alpontja alapján irányító hatósági jogkörében eljárva közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható.

(3)28 A 4. melléklet szerinti felsőfokú vagy az 5. melléklet szerinti középfokú agrárvégzettség után a 3. melléklet alapján járó többletpont természetes személyeknek, gazdasági társaságoknak, társadalmi szervezeteknek, felsőfokú oktatási vagy kutatási intézményeknek és a tenyésztési hatóságnak kerül beszámításra. Őstermelők családi gazdasága esetében a felsőfokú agrárvégzettség után járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha az őstermelők családi gazdaságának bármely tagja rendelkezik a szakirányú végzettséggel.

(4) Többletpont adható az 5. mellékletben nem szereplő, azonosító számmal rendelkező vagy nem rendelkező kísérleti képzés keretében szerzett szakképesítés esetén, ha a kérelmező a végzettséget igazoló dokumentumhoz csatolja a képző vagy szakmai vizsgát szervező intézmény által kiadott igazolást arra vonatkozóan, hogy a kísérleti képzés keretében szerzett végzettség egyértelműen megfeleltethető valamely, az 5. mellékletben szereplő végzettségnek.

(5) A támogatási kérelem benyújtásakor a (3) bekezdés szerinti többletpont beszámításához a következő dokumentumokat kell mellékelni

a) a végzettséget igazoló bizonyítvány vagy oklevél másolatát,

b) a kérelmező azon igazolását, amely igazolja, hogy a megfelelő végzettséggel rendelkező személy a kérelmező alkalmazottja;

c) a társasági szerződés, az alapszabály, vagy alapító okirat másolatát, amely tartalmazza, hogy

ca) a gazdasági társaság tagja,

cb) a gazdasági társaság vagy társadalmi szervezet vezető tisztségviselője

a megfelelő végzettséggel rendelkező személy;

d) a szerződés másolatát, amely igazolja, hogy a szerződés alapján a megfelelő végzettséggel rendelkező személy látja el a szerződésben foglalt feladatokat;

e)29 az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolatát, amely tartalmazza, hogy a megfelelő végzettséggel rendelkező személy a családi gazdaság tagja.

(6) A 4. melléklet szerinti felsőfokú végzettség többletpontjának beszámítása esetén az 5. melléklet szerinti középfokú végzettségért többletpont nem adható.

15. § (1) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra a 3. melléklet szerint az ex situ megőrzés célprogram, a tenyésztésszervezés célprogram, valamint a tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetében az adott fajta veszélyeztetettségének függvényében.

(2) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra a 3. melléklet szerint az in vitro megőrzés célprogram esetén

a) a megőrzésbe vont fajták száma alapján,

b) a megőrzött genetikai anyag típusa alapján.

(3) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra a 3. melléklet szerint az ex situ megőrzés célprogram esetén a megőrzés módja alapján.

(4) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra a 3. melléklet szerint a tenyésztésszervezés célprogram esetén, ha legalább egy fajta esetében

a) a tenyésztési program szerint vonalfenntartás történik,

b) a tenyésztési program tartalmaz fajtahasznosítási programot,

c) a tenyésztési program tartalmazza a fajta speciális tulajdonságainak, az eredeti szociális viselkedésformáknak a megőrzését.

(5) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra a 3. melléklet szerint a tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén, ha az elismert tenyésztőszervezet, vagy azok szövetsége, valamint az érintett elismert tenyésztőszervezet vagy azok szövetsége szakmai ajánlásával rendelkező felsőfokú oktatási vagy kutatási intézmény

a) valamely – az állatgenetikai erőforrások megőrzése területén tevékenykedő – nemzetközi szervezettel együttműködik;

b) a beltenyésztettség mértékét meghatározza.

(6)30 Ha a kérelmező támogatási kérelme több fajtára irányul, akkor az (1) bekezdés szerinti többletpont a törzskönyvi nyilvántartás szerinti legalacsonyabb létszámmal rendelkező fajta alapján kerül beszámításra.

8. A támogatásra jogosult által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változások általános szabályai

16. § (1)31 A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult a Kincstárhoz benyújtott, a Kincstár által rendszeresített nyomtatványon visszavonhatja

a) a teljes támogatási kérelmét, vagy

b)32 a 2. § a) és b) pont szerinti célprogramok esetében a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozatban foglalt genetikai anyag és állatok legfeljebb 40%-át, vagy

c)33 a 2. § c) és d) pont szerinti célprogramok esetében a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozatban foglalt támogatási igény legfeljebb 40%-át.

(2) Az (1) bekezdés alapján visszavont tétel támogatási jogosultsága megszűnik, és a visszavont tételekre már igénybe vett teljes támogatási összeget – a vis maior események kivételével – a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(3) A támogatási időszak folyamán az (1) bekezdés szerinti visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak

a)34 2. gazdálkodási év vonatkozásában: 2014. március 31.

b)35 3. gazdálkodási év vonatkozásában: 2014. november 30.;

c)36 4. gazdálkodási év vonatkozásában: 2015. november 30.;

d)37 5. gazdálkodási év vonatkozásában: 2016. november 30.

9. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

17. § (1) Kötelezettségátadás – a jogutódlás kivételével – csak teljes célprogramra vonatkozóan lehetséges és egy célprogram tekintetében csak egy átvevőt érinthet.

(2) Kötelezettségátadásra a 2. § (1) bekezdés c) és d) pont szerinti célprogramok esetén nincs lehetőség.

(3) A támogatásra jogosult a kötelezettségeit kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt és a tenyésztési hatóság – in vitro megőrzés esetén az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium állatgenetikai erőforrások megőrzéséért felelős részlege – a kötelezettséget átvevő szakmai és technikai felkészültségére vonatkozó, a 13. § (2) bekezdés szerinti állásfoglalásának megszerzését követően ruházhatja át.

(4) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén az átvevőnek meg kell felelnie a jogosultsági feltételeknek. A jogosultsági feltételek megvizsgálásakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor.

(5) A kötelezettség átvállalása és átadása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik. Kötelezettségátadás – a jogutódlás kivételével – csak teljes gazdálkodási évre vonatkozhat és a támogatási időszak első gazdálkodási évére vonatkozóan nincs rá lehetőség.

18. § (1)38 A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a következő gazdálkodási évre vonatkozóan az adott gazdálkodási év április 30-ig kell benyújtani a tenyésztési hatóság – in vitro megőrzés esetén az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium állatgenetikai erőforrások megőrzéséért felelős részlege – állásfoglalásával együtt a Kincstárhoz. A nyomtatványnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia

a) a kötelezettséget átadó ügyfél azonosítási adatai,

b) a kötelezettséget átvevő ügyfél azonosítási adatai,

c) a célprogram azonosítása,

d) a kötelezettségátadáshoz szükséges nyilatkozatok, és

e) az ügyfelek aláírásai.

(2) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtást követő 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtást követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza.

10. A kifizetési kérelem benyújtása

19. § (1)39 A kifizetési kérelmet a 2013/2014-es gazdálkodási évtől kezdődően a tárgyévet követő június 1. és június 30. között, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a Kincstárhoz.

(1a)40 A 13. § alapján támogatási kérelmet benyújtó ügyfelek közül a 2013. évben kifizetési kérelmet az nyújthat be, akire vonatkozóan a Kincstár nem hozott már jogerőssé vált

a) érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzést,

b) támogatási kérelmet elutasító határozatot, vagy

c) eljárást megszüntető végzést.

(1b)41 A kifizetési kérelem elektronikus benyújtásának módjára, meghatalmazott eljárására, az elektronikus kapcsolattartásra

a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet rendelkezéseit,

b) 2015. évben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendelet, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendelet rendelkezéseit

kell alkalmazni.

(2)42 A kifizetési kérelemhez elektronikus úton, szkennelés útján előállított formában csatolni kell

a)43 a támogatás megítéléséhez szükséges bizonylatok másolatát, a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok másolatát, a kifizetési jegyzékeket,

b)44 a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon számla- és bizonylatösszesítő betétlapot, valamint közbeszerzés esetén a közbeszerzési tevékenység felülvizsgálatához szükséges, a Kincstár által rendszeresített közbeszerzési nyilatkozaton kért csatolandó dokumentumokat,

c)45

d)46 tenyésztésszervezés célprogram esetén a tenyésztésvezetővel és a körzeti tenyésztő alkalmazásával kapcsolatos szerződés másolatát;

e)47 in vitro megőrzés célprogram esetén, amennyiben a vállalt feladat teljesítéséhez építéssel járó tevékenység elvégzése szükséges:

ea)48 a véglegessé vált építési engedély hiteles másolatát – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást – vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;

eb)49 engedélyköteles építési tevékenység esetén az ügyfél nevére szóló véglegessé vált használatbavételi engedély egy példányát vagy annak hiteles másolatát;

ec) nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát;

ed) építéssel érintett terület tulajdoni lapjának másolatát, valamint a térképrészlet másolatát;

ee) amennyiben az építéssel érintett terület nem a kérelmező tulajdonában van, akkor a tulajdonos bizonyító erejű hozzájáruló nyilatkozatát, mely legalább a támogatási időszakra szól;

ef)50 a (2b) bekezdés szerinti dokumentumokat;

eg) építési műszaki ellenőr alkalmazását alátámasztó dokumentum másolatát;

eh) építési napló és felmérési napló másolatát;

f)51 in vitro megőrzés célprogram esetén

fa) valamennyi gép, technológiai elem minőségi tanúsítványának másolatát,

fb)52 a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon árajánlatos tétel bejelentő lapot, és

fc) közbeszerzési eljárás lefolytatásának kivételével legalább kettő, a 9. § (4) bekezdésében meghatározott részletes árajánlatot.

(2a)53 A (2) bekezdés a) pontban szereplő bizonylatok másolatán szerepelnie kell:

a) az ügyfél-azonosítónak,

b) az első kifizetési kérelem benyújtási időszak kivételével a támogatási határozat azonosító számának,

c) a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzésnek,

d) az „Eredetivel egyező másolat” rájegyzésnek, és

e) az ügyfél aláírásának.

(2b)54 Ha a tétel az építési normagyűjteményben

a) szerepel, akkor az elszámolni kívánt bizonylathoz az építési normagyűjtemény szerinti bontású számlarészletezőt,

b)55 nem szerepel, akkor a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon árajánlatos tétel bejelentő lapot, és közbeszerzési eljárás lefolytatásának kivételével legalább kettő részletes árajánlatot

kell a kifizetési kérelemhez mellékelni.

(3)56 A második kifizetési kérelem benyújtási időszakot követően a Kincstár azokat az ügyfeleket, akik addig még nem nyújtottak be kifizetési kérelmet, nyilatkozattételre hívja fel

a) a kifizetési kérelem benyújtásának várható időpontjáról, vagy

b) a támogatási kérelem visszavonásáról.

(4)57

(5)58 A kifizetési kérelemben az adott gazdálkodási év befejező napjáig (április 30-ig) a 9–12. § szerint elvégzett tevékenységekre igényelhető támogatás.

(5a)59 A kifizetési kérelemben csak arra az állatra, illetve állományra igényelhető támogatás, amelyik a 6. mellékletben meghatározott kötelező tenyészetben tartási időszak teljes tartama alatt a kérelmező tenyészetében található a 6. §-ban meghatározottak szerint.

(6)60 Egy kifizetési időszakban egy kérelmező csak egy kifizetési kérelmet nyújthat be. Ha több kifizetési kérelem kerül benyújtásra, akkor az utolsóként benyújtott, a korábbi kérelmek módosításának számító kérelem alapján történik a kifizetési kérelem elbírálása.

(7)61 A kifizetési kérelemben nem igényelhető az adott kiadási tételhez tartozó, a támogatási kérelemben feltüntetett fajtán kívüli, és a támogatási határozattal jóváhagyott létszámot meghaladó egyedre/állományra támogatás.

11. A támogatás folyósítása

20. § (1) A támogatás évente egy összegben történő folyósítása a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak alapján, forintban történik.

(2)62 Az adott évi kifizetés összege a számlamásolattal vagy kifizetési jegyzékkel igazolt költségek 90%-a, a Vhr. 19. §-ában és 20. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Egyéb elszámolható kiadás nem számolható el.

(3) Az adott évi támogatási összeg a jogcímre vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után kerül kifizetésre.

(4) Az ex situ megőrzés célprogram (3) bekezdés szerinti adminisztratív ellenőrzése sertés faj esetén az Országos Állattenyésztési Adatbázis alapján történik.

(5)63 Amennyiben a támogatásra jogosult az adott gazdálkodási évben nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy arra a gazdálkodási évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban az adott gazdálkodási évben is fennállnak, amelyek betartását a Kincstár a 21. § (2) bekezdése szerint vizsgálhatja.

(6)64 In vitro megőrzés célprogram esetén az építéssel járó tevékenységek kivitelezése, valamint a gépek, technológiai elemek beszerzése csak a szükséges engedélyek, minőségi tanúsítványok megléte esetén támogatható.

(7)65 In vitro megőrzés célprogram esetén az építési tevékenységek költségeinek kifizetése csak a műszaki átadás-átvétel után lehetséges.

12. Ellenőrzés

21. § (1)66 A jogosultsági feltételeket és a kötelezettségvállalási előírások teljesítését a Kincstár évente ellenőrzi. A Kincstár az ellenőrzésbe külön megállapodás alapján – az in vitro megőrzés célprogram kivételével – a tenyésztési hatóságot is bevonhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a kifizetési kérelemre vonatkozóan

a) adminisztratív ellenőrzést, és

b) helyszíni ellenőrzést

foglal magában.

(3) A támogatottnak a helyszíni ellenőrzés során lehetővé kell tennie a támogatás feltételeinek teljes körű ellenőrzését az adott gazdálkodási évre és a támogatási időszak korábbi éveire vonatkozóan.

(4)67 In vitro megőrzés célprogram esetén a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzést a Kincstár minden kifizetési kérelmet benyújtónál évente elvégzi.

(5)68 A (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során a Kincstár kikérheti az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium állatgenetikai erőforrások megőrzéséért felelős részlegének szakmai véleményét az előírások betartására vonatkozóan.

(6)69 Az állatokra és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadottnak, amelyek az ENAR nyilvántartásba bejelentésre kerültek és a nyilvántartásban szerepelnek. Az ENAR nyilvántartásba bejelentett adtok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítésért a kérelmező felelős annak minden jogkövetkezményével együtt.

13. Jogkövetkezmények

22. § (1)70 Ha támogatásra jogosult in vitro megőrzés célprogram esetén nem tesz eleget az 5. § (3) bekezdésben foglaltaknak azáltal, hogy határidőre nem küldi meg a Kincstárnak az érvényes szerződést, akkor a támogatásra jogosult a támogatásból a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül.

(2) Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget az 5. § (5) bekezdésben vállalt kötelezettségének, akkor az intézkedésből a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül, és a kifizetett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.

(3) Ha a 9. § szerinti megőrzésre vállalt tételek a támogatásra jogosultnak felróható okból károsodnak vagy megsemmisülnek, vagy azokat felhasználja vagy értékesíti, akkor a támogatásra jogosult a támogatásból a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül, és a kifizetett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.

(3a)71 Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget

a) a 9. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak, akkor vele szemben a Vhr. 30. § (7) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazandók,

b) a 9. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, akkor vele szemben a második kifizetési kérelem benyújtásától kezdve a Vhr. 25. § (4) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazandók,

c) a 9. § (3) bekezdésben foglaltaknak, akkor az adott tételre támogatás nem fizethető.

(4) Ha a támogatásra jogosult nem teljesíti a 10. § (2) bekezdésben foglaltakat azáltal, hogy a tenyésztési program valamely előírását nem tartja be, akkor a célprogramra vonatkozó támogatás adott gazdálkodási évre vonatkozó része nem kerül kifizetésre.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően, ha nem naprakészen vezeti a tenyésztési dokumentációt, akkor

a) abban az esetben, ha a hiányosságok pótolhatóak, az adott gazdálkodási évi, a célprogramra vonatkozó támogatási összeg 10%-ára nem jogosult,

b) abban az esetben, ha a hiányosságok nem pótolhatóak, vagy a tenyésztési dokumentáció hiányosságára a támogatási időszak alatt nem első alkalommal kerül sor, az adott gazdálkodási évi, a célprogramra vonatkozó támogatási összeg felére jogosult.

(6)72 Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget

a) 10. § (3) bekezdés a) pont szerinti előírásnak, akkor vele szemben a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló rendelet szerinti jogkövetkezmények alkalmazandók,

b) a 10. § (3) bekezdés b) pontban az adott egyedre, baromfifélék esetén állományra vonatkozóan az egyes fajok ENAR, valamint a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló FVM rendeletnek megfelelő jelölési, nyilvántartási és bejelentési kötelezettségének, akkor az adott egyedre, baromfifélék esetén állományra vonatkozóan az adott gazdálkodási évi támogatási összegre nem jogosult.

(7)73 Ha a támogatásra jogosult ex situ megőrzés célprogram esetén a támogatási időszakra vonatkozóan 50%-kal kevesebb egyedre, baromfifélék esetén állományra nyújt be kifizetési kérelmet, mint a támogatási kérelemre hozott határozatban jóváhagyott állatlétszám, akkor a célprogramra vonatkozó kifizetett támogatás 10%-ára nem jogosult, és a kifizetett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén vissza kell fizetnie.

(8) Ha a 11. § (1) bekezdés a) pontja szerint alkalmazott tenyésztésvezető, vagy b) pontja szerint alkalmazott körzeti tenyésztő álláshelyének betöltésében 30 napot meghaladó időszakra megszűnik a folytonosság, akkor a támogatás adott gazdálkodási évre vonatkozó része nem kerül kifizetésre.

(9) Ha a támogatásra jogosult a tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén az adott gazdálkodási évre nem nyújt be kifizetési kérelmet, akkor a tárgyévet követő gazdálkodási évben esedékes támogatási összeg 80%-ára lesz jogosult.

(10) Ha az egyes célprogramok keretében vállalt előírásoknak való meg nem felelés miatt ugyanazon gazdálkodási évben több kötelezettségszegés is megállapításra kerül, akkor a magasabb százalékos arányú jogkövetkezményt kell alkalmazni.

(11)74 Ha a támogatásra jogosult tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén a támogatási időszakra vonatkozóan 50%-nál kisebb összegre nyújt be kifizetési kérelmet, mint a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg, akkor a célprogramra vonatkozó támogatás ötödik gazdálkodási évre vonatkozó részének 50%-a nem kerül kifizetésre.

23. §75 Ha a támogatásra jogosult a támogatási időszak alatt adott célprogramban egynél több alkalommal nem részesül kifizetésben, mert a benyújtott kifizetési kérelme teljes mértékben elutasításra kerül, akkor az adott célprogramra vonatkozó támogatási jogosultsága megszűnik, és az adott célprogramra már igénybe vett teljes támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.

14. Vis maiorra vonatkozó szabályok

24. § (1)76 In vitro megőrzés célprogram esetén az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló rendeletben meghatározottakon túl a Kincstár vis maiorként ismeri el a következő eseteket:

a) az állategészségügyi okból, vagy

b) a fantomra való szoktatás sikertelensége miatt

meghiúsult mintabegyűjtés;

c) a sperma vagy az embrió a konzerváció során nem felel meg a felhasználhatóságra vonatkozó előírásoknak.

(2) Vis maior esemény fennállása miatt meghiúsult mintabegyűjtés, elpusztult minták és állatok esetében az érintett tételekre a teljesítési kötelezettség megszűnik.

(3)77 A 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás esetében a támogatásra jogosult részére a vis maior esemény következtében be nem tárolt vagy elpusztult mintákra, állatokra az adott évben felmerült költségekről szóló, benyújtott számlák alapján járó támogatási összeg teljes összege kifizetésre kerül, amennyiben a vis maior esemény bejelentését a Kincstár elfogadja.

(4)78 Az (1) bekezdés szerinti esetben a Kincstár a megsemmisült mintákat és állatokat kizárja a támogatott minták és állatok közül, azonban a támogatásra jogosultat a mintákra és állatokra már igénybe vett támogatás vonatkozásában visszafizetési kötelezettség nem terheli.

15. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26. § Ez a rendelet

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 39. cikkének (5) bekezdése,

b)79 a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet

c)80

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

27. §81 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 101/2012. (IX. 28.) VM rendelettel megállapított 13. § (1) bekezdését a 2012. április 1-jétől benyújtott támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.

28. §82 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet (a továbbiakban: 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet) által megállapított 1. § (1) bekezdés o) pontját, 6. § (1) bekezdés c) pontját, 6. § (5)–(9) bekezdést, 7. § (1) bekezdés a) pontját, 9. §-át, 11. § (1) bekezdését, 12. § (7)–(10) bekezdését, a 13. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontját, 15. § (6) bekezdését, 16. § (1) bekezdés c) pontját, 19. § (1) bekezdés e) és f) pontját, 20. § (6) és (7) bekezdését, 21. § (4)–(6) bekezdését, a 3. mellékletét, és a 6. mellékletét a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor83 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

29. §84

30. §85 E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 12.§ (1a) pontját, valamint a 29. §-át a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor86 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

31. §87 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet [a továbbiakban: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet] által megállapított 1. § (1) bekezdés p) pontját és 13. § (9)–(10) bekezdését a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet hatálybalépésekor88 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

32. §89 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú támogatási, és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 61/2013. (VII. 19.) VM rendelettel [a továbbiakban: 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet] megállapított 9. § (2) és (4) bekezdését, a 10. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontját, a 12/A. §-át, a 16. § (3) bekezdését, a 19. § (1) bekezdését és a (2) bekezdés a)–b) pontját, e) pont ef) alpontját, és f) pontját, a 19. § (2a)–(2b) bekezdését, a 20. § (2) és (5) bekezdését, a 22. § (3a) és (6) bekezdését, valamint a 2. melléklet 1. In vitro megőrzési célprogram táblázat A:2 mezőjét és a 3. mellékletét a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet hatálybalépésekor90 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

33. §91 (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 13/2014. (II. 24.) VM rendelettel [a továbbiakban: 13/2014. (II. 24.) VM rendelet)] megállapított 5. § (3) bekezdését, a 16. § (1) bekezdés b) és c) pontját, a (3) bekezdés a) pontját, a 19. § (1)–(3) bekezdését, valamint a 23. §-át a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet hatálybalépésekor92 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 13/2014. (II. 24.) VM rendelet hatálybalépésének93 napját megelőző napon hatályos 19. § (4) bekezdését a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

34. §94 Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított

a) 12. § (8) bekezdését a 2014. május 1-jétől induló gazdálkodási évtől kell alkalmazni,

b) 19. § (1) és (7) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor95 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

35. §96 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 6. § (7a) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor97 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

36. §98 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 19. § (1b) és (5a) bekezdést, 22. § (7) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor99 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 17/2012. (II. 29.) VM rendelethez

1. Védett őshonos mezőgazdasági állatfajták

 

A

B

1

Faj

Fajta

2

Szarvasmarha

magyar szürke szarvasmarha

3

Bivaly

magyar házibivaly

4

gidrán

5

hucul

6

kisbéri félvér

7

lipicai

8

furioso-north star

9

nóniusz

10

magyar hidegvérű

11

shagya arab

12

Szamár

magyar parlagi szamár

13

Sertés

szőke mangalica

14

fecskehasú mangalica

15

vörös mangalica

16

Juh

hortobágyi (magyar) racka

17

gyimesi racka

18

tejelő cigája

19

cigája

20

cikta

21

Kecske

magyar parlagi kecske

22

Házi tyúk

sárga magyar tyúk

23

kendermagos magyar tyúk

24

fehér magyar tyúk

25

fogolyszínű magyar tyúk

26

fehér erdélyi kopasznyakú tyúk

27

fekete erdélyi kopasznyakú tyúk

28

kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk

29

Gyöngytyúk

magyar parlagi gyöngytyúk

30

Kacsa

tarka magyar kacsa

31

fehér magyar kacsa

32

Pulyka

bronz pulyka

33

réz pulyka

34

Lúd

fodros tollú magyar lúd

35

magyar lúd

2. Veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták

 

A

B

1

Faj

Fajta

2

Szarvasmarha

magyartarka szarvasmarha

2. melléklet a 17/2012. (II. 29.) VM rendelethez100

A támogatás céljára kifizethető maximális összegek

1. In vitro megőrzés célprogram

 

A

B

1

A támogatás tárgya

A támogatás maximuma (Euró/egység)

2

Mélyhűtve megőrzés gépeinek és eszközeinek beszerzése, üzemeltetése, építéssel járó tevékenység megvalósítása

90 000 Euró/támogatott

3

Magyartarka szarvasmarha sperma mélyhűtve történő megőrzése

9 Euró/műszalma

4

Magyar szürke szarvasmarha sperma mélyhűtve történő megőrzése

18 Euró/műszalma

5

Szarvasmarha embrió mélyhűtve történő megőrzése

360 Euró/embrió

6

Sertés sperma mélyhűtve történő megőrzése

2 Euró/műszalma

7

Juh és kecske sperma mélyhűtve történő megőrzése

11 Euró/műszalma

8

Ló és szamár sperma mélyhűtve történő megőrzése

36 Euró/műszalma

9

Házityúk sperma mélyhűtve történő megőrzése

7 Euró/500 µl ampulla vagy 7 Euro/műszalma

10

Gyöngytyúk sperma mélyhűtve történő megőrzése

7 Euró/500 µl ampulla vagy 7 Euro/műszalma

11

Pulyka sperma mélyhűtve történő megőrzése

7 Euró/500 µl ampulla vagy 7 Euro/műszalma

12

Kacsa sperma mélyhűtve történő megőrzése

7 Euró/500 µl ampulla vagy 7 Euro/műszalma

13

Lúd sperma mélyhűtve történő megőrzése

7 Euró/500 µl ampulla vagy 7 Euro/műszalma

2. Ex situ állattartás célprogram

 

A

B

1

A támogatás tárgya

A támogatás maximuma (Euró/egység)

2

Növendék magyartarka szarvasmarha bika vásárlása

1 080 Euró/állat

3

Bivaly bika vásárlása

1 800 Euró/állat

4

Magyartarka szarvasmarha bika központi felnevelése

1 840 Euró/állat

5

Magyar szürke szarvasmarha bika központi felnevelése

360 Euró/állat/év

6

Bivaly bika központi felnevelése

900 Euró/állat/év

7

Magyartarka szarvasmarha bika elhelyezése várományos bika telepen vagy mesterséges termékenyítő állomáson

6 Euró/állat/nap

8

Sertés kan vásárlása vagy felnevelése

432 Euró/állat

9

Növendék kos és kecske bak vásárlása

180 Euró/állat

10

Kos és kecske bak központi felnevelése

0,6 Euró/állat/nap

11

Ló és szamár mén vásárlása

5 400 Euró/állat

12

Ló és szamár mén tartása mesterséges termékenyítő állomáson

1 080 Euró/állat/év

13.

Ló és szamár mén tartása kancafedeztető állomáson

1 080 Euró/állat/év

14.

Házityúk kakas vásárlása vagy felnevelése

15 Euró/állat

15.

Gyöngytyúk kakas vásárlása vagy felnevelése

15 Euró/állat

16.

Kacsa gácsér vásárlása vagy felnevelése

20 Euró/állat

17.

Lúd gúnár vásárlása vagy felnevelése

43 Euró/állat

18.

Pulyka kakas vásárlása vagy felnevelése

43Euró/állat

3. Tenyésztésszervezés célprogram

 

A

B

1

A támogatás tárgya

A támogatás maximuma (Euró/egység)

2

Tenyésztésvezető, körzeti tenyésztő alkalmazása

720 Euró/fő/hónap

4. Tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram

 

A

B

1

A támogatás tárgya

A támogatás maximuma (Euró/egység)

2

Ismeretterjesztő anyag (szórólap, tájékoztató füzet, poszter)

3 600 Euró/ismeretterjesztő anyag

3

Szakkönyv

7 200 Euró/könyv

4

Internetes szolgáltatás (honlap-szerkesztés, internet-előfizetés)

1 800 Euró/év

5

Szoftverfejlesztés (fajta jellemzése, hasznosítása, speciális adatok nyilvántartása)

21 600 Euró

6

Matematikai, statisztikai jellemzők, beltenyésztettségi együttható meghatározása

900 Euró/fajta

7

Genetikai vizsgálat

36 Euró/vizsgálat

8

Hazai rendezvény szervezése, részvétel, előadás tartása

1 080 Euró/rendezvény

9

Nemzetközi rendezvény szervezése, részvétel

1 440 Euró/rendezvény

10

Nemzetközi szervezet tagdíja

1 800 Euró/év

3. melléklet a 17/2012. (II. 29.) VM rendelethez101

1. In vitro megőrzés célprogram

 

 

A

B

C

D

 

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

 

2

Felsőfokú végzettség

1 fő

Oklevél másolata

10

 

3

1 fő felett

20

 

4

Megőrzésbe vont fajták száma

1–5

Támogatási kérelem szerint

10

 

5

6–10

20

 

6

11–15

30

 

7

15 felett

40

 

8

Sperma megőrzése

Támogatási kérelem szerint

10

 

9

Embrió megőrzése

10

 

10

Szaporítóanyag vonalankénti megőrzése

20

 

11

Mindösszesen

Max. 100 pont

2. Ex situ megőrzés célprogram

 

 

A

B

C

D

 

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

 

2

Középfokú végzettség

1 fő

Bizonyítvány másolata

1

 

3

1 fő felett

5

 

4

Felsőfokú végzettség

1 fő

Oklevél másolata

10

 

5

1 fő felett

20

 

6

Megőrzésbe vont fajta/fajták nőivarú állomány létszáma

200 alatt

Törzskönyvi nyilvántartás 2012. január 1-jei állapota szerint

20

 

7

200–500

15

 

8

501–1000

10

 

9

1000 felett

5

 

10

Központi apaállat-jelölt nevelése

Támogatási kérelem szerint

15

 

11

Apaállat mesterséges termékenyítő állomáson való elhelyezése

10

 

12

Mindösszesen

Max. 65 pont

3. Tenyésztésszervezés célprogram

 

 

A

B

C

D

 

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

 

2

Felsőfokú végzettség

1 fő

Oklevél másolata

10

 

3

1 fő felett

20

 

4

Megőrzésbe vont fajta/fajták nőivarú állomány létszáma

200 alatt

Törzskönyvi nyilvántartás 2012. január 1-jei állapota szerint

20

 

5

200–500

15

 

6

501–1000

10

 

7

1000 felett

5

 

8

Vonalfenntartás

Tenyésztési program szerint

10

 

9

Fajtahasznosítási program fenntartása

10

 

10

A fajta speciális tulajdonságainak és a fajta jellemző szociális viselkedésformáinak a megőrzése

5

 

11

Mindösszesen

Max. 65 pont

4. Tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram

 

 

A

B

C

D

 

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

 

2

Felsőfokú végzettség

1 fő

Oklevél másolata

10

 

3

1 fő felett

20

 

4

Megőrzésbe vont fajta/fajták nőivarú állomány létszáma

200 alatt

Törzskönyvi nyilvántartás 2012. január 1-jei állapota szerint

20

 

5

200–500

15

 

6

501–1000

10

 

7

1000 felett

5

 

8

Az állatállományok genetikai jellemzőinek vagy a beltenyésztettség mértékének meghatározása

Támogatási kérelem szerint

15

 

9

Az állatgenetikai erőforrásokkal foglalkozó nemzetközi szervezetben tagdíj fizetése

10

 

10

Mindösszesen

Max. 65 pont

4. melléklet a 17/2012. (II. 29.) VM rendelethez

A támogatási kérelmek elbírálása során elfogadható felsőfokú agrárvégzettségek a felsőoktatási alap és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján

 

A

B

C

D

1

Képzési terület

Korábbi főiskolai (F) és egyetemi (E) szakok

Többciklusú képzési rendszer szerinti

Egységes, osztatlan képzések

2

Alapszak

Mesterszak

3

Agrár

állatorvosi (E)

állatorvosi

4

állattenyésztő mérnöki (F)

állattenyésztő mérnöki

állattenyésztő mérnöki

5

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

6

mezőgazdasági mérnöki (F) agrármérnöki (E)

mezőgazdasági mérnöki

agrármérnöki

5. melléklet a 17/2012. (II. 29.) VM rendelethez

A támogatási kérelmek elbírálása során elfogadható szakképesítések

1. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

 

A

B

1

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

2

22 2 6131 06 1 0 01

Állattenyésztő

3

23 5 3124 16 6 3 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

4

22 2 6139 06 1 0 02

Baromfi- és kisállattenyésztő

5

22 5 3124 16 6 3 02

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

6

22 2 6135 06 1 0 03

Juhtenyésztő

7

22 5 3124 16 6 3 04

Juhtenyésztő szaktechnikus

8

22 2 6134 06 1 0 04

Lótenyésztő

9

22 5 3124 16 6 3 05

Lótenyésztő szaktechnikus

10

22 2 6133 06 1 0 05

Sertéstenyésztő

11

22 5 3124 16 6 3 06

Sertéstenyésztő szaktechnikus

12

22 2 6132 06 1 0 06

Szarvasmarhatenyésztő

13

22 5 3124 16 6 3 07

Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus

2. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

 

A

B

1

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

2

31 6203 02

Állattenyésztő

3

31 6203 03

Baromfi- és kisállattenyésztő

4

31 6203 04

Juhtenyésztő

5

31 6203 07

Sertéstenyésztő

6

31 6203 08

Szarvasmarha-tenyésztő

3. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

 

A

B

1

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

2

31 6203 02

Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

3

52 6203 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

4

31 6203 10

Általános állattenyésztő

5

53 6203 01

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

6

55 6203 01

Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus

7

53 6203 02

Juhtenyésztő szaktechnikus

8

31 6203 05

Lótenyésztő

9

53 6203 03

Lótenyésztő szaktechnikus

10

55 6203 02

Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus

11

53 6203 04

Sertéstenyésztő szaktechnikus

12

53 6203 05

Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

13

53 6208 01

Takarmányozási szaktechnikus

4. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

 

A

B

1

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

2

55 6203 04

Ménesgazda

5. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

 

A

B

1

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

2

31 621 03 0010 31 01

Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

3

31 621 03 0010 31 02

Állattenyésztő (juh és kecske)

4

31 621 03 0010 31 03

Állattenyésztő (sertés)

5

31 621 03 0010 31 04

Állattenyésztő (szarvasmarha)

6

54 618 03 0010 54 02

Állattenyésztő technikus

7

52 621 01 0100 31 01

Bioállat-tartó és tenyésztő

8

31 621 01 0010 31 03

Haszonállat-gondozó

9

31 621 04 0100 31 01

Lóápoló és gondozó

10

31 621 04 0000 00 00

Lótartó és -tenyésztő

11

55 621 01 0010 55 04

Ménesgazda

12

55 621 02 0010 55 07

Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

6. A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

 

A

B

1

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

2

1801-1

Juhtenyésztő

3

1801-2

Lótenyésztő

4

1801-3

Sertéstenyésztő

5

1801-4

Szarvasmarha-tenyésztő

6

1806

Baromfitenyésztő

7

1807

Állategészségőr

8

1809

Általános állattenyésztő

9

1810

Kisállattenyésztő

7. A szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

 

A

B

1

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

2

1803

Kisállattenyésztő

8. Egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

 

A

B

1

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

2

1809

Általános tenyésztő

3

51-0100

Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus)

9. A szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM–OM együttes rendelet módosításáról szóló 24/1977. (XII. 28.) MüM–OM együttes rendelet alapján megszerzett szakképesítések

 

A

B

1

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

2

1801-1

Sertéstenyésztő

3

1801-2

Szarvasmarhatenyésztő

6. melléklet a 17/2012. (II. 29.) VM rendelethez102

A tenyészetben tartás minimális ideje (hónap)

 

A

B

C

1

Állatfaj/fajta

A tenyészetben tartás minimális ideje (hónap)

2

apaállat jelölt esetén

apaállat esetén

3

Magyar szürke szarvasmarha

6

4

Magyartarka szarvasmarha

6

5

12

6

Szamár

12

7

Bivaly

6

8

Juh

6

9

Kecske

6

10

Sertés

6

6

11

Házityúk*

6

6

12

Gyöngytyúk*

6

6

13

Pulyka*

6

6

14

Kacsa*

6

6

15

Lúd*

6

6

* BIR szerint termelésbe állítástól számítva
1

Az 1. § (1) bekezdés o) pontját a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 7. §-a iktatta be.

2

Az 1. § (1) bekezdés p) pontját a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

3

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (3) bekezdése a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 19. §-ával megállapított, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (4) bekezdés záró szövegrésze a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 49. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdés c) pontja a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § (5) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 6. § (6) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 6. § (7) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 6. § (7a) bekezdését az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be.

11

A 6. § (8) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 6. § (9) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 7. § (1) bekezdés a) pontja a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

14

A 8. § f) pontját a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 9. § a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

16

A 9. § (2) bekezdése a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. § (4) bekezdését a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 10. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

19

A 11. § (1) bekezdése a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

20

A 12. § (1a) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

21

A 12. § (7) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 12. §-a iktatta be.

22

A 12. § (8) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 12. §-a iktatta be, szövege az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 10. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 12. § (9) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 12. § (10) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 12. §-a iktatta be.

25

A 12/A. §-t a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

26

A 13. §-t a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 27. §-a hatályon kívül helyezte.

27

A 14. § (1) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 14. § (3) bekezdése a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 14. § (5) bekezdés e) pontja a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 15. § (6) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 13. §-a iktatta be.

31

A 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § c) és e) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 16. § (1) bekezdés b) pontja a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 16. § (1) bekezdés c) pontja a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 16. § (3) bekezdés a) pontja a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 16. § (3) bekezdés b) pontja a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 16. § (3) bekezdés c) pontja a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 16. § (3) bekezdés d) pontja a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 19. § (1a) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM utasítás 11. § (3) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 19. § (1b) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 48. § (1) bekezdése iktatta be.

42

A 19. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

43

A 19. § (2) bekezdés a) pontja a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 19. § (2) bekezdés b) pontja a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § d) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 19. § (2) bekezdés c) pontját a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 19. § (2) bekezdés d) pontja a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 19. § (2) bekezdés e) pontját a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 11. § (6) bekezdése iktatta be.

48

A 19. § (2) bekezdés ea) pontja a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § f) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 19. § (2) bekezdés eb) pontja a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § f) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 19. § (2) bekezdés e) pont ef) alpontja a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 19. § (2) bekezdés f) pontját a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 11. § (6) bekezdése iktatta be, szövege a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 19. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontja a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 19. § (2a) bekezdését a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

54

A 19. § (2b) bekezdését a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

55

A 19. § (2b) bekezdés b) pontja a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 19. § (3) bekezdése a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 21. § (2) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 19. § (4) bekezdését a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 25. §-a hatályon kívül helyezte.

58

A 19. § (5) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 11. § (7) bekezdése iktatta be.

59

A 19. § (5a) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 48. § (2) bekezdése iktatta be.

60

A 19. § (6) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 11. § (8) bekezdése iktatta be.

61

A 19. § (7) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be.

62

A 20. § (2) bekezdése a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 20. § (5) bekezdése a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 6. §-ával megállapított, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 20. § (6) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 16. §-a iktatta be.

65

A 20. § (7) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 16. §-a iktatta be.

66

A 21. § (1) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § c) és g) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 21. § (4) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 17. §-a iktatta be, szövege a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 21. § (5) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 17. §-a iktatta be, szövege a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 21. § (6) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 17. §-a iktatta be.

70

A 22. § (1) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § b) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 22. § (3a) bekezdését a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

72

A 22. § (6) bekezdése a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 22. § (7) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 48. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 22. § (11) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 18. §-a iktatta be.

75

A 23. § a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

76

A 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 24. § (3) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 24. § (4) bekezdése a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 26. § b) pontja a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

80

A 26. § c) pontját a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

81

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 101/2012. (IX. 28.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

82

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 19. §-a iktatta be.

83

A hatálybalépés napja: 2012. december 23.

86

A hatálybalépés napja: 2013. április 30.

88

A hatálybalépés időpontja 2013. június 8.

89

A 32. §-t a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 9. §-a iktatta be.

90

A hatálybalépés időpontja 2013. július 20.

91

A 33. §-t a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 23. §-a iktatta be.

92

A hatálybalépés időpontja 2014. február 25.

93

A hatálybalépés időpontja 2014. február 25.

95

A hatálybalépés időpontja 2014. április 30.

97

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

99

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

101

A 3. melléklet a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére