• Tartalom

172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről

2021.01.01.

A Kormány
a II. fejezet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pontja d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, és
a III. fejezet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pontja c) alpontjában, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

HATÁLY

1. §1

2. § (1)2 A rendelet III. Fejezetének hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –

a) a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai felsővezetőre,

b)3 a Kormány kivételével a központi kormányzati igazgatási szerv és területi szervei szakmai felsővezetőjére, szakmai vezetőjére és kormánytisztviselőjére, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban lévő foglalkoztatottjára,

c) a területi kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselőjére és kormányzati ügykezelőjére,

d) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szerv kormánytisztviselőjére és kormányzati ügykezelőjére

[az a)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: tisztségviselő]

terjed ki.

(2)4 Nem tartoznak a rendelet III. fejezetének hatálya alá az autonóm államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak.

II. Fejezet5

1–19.

3–42. §

III. Fejezet

AZ IDEIGLENES KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS NAPIDÍJÁNAK ÖSSZEGÉRŐL ÉS KIFIZETÉSÉRŐL

43. § (1)6 A 2. § (1) bekezdésében meghatározott, ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselők az e fejezetben foglaltak szerint napidíjra jogosultak.

(2)7 Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselő napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró.

(3)8 A napidíjat az ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése előtt – az érintett választása szerint – készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni.

(4)9 Az ideiglenes külföldi kiküldetés kezdő és befejező időpontja Magyarország államhatárának, illetve tartós külszolgálaton lévő kormánytisztviselő esetében a külszolgálat szerinti fogadó állam határának átlépése.

(5) A (2) bekezdés alkalmazása során

a)10 nem vehető figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselő 4 óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül,

b)11 fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselő 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül.

(6)12

(7)13

(8)14 A napidíj összege után az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselőt a hatályos jogszabályoknak megfelelően terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség.

44. § (1)15 A külpolitikáért felelős miniszter, illetve a honvédelemért felelős miniszter a munkaköréből adódóan rendszeresen ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő, a kihelyező szerv, illetve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába tartozó tisztségviselő számára – a kihelyező szerv, illetve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium személyi juttatások előirányzatán belül, a tárgyévre kiterjedő hatállyal – pótlékot állapíthat meg, amelynek havi összege legfeljebb a Kttv. szerinti illetményalap négyszerese lehet.

(2) A pótlék megállapítása az érintett napidíjra való jogosultságát nem érinti.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 47. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

46. § E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselők, valamint a folyamatban lévő ideiglenes külföldi kiküldetések esetében is alkalmazni kell.

47. §16

48. § (1)17

(2)18

49. §19 E rendeletnek a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított, illetve megállapított 9. §-át, 10. § (2) bekezdését, 12. §-át, 12/A. §-át, 21. § (2) bekezdését, 21/A. §-át, valamint a Módr. 19. § (1) bekezdése által módosított rendelkezéseket a Módr. hatálybalépését20 megelőzően külszolgálatra kihelyezett szakdiplomatákra is alkalmazni kell.

50. §21 E rendeletnek a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.)

a Módr2. hatálybalépésekor22 már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

51. §23 E rendeletnek a Módr2. 4. § (2) bekezdésével módosított 17. § (5) bekezdését a Módr2. hatálybalépését24 követően megkezdett külszolgálatokra kell alkalmazni.

52. §25 E rendeletnek a Módr2. 12. § (2) bekezdésével módosított 37. § (3)–(5) bekezdését és a Módr2. 12. § (3) bekezdésével megállapított 37. § (6) bekezdését a 2016. január 1. napján vagy azt követően jóváhagyásra beérkezett tandíjak térítésére kell alkalmazni.

53. §26 (1) 2017. július 31-ig az Állandó Képviseletre kihelyezettek tekintetében a 25. § (2) bekezdésének alkalmazásában kihelyezést visszavonó okiraton a kihelyezés megszűnésére, megszüntetésére, illetve az azonnali hatályú hazarendelésre vonatkozó okiratot kell érteni.

(2) 2017. július 31-ig az Állandó Képviseletre kihelyezettek tekintetében

a) a Kktv. 20. § (6) bekezdésének utolsó mondata alkalmazásában a munkakör megváltoztatása előtti devizailletmény helyett, a munkakör megváltoztatása előtti illetményt kell figyelembe venni a lemondási időre járó illetmény összegének, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározása szempontjából,

b) a Kktv. 22. § (2) bekezdésének c)–e) pontjában foglaltak helyett a kihelyező okiratnak a kihelyezett alapellátmányának a kihelyezés időpontjában érvényes pénznemét, összegét, az arra utaló jogszabályhelyet, ellátmánya szorzószámát, az ellátmánypótlékokra való jogosultságát és mértékét, ellátmánypótlékára jogosító személyek nevét, családi jogállását, a gyermekek születési idejét kell tartalmaznia,

c) a Kktv. 22. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak helyett akkor nem szükséges a kihelyezett beleegyezése a kinevezés módosításához, ha a kihelyezett a 3. § 12. pontja szerinti személy után ellátmánypótlékra válik jogosulttá, vagy a kihelyezett ellátmányának szorzószáma módosul,

d) a Kktv. 27. § (3) bekezdésnek alkalmazásában a kihelyezett részére helyettesítési díjként legfeljebb a kihelyezett illetményének 40%-a jár,

e) a Kktv. 33. § (2) és (4) alkalmazásában a kihelyezettet a keresőképtelenséggel járó betegség időtartamára legfeljebb 90 napig, állomáshelyén a havi devizailletmény 60%-a és belföldön a havi devizailletmény 30%-a helyett, állomáshelyén a havi ellátmánya 80%-a, belföldön a havi ellátmánya 30%-a illeti meg, a 90. napot meghaladó – további legfeljebb 90 nap – időtartamra a kihelyezett a havi ellátmánya 30%-ára jogosult. A kihelyezettet beteg gyermekének ápolására miatti keresőképtelenségének időtartamára – legfeljebb 90 napig – állomáshelyén a havi ellátmánya, belföldön a havi ellátmánya 30%-a illeti meg.

54. §27 E rendeletnek a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor28 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1–3. melléklet a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez29

1

Az 1. §-t a 2016: LXXIII. törvény 64. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 58. § (3)–(7) bekezdését és 60. §-át.

2

A 2. § (1) bekezdése a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 110. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 479/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 22. §-a szerint módosított szöveg.

5

A II. fejezetet (3–42. §) a 2016: LXXIII. törvény 64. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 58. § (3)–(7) bekezdését és 60. §-át.

6

A 43. § (1) bekezdése a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 43. § (2) bekezdése a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 43. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 105. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

9

A 43. § (4) bekezdése a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 114. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 43. § (5) bekezdés a) pontja a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 43. § (5) bekezdés b) pontja a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 43. § (6) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 105. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

13

A 43. § (7) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 105. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

14

A 43. § (8) bekezdése a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 47. §-t a 48. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 48. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 48. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A hatálybalépés időpontja 2014. július 21.

21

Az 50. §-t a 236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

22

A hatálybalépés időpontja 2015. szeptember 19.

23

Az 51. §-t a 236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

24

A hatálybalépés időpontja 2015. szeptember 19.

25

Az 52. §-t a 236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

26

Az 53. §-t a 245/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 9. §-át.

28

A hatálybalépés időpontja 2019. április 24.

29

Az 1–3. mellékletet a 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 54. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére