• Tartalom

173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2020.03.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § és az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a Budapest IX. kerület 38293/75 helyrajzi szám (a továbbiakban: hrsz.) alatt nyilvántartott, természetben a Budapest IX. kerület, Üllői út 129. és a Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút 34–36. szám alatt található,

b) a Budapest IX. kerület 38293/15 hrsz. alatt nyilvántartott (Könyves Kálmán körút),

c) a Budapest IX. kerület 38298 hrsz. alatt nyilvántartott (Üllői út),

d) a Budapest IX. kerület 38291 hrsz. alatt nyilvántartott (Gyáli út), valamint

e) a Budapest IX. kerület 38293/33 hrsz. alatt nyilvántartott

ingatlanon megvalósuló stadion beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)2

(4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)–(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül.

(5)–(6)3

(7)4

3. § (1)5 A beruházás esetében a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendeletet a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A beruházás megvalósítása során a liftek alkalmassági nyilatkozatának megadásakor a 10 méter szintmagasságot meg nem haladó szintek forgalmát egyedileg ellenőrzött beléptetés és kártyás vezérlésű felvonók esetén nem kell figyelembe venni.

3/A. §6 A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. §7 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

1. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez10


A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

Az új ferencvárosi labdarúgó stadion, és a megépítéséhez kapcsolódó beruházások.

A Budapest IX. kerület 38293/75 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest IX. kerület, Üllői út 129. és a Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút 34–36. szám alatt található ingatlan.
A Budapest IX. kerület 38293/15 hrsz. (Könyves Kálmán körút);
a Budapest IX. kerület 38298 hrsz. (Üllői út);
a Budapest IX. kerület 38291 hrsz. (Gyáli út) alatt nyilvántartott ingatlan.
A Budapest IX. kerület 38293/33 hrsz. alatt nyilvántartott, és ott található ingatlan.

építésügyi hatósági engedélyezési eljárások:
– általános építmények,
– műemléki védelem alatt álló építmények,
– építményen belül, építménybe beépített felvonók, mozgólépcsők (beleértve a mozgójárdát is)
esetében

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

7.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

8.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

9.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12.

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

14.

bányahatósági engedélyek

Pest Megyei Kormányhivatal

2. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez11

1

A rendeletet a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. § 3. pontja hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 11. napjával.

2

A 2. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (5)–(6) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (7) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

5

A 3. § (1) bekezdése a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet rendelkezéseit a 96. §-a alapján 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6

A 3/A. §-t a 137/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 114. §-át.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 93. §-a iktatta be.

8

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

9

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

10

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet rendelkezéseit a 96. §-a alapján 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére