• Tartalom

2012. évi CLXXVIII. törvény

2012. évi CLXXVIII. törvény

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról1

2014.11.27.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1–6. §2

7. §3

8–19. §4

20. §5

21–25. §6

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

26–37. §7

38. § (1)8

(2)9

39–40. §10

41. §11

a)–c)12

d)13

e)–g)14

h)15

i)16

42. §17

a)18

b)–d)19

3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

43–45. §20

4. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

46–53. §21

54. §22

55–65. §23

5. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

66–68. §24

69. §25

6. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

70. §26

II. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

7. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvényt érintő módosítások

71–73. §27

8. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvényt érintő módosítások

74–76. §28

77. §29

78. §30

9. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

79–88. §31

89. §32

90–109. §33

110. § (1)34

(2)35

(3)36

10. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

111–127. §37

128. § (1)38

(2)–(3)39

129–139. §40

140. §41

141–145. §42

146. §43

147–148. §44

149–150. §45

151. §46

152. §47

a)48

b)–c)49

d)50

153–154. §51

III. Fejezet

A HELYI ADÓZÁST ÉS GÉPJÁRMŰADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

11. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

155–161. §52

162. §53

163. §54

164. §55

165–167. §56

12. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

168–170. §57

IV. Fejezet

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ

13. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

171–176. §58

177. §59

V. Fejezet

ILLETÉKEK

14. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

178–209. §60

VI. Fejezet

A PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

15. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény eltérő szöveggel való hatálybaléptetése

210–218. §61

16. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

219–224. §62

VII. Fejezet

A BIZTOSÍTÁSI ADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

17. A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény módosítása

225–227. §63

VIII. Fejezet

VÁMIGAZGATÁS

18. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

228–241. §64

IX. Fejezet

ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

19. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

242–255. §65

256. §66

257–262. §67

263. § (1)–(2)68

(3)69

(4)70

264–287. §71

288. §72

289. §73

290. §74

291. §75

292. §76

293. §77

1–11.78

12.79

13–33.80

34–35.81

36.82

294. §83

X. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

20. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

295–297. §84

21. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

298–301. §85

302. §86

303–305. §87

22. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

306. §88

XI. Fejezet

A SZÁMVITELT ÉS A KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

23. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

307–309. §89

310. §90

311–321. §91

322. § (1)92

(2)93

323. §94

24. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

324. §95

325. §96

XII. Fejezet

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

25. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

326–352. §97

26. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

353–354. §98

27. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

355. §99

28. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

356. §100

29. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

357. §101

30. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

358–361. §102

31. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról

362. §103

32.104

363. §105

33. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása

364–365. §106

366. §107

367. §108

368. §109

369. §110

370–373. §111

374. §112

34. Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvény módosítása

375–376. §113

377. §114

378. §115

35. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

379–384. §116

36. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

385. §117

37. Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény módosítása

386. §118

XIII. Fejezet

SZERENCSEJÁTÉK

38. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról

387–395. §119

XIV. Fejezet

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

39. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

396–405. §120

XV. Fejezet

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS

40. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

406. §121

407. §122

408–427. §123

XVI. Fejezet

INNOVÁCIÓS JÁRULÉK

41. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

428–429. §124

XVII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. Hatálybaléptető rendelkezések

430. § (1) E törvény – a (2)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A 162. §, 164. § 2012. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 69. § 2012. december 31-én lép hatályba.

(4) Az 1. §–6. §, 8. §–19. §, 21. §–37. §, 38. § (2) bekezdés, 39. §–40. §, 41. § a)–g) és i) pont, 42. §–45. §, 54. §., 66. §–68. §, 70. §–73. §, 77. §, 79. §–88. §, 90. §–109. §, 110. § (1) és (3) bekezdése, 111. §–127. §, 128. § (1) bekezdés, 129. §–139. §, 141. §–145. §, 147. §–148. §, 152. § a) pont,153. §–161. §, 163. §, 165. §–176. §, 178. §–209. §, 228. §–255. §, 257. §–262. §, 263. § (1)–(2) bekezdése, 264. §–287. §, 288.§, 290. §, 292. §, 293. § 1–11., 13–33., 36. pontjai, 294. §–301. §, 303. §–309. §, 311. §–321. §, 322. § (1) bekezdés, 323. §–324. §, 355. §–357. §, 362. §, 366. §, 368. §, 370. §–373. §, 377. §, 385. §, 387. §–406. §, 408. §–427. §, az 1. melléklet 1., 3–5., 7–12., 14., 15., 17. és 18. pontja, 2–5. és 9. melléklet, 10. melléklet 1. és 3. pontja, valamint a 11–13. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 89. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(8)125

43. A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre történő utalás

431. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 1992. október 19-i 92/83/EGK tanács irányelv,

b) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló 1992. október 19-i 92/84/EGK tanács irányelv,

c) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv,

d) a 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról szóló 2008. február 12-i 2008/8/EK tanácsi irányelv,

e) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv,

f) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázás szabályai tekintetében történő módosításáról szóló 2010. június 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelv,

g) a 2008/118/EK tanácsi irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezéseinek a 2003/96/EK tanácsi irányelv 20. cikkének (2) bekezdésével egyes adalékokra történő alkalmazásáról szóló 2012. április 20-i 2012/209/EU bizottsági végrehajtási határozat.

432. § A 91. § (2) bekezdésében meghatározott, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 52. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adómérték a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 25. cikke alapján környezeti adók csökkentése formájában nyújtott támogatásnak minősül.

1. melléklet a 2012. évi CLXXVIII. törvényhez126

2–5. melléklet a 2012. évi CLXXVIII. törvényhez127

6–7. melléklet a 2012. évi CLXXVIII. törvényhez128

8. melléklet a 2012. évi CLXXVIII. törvényhez129

9. melléklet a 2012. évi CLXXVIII. törvényhez130

10. melléklet a 2012. évi CLXXVIII. törvényhez131

11. melléklet a 2012. évi CLXXVIII. törvényhez132

12–13. melléklet a 2012. évi CLXXVIII. törvényhez133

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. november 29. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 22. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 21–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 26–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 38. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 38. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 39–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 41. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 41. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 41. § d) pontja a 2012: CCVIII. törvény 57. §-a alapján nem lép hatályba.

14

A 41. § e)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 41. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 41. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 42. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 42. § a) pontja a 2012: CCVIII. törvény 57. §-a alapján nem lép hatályba.

19

A 42. § b)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 43–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 46–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 55–65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 66–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 71–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 74–76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 79–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 90–109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 110. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 110. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 110. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 111–127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 128. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 128. § (2)–(3) bekezdése a 2013: XXIX. törvény 1. §-a alapján nem lép hatályba.

40

A 129–139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 140. § a 2012: CCVIII. törvény 57. §-a alapján nem lép hatályba.

42

A 141–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 146. § a 2012: CCVIII. törvény 57. §-a alapján nem lép hatályba.

44

A 147–148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 149–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 151. § a 2013: XXIX. törvény 1. §-a alapján nem lép hatályba.

47

A 152. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 152. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 152. § b)–c) pontja a 2013: XXIX. törvény 1. §-a alapján nem lép hatályba.

50

A 152. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 153–154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 155–161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 165–167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 168–170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 171–176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 178–209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 210–218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 219–224. § a 2014: LXXIV. törvény 193. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

63

A 225–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 228–241. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 242–255. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 256. § a 2013: XXIX. törvény 1. §-a alapján nem lép hatályba.

67

A 257–262. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 263. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 263. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 263. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 264–287. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 288. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 289. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 290. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 291. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 292. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 293. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 293. § 1–11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 293. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 293. § 13–33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 293. § 34–35. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 293. § 36. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 294. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 295–297. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 298–301. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 302. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 303–305. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 306. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 307–309. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 310. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 311–321. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 322. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 322. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 323. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 324. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 325. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 326–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 353–354. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 355. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 356. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 357. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 358–361. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 362. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 32. alcímet a 2012: CCVIII. törvény 58. §-a hatályon kívül helyezte.

105

A 363. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 364–365. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 366. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 368. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 369. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 370–373. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 374. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 375–376. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 377. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 378. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 379–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 385. § a 2012: CCXI. törvény 93. § b) pontja alapján nem lépett hatályba.

118

A 386. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 387–395. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 396–405. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 407. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 408–427. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 428–429. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 430. § (8) bekezdését a 2014: LXXIV. törvény 193. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

126

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 2–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 6–7. melléklet a 2013: XXIX. törvény 1. §-a alapján nem lép hatályba.

129

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 12–13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére