• Tartalom

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról1

2014.10.15.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában – az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 (1) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát – a 2/A. §-ban meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jétől a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével (a továbbiakban: gázmérő csere) egyidejűleg köteles elvégeztetni.

(2) Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének napja előtt 3 munkanappal köteles bejelenteni, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az e bekezdésben meghatározott időszakban elvégeztette. A földgázelosztói engedélyes a hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonost az e bekezdésben foglalt igazolás lehetőségéről és az elvégzett felülvizsgálat-bejelentési kötelezettségről.

(3) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az ellátását lehetővé tevő, területileg illetékes földgázelosztói engedélyestől történő megrendelés útján köteles elvégeztetni. A földgázelosztói engedélyes a hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles tájékoztatni a felhasználót a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megrendelésének kötelezettségéről.

1/A. §3 Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, az ingatlantulajdonos köteles

a) a felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,

b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente

elvégeztetni.

2. § (1) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti.

(2) A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.

(3)4 A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról az 1. mellékletben meghatározott tartalommal a felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, és annak egy példányát csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonosnak, felhasználói berendezés esetében az ingatlantulajdonosnak a felhasználó útján, igazolható módon át kell adnia, egy példányát pedig a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató részére 8 napon belül meg kell küldenie. A jegyzőkönyvet az ingatlantulajdonos köteles a következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni. A földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a jegyzőkönyvet köteles megőrizni és a beérkezett jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezetni.

(4) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a helyszíni vizsgálat időpontjában fennálló helyzet szakszerű megállapításáért felelős.

(5)5 Ha a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a felhasználási helyen az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, köteles a veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni, arról az ingatlan tulajdonosát és a felhasználót a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mellett haladéktalanul értesíteni.

2/A. §6 (1)7 Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – vagy csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél 2014. december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését.

(2)8 Az (1) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot az ingatlantulajdonos általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes 2015. december 31-ig köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.

(3)9 A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2016. december 31-ig köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.

(4)10 A társasház a földgázelosztói engedélyestől a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A társasházban található helyiségekben üzembe helyezett felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a csatlakozóvezetékek esedékes felülvizsgálatával egyidejűleg kell elvégeztetni. A társasházi csatlakozóvezeték felülvizsgálatának megrendelésével egyidejűleg a társasházban található, átalánydíjas felhasználási helyek ingatlantulajdonosai is kötelesek megrendelni a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot a társasház általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes a bejelentéstől számított 1 éven belül köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.

(6) Az (1) bekezdésben nem szabályozott esetekben a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv kiállításának napjától számított 1 éven belül köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.

(7) Az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét az 1. melléklet szerinti nyilatkozatával veszi tudomásul vagy vitatja.

(8) Ha az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét vitatja, a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata során feltárt hibák kijavítására kötelezés és a javításokkal kapcsolatos mulasztások bejelentésének kezelésére és a mulasztás szankcionálására hatáskörrel rendelkező hatóságot és eljárási rendjét meghatározó jogszabály szerint teszi meg.

(9)11 E rendelet társasházakra vonatkozó rendelkezéseit a lakásszövetkezetekre vonatkozóan is alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. §12 Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a 2012. szeptember 1-je előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével –, vagy csatlakozóvezeték 1/A. § szerinti, első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:

a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,

b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig,

c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2017. december 31-ig,

d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)-c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2018. december 31-ig.

4/A. §13 A 2005. november 1-je előtt jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel rendelkező társasház 2015. október 31-ig köteles megrendelni a csatlakozóvezeték 2/A. § (4) bekezdése szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. Amennyiben a társasház a felülvizsgálatról készült, a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a jelen bekezdésben meghatározott határidőig megrendelni az újbóli felülvizsgálatot.

5. §14

1. melléklet a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez15

Felhasználási hely időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat dokumentálásának tartalmi követelményei
JEGYZŐKÖNYV
Ingatlan tulajdonos neve:
Ingatlan tulajdonos elérhetősége:

 

Telefon:

Fax:

e-mail:

Felhasználó neve és elérhetősége, ha nem azonos az ingatlan tulajdonosával:

 

Név:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Felhasználási hely: POD azonosító

 

Ir. szám:

Település:

Utca:

házszám / hrsz:

em.

ajtó

Felülvizsgálati osztály:
1.    A csatlakozóvezeték és / vagy fogyasztói vezeték a telekhatár és az épületbe belépés helye között

 

Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

 

Nincs

Van

Eltérés leírása*
Megjegyzések

Meg-
felel

Fel-
tétellel meg-
felel*

Nem felel meg*

 

1.

Nyomvonal szabályossága

 

 

 

 

 

 

 

2.

Védőtávolság, biztonsági övezet

 

 

 

 

 

 

 

3.

Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága

 

 

 

 

 

 

 

4.

Nyomásszabályozó (állomás)

 

 

 

 

 

 

 

 

– kialakítás

 

 

 

 

 

 

 

 

– alátámasztás

 

 

 

 

 

 

 

 

– korrózióvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőtávolság

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőzóna

 

 

 

 

 

 

 

 

– tömörség

 

 

 

 

 

 

 

 

– villámvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

– oltókészülékek

 

 

 

 

 

 

 

5.

Gázmérő (állomás – mérőkör – kerülő vezeték)

 

 

 

 

 

 

 

 

– kialakítás

 

 

 

 

 

 

 

 

– tartozékok

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőtávolság

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőzóna

 

 

 

 

 

 

 

 

– tömörség

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tartozékok alkalmassága

 

 

 

 

 

 

 

 

– záró szerelvények

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőcsövezés / szaglócsövek

 

 

 

 

 

 

 

 

– jelzőtáblázás

 

 

 

 

 

 

 

7.

Elpárologtató berendezések

 

 

 

 

 

 

 

8.

Folyadékfázisú szivattyúegység

 

 

 

 

 

 

 

9.

Folyadékfázisú vezeték bezárható szakaszaiba beépített biztonsági lefúvatók és azok zónái

 

 

 

 

 

 

 

10.

Korrózióvédelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Térszint feletti elhelyezésnél a tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége

 

 

 

 

 

 

 

11.

Térszint feletti elhelyezés esetén alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége

 

 

 

 

 

 

 

12.

Fali felállások kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

13.

Épületbe beállás, fali átvezetés kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

14.

Tömörség

 

 

 

 

 

 

2.    A csatlakozóvezeték és / vagy fogyasztói vezeték épületen belül

 

Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

 

Nincs

Van

Eltérés leírása*
Megjegyzések

Meg-
felel

Fel-
tétellel meg-
felel*

Nem felel meg*

 

1.

Nyomvonal szabályossága

 

 

 

 

 

 

 

2.

Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága

 

 

 

 

 

 

 

3.

Korlátozott élettartamú tartozékok (flexibilis kötőelemek)

 

 

 

 

 

 

 

4.

Nyomásszabályozó (állomás)

 

 

 

 

 

 

 

 

– kialakítás

 

 

 

 

 

 

 

 

– alátámasztás

 

 

 

 

 

 

 

 

– korrózióvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőtávolság

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőzóna

 

 

 

 

 

 

 

 

– tömörség

 

 

 

 

 

 

 

 

– villámvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

– oltókészülékek

 

 

 

 

 

 

 

5.

Gázmérő (állomás – mérőkör – kerülő vezeték)

 

 

 

 

 

 

 

 

– kialakítás

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőtávolság

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőzóna

 

 

 

 

 

 

 

 

– tömörség

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tartozékok alkalmassága

 

 

 

 

 

 

 

 

– záró szerelvények

 

 

 

 

 

 

 

 

– fali átvezetések

 

 

 

 

 

 

 

7.

Korrózióvédelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

A tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége

 

 

 

 

 

 

 

8.

Az alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége

 

 

 

 

 

 

 

9.

Tömörség

 

 

 

 

 

 

 

10.

EPH bekötés megfelelősége

 

 

 

 

 

 

3.    A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni)
A gázfogyasztó készülék típusa:
A gázfelhasználás módja:

 


Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

 

 

 

Nincs

Van

Eltérés leírása* megjegyzések

Megfelel

Feltétellel megfelel*

Nem felel meg*

 

1.

A gázfogyasztó készülékek alkalmassága (vagylagos):
– Gyártási engedély
– Biztonságtechnikai behozatali engedély
– Átalakítási engedély
– Gázfelhasználási technológia bejelentése, hatósági engedélye
– CE-jel

 

 

 

 

 

 

 

2.

Gázfogyasztó készülék elhelyezésének szabályossága, hozzáférhetőség

 

 

 

 

 

 

 

3.

Biztonsági tartozékok működőképessége

 

 

 

 

 

 

 

4.

Égéstermék elvezetés szabályossága
Égéstermék elvezető berendezés
– Készülék tartozékként készülékkel együtt tanúsítva
– Készülék tartozékként nem készülékkel együtt tanúsítva
– Szigetelt elvezetés esetén a szigetelés megfelelősége, épsége
– Állékonyságának biztosítottsága tető fölé történt kivezetés esetén
– Rögzítések alkalmassága

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kéményseprő
– ipari közszolgáltató által elvégzett vizsgálatokról készült bizonylat(ok) meglétének ellenőrzése.
Bizonylat(ok)
– keltjének időpontja,
– érvényessége,
– készülék teljesítmény és kémény terhelhetőségének egybevetése

 

 

 

 

 

 

 

6.

Légellátás biztosítottsága
Összeszellőztetés

 

 

 

 

 

 

 

7.

Elszívó berendezés és égéstermék elvezető berendezésbe kötött készülék esetén
– reteszfeltételek szükségessége,
– megléte,
– működőképessége

 

 

 

 

 

 

 

8.

A gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatot megelőző utolsó karbantartásának és beszabályozásának időpontja

 

 

 

 

 

 

4. Minősítés a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján

 

 

 

Az eltérés minősítése

 

Megnevezés

Az időszakos felülvizsgálat megállapításai – Megjegyzések –

Megfelel

Feltétellel megfelel*

Nem felel meg**

 

Csatlakozóvezeték további üzemeltetésre való alkalmassága

 

 

 

 

 

Fogyasztói vezeték további üzemeltetésre való alkalmassága

 

 

 

 

 

Gázfogyasztó készülékek további üzemeltetésre való alkalmassága

 

 

 

 

 

A felhasználói hely további üzemeltetésre való alkalmassága

 

 

 

 

* A feltételeket a Megjegyzések rovatba kell beírni.
** Nem megfelelőség esetén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető indokokat a Megjegyzések rovatba kell beírni.
Az üresen hagyott rovatokat átlósan át kell húzni.
Dátum: ........................ év ..................... hó ....... nap
......................................................................... Időszakos felülvizsgálatot végezte (olvasható név/aláírás)
Gázszerelői Igazolvány száma:
Az ingatlan tulajdonosa/felhasználó nyilatkozata – az alábbi pontok értelemszerű jelölésével
1.    „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén feltárt hiányosságokat megismertem,
a)    azok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodom;
b)    azok jogosságát vitatom;
c)    azok megszüntetésére vagy jogosságának vitatására 30 nap haladékot kérek.
2.    „Nem felel meg” megállapítás esetén a csatlakozóvezeték / fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés Felülvizsgáló jelenlétében történő üzemen kívül helyezése megtörtént.
a)    A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre – a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató engedélyével történhet.
b)    A megállapítás jogosságát vitatom, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre – a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató engedélyével történhet.
Az időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem.
Dátum: ........................ év ....... hó .......nap
.........................................................................
ingatlan tulajdonosa/felhasználója,
olvasható név/aláírás

2. melléklet a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez16

1

A rendeletet a 2017: CXXXVII. törvény 18. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1/A. §-t az 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 2. § (3) bekezdése az 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (5) bekezdése az 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2/A. §-t az 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet 4. §-a iktatta be.

7

A 2/A. § (1) bekezdése a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2/A. § (2) bekezdése a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2/A. § (3) bekezdése a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2/A. § (4) bekezdése a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2/A. § (9) bekezdését a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 4. § az 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4/A. §-t az 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet 6. §-a iktatta be.

14

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. melléklet az 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet 7. §-a, a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére