• Tartalom

2012. évi CXCII. törvény

2012. évi CXCII. törvény

egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról1

2022.05.25.

1. Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában

1. átvett feladat: 2013. január 1-jét megelőzően a települési önkormányzat vagy társulásaik (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) által az 1. mellékletben felsorolt

a) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthona,

b) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,

c) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek lakóotthona,

d) fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti otthona,

e) gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmény – ideértve a többcélú gyermekvédelmi intézményt is –

megszervezésével és fenntartásával nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi szakellátás;

2. átvett vagyon: a települési önkormányzat valamennyi ingó és ingatlan vagyona, valamint vagyoni értékű joga, amelyek az átvett feladat ellátását szolgálják, illetve ahhoz szükségesek és nevesítetten az átvett feladathoz, valamint az átvett intézményekhez kapcsolódnak, ideértve az önkormányzatok gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését is, valamint a költségvetési szervként működő átvett intézmények valamennyi ingó és ingatlan vagyonát, vagyoni értékű jogát, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését.

3.2 integrált intézménytől átvett feladat: 2013. január 1-jét megelőzően a települési önkormányzat által, 2013. január 1-jétől az állam által – a települési önkormányzattal az integrált intézmény működtetésére kötött ellátási szerződés vagy megállapodás útján – nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi szakellátás;

4.3 integrált intézmény: a 3. mellékletben felsorolt intézmény;

5.4 integrált intézményi vagyon: a települési önkormányzat, valamint a költségvetési szervként működő integrált intézmény valamennyi olyan ingó és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedése, amely az integrált intézménytől átvett feladat ellátását szolgálja, illetve ahhoz szükséges és nevesítetten az integrált intézménytől átvett feladathoz, valamint az integrált intézményekhez kapcsolódik.

2. A települési önkormányzat intézményeinek és vagyonának átvétele

2. § (1) 2013. január 1-jével e törvény erejénél fogva az államra száll át

a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő, átvett feladatot ellátó szociális, gyermekvédelmi intézmény, az ezekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat,

b) az átvett feladat ellátását végző vagy az átvett feladat ellátásában közreműködő, a települési önkormányzat vagy az átvett intézmény által alapított, az átvett feladat végzésében közreműködő közalapítvány, alapítvány alapítói joga (a települési önkormányzat által más alapítóval közösen alapított alapítvány, közalapítvány esetében az önkormányzatot megillető alapítói jogok), és azon gazdasági társaságokban és egyéb gazdálkodó szervezetekben fennálló önkormányzati tulajdoni részesedés, amelyek az átvett feladat ellátásában közreműködnek és részben vagy egészben a települési önkormányzat tulajdonában állnak (az a)–b) pont szerintiek a továbbiakban együtt: átvett intézmények).

(2) Az átvett intézményeket az állam a szállítói tartozásukkal együtt veszi át.

(3) Az átvett intézményekkel kapcsolatban az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) e törvény erejénél fogva gyakorolja a fenntartói jogokat, az alapítványok, közalapítványok alapítói jogait. A 2013. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben és a tartós jogviszonyokban a kijelölt szerv jár el fenntartóként, illetve alapítóként.

(4) A települési önkormányzatok helyébe – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az átvett intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2013. január 1-jével jogutódként az állam lép, azzal, hogy az állam tulajdonába e törvénnyel került vagyonelemek vonatkozásában létesített kötelmi jogi jogviszonyokba jogutódként a vagyonkezelőként e törvény erejénél fogva kijelölt szerv lép. Az átvett intézmények átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói, a költségvetési szervek esetében az irányítói és alapítói jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, a nemzeti vagyonról, illetve az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete, valamint a polgári törvénykönyvről szóló törvény az irányadó az e törvényben foglaltak figyelembevételével.

(5) Az európai uniós társfinanszírozású projektek tekintetében a kedvezményezett önkormányzat jogutóda a fejlesztéssel érintett átvett intézmény. A jogutódlás, valamint a fenntartóváltozás miatti szerződésmódosítást az átvett intézmény az átadás-átvétel időpontjától számított 30 napon belül kezdeményezi a támogatónál, illetve a közreműködő szervezetnél.

(6) A kijelölt szerv képviseli az államot mint jogutódot a települési önkormányzatnak az átvett intézménnyel összefüggő jogai és kötelezettségei tekintetében bírósági, hatósági eljárásokban, valamint harmadik személyekkel szemben. A jogutódlásról a bíróság, hatóság a jogutódlás megállapítása iránti kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül dönt.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

3. § (1) Az átvett feladat ellátásához használt, önkormányzati tulajdonban lévő vagyon átadása során a birtokbaadásról jegyzőkönyv készül a települési önkormányzat, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.), illetve a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA), valamint a vagyonkezelőként e törvény erejénél fogva kijelölt szerv által kötött tulajdonátadás-átvételi megállapodás és az annak mellékletét képező vagyonleltár alapján. A birtokbaadási jegyzőkönyvet az átadó részéről a települési önkormányzat polgármestere, jegyzője, illetve a települési önkormányzati társulás képviseletére jogosult személy, az átvevő részéről a vagyonkezelőként kijelölt szerv vezetője írja alá (a továbbiakban: jegyzőkönyv). Amennyiben a települési önkormányzattól állami tulajdonba átvett vagyonban szerepel a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1)–(2b) bekezdése hatálya alá tartozó vagyonelem, a jegyzőkönyv aláírásában félként részt vesz az NFA is.

(2) Az átadás-átvételi megállapodásban a települési önkormányzat polgármestere, illetve a települési önkormányzati társulás képviseletére jogosult személy a 2. melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért.

(3) Az önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülő vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(4) A települési önkormányzat az állam által átvételre kerülő vagyonelemeket e törvény hatálybalépését követően nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, a gazdasági társaságok törzs-, illetve alaptőkéjét nem csökkentheti. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat e törvény hatálybalépését megelőzően már döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2012. évi költségvetésében betervezte.

4. § A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az átvett intézmény területi ellátási kötelezettségét, férőhelyeinek a szociális, gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadottságát, valamint az átvett feladathoz kapcsolódó ellátási szerződések, illetve feladatellátási megállapodások és az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelési szerződések érvényességét. A kijelölt szerv 2013. május 31-éig felmondhatja az átvett feladathoz kapcsolódó ellátási szerződéseket és megállapodásokat.

5. § (1) Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervként működő átvett intézmény alapító okiratának módosítását az alapítói jogokat gyakorló szerv az átvételt követő 45 napon belül készíti el és nyújtja be a kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartáshoz.

(2) A költségvetési szervként működő átvett intézmény esetében a törzskönyvi nyilvántartásba történő változásbejegyzést követő 5 napon belül a kincstár hivatalból értesíti a szociális hatóságot, amely 30 napon belül hivatalból módosítja a működési engedélyt.

(3) Az e törvény alapján a cégbírósághoz benyújtandó változásbejelentési kérelmet az átvételt követő 90 napon belül kell a cégbíróságnál előterjeszteni. A változást illeték- és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságon.

(4) Az átvett intézménnyel mint adóssal, kötelezettel szemben elrendelt bírósági és közigazgatási végrehajtást a végrehajtást foganatosító bíróság, közigazgatási végrehajtás esetében a végrehajtást megindító hatóság, az állam mint jogutód képviseletében eljáró kijelölt szerv kérelmére – ha jogutódlásról korábban még nem döntöttek, a jogutódlás megállapításával együtt – egy alkalommal három hónapra felfüggeszti.

3. 5 A települési önkormányzatok egyes kötelezettségeinek átvétele

6. § (1)6 A magyar állam 2013. évben – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – egyedi állami kezességként átvállalja az átvett intézményeket tulajdonló vagy fenntartó települési önkormányzat azon kezességvállalásait, amelyek kifejezetten és igazolhatóan az átvett vagyon fejlesztését vagy értékének megőrzését szolgáló alapügyletekhez kapcsolódnak. Ezen állami kezességvállalások nem terhelik az egyedi állami kezességvállalások 2013. évi mértékére meghatározott keretet.

(2)7 Az átvállalandó kezességek elemeit települési önkormányzatonként tételesen legkésőbb 2013. április 15-éig a települési önkormányzat véleményét kikérve a szociálpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttes javaslata alapján a Kormány határozza meg.

(3)8 Az (1) bekezdés szerinti kezességvállalások során az állam nevében az államháztartásért felelős miniszter jár el.

(4)9

(5)10

(6)11

7. § (1) Az átvett intézményhez és az átvett feladathoz kapcsolódó, a települési önkormányzati kötelezettségvállalásból eredő 2013. éven átnyúló kötelezettségek forrását a kijelölt szerv költségvetésében kell megtervezni.

(2) A települési önkormányzat kötelezettségvállalásából eredő jogvitában bíróság vagy hatóság által megítélt kártérítés, perköltség, igazgatási költség, egyéb fizetési kötelezettség fedezetét a kijelölt szerv költségvetésében kell megtervezni.

4. Az átvett intézmények foglalkoztatottai és a települési önkormányzati hivataloknál foglalkoztatott köztisztviselők

8. § (1) Az átvételre kerülő intézmény szakmai fenntartói feladatainak ellátásában közvetlenül közreműködő, a települési önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak) a kijelölt szerv állományába kerülnek át, amennyiben megfelelnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározott képesítési előírásoknak. Az átvett foglalkoztatottak jogviszonya a Kttv. alapján kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képesítési előírásokban foglalt feltételek teljesítésének hiányában át nem vett foglalkoztatottak számát a kijelölt szerv létszámának kialakításakor figyelembe kell venni. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony vagy a munkaviszony e törvény erejénél fogva az átadás időpontjában megszűnik. A jogviszony megszűnéséről a foglalkoztatottat írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnésével kapcsolatos eljárásokra és a foglalkoztatottat megillető járandóságokra a Kttv.-nek az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése esetére irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a jogviszony megszűnésével összefüggésben a felügyeleti szerv által ellátandó munkáltatói feladatokat a kijelölt szerv látja el.

(3) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az átvett intézmény által alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát, illetve munkaviszonyát, valamint az egyéb jogviszony keretében közreműködő dolgozó munkavégzésre irányuló jogviszonyát.

(4) Az átvett intézmény vezetőjének, gazdasági vezetőjének a vezetői megbízását a munkáltatói jog gyakorlója 2013. május 31-éig visszavonhatja.

9. § (1) Az e törvény alapján állami tulajdonba kerülő vagyon az állami tulajdon keletkezésével egyidejűleg e törvény erejénél fogva ingyenesen a kijelölt szerv vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelői jogviszonyra a továbbiakban az MNV Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1)–(2b) bekezdése hatálya alá tartozó átvett vagyonelem tekintetében az NFA által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján állami tulajdonba került, állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló, a kijelölt szerv és a megyei intézményfenntartó központok által aláírt közös nyilatkozatban tételesen meghatározott vagyon vagyonkezelője 2013. január 1-jétől a kijelölt szerv. A kijelölt szerv 2013. január 1-jével az átvett vagyonba tartozó gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedések kivételével jogutódként belép az MNV Zrt. és a megyei intézményfenntartó központ között fennálló vagyonkezelési szerződésbe. A vagyonkezelői jogviszonyra a Tv. 3. § (2) és (4) bekezdése, valamint 4. §-a rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az átvett vagyonba tartozó – az átvett feladat ellátását végző vagy az átvett feladat ellátásában közreműködő – gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedések tekintetében az MNV Zrt. megbízási szerződést köt a kijelölt szervvel a tulajdonosi jogok gyakorlására.

4/A.12 Az integrált intézmények állami átvétele

9/A. §13 (1) 2014. január 1-jével e törvény erejénél fogva az államra száll át

a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő integrált intézmény, az integrált intézményekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az integrált intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat,

b) az integrált intézménytől átvett feladat ellátását végző vagy ellátásában közreműködő, a települési önkormányzat vagy az integrált intézmény által alapított közalapítvány, alapítvány alapítói joga (a települési önkormányzat által más alapítóval közösen alapított alapítvány, közalapítvány esetében az önkormányzatot megillető alapítói jogok), és azon gazdasági társaságokban és egyéb gazdálkodó szervezetekben fennálló önkormányzati tulajdoni részesedés, amelyek az integrált intézménytől átvett feladat ellátásában közreműködnek és részben vagy egészben a települési önkormányzat tulajdonában állnak (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: átvett integrált intézmények).

(2) Az átvett integrált intézményekkel kapcsolatban a kijelölt szerv e törvény erejénél fogva gyakorolja a fenntartói jogokat, az alapítványok, közalapítványok alapítói jogait. A 2014. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben és a tartós jogviszonyokban a kijelölt szerv jár el fenntartóként, illetve alapítóként.

(3) A települési önkormányzatok helyébe – a 2. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – az átvett integrált intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2014. január 1-jével jogutódként az állam lép, azzal, hogy az állam tulajdonába e törvénnyel került vagyonelemek vonatkozásában létesített kötelmi jogi jogviszonyokban a jogutód a vagyonkezelőként e törvény alapján kijelölt szerv. Az átvett intézmények átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói, a költségvetési szervek esetében az irányítói és alapítói jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, a nemzeti vagyonról, illetve az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete, valamint a polgári törvénykönyvről szóló törvény az irányadó az e törvényben foglaltak figyelembevételével.

(4) Az átvett integrált intézményhez és az integrált intézménytől átvett feladathoz kapcsolódó, a települési önkormányzati kötelezettségvállalásból eredő 2014. éven átnyúló kötelezettségek forrását a kijelölt szerv költségvetésében kell megtervezni.

(5) A települési önkormányzat az integrált intézményhez tartozó vagyonelemeket nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, a gazdasági társaságok törzs-, illetve alaptőkéjét nem csökkentheti. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat e rendelkezés hatálybalépését megelőzően már döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2013. évi költségvetésében betervezte.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

9/B. §14 Az integrált intézmények állami átvételére a 2. § (2) bekezdését, a 2. § (5) és (6) bekezdését, a 3. § (1)–(3) bekezdését, az 5. §-t, a 7. § (2) bekezdését, a 8. § (1)–(3) bekezdését és a 9. § (1) és (3) bekezdését alkalmazni kell, azzal, hogy átvett intézmény alatt az átvett integrált intézményt, átvett feladat alatt az integrált intézménytől átvett feladatot, átvett vagyon alatt az integrált intézményi vagyont kell érteni.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a)15 az átvett intézmények, integrált intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátó szervet rendeletben kijelölje,

b) az állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló intézmények átadás-átvételi eljárásának részletszabályait és a megállapodás tartalmi elemeit rendeletben határozza meg.

(2) A települési önkormányzat 2012. december 15-éig – 2012. december 31-i hatállyal – dönt azon intézményei átalakításáról, valamint az alapító okiratok kiadásáról, illetve módosításáról, amelyeknek 2013. január 1-jétől

a) az 1. mellékletben szereplő székhelye, telephelye átvett feladatot lát el, és

b) az 1. mellékletben nem szereplő székhelye vagy telephelye kötelező önkormányzati feladatot lát el.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti székhelyet, telephelyet a települési önkormányzat kiválással önálló költségvetési szervvé vagy 2013. január 1-jétől kizárólag kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény telephelyévé alakítja át. A települési önkormányzat a kiválással létrejövő intézmény esetében nyilvános pályázat kiírása nélkül adhat intézményvezetői, magasabb vezetői megbízást a pályázati eljárás eredményes lezárásáig.

(4) A települési önkormányzat az alapító okiratokat vagy azok módosításait haladéktalanul megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, valamint a működést engedélyező szervnek. A működést engedélyező szerv a működési engedélyeket hivatalból, a feltételek fennállásának vizsgálata nélkül, 2013. január 1-jei hatállyal módosítja.

(5) Az e törvény szerint átvett, 2012. december 31-én a települési önkormányzat által fenntartott, valamint a Tv. alapján állami tulajdonba került, 2012. december 31-én a Tv. 9. § (1) bekezdése szerinti kijelölt szerv által fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézmények működési engedélyét a működést engedélyező szerv 2013. március 31-éig, 2013. január 1-jei hatállyal hivatalból módosítja. Ennek keretében a 2012. december 31-én határozott idejű vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező intézmények működési engedélyeit a feltételek vizsgálata nélkül 2013. december 31-ig meghosszabbítja.

10/A. §16 (1) A települési önkormányzat 2013. november 30-áig – 2013. december 31-ei hatállyal – dönt azon integrált intézményei átalakításáról, valamint az alapító okiratok kiadásáról, illetve módosításáról, amelyeknek 2014. január 1-jétől

a) a 3. mellékletben szereplő székhelye, telephelye integrált intézménytől átvett feladatot lát el, és

b) a 3. mellékletben nem szereplő székhelye vagy telephelye önkormányzati feladatot lát el.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti székhelyet, telephelyet a települési önkormányzat kiválással önálló költségvetési szervvé vagy 2014. január 1-jétől kizárólag önkormányzati feladatot ellátó intézmény telephelyévé alakítja át. A települési önkormányzat a kiválással létrejövő intézmény esetében nyilvános pályázat kiírása nélkül adhat intézményvezetői, magasabb vezetői megbízást a pályázati eljárás eredményes lezárásáig.

(3) A települési önkormányzat az (1) bekezdés szerinti alapító okiratokat vagy azok módosításait haladéktalanul megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, valamint a működést engedélyező szervnek. A működést engedélyező szerv a működési engedélyeket hivatalból, a feltételek fennállásának vizsgálata nélkül, 2014. január 1-jei hatállyal módosítja. Ennek keretében a 2013. december 31-én határozott idejű vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező intézmények működési engedélyeit a feltételek vizsgálata nélkül 2014. december 31-éig meghosszabbítja.

(4) A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az átvett intézmény területi ellátási kötelezettségét, férőhelyeinek a szociális, gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadottságát. 2014. január 1-jén az integrált intézménytől átvett feladat nyújtására kötött megállapodás vagy ellátási szerződés megszűnik.

(5) Az átvett integrált intézmény vezetőjének, gazdasági vezetőjének a vezetői megbízását a munkáltatói jog gyakorlója 2014. július 1-jéig visszavonhatja.

10/B. §17 (1) A települési önkormányzat 10/A. § (1) bekezdése szerinti döntéséből következő feladatváltozáshoz kapcsolódó munkáltatói intézkedéseket – azoknak legkésőbb 2013. december 31. nappal történő hatályosulása mellett – a döntést követő 5 napon belül kell meghozni. A meghozott munkáltatói intézkedésről a kincstár területi szervét és a kijelölt szervet soron kívül kell értesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedéssel érintett foglalkoztatott 2014. január hónapban esedékes illetménye, munkabére és egyéb járandósága a 10/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési szerv költségvetését terheli.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt munkáltatói intézkedéssel nem érintett foglalkoztatott 2013 decemberére járó illetménye, munkabére és egyéb járandósága után fizetendő közteher megfizetése az önkormányzati nettófinanszírozás keretében – a kincstár adatszolgáltatása alapján – a kijelölt szerv által 2014. január 18-ai értéknappal a kincstár fizetési számláján biztosított fedezet terhére történik. A fedezet meghatározása a foglalkoztatottak részére 2013 decemberében ténylegesen megfizetett társadalombiztosítási ellátás figyelembevételével történik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott munkáltatói intézkedéssel érintett személyek körében – az értesítést követően, 2013. december 31. napjával bezárólag – bekövetkező változás esetén a 2013 decemberére járó illetmény, munkabér és egyéb járandóság, valamint azok közterhe fedezetének utólagos elszámolása és pénzügyi rendezése a kijelölt szerv és a települési önkormányzat között közvetlenül történik.

(5) A kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendő.

11. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 83. § 2012. december 31-én lép hatályba.

(4) A 31–34. §, a 36. §, a 39–45. §, a 47–64. §, a 69. §, a 73. § (2) bekezdése, a 75. § (2) bekezdése, a 76. § (2) bekezdése és a 77. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

12. § E törvény 78–79. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

6. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosítása

13. §18

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

14. §19

15. §20

16. §21

17. §22

18. §23

19. §24

20. §25

21. §26

22. §27

23. §28

24. §29

25. §30

26. §31

27. §32

28. §33

29. §34

8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

30. §35

31. §36

32. §37

33. §38

34. §39

35. §40

36. §41

37. §42

38. §43

39. §44

40. §45

41. §46

42. §47

43. §48

44. §49

45. §50

46. §51

47. §52

48. §53

49. §54

50. §55

51. §56

52. §57

53. §58

54. §59

55. §60

56. §61

57. §62

58. §63

59. §64

60. §65

61. §66

62. §67

63. §68

64. §69

65. §70

66. §71

67. §72

68. §73

69. §74

70. §75

71. §76

72. §77

73. § (1)78

(2)79

74. §80

75. § (1)81

(2)82

a)83

b)84

c)85

d)86

e)87

f)88

g)89

h)90

i)91

j)92

k)93

l)94

m)95

76. § (1)96

(2)97

1.98

2.99

3.100

4.101

5.102

6.103

7.104

8.105

9.106

10.107

11.108

12.109

13.110

14.111

15.112

16.113

17.114

15.115

19.116

20.117

21.118

22.119

23.120

24.121

9. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása

77. §122

10. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

78. §123

79. §124

11. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

80. §125

81. §126

82. §127

12. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény módosítása

83. §128

1. melléklet a 2012. évi CXCII. törvényhez129

2013. január 1-jével állami tulajdonba kerülő szociális, gyermekvédelmi intézmények

I. Fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények

1.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (Tompa)

6422 Tompa, Szabadföld utca 47.

Pszichiátriai betegek otthona

2.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó

8474 Csabrendek, Darvastó

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

3.

Budapest Főváros Önkormányzata

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd

9970 Szentgotthárd, Hunyadi János utca 29.

Pszichiátriai betegek otthona

4.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Lakóotthona

9970 Szentgotthárd, Május 1. út 19.

Pszichiátriai betegek lakóotthona

5.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira-Peresznye

9476 Zsira, Rákóczi Ferenc út 12.

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

6.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira-Peresznye

9476 Zsira, Flórián út 54.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

7.

Budapest Főváros Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok Otthona Peresznye

9734 Peresznye, külterület

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

8.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira-Peresznye

9476 Zsira, Fő út 1.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

9.

Budapest Főváros Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló

9919 Csákánydoroszló, Fő utca 11.

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

10.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Tordas)

2463 Tordas,
Gesztenyés út 1.

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

11.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Tordas)

2463 Tordas,
Hangya sor 255/4.

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

12.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Tordas)

2463 Tordas, Somogyi Béla utca 35.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

13.

Budapest Főváros Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely

8713 Kéthely, Magyari utca 35.

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

14.

Budapest Főváros Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely
Fészekotthon

8713 Kéthely, Ady Endre utca 55.

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

15.

Budapest Főváros Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely
Kuckóház

8713 Kéthely, Hunyadi utca 93.

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

16.

Budapest Főváros Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely
Bizalomház

8713 Kéthely, Hunyadi utca 61

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

17.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló)

8925 Bucsuszentlászló, Arany János út 17.

Pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

18.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti II. telephely

8741 Zalaapáti,
Deák F. utca 3.

Pszichiátriai betegek otthona

19.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti I. telephely

8741 Zalaapáti,
Deák Ferenc utca 7.

Pszichiátriai betegek otthona

20.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona (Budapest) Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday)

1183 Budapest 18. ker., Ráday Gedeon utca 3.

Pszichiátriai betegek otthona

21.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona (Budapest) Pszichiátriai Betegek Lakóotthona

1183 Budapest 18. ker., 155605/2. helyrajzi szám

Pszichiátriai betegek lakóotthona

22.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

1121 Budapest 12. ker., Rege utca 1–4

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

23.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

1203 Budapest 20. ker., Vas Gereben utca 19–21.

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

24.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

1138 Budapest 13. ker., Berettyó utca 3.

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

25.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

1095 Budapest 09. ker., Soroksári út 61.

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

26.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Ház

4031 Debrecen, Kishegyesi út 88.

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona

27.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat

Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron Pszichiátrai Betegek Otthona

9423 Ágfalva, Ágfalva liget

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek otthona, pszichiátriai betegek átmeneti otthona

28.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló-Gondozó Otthona és Nappali Intézménye

5000 Szolnok,
Liget utca 27.

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

29.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló-Gondozó Otthona és Nappali Intézménye Szolnok, Liget u. 12. Napvirág lakóotthon

5000 Szolnok,
Liget utca 12.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

30.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló-Gondozó Otthona és Nappali Intézménye Szolnok, Thököly út 7. Tiszavirág Lakóotthon

5000 Szolnok,
Thököly út 7.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

31.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza

8200 Veszprém, Ördögárok utca 5.

Fogyatékos személyek gondozóháza

32.

Budapest, XIII. kerület Önkormányzata

Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat Frím Jakab Szociális Intézmény Napközi Otthon

2184 Vácegres,
Hámán Kató utca 25.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

33.

Elek Város Önkormányzata

Pszichiátriai Betegek Otthona

5742 Elek,
Semmelweis utca 14–16.

Pszichiátriai betegek otthona

34.

Elek Város Önkormányzata

Pszichiátriai Betegek Otthona
„Napsugár” Pszichiátriai Betegek Lakóotthona

5742 Elek, Petőfi utca 4.

Pszichiátriai betegek lakóotthona

35.

Elek Város Önkormányzata

Pszichiátriai Betegek Otthona

5742 Elek, Béke utca 4.

Pszichiátriai betegek otthona

36.

Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás

Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Int.
(Tass) - kiszolgáló létesítményre szolgáló ingatlannal együtt

6098 Tass,
Egecsey körút 48.

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

37.

Körösladány Város Önkormányzata

Egyesített Szociális Intézmény

5516 Körösladány,
Nagy Márton utca 2.

Pszichiátriai betegek otthona

38.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Férfiak Mentálhigiénés Otthona

3508 Miskolc,
Mésztelep út 1.

Szenvedélybetegek otthona

39.

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

Szociális Gondozási Központ (Nyíregyháza)
Mentálhigiénés Központ – Kék Szirom Lakóotthon

4400 Nyíregyháza, Újszőlő utca 21–23.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

40.

Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás

Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
Szenvedélybetegek Otthona

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 110.

Szenvedélybetegek otthona

II. Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények

1.

Budapest Főváros Önkormányzata

Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop) – Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23. szám alatti lakásotthon

8430

Bakonyszentkirály

Győzelem
utca 23.

Gyermekotthon (lakásotthon)

2.

Budapest Főváros Önkormányzata

Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)
Bakonyszentkirály, Kossuth u. 30. szám alatti lakásotthon

8430

Bakonyszentkirály

Kossuth Lajos utca 30.

Gyermekotthon (lakásotthon)

3.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata Mónosbéli Gyermekotthona

3345

Mónosbél

Dózsa György út 12.

Gyermekotthon

4.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona

8640

Fonyód (Alsóbélatelep)

Báthory
utca 14.

Gyermekotthon

5.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzat Gyermekotthona (Balatonboglár)

8630

Balatonboglár

Kikötő
sétány 5.

Gyermekotthon

6.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzat Gyermekotthona (Balatonboglár) –Lakásotthon

8630

Balatonboglár

Kórház
utca 13/b.

Gyermekotthon (lakásotthon)

7.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzat Gyermekotthona (Balatonboglár)- Zamárdi Lakásotthon

8621

Zamárdi

Siófoki utca 8.

Gyermekotthon (lakásotthon)

8.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája I.

2060

Bicske

Kossuth Lajos utca 42.

Gyermekotthon

9.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája II.

2060

Bicske

Kossuth Lajos utca 42.

Gyermekotthon

10.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája III.

2060

Bicske

Kossuth Lajos utca 42.

Utógondozó Otthon

11.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája

2840

Oroszlány

Rákóczi Ferenc utca 53.

Gyermekotthon

12.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája II. Szakmai Egység

2840

Oroszlány

Rákóczi Ferenc utca 53.

Gyermekotthon

13.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája III. Szakmai Egység

2840

Oroszlány

Népek Barátsága u 23.

Utógondozó Otthon

14.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata

1081

Budapest 08. ker.

Alföldi
utca 9–13.

Gyermekotthon

15.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata

1081

Budapest 08. ker.

Alföldi
utca 9–13.

Nevelőszülői hálózat

16.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Erzsébet királyné útja Gyermekotthona

1146

Budapest 14. ker.

Erzsébet királyné
útja 6/b.

Gyermekotthon

17.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Magvető u. Gyermekotthona

1174

Budapest 17. ker.

Magvető u. 11.

Lakásotthon

18.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Utógondozó Lakásotthon ( Teleki tér 8–9.)

1086

Budapest 08. ker.

Teleki László tér 8–9.
B épület
III em. 7. a.

Utógondozó lakásotthon

19.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Lakásotthon (Újlak u. 43.)

1173

Budapest 17. ker.

Újlak utca 43.

Utógondozó lakásotthon

20.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata

1081

Budapest 08. ker.

Alföldi
utca 9–13.

Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, külső férőhely

21.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata

1185

Budapest 18.ker

Szerencse u. 9.

Utógondozó otthon

22.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona

1021

Budapest 02. ker.

Heinrich István utca 2.

Gyermekotthon

23.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája II.Szakmai Egység

1021

Budapest 02. ker.

Hárshegyi út 9.

Gyermekotthon

24.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzat Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája I.Szakmai Egység

1021

Budapest 02. ker.

Hárshegyi út 9.

Gyermekotthon

25.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona

1038

Budapest 03. ker.

Dózsa György u. 44.

Gyermekotthon

26.

Budapest Főváros Önkormányzata

Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon Szondi u. Lakásotthona

1068

Budapest 06. ker.

Szondi utca 92. 1. em. 3 a.

Lakásotthon

27.

Budapest Főváros Önkormányzata

Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon Perje u. Lakásotthona

1038

Budapest 03. ker.

Perje utca 25/a.

Speciális lakásotthon

28.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bolyai u.)

1023

Budapest 02. ker.

Bolyai utca 11.

Gyermekotthon

29.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bolyai u.) Breznó közi telephely

1118

Budapest 11. ker.

Breznó
köz 10–12.

Gyermekotthon

30.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata
Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

1063

Budapest 06. ker.

Kmety Gy.
utca 31.

Gyermekotthon Különl.Gyo

31.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata

1121

Budapest 12. ker.

Rege út 4.

Különleges gyermekotthon

32.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata
Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

1026

Budapest 02. ker.

Gárdonyi út 25.

Különleges gyermekotthon

33.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata
Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

1121

Budapest 12. ker.

Kalóz utca 6.

Különleges gyermekotthon

34.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata
Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

1121

Budapest 12. ker.

Rege út 2.

Különleges gyermekotthon

35.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona

1191

Budapest 19. ker.

József Attila utca 65–69.

Gyermekotthon

36.

Budapest Főváros Önkormányzata

József Attila Gyermekotthon Lakásotthona

1153

Budapest 15. ker.

Szerencs utca 13. fsz. em. 1. a.

Lakásotthon

37.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthon – Lakásotthona

1042

Budapest 4. ker.

Kassai u. 5.

Utógondozó otthon

38.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthon –Lakásotthona

1196

Budapest 19. ker.

Rákóczi u. 105.

Lakásotthon

39.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai

1103

Budapest 10. ker.

Szlávy utca 40.

Gyermekotthon

40.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1172 Budapest, Szent Imre herceg u. 46.)

1172

Budapest 17. ker.

Szent Imre herceg utca 46.

Lakásotthon

41.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1172 Budapest, IV. u. 47.)

1172

Budapest 17. ker.

IV. utca 47. 2X10 (A és B.)

Lakásotthon

42.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1165 Budapest, Farkasbab u. 24.)

1165

Budapest 16. ker.

Farkasbab
utca 24.

Lakásotthon

43.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1097 Bp. Vaskapu u. 7.)

1097

Budapest 09.ker

Vaskapu u. 7. III/6

Utógondozó otthon

44.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1108 Bp. Lenfonó u.4.)

1108

Budapest 10.ker

Lenfonó u. 4. V/23

Utógondozó otthon

45.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1202 Budapest, Nagysándor József u. 149.)

1202

Budapest 20. ker.

Nagysándor József utca 149.

Lakásotthon

46.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthona – Bernecebaráti Lakásotthon

2639

Bernecebaráti

Petőfi utca 24.

Lakásotthon

47.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

1121

Budapest 12. ker.

Budakeszi
út 48.

Gyermekotthon

48.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

2040

Budaörs

Pozsonyi
utca 3.

Lakásotthon

49.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

2040

Budaörs

Károly király utca 56.

Lakásotthon

50.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

2045

Törökbálint

Kazinczy utca 58.

Lakásotthon

51.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona

1122

Budapest 12. ker.

Acsády Ignác utca 3.

Gyermekotthon

52.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona

1023

Budapest 12. ker.

Árpád fej.útja 3. II/9

Gyermekotthon utógondozó otthona

53.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Gyöngyvirág u.)

1184

Budapest 18. ker.

Gyöngyvirág utca 28.

Gyermekotthon

54.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

1188

Budapest 18. ker.

Pázsit utca 34.

Lakásotthon

55.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona

1125

Budapest 12. ker.

Diósárok utca 40.

Gyermekotthon

56.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona

1125

Budapest 12. ker.

Rőzse utca 22.

Gyermekotthon

57.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona

1186

Budapest 18. ker.

Tövishát utca 2/a.

Gyermekotthon

58.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona

1186

Budapest 18. ker.

Tövishát utca 2/a.

Utógondozó Otthon

59.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

1158

Budapest 15. ker.

Pestújhelyi út 66.

Gyermekotthon

60.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

1202

Budapest 20. ker.

Lőcse utca 27.

Lakásotthon

61.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

1185

Budapest 18. ker.

Kuróczy Pál utca 17.

Lakásotthon

62.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

1202

Budapest 20. ker.

Brassó utca 19.

Lakásotthon

63.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

1158

Budapest 15. ker.

Apolló utca 21.

Lakásotthon

64.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

1185

Budapest 18. ker.

Honvéd utca 89.

Lakásotthon

65.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája I. számú Gyermekotthoni Egysége

1025

Budapest 02. ker.

Cseppkő utca 74.

Gyermekotthon

66.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája II. számú Gyermekotthoni Egysége

1025

Budapest 02. ker.

Cseppkő utca 74.

Gyermekotthon

67.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája III.számú Gyermekotthoni Egység

1025

Budapest 02. ker.

Cseppkő utca 74.

Gyermekotthon

68.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája

1025

Budapest 02. ker.

Cseppkő utca 74.

Utógondozó otthon

69.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája

3045

Bér

Újtelep utca 3.

Nevelőszülői hálózat

70.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

1211

Budapest 21. ker.

Templom utca 13.

Gyermekotthon

71.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

1214

Budapest 21. ker.

Murányi utca 17.

Lakásotthon

72.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

1213

Budapest 21. ker.

Kórus utca 60/b

Lakásotthon

73.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

1213

Budapest 21. ker.

Szt. István u. 103

Utógondozó otthon

74.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

1212

Budapest 21. ker.

Széchenyi utca 67.

Lakásotthon

75.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

1212

Budapest 21. ker.

Széchenyi utca 67.

Lakásotthon

76.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona I. számú Gyermekotthoni Egysége

1021

Budapest 02. ker.

Hűvösvölgyi út 165.

Gyermekotthon

77.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona II. számú Gyermekotthoni Egysége

1021

Budapest 02. ker.

Hűvösvölgyi út 165.

Gyermekotthon

78.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona – lakásotthon

1021

Budapest 02. ker.

Hűvösvölgyi út 165.

Lakásotthon

79.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája I. számú Gyermekotthoni Egység

1112

Budapest 11. ker.

Menyecske utca 16.

Gyermekotthon

80.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája II. számú Gyermekotthoni Egység

1112

Budapest 11. ker.

Menyecske utca 16.

Gyermekotthon

81.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája Speciális Gyermekotthoni Egysége

1112

Budapest 11. ker.

Menyecske utca 16.

Gyermekotthon

82.

Budapest Főváros Önkormányzata

Óvoda, Általános iskola és Gyermekotthon Tüskevár Gyermekotthon

2721

Pilis

Vatyai utca 30.

Különleges gyermekotthon

83.

Budapest Főváros Önkormányzata

Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Csiga-ház Lakásotthon

2721

Pilis

Tölgyfa utca 13.

Különleges lakásotthon

84.

Budapest Főváros Önkormányzata

Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Fészek-lak Lakásotthon

2721

Pilis

Kossuth Lajos utca 57/A.

Különleges lakásotthon

85.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona

1042

Budapest 04. ker.

Árpád út 199.

Speciális gyermekotthon

86.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona

1103

Budapest 10. ker

Kőér u. 26.

Utógondozó otthon

87.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona

1102

Budapest 10. ker

Harmat u. 5.

Utógondozó otthon

88.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona

1095

Budapest 09. ker

Soroksári út 72.

Utógondozó otthon

89.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona

1141

Budapest 14. ker

Szuglói körvasút sor 110.

Utógondozó otthon

90.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona

1096

Budapest 09. ker

Telepy u.15/b

Utógondozó otthon

91.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona

1062

Budapest 06. ker

Lehel u. 5. 2/31

Utógondozó otthon

92.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete

1087

Budapest 08. ker.

Kerepesi út 33.

Gazdasági szervezet

93.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona

8644

Fonyód (Alsóbélatelep)

Báthory utca 14.

Gyermekotthon által működtetett külső férőhely

94.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája I.

2060

Bicske

Kossuth Lajos utca 42.

Általános iskola

95.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája III. Szakmai Egység

2840

Oroszlány

Rákóczi Ferenc utca 53.

Általános iskola

96.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája Speciális Gyermekotthoni Egysége

1112

Budapest 11. ker.

Menyecske utca 16.

Általános iskola

97.

Budapest Főváros Önkormányzata

Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)

8418

Bakonyoszlop

Kossuth utca 1.

Gyermekotthon

98.

Budapest Főváros Önkormányzata

Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)

8418

Bakonyoszlop

Kossuth utca 1.

Általános iskola Speciális szakiskola

99.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzat Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája I.Szakmai Egység

1021

Budapest 02. ker.

Dénes u. 1.

Általános iskola

100.

Budapest Főváros Önkormányzata

Óvoda, Általános iskola és Gyermekotthon

2721

Pilis

Kossuth Lajos utca 31. (székhely)

Különleges gyermekotthon

101.

Budapest Főváros Önkormányzata

Óvoda, Általános iskola és Gyermekotthon Vadászlak Gyermekotthon

2721

Pilis

Kossuth Lajos utca 31. (székhely)

Különleges lakásotthon

102.

Budapest Főváros Önkormányzata

Óvoda, Általános iskola és Gyermekotthon

2721

Pilis

Kossuth Lajos utca 31. (székhely)

Óvoda és Általános iskola

103.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete, Zamárdi telephelye

8621

Zamárdi

Knézich K. u. 1.

Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő

104.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete, Balatonkenesei telephelye

8174

Balatonkenese

Parti sétány 23.

Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő

105.

Budapest Főváros Önkormányzata

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete, Zamárdi strand telephelye

8621

Zamárdi

József A. u. 20.

Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő

106.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája Oroszlány

8621

Zamárdi

Mókus u. 2.

Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő

107.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolája

8621

Zamárdi

Mókus u. 1.

Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő

108.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai

5500

Gyomaendrőd

Csokonai u. 30.

Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő I.

109.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai

5500

Gyomaendrőd

Csokonai u. 30.

Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő II.

110.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

1121

Budapest

Kalóz u. 4.

Fővárosi gyermekvédelmi intézmény nővérszállója

111.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

1063

Budapest

Lendvai u. 8.

Fővárosi gyermekvédelmi intézmény telke (Játszóudvar délutáni pihenőhely – kis építmény)

112.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

1095

Budapest

Soroksári út 67–73.

Fővárosi gyermekvédelmi intézmény telke (raktárépületek)

113.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai

1121

Budapest

Farkasvölgyi út 6.

Fővárosi gyermekvédelmi intézmény TMK műhelye

114.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona

4032

Debrecen

Ibolya utca 22.

Gyermekotthon

115.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona

4063

Debrecen (Nagymacs)

Arató utca 39.

Lakásotthon

116.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona

4063

Debrecen (Nagymacs)

Arató utca 59.

Lakásotthon

117.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona

4063

Debrecen (Nagymacs)

Csongrád utca 14.

Lakásotthon

118.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona

4063

Debrecen (Nagymacs)

Csongrád utca 16.

Lakásotthon

119.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona

4030

Debrecen

Ladik utca 1/A.

Lakásotthon

120.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona

4030

Debrecen

Ladik utca 1/B.

Lakásotthon

121.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona

4030

Debrecen

Paprika utca 3.

Lakásotthon

122.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona

4030

Debrecen

Sőrés utca, 21.

Lakásotthon

123.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

4030

Debrecen

Pákász utca 11.

Lakásotthon

124.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

4030

Debrecen

Poroshát utca 33.

Lakásotthon

125.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

4031

Debrecen

Kálmán utca 28.

Lakásotthon

126.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Anya-Csecsemő és Gyermekotthon

9025

Győr

Nagy Imre út 9.

Gyermekotthon

127.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Anya-Csecsemő és Gyermekotthon

9025

Győr

Nagy Imre út 9.

Különleges gyermekotthon

128.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Miskolci Gyermekvédelmi Központ Aranyhíd Lakásotthon

3533

Miskolc

Kiss tábornok utca 80.

Lakásotthon

129.

 

 

 

 

 

 

130.

 

 

 

 

 

 

131.

 

 

 

 

 

 

132.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Waltner Károly Otthon

6723

Szeged

Bölcsőde utca 3.

Gyermekotthon

133.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Waltner Károly Otthon

6723

Szeged

Bölcsőde utca 3.

Nevelőszülői hálózat

134.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Waltner Károly Otthon

6723

Szeged

Zöldfa u. 16. I/3.

Külső férőhelyen nyújtott utógondozói ellátás

135.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Waltner Károly Otthon

6723

Szeged

Zöldfa u. 5/C. IV/14.

Külső férőhelyen nyújtott utógondozói ellátás

136.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Waltner Károly Otthon

6723

Szeged

Űrhajós u. 5/B. I.1.

Külső férőhelyen nyújtott utógondozói ellátás

137.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Waltner Károly Otthon

6723

Szeged

Pentelei sor 1. IX.43.

Külső férőhelyen nyújtott utógondozói ellátás

2. melléklet a 2012. évi CXCII. törvényhez130


Teljességi nyilatkozat
Alulírott .........................., mint a ......................... Önkormányzat, társulás képviseletében eljáró vezető (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon – ............................. – az átvevő részére a jegyzőkönyvben átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvényben meghatározott intézményi kör (átvett intézmények, illetve átvett integrált intézmények) működése körébe eső adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok.
Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek.

3. melléklet a 2012. évi CXCII. törvényhez131

2014. január 1-jével állami tulajdonba kerülő integrált szociális, gyermekvédelmi intézmények

1.

Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás

Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális Intézmény 4-es Honvéd
Utcai Időskorúak Gondozóháza

5600
Békéscsaba,
4-es Honvéd utca 2.

Ápolást,
gondozást nyújtó
intézmény

Szenvedélybetegek
otthona

2.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város
Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

4032
Debrecen,
Böszörményi út 148.

Lakóotthon

Fogyatékos
személyek ápoló-
gondozó célú
lakóotthona

Ápolást, gondozást
nyújtó intézmény

Fogyatékos (látás,
mozgás, értelmi)
személyek otthona

Átmeneti
elhelyezést nyújtó
intézmény

Fogyatékos
személyek
gondozóháza

3.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város
Csökkentlátók Otthona

4032
Debrecen,
Nagyerdei körút 100.

Ápolást, gondozást
nyújtó intézmény

Fogyatékos (látás,
mozgás, értelmi)
személyek otthona

4.

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Fogyatékosok Átmenet
Gondozóháza

9023
Győr,
Török István út 1.

Átmeneti
elhelyezést nyújtó
intézmény

Fogyatékos
személyek
gondozóháza

5.

Kalocsa Város Önkormányzata

Kalocsa Város Önkormányzata
Szociális Alapszolgáltatási és
Szakellátási Központja Malom utcai
telephely

6300
Kalocsa, Malom utca 3–5.

Ápolást, gondozást
nyújtó intézmény

Fogyatékos (látás,
mozgás, értelmi)
személyek otthona

6.

Miskolc Környéki
Önkormányzati Társulás

Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekvédelmi
Intézmény – Módszertani Központ
Értelmi Fogyatékosok Napközi
Otthona és Fogyatékos Személyek
Gondozóháza

3530
Miskolc,
Meggyesalja út 10.

Átmeneti
elhelyezést nyújtó
intézmény

Fogyatékos
személyek
gondozóháza

7.

Miskolc Környéki
Önkormányzati Társulás

Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekvédelmi
Intézmény – Módszertani Központ
Junior Gyermekotthon

3515
Miskolc,
Egyetem út 1/C.

Gyermekvédelmi
szakellátás

Gyermekotthon

8.

Miskolc Környéki
Önkormányzati Társulás

Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekvédelmi
Intézmény – Módszertani Központ
Aranyhíd Gyermekotthon

3515
Miskolc,
Egyetem út 1/C.

Gyermekvédelmi
szakellátás

Gyermekotthon

9.

Miskolc Környéki
Önkormányzati Társulás

Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekvédelmi
Intézmény – Módszertani Központ
Fruska Gyermekotthon

3515
Miskolc,
Egyetem út 1/C.

Gyermekvédelmi
szakellátás

Gyermekotthon

10.

Miskolc Környéki
Önkormányzati Társulás

Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekvédelmi
Intézmény – Módszertani Központ
Nevelőszülői hálózat

3515
Miskolc,
Egyetem út 1/C.

Gyermekvédelmi
szakellátás

Nevelőszülői
hálózat

11.

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Fogyatékkal Élők Integrált
Intézménye

8800
Nagykanizsa,
Űrhajós út 6/A.

Ápolást, gondozást
nyújtó intézmény

Fogyatékos (látás,
mozgás, értelmi)
személyek otthona

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

Fogyatékos személyek gondozóháza

12.

Pécs Megyei Jogú Város

Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek
Átmeneti Otthona

7621 Pécs, Megye utca 24.

Gyermekvédelmi szakellátás

Nevelőszülői hálózat

13.

Pécs Megyei Jogú Város

Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek
Átmeneti Otthona

7621 Pécs, Megye utca 24.

Gyermekvédelmi szakellátás

Gyermekotthon

14.

Pécs Megyei Jogú Város

Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek
Átmeneti Otthona

7621 Pécs, Megye utca 24.

Gyermekvédelmi szakellátás

Utógondozó otthon

15.

Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás

Tatabányai Többcélú Kistérségi
Társulás Egyesített Szociális
Intézmények Szent György Központ

2831 Tarján, Petőfi Sándor utca 16.

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 7.

2

Az 1. § 3. pontját a 2013: CLXXXIV. törvény 1. §-a iktatta be.

3

Az 1. § 4. pontját a 2013: CLXXXIV. törvény 1. §-a iktatta be.

4

Az 1. § 5. pontját a 2013: CLXXXIV. törvény 1. §-a iktatta be.

5

A 3. alcím címe a 2012: CCVIII. törvény 81. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdése a 2012: CCVIII. törvény 81. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § (2) bekezdése a 2012: CCVIII. törvény 81. § (2) bekezdésével megállapított, a 2022: IV. törvény 138. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (3) bekezdése a 2012: CCVIII. törvény 81. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. § (4) bekezdését a 2012: CCVIII. törvény 82. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 6. § (5) bekezdését a 2012: CCVIII. törvény 82. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 6. § (6) bekezdését a 2012: CCVIII. törvény 82. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 4/A. alcímet a 2013: CLXXXIV. törvény 2. §-a iktatta be.

13

A 9/A. §-t a 2013: CLXXXIV. törvény 2. §-a iktatta be.

14

A 9/B. §-t a 2013: CLXXXIV. törvény 2. §-a iktatta be.

15

A 10. § (1) bekezdés a) pontja a 2013: CLXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 10/A. §-t a 2013: CLXXXIV. törvény 3. §-a iktatta be.

17

A 10/B. §-t a 2013: CLXXXIV. törvény 3. §-a iktatta be.

18

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 18–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 36. § a 2013: XXVII. törvény 93. §-a alapján nem lép hatályba.

42

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 40. § a 2013: CCV. törvény 70. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

46

A 41–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 41–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 41–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 44. § a 2013: CCV. törvény 70. § b)–c) pontja alapján nem lép hatályba.

50

A 45. § a 2013: CCV. törvény 70. § b)–c) pontja alapján nem lép hatályba.

51

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 47. § a 2013: XXVII. törvény 93. §-a alapján nem lép hatályba.

53

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 49. § a 2013: XXVII. törvény 93. §-a alapján nem lép hatályba.

55

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 51. § a 2013: CCV. törvény 70. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

57

Az 52. § a 2013: CCV. törvény 70. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

58

Az 53. § a 2013: CCV. törvény 70. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

59

Az 54–56. § a 2013: XXVII. törvény 93. §-a alapján nem lép hatályba.

60

Az 54–56. § a 2013: XXVII. törvény 93. §-a alapján nem lép hatályba.

61

Az 54–56. § a 2013: XXVII. törvény 93. §-a alapján nem lép hatályba.

62

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 58–59. § a 2013: CCV. törvény 70. § e) pontja alapján nem lép hatályba.

64

Az 58–59. § a 2013: CCV. törvény 70. § e) pontja alapján nem lép hatályba.

65

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 61. § a 2013: XXVII. törvény 93. §-a alapján nem lép hatályba.

67

A 62. § a 2013: XXVII. törvény 93. §-a alapján nem lép hatályba.

68

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 65–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 65–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 65–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 65–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 70–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 70–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 70–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 73. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 73. § (2) bekezdése a 2013: CCV. törvény 70. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

80

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 75. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 75. § (2) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 75. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 75. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 75. § (2) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 75. § (2) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 75. § (2) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 75. § (2) bekezdés f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 75. § (2) bekezdés g) pontja a 2013: CCV. törvény 70. § g) pontja alapján nem lép hatályba.

90

A 75. § (2) bekezdés h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 75. § (2) bekezdés i) pontja a 2013: CCV. törvény 70. § g) pontja alapján nem lép hatályba.

92

A 75. § (2) bekezdés j) pontja a 2013: CCV. törvény 70. § g) pontja alapján nem lép hatályba.

93

A 75. § (2) bekezdés k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 75. § (2) bekezdés l) pontja a 2013: CCV. törvény 70. § g) pontja alapján nem lép hatályba.

95

A 75. § (2) bekezdés m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 76. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 76. § (2) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 76. § (2) bekezdés 1. pontja a 2013: CCV. törvény 70. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

99

A 76. § (2) bekezdés 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 76. § (2) bekezdés 3. pontja a 2013: CCV. törvény 70. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

101

A 76. § (2) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 76. § (2) bekezdés 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 76. § (2) bekezdés 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 76. § (2) bekezdés 7. pontja a 2013: CCV. törvény 70. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

105

A 76. § (2) bekezdés 8. pontja a 2013: CCV. törvény 70. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

106

A 76. § (2) bekezdés 9. pontja a 2013: CCV. törvény 70. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

107

A 76. § (2) bekezdés 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 76. § (2) bekezdés 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 76. § (2) bekezdés 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 76. § (2) bekezdés 13–18. pontja a 2013: CCV. törvény 70. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

111

A 76. § (2) bekezdés 13–18. pontja a 2013: CCV. törvény 70. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

112

A 76. § (2) bekezdés 13–18. pontja a 2013: CCV. törvény 70. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

113

A 76. § (2) bekezdés 13–18. pontja a 2013: CCV. törvény 70. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

114

A 76. § (2) bekezdés 13–18. pontja a 2013: CCV. törvény 70. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

115

A 76. § (2) bekezdés 13–18. pontja a 2013: CCV. törvény 70. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

116

A 76. § (2) bekezdés 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 76. § (2) bekezdés 20. pontja a 2013: CCV. törvény 70. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

118

A 76. § (2) bekezdés 21. pontja a 2013: CCV. törvény 70. § h) pontja alapján nem lép hatályba.

119

A 76. § (2) bekezdés 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 76. § (2) bekezdés 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 76. § (2) bekezdés 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 80–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

Az 1 . melléklet a 2013: CLXXXIV. törvény 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

130

A 2. melléklet a 2013: CLXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

131

A 3. mellékletet a 2013: CLXXXIV. törvény 4. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére