• Tartalom

2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésről1

2012.01.20.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ez a rendelet határozza meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (3) bekezdése szerinti a magyar állami ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas hallgatóval létesített hallgatói szerződéssel kapcsolatos szabályokat, a hallgatói szerződés létesítésének, nyilvántartásának, a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének rendjét, a nemteljesítésre tekintettel alkalmazható szabályokat, a szerződésben foglalt kötelezettség alóli mentesülésre vonatkozó rendelkezéseket.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató: a magyar állami ösztöndíjjal, vagy a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató,

b) hallgatói szerződés: a Magyar Állam és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolást nyert hallgató között e rendelet szerinti tartalommal létrejövő szerződés,

c) magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés: a felsőoktatásban a magyar állami ösztöndíjjal vagy a magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzés.

3. § A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói szerződés alapján – a 4. §-ban meghatározottakra figyelemmel – köteles:

a) az általa folyatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésen a felsőoktatási intézmény által az Nftv. 48. § (4) bekezdésére tekintettel meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és

b) az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok ideje kétszeresének megfelelő időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni, fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony),

c) átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az a) pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy

d) visszafizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti állami ösztöndíjnak a visszatérítés esedékessé válásának naptári félévét megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatot három százalékponttal meghaladó kamattal megnövelt összegét a Magyar Államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem létesít, nem tart fenn a b) pont szerint hazai munkaviszonyt.

4. § (1) A 3. § b) pontjában meghatározott kötelezettség több részletben is teljesíthető.

(2) Amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésében finanszírozási formát vált, és önköltséges formában folytatja a tanulmányait az adott képzésen, a 3. § b)–d) pontjaiban meghatározott kötelezettségek csak a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan terhelik.

(3) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy a 3. § b) pontjában meghatározott kötelezettséget a származási országában is teljesítheti.

(4) A hitéleti képzésben részt vevő magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót a 3. § b) és d) pontjaiban foglalt kötelezettségek nem terhelik.

(5) A hazai munkaviszony időtartama teljesítésének számításakor a Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy esetében a származási országában teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkavégzésre irányuló jogviszonyt kétszeres mértékben kell figyelembe venni.

(6) Az e rendeletben meghatározottakat alkalmazni kell az önköltséges képzésről állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolt, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átvétel alapján hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatóra is.

(7) Ha a hallgató párhuzamos képzésben folytatja tanulmányait, vagy egymást követően több oklevelet szerez, a 3. § b) és d) pontja szerinti kötelezettséget az első oklevél megszerzésének időpontjától kell számítani, és képzésenként teljesíteni kell.

(8) A 3. § a) pontjában meghatározott kötelezettség a szakváltást nem korlátozza. Szakváltás esetén a szerződés teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje irányadó.

5. § (1) A hallgatói szerződés alapján a Magyar Állam köteles:

a) a hallgató által az adott képzésben igénybe vett támogatási idő alatt, de legfeljebb a hallgatói jogviszonyának megszűnéséig a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóra tekintettel biztosítani a felsőoktatási intézménynek a hallgató magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésének költségeit (a továbbiakban: állami ösztöndíj),

b) foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerére támaszkodva törekedni arra, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató számára a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezését követően megfelelő munkalehetőséget biztosítson.

(2) Az állami ösztöndíj mértéke az adott felsőoktatási intézményben a hallgató által magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott formában igénybe vett aktív félévekre – külön jogszabályban meghatározott keretek között a felsőoktatási intézmény által – megállapított önköltségek összege. E rendelet vonatkozásában azon félév minősül aktív félévnek, amelyre a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató bejelentkezett.

(3) A magyar állami részösztöndíjas hallgató esetében az állami ösztöndíj adott félévre számított összege az azonos képzésen tanulmányokat folytató magyar állami ösztöndíjas hallgató ugyanazon félévére megállapított állami ösztöndíjának ötven százaléka.

(4) Amennyiben a hallgató olyan képzésen folytat tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott formában, melyet az adott intézmény önköltséges formában nem indított, a (3) bekezdésében meghatározott számításokat az adott képzésre más intézményekben megállapított önköltségek közül a legalacsonyabb figyelembevételével kell elvégezni.

6. § (1) A hallgatói szerződés tartalmazza a 3–5. §-ban foglalt feltételeket.

(2) Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkezőnek az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott besorolási döntésében tájékoztatja az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéshez kötődő hallgatói jogviszony létesítésének feltételeiről, és egyidejűleg megküldi az e rendeletben meghatározott feltételeket és a besorolt jelentkező adatait tartalmazó szerződéstervezetet.

(3) A hallgatói szerződéskötés a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozási eljárás része.

(4) A hallgatói szerződést a felvételt nyert jelentkezővel a Magyar Állam nevében a Hivatal köti meg.

(5) A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az általa aláírt hallgatói szerződés egy eredeti példányát nyolc napon belül köteles megküldeni a Hivatal számára.

7. § (1) A hallgatói szerződés aláírásával a felvételt nyert jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy azon felsőoktatási intézmény, mellyel a felvételt nyert jelentkező hallgatói jogviszonyt létesít, az aláírt hallgatói szerződés egy eredeti példányát megőrizze, valamint az abban foglalt adatokat a hallgatói jogviszonya fennállása alatt kezelje.

(2) A hallgatói szerződés aláírásával a felvételt nyert jelentkező vállalja, hogy a szerződésben meghatározott adatokat, valamint a hallgatói szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, ellenőrzése érdekében szükséges adatokat a HIvatal számára a hallgatói szerződésben meghatározott módon szolgáltatja, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésével és a foglalkoztatási útjával összefüggő személyes és jogviszonyára vonatkozó adatait a szerződés megszűnéséig kezelje.

(3) A hallgatói szerződés aláírásával a felvételt nyert jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nem szolgáltatja a (2) bekezdésben meghatározott adatokat, vagy azok ellenőrzése szükségessé válik, a Hivatal a hallgatói szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, ellenőrzése érdekében a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervétől, a munkaügyi központoktól és kirendeltségektől, a Magyar Államkincstártól, az országos egészségbiztosítási szervtől, a nyugdíjbiztosítási igazgatóság szervétől, az adóhatóságtól, valamint a lakóhelye szerinti helyi önkormányzatoktól beszerezze a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóra vonatkozó alábbi adatokat:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) lakcímre (lakóhely és tartózkodási hely) vonatkozó adat,

c) a hazai munkaviszony(ok) létesítésére és időtartamára vonatkozó adat,

d) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresőként nyilvántartásba vételre, valamint álláskeresőként eltöltött időtartamra vonatkozó adat,

e) terhességi gyermekágyi segélyre jogosultságra, valamint ennek időtartamára vonatkozó adat,

f) gyermekgondozási segélyre jogosultságra, valamint ennek időtartamára vonatkozó adat,

g) gyermekgondozási díjra jogosultságra, valamint ennek időtartamára vonatkozó adat,

h) megváltozott munkaképességre, valamint ennek időtartamára vonatkozó adat,

i) a nyugdíjkorhatár elérésére vonatkozó időpont.

(4) A hallgatói szerződés aláírásával a felvételt nyert jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal az e rendeletben meghatározott jogainak érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése során elektronikus úton is tarthassa a kapcsolatot vele.

8. § (1) A hallgatói szerződés határozatlan időre jön létre.

(2) A hallgatói szerződés megszűnik, amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató szerződéses kötelezettségét teljesítette vagy annak teljesítése alól e rendeletben meghatározottak szerint mentesült.

9. § A felsőoktatási intézmény gondoskodik

a) a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatója vonatkozásában az aláírt hallgatói szerződés egy példányának átvételéről, a hallgatói jogviszony fennállása alatti megőrzéséről,

b) az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéshez kötődő hallgatói jogviszony létesítése tényének, valamint az oklevél megszerzése időpontjának a tanulmányi adminisztrációs nyilvántartásban történő rögzítéséről,

c) a b) pontban meghatározott adatoknak a Hivatal részére történő szolgáltatásáról.

10. § A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató vonatkozásában nyilvántartja

a) a megkötött hallgatói szerződéseket és az azokban foglalt adatokat,

b) a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató minden megkezdett, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésére vonatkozóan

ba) az adott képzés elvégzéséhez igénybe vett aktív félévek számát és az adott félévekre megállapított önköltséget,

bb) a tanulmányok megkezdésének és az oklevél megszerzésének időpontját,

c) az igénybe vett állami ösztöndíjnak az adott félév lezárását követő, aktuális összegét.

11. § (1) A Hivatal a nyilvántartása alapján a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval évente közli az általa igénybe vett állami ösztöndíj aktuális összegét.

(2) A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezésének, vagy ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az adott képzést nem fejezi be, a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontjától számított hatvan napon belül közli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval az adott képzésen általa igénybe vett állami ösztöndíj teljes összegét. E rendelet alkalmazásában a képzés befejezésének időpontja az adott képzésben a végbizonyítvány kiállításának napja.

12. § (1) A Hivatal a hallgatói szerződés hatálya alatt nyomon követi a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató foglalkoztatási útját.

(2) A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezésének vagy a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontjától évente közli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval a hallgatói szerződésben vállalt kötelezettség alapján az állami ösztöndíj összegét vagy abból a még hátralévő részt.

13. § Az oklevélszerzés és a hazai munkaviszony nyilvántartásával, az állami ösztöndíj utólagos visszatérítési kötelezettségével és a mentességek megállapításával kapcsolatos feladatokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alkalmazásával első fokon a Hivatal, másodfokon az oktatásért felelős miniszter látja el.

14. § A hazai munkaviszony időtartamába beleszámít

a) a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama,

b) az az időszak, amely alatt a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskereső és járadékra jogosult.

15. § (1) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói szerződésben e rendelet 3. § a) és c) pontja alapján vállalt kötelezettség alól, ha három gyermeket szül.

(2) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói szerződésben e rendelet 3. § c) pontja alapján vállalt kötelezettség alól, ha halmozottan hátrányos helyzetű.

(3) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói szerződésben e rendelet 3. § d) pontja alapján vállalt kötelezettség egy része alól, ha a visszafizetési időszak alatt e rendelet szerinti hazai munkaviszonyt létesít, tart fenn annak időtartamával arányosan.

16. § (1) A Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a hallgatói szerződésben e rendelet 3. § a) pontja alapján vállalt kötelezettség teljesítésének felfüggesztését engedélyezheti

a) a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokra,

b) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnőttképzésben folytatott tanulmányokra

tekintettel.

(2) A szünetelés legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb két év időtartamra engedélyezhető, feltéve, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató igazolja, hogy

a) a külföldi felsőoktatási intézmény és a külföldön folytatott tanulmányok az adott állam joga szerint felsőoktatási intézménynek és felsőfokú képzésnek számítanak,

b) az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében folytatott tanulmányait felnőttképzési jogviszonyban végzi.

(3) A Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót, kérelmére a hallgatói szerződésben e rendelet 3. § c) pontja alapján vállalt kötelezettség teljesítése alól mentesítheti, ha a hallgató e rendelet szerinti hazai munkaviszonyt létesít és az el nem végzett szakra irányadó képzési idő kétszeresének megfelelő időtartamban fenntartja.

17. § (1) A Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót, kérelmére a hallgatói szerződésben e rendelet 3. § a) pontja alapján vállalt kötelezettség alól mentesítheti, ha a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete, szülés miatt nem képes megszerezni.

(2) A Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót, kérelmére a hallgatói szerződésben e rendelet 3. § b)–d) pontjai alapján vállalt kötelezettség vagy annak egy része teljesítése alól mentesítheti, ha a hallgató a kötelezettségét

a) megváltozott munkaképességére tekintettel,

b) tartós betegsége, balesete, szülés,

c) kettő vagy több gyermek nevelésére tekintettel

nem képes teljesíteni.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott kedvezményt a Hivatal ugyanazon gyermekekre tekintettel csak az egyik szülő számára engedélyezheti.

18. § (1) Amennyiben a Hivatal megállapítja, hogy a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató visszatérítési kötelezettsége fennáll, erről határozatot hoz. A visszatérítendő állami ösztöndíj összegét a határozat jogerőre emelkedését követő harmincadik napig kell megfizetni (esedékesség).

(2) A (1) bekezdésben meghatározott határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény által előírt kötelező tartalmi elemeken kívül – tartalmaznia kell

a) a visszatérítendő állami ösztöndíj összegét, annak kiszámítási módjával együtt,

b) a részletfizetés feltételeire és a részletfizetés kérelmezésének módjára vonatkozó tájékoztatást,

c) az igény érvényesítésének módjára vonatkozó tájékoztatást.

(3) Az állami ösztöndíj vagy annak egy része visszatérítését a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót foglalkoztató munkáltató vagy más személy – a Hivatalhoz intézett nyilatkozat benyújtásával – átvállalhatja.

(4) Az e rendelet szerinti visszatérítési kötelezettség személyhez kötődő kötelezettség, mely nem terheli a hagyatékot.

19. § A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a Hivatal

a) ötmillió forint alatti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tíz évre szóló,

b) ötmillió forint feletti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tizenöt évre szóló

részletfizetést engedélyezhet.

20. § (1) A Hivatal a visszatérítési kötelezettség összegét megállapító jogerős határozatot a Magyar Államot megillető igény érvényesítéséhez szükséges adatokkal együtt megküldi az állami adóhatóságnak a visszatérítendő összeg behajtása érdekében, ha a jogerősen megállapított visszatérítési kötelezettséget a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató, vagy a 18. § (3) bekezdése szerint azt tőle átvállaló személy az átvállalt összeg erejéig

a) határidőre nem teljesíti, és

b) a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részletfizetési vagy e rendeletben meghatározott más kérelmet nem terjesztett elő, vagy az e kérelmek tárgyában hozott jogerős döntésben foglaltaknak határidőre nem tesz eleget.

(2) Az állami adóhatóság a visszatérítési kötelezettség érvényesítésére folytatott végrehajtási eljárásában a végrehajtási jogot az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Állam javára jegyezteti be.

21. § A 3. § c)–d) pontja alapján teljesített befizetés a központi költségvetés bevételét képezi.

22. § E rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet alkotmányellenességét az Alkotmánybíróság 32/2012. (VII. 4.) AB határozatával megállapította, ezért megsemmisítette, ennek folytán a rendelet 2012. augusztus elsején nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére