• Tartalom

2/2012. (VII. 5.) KüM rendelet

2/2012. (VII. 5.) KüM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól1

2012.07.07.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezet 5. címe alatti fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra,

c) az előző évekről áthúzódó, a külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá rendelt fejezeti kezelésű előirányzatok maradványára,

[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) civil szervezet: a civil társaság, a biztosító társaság és a szakszervezet kivételével az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott civil szervezet, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amelyet a bíróság – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a pályázat kiírása előtt vagy a támogatási igény benyújtását megelőzően legalább két évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának, alapító okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja,

b) külföldi szervezet: nem magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

c) határon túli személy: Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel, székhellyel rendelkező természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

d) humanitárius segítségnyújtás: természeti katasztrófák, emberi mulasztásból fakadó krízishelyzetek, katonai konfliktusok áldozatainak, károsultjainak megsegítése, életmentés, sürgősségi és rehabilitációs segítségnyújtás, élelmiszer-, illetve élelmezés-segélyezés a nemzetközi humanitárius jog alapján.

3. A költségvetési támogatások nyújtásának általános szabályai

3. § (1) Költségvetési támogatás nyújtása elsősorban pályázati eljárás lefolytatásával történik. Pályázati eljárás lefolytatása nélkül költségvetési támogatás nyújtására akkor kerülhet sor, ha a támogatott szervezet a Kvtv.-ben címzetten szerepel, vagy jogszabály azt lehetővé teszi, vagy e rendelet a támogatási kérelem alapján történő támogatást lehetővé teszi.

(2) Az előirányzatokból fedezhetők az egyes alcímekhez rendelt előirányzatok éves összegének legfeljebb 5%-áig a kincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díjak, valamint a külképviseleteken keresztül megvalósított projektek esetén az elszámolásból adódó árfolyam-különbözet.

4. § (1) Költségvetési támogatás saját forrás biztosítása mellett nyújtható. A saját forrás legkisebb mértéke – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – a támogatott tevékenység összköltségvetésének 10%-a, amely pénzben biztosítandó.

(2) Saját forrás biztosítása nélkül nyújtható költségvetési támogatás

a) ha a költségvetési támogatás az 500 000 Ft-ot nem haladja meg, vagy

b) határon túli személy részére, vagy

c) a miniszter egyedi döntése alapján – a 10. § (2) bekezdés a)–g) pontjában felsorolt szempontok figyelembevételével, vagy

d) ha jogszabály lehetővé teszi.

5. § Költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megvalósult tevékenységre, projektre vagy programra akkor adható, ha azt e rendelet lehetővé teszi. Költségvetési támogatás a szerződés aláírása előtt már megkezdett tevékenységre, projektre vagy programra is adható a 15. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

6. § Az idegen nyelven kiállított nyilatkozathoz, dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást is csatolni kell.

4. A pályázati kiírás

7. § (1) Pályázati eljárás lefolytatása esetén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a támogató pályázati kiírást tesz közzé a Hivatalos Értesítőben, továbbá a pályázati kiírásról olyan közleményt tesz közzé legalább egy országos napilapban, amely tartalmazza, hogy a pályázati kiírás teljes szövege a Hivatalos Értesítőben és a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján megtekinthető.

(2) Humanitárius segélyezés esetében a pályázati eljárás lefolytatása – e rendeletben foglaltak szerint – akként is történhet, hogy a támogató közvetlenül küldi meg a pályázati kiírást (meghívásos pályázat).

(3) A pályázati kiírás közzététele és a (2) bekezdés szerinti pályázati kiírás közvetlen megküldése ajánlattételi felhívásnak minősül.

5. A támogatási igény tartalmi elemei

8. § (1) A támogatási igényhez csatolni kell:

a) hiteles másolatban harminc napnál nem régebbi igazolást az igénylő – bírósági, egyéb hatósági, vagy egyéni vállalkozóként történő – nyilvántartásba vételéről,

b) az igénylő képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját; ötszázezer forintot meg nem haladó költségvetési támogatás esetén az igénylő képviselőjének pénzintézetnél szereplő eredeti vagy a pénzintézet által hitelesített aláírás-bejelentő kartonját,

c) eredetiben az igénylő valamennyi bankszámláját vezető hitelintézet harminc napnál nem régebbi igazolását – a pontos számlaszám megjelölésével – az igénylő bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről,

d) az igénylő létesítő okiratáról készített egyszerű másolatot,

e) az igénylő képviselője által cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy:

ea) az igénylőnek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett,

eb) az igénylő felhatalmazza a támogatót a 13. § (3) bekezdésében foglalt adatok nyilvántartására,

f) az igénylő nyilatkozatát arról, hogy felhatalmazza a támogatót beszedési megbízás benyújtására.

(2) A támogatási igényhez csatolni kell az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot

(3) Ha az igénylő úgy nyilatkozik, hogy a költségvetési támogatásra irányuló eljárásban érintett, a támogatási igényhez mellékeli a 2. melléklet szerinti közzétételi kérelmet is. Ha az érintettséget magalapozó körülmény a támogatási igény benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az igénylő a tudomásszerzéstől számított 10 napon belül kezdeményezi e körülmény közzétételét. Ha az igénylő a közzétételt határidőben nem kezdeményezi, a támogatási igény elutasításra kerül.

(4) A támogatási igényhez csatolni kell a 3. melléklet, a határon túli támogatási célt szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatás esetén a 4. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött nyilatkozatokat.

9. § (1) A támogatási igény hiányos benyújtása esetén a támogató az igénylőt az általa megadott elektronikus elérhetőségen vagy telefaxon hívja fel hiánypótlásra. A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történő felhívás kézbesítésétől számított nyolcadik nap. Kézbesítettnek kell tekinteni a hiánypótlásra történő felhívást telefaxon vagy elektronikusan történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

(2) A hiánypótlásra történő felhívásban tájékoztatni kell az igénylőt arról, hogy a hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a támogatási igény érdemi vizsgálat nélkül történő elutasítását eredményezi. A 8. § (2) és (3) bekezdése szerinti melléklet csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásnak nincs helye.

6. A támogatási igény elbírálása

10. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a támogató munkabizottsága (a továbbiakban: munkabizottság) tesz javaslatot – a támogatási igény alapján – költségvetési támogatás odaítélésére, valamint a 33. § (6) bekezdés szerinti egyéb kifizetések teljesítésére.

(2) A támogatási igény elbírálása során a munkabizottság bírálati szempontként együttesen figyelembe veszi, hogy tervezett tevékenység milyen mértékben

a) illeszkedik a külkapcsolati stratégiához,

b) alkalmas az előirányzat céljának megvalósítására,

c) felel meg a pályázati kiírásban megfogalmazott konkrét követelményeknek (pályázat kiírás közzététele esetén),

d) erősíti a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a nemzetközi civil szféra közötti kapcsolatot,

e) alkalmas Magyarország külföldi megítélésének, a hiteles Magyarország-kép kialakításának elősegítésére,

f) költséghatékony, és

g) biztosít saját forrást.

11. § (1) A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű költségvetési támogatás igénybevételére. A pályázatot szerződéskötési ajánlatnak kell tekinteni.

(2) Költségvetési támogatás az igénylő által igényelt összegnél kisebb összegben is nyújtható. Ebben az esetben az igénylőnek a tényleges költségvetési támogatási összegnek megfelelő költségvetési tervet kell benyújtania.

(3) Nem ítélhető meg költségvetési támogatás olyan igénylő részére, továbbá nem köthető támogatási szerződés azzal:

a) aki e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött támogatási szerződésében foglaltakat megszegte és emiatt a támogató elállt a támogatási szerződéstől, vagy pénzügyi elszámolását, tartalmi jelentését a miniszter nem fogadta el, az elállástól, az elszámolás, tartalmi jelentés elbírálásától számított 5 évig, vagy

b) akinek az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt esedékességű, meg nem fizetett tartozása van,

c) akivel szemben a költségvetési támogatás nyújtásának jogszabályban meghatározott, vagy e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött szerződésből eredő akadálya van.

12. § A támogatási döntésről szóló értesítésben a kedvezményezettet

a) tájékoztatni kell arról, hogy a szerződéskötés várható határideje a támogatási döntés közlésétől számított 60. nap,

b) megfelelő határidő tűzésével fel kell hívni, hogy nyújtsa be

ba) előleg, előfinanszírozás, valamint több részletben történő utófinanszírozás esetén a biztosítékot

bb) határon túli magyar kedvezményezett esetén a magyarországi bankszámlával rendelkező szervezet befogadó nyilatkozatát, ha azzal rendelkezik,

bc) ha azt jogszabály előírja, a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedély másolatát.

7. A támogatási szerződés

13. § (1) Ha a szerződés magyar nyelven kívül más nyelven (nyelveken) is megkötésre kerül, a szerződés értelmezése során – eltérés esetén – a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

(2) A támogatással érintett tevékenység teljesítésének határideje kizárólag annak lejártát megelőzően beérkezett, indokolással ellátott kérelem, vagy a támogató kezdeményezése alapján módosítható.

(3) A támogató nyilvántartja a kedvezményezettel kötött szerződés lényeges tartalmi elemeit, valamint a szerződés teljesítésével és a költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos adatokat.

(4) A külföldön megvalósított tevékenységek esetén, az ennek jellegéből adódóan esetlegesen beálló árfolyamveszteség a kedvezményezettet terheli.

8. A költségvetési támogatás felhasználása

14. § (1) A támogatási összeg vagy annak részletei folyósítására érvényes és hatályos szerződés alapján – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a támogatott tevékenység teljes vagy részleges megvalósulását követően (utófinanszírozás) kerül sor, a beszámoló elfogadása után, írásbeli lehívás alapján.

(2) A költségvetési támogatás teljes összege előfinanszírozással egy összegben is folyósítható:

a) ötszázezer forintot meg nem haladó összegű támogatás,

b) támogatási kérelem alapján nyújtott támogatás,

c) határon túli személy részére nyújtott támogatás esetén, vagy

d) ahol e rendelet külön lehetővé teszi.

(3) A költségvetési támogatás részletekben történő kifizetése esetén az egyes részletek átutalására a finanszírozási időszakot lezáró beszámoló elfogadását követően kerülhet sor.

(4) A kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználásáról beszámolót készít. A beszámoló pénzügyi elszámolásból és tartalmi jelentésből áll.

15. § (1) A kedvezményezett pénzügyi elszámolást készít a költségvetési támogatás összegének felhasználásáról, amelynek a szerződésben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell:

a) összesítő kimutatást a szerződés mellékletét képező költségvetésben szereplő költségekre vetítve, amelyet elektronikus úton is be kell nyújtani, és amelyben az üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni,

b) költségtételek szerinti bontásban a számla kibocsátójának nevét, a számla sorszámát, a számla tartalmát (kifizetés jogcímét), a számla keltét és a teljesítés időpontját, az áfa-alapot, az áfa-tartalmat és a bruttó összeget, valamint átutalás esetében átutalással teljesített számlamásolat mellett a bankszámla terheléséről szóló banki igazolást vagy kivonatot (megjelölve a vonatkozó tételt), készpénzes kifizetés esetében a készpénzfelvétel tényét tartalmazó külön kimutatást,

c) a támogatás és a saját forrás felhasználását igazoló számla másolatát (az áfa tartalmú számlák esetében fel kell tüntetni a számla nettó értékét),

d) a saját forrás és társfinanszírozás dokumentumainak másolatát (megállapodás, határozat),

e) a saját forrás és társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást, és

f) személyi juttatást érintő kifizetések esetében a számfejtési, valamint az adó- és járulékbefizetési bizonylatokat,

g) bérköltség elszámolása esetén a kifizetés pontos jogcímének megjelölését, valamint a bérfizetést megalapozó jogviszony-igazolásokat.

(2) A beszámolóhoz felhasznált számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányaira szövegszerűen fel kell vezetni a költségvetési támogatásból felhasznált összeget és a támogatási szerződés iktatószámát vagy nyilvántartási számát, és ezt követően a dokumentumról a beszámolóhoz csatolandó másolatot kell készíteni. A másolatra az eredeti irattal történő egyezőségre vonatkozó záradékot kell felvezetni és azt a kedvezményezett aláírásával hitelesíteni.

(3) Az elszámolás során kizárólag a támogatási szerződés megkötését követően kiállított számviteli bizonylat fogadható el, kivéve:

a) a támogatási kérelem benyújtásakor már megvalósult tevékenység támogatását,

b) a határon túli személyek részére nyújtott költségvetési támogatásokat,

c) működési költségre nyújtott költségvetési támogatásokat, vagy

d) a saját forrás elszámolását.

(4) A kedvezményezett tartalmi jelentést készít a szerződésben megjelölt tevékenységek, feladatok teljesítéséről, eredményéről. A tartalmi jelentést elektronikus úton is be kell nyújtani, amelyben az üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni.

16. § A szerződésszerű teljesítés mellett fel nem használt költségvetési támogatás maradványát a kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítására előírt határidőt követő 15 napon belül köteles visszautalni.

17. § (1) A beszámolót a támogató a beszámoló kézhezvételét követő 30 – hiánypótlás, kiegészítés esetén 45 – napon belül szakmai és pénzügyi szempontból megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról és a visszafizetésre történő felszólításról.

(2) A támogató az (1) bekezdés szerinti döntésről, a döntést követő 5 napon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet.

II. Fejezet

EGYES ELŐIRÁNYZATOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

9. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

18. § Az előirányzat célja a Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése. Az Európai Bizottság által működtetett 10. Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) történő hozzájárulások fedezetét az erre a célra külön létrehozott, Európai uniós befizetések jogcímcsoport előirányzata biztosítja. A tagdíjfizetési kötelezettségeken kívül az előirányzat forrást nyújt a nemzetközi szervezetek által kezdeményezett kötelező jellegű, így különösen ICRC, OHCHR, UNHCR, UNDOC önkéntes felajánlásokra is.

10. Állami Protokoll

19. § (1) Az előirányzat az Államfői Protokoll kiadásaira szolgál. Az Állami Protokoll kiadási előirányzatának felhasználása a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján történik, más személyi, vagyoni védelemmel, és egyéb feladatokkal kapcsolatos szabályozások feltételeinek, előírásainak megfelelően.

(2) Az előirányzat szolgál a magas szintű külföldi delegációk magyarországi látogatásainak, valamint az államfő hivatalos külföldi utazásainak előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos járulékos költségek (különösen a kormányváró, a repülőjegy, a nyomdai szolgáltatás a vendéglátás, a telefonhasználat, a járműbérlés, a reptéri fogyasztás, szállás, város dekoráció, virág, tolmács és fordítási költségek, gépkocsi üzemeltetése, illetve a látogatásokkal kapcsolatos rendkívüli protokolláris feladatok ellátására kötött eseti megbízási szerződések) fedezésére is.

20. § (1) Az előirányzatból fedezhetők a Wallenberg emlékév rendezvényeihez kapcsolódó kifizetések, beszerzések, támogatások. Az előirányzatból költségvetési támogatás nyújtható támogatási kérelem alapján, a kérelem benyújtásakor már megvalósult tevékenységre, saját forrás biztosítása nélkül valamint egyösszegű előfinanszírozással is.

(2) Visszafizetési kötelezettség, elállás, felmondás esetén a már kifizetett támogatási összeg, továbbá a kamat és a késedelmi kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése beszedési megbízás alkalmazásával történik.

11. Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása

21. § Az előirányzat célja vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtása:

a) a Demokrácia Központ Közalapítvány, ideértve a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységet is,

b) egyéb civil szervezetek,

c) az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért,

d) külföldi magyar emlékek megőrzése,

e) finn–magyar ifjúsági csereprogramok,

f) külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása

részére.

22. § (1) Visszafizetési kötelezettség, elállás, felmondás esetén a már kifizetett támogatási összeg, továbbá a kamat és a késedelmi kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése beszedési megbízás alkalmazásával történik.

(2) Ha a külföldi szervezet és határon túli személy igénylő a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet nem tudja a támogató részére megadni, a beszedési megbízás helyett zálogjog, óvadék, bankgarancia vagy kezesség formájában is nyújthat biztosítékot.

23. § (1) A Demokrácia Központ Közalapítvány és a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei támogatása esetében a támogató költségvetési támogatást nyújt az alapítvány és jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége(i) működési költségeihez az alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósítása érdekében.

(2) A költségvetési támogatás folyósítása a szerződésben meghatározottak szerint, időarányosan, utólagos elszámolási kötelezettséggel, saját forrás biztosítása nélkül történik azzal, hogy a szerződésben a 14. §-ban foglaltaktól eltérő szabályok is megállapíthatók.

(3) A Demokrácia Központ Közalapítvány és jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége(i) az éves támogatási összeg felhasználásáról készített beszámolót a tárgyévet követő év június 30-ig kötelesek a minisztérium részére megküldeni.

24. § Az egyéb civil szervezetek támogatása esetében a támogató költségvetési támogatást nyújt az atlanti gondolat megismertetését és elterjesztését célul tűző, az EU biztonság- és védelempolitikai dimenziójának megismertetését, továbbá a NATO megismertetését elősegítő civil szervezetek, a külügyi kommunikációt elősegítő civil szervezetek, továbbá a nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő civil szervezetek részére.

25. § (1) Az atlanti gondolat megismertetését és elterjesztését célul tűző, az EU biztonság- és védelempolitikai dimenziójának megismertetését továbbá a NATO megismertetését elősegítő civil szervezetek részére költségvetési támogatás program, projekt, tevékenység megvalósítására is nyújtható, vagy valósítható meg beszerzés különösen a következő jogcímek bármelyikén:

a) a NATO-nak az európai és a globális biztonságpolitika alakításában játszott szerepével kapcsolatos ismeretek széles körű terjesztése, Magyarország NATO-tagsága társadalmi támogatottságának növelése;

b) a NATO tevékenységéről szóló rendezvények szervezése, kiadványok, cikkek megjelentetése, vagy

c) a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet alakulásának a NATO tevékenységére és hazánk kül- és biztonságpolitikájára gyakorolt hatását elemző rendezvények szervezése, kiadványok megjelentetése a pályázati kiírásban meghatározott témák alapján.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célok támogatására támogatási kérelem alapján is nyújtható költségvetési támogatás.

26. § (1) A külügyi kommunikációt elősegítő civil szervezetek támogatásának célja

a) Magyarország külföldi megítélésének javítása, különös tekintettel a magyar kultúra, tudomány és történelem értékeinek, jeles személyiségeinek és eseményeinek bemutatására, valamint Magyarország külpolitikai tevékenységének, szerepvállalásának megismertetése;

b) a társadalom külpolitika és diplomácia iránti érdeklődésének erősítése, az azzal kapcsolatos ismereteinek bővítése, a civil szervezetek külpolitikai érdekeinek érvényesítésébe történő aktívabb bevonását célzó tevékenységek elősegítése;

c) a kormányzati civil stratégia megvalósításának elősegítése a külkapcsolatok terén, a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a határon túli civil szféra közötti kapcsolatok erősítését és bővítését célzó tevékenységek, továbbá ennek keretében tudományos kutatások, konferenciák támogatása; vagy

d) ifjúsági csereprogramok lebonyolításának és kommunikációjának támogatása;

e) a közkönyvtári hálózat EU kommunikációs tevékenységének támogatása.

(2) A külügyi kommunikációt elősegítő civil szervezetek költségvetési támogatása esetén az alábbi jogcímek bármelyikén folyósítható támogatás, vagy valósítható meg beszerzés:

a) idegen és magyar nyelvű lapok, könyvek, albumok, folyóiratok, reklám-, PR és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése, beszerzése,

b) fotók, filmek és videó-anyagok, elektronikus információhordozók (szoftver, CD, DVD, CD-ROM) készítése,

c) képzés, tanulmányi verseny szervezése, lebonyolítása,

d) egyéb rendezvény-, konferencia-, kiállítás-, eseményszervezés,

e) nyomdai előkészítés, nyomtatás,

f) a hazai és a határon túli civil társadalom külpolitika iránti érdeklődésének fokozását elősegítő anyagok, programok készítése, készíttetése, valamint előállításának és terjesztésének támogatása,

g) egyéb, a lakosság vagy a külföldi partnerek tájékoztatását célzó kommunikációs tevékenységek megvalósítása,

h) elektronikus kommunikációs tevékenység és fejlesztés,

i) ifjúsági csereprogramok lebonyolítása,

j) Európai uniós és más nemzetközi donorok által meghirdetett pályázatokon való eredményes részvétel elősegítése érdekében önrész (saját forrás) biztosításához nyújtott támogatás.

(3) Saját forrás nélkül nyújtható költségvetési támogatás az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben.

(4) A (2) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben költségvetési támogatás nyújtható támogatási kérelem alapján, a kérelem benyújtásakor már megvalósult tevékenységre, saját forrás biztosítása nélkül valamint egyösszegű előfinanszírozással is.

27. § A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő civil szervezetek részére költségvetési támogatás nyújtható program, projekt, tevékenység megvalósítására vagy beszerzés valósítható meg különösen a következő jogcímek bármelyikén:

a) Az ENSZ szerepe napjaink globális kihívásainak kezelésében, a világszervezet tevékenységének népszerűsítése;

b) Az ENSZ szerepe a fenntartható fejlődés megvalósítására irányuló törekvésekben, különös tekintettel a 2012 júniusában megrendezésre kerülő ENSZ csúcskonferenciára (Rio+20);

c) Az ENSZ és más nemzetközi szervezetek budapesti központjai, irodái tevékenységének bemutatása;

d) Az ENSZ reformja, különös tekintettel az ENSZ-rendszer koherenciájának javítására irányuló erőfeszítésekre és a „One UN” kezdeményezésre;

e) Az ENSZ emberi jogi tevékenységének, különös tekintettel az Emberi Jogi Tanácsnak és az ahhoz kapcsolódó szakértő mechanizmusoknak bemutatása, megismertetése, terjesztése.

28. § (1) Az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért (a továbbiakban: szervezet) támogatása esetében a támogató költségvetési támogatást nyújt a szervezet működési költségeihez az alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósítása érdekében.

(2) A támogatás folyósítása a szerződésben meghatározottak szerint, időarányosan, utólagos elszámolási kötelezettséggel, saját forrás biztosítása nélkül történik.

29. § (1) A Külföldi magyar emlékek megőrzése előirányzat célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek létesítésével, helyreállításával, megóvásával kapcsolatos tevékenységek támogatása, költségek fedezése, továbbá a határainkon túl található magyar vonatkozású emlékhelyek létesítését, kialakítását és ápolását elősegítő, a magyarságtudat erősítését szolgáló emlékhelyek megőrzésével kapcsolatos programok támogatása.

(2) Az előirányzatból határon túli személy és külföldi szervezet részére pályázati eljárás lefolytatása nélkül, támogatási kérelem alapján is nyújtható költségvetési támogatás.

(3) Az előirányzatból költségvetési támogatás nyújtása saját forrás biztosítása nélkül és egyösszegű előfinanszírozással is történhet.

(4) Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a külképviseletek közreműködésével is teljesíthetők.

30. § (1) A Finn–magyar ifjúsági csereprogramok előirányzat célja a finn–magyar ifjúsági kapcsolatok fejlesztése.

(2) Az előirányzatból a következő jogcímek bármelyikén nyújtható támogatás, vagy valósítható meg beszerzés:

a) finn–magyar ifjúsági csereprogramok megvalósítása,

b) tanulmányutak szervezése és lebonyolítása,

c) képzések, tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése és lebonyolítása,

d) finn fiatalok magyarországi fogadása, tartózkodása,

e) finn–magyar kulturális rendezvények lebonyolítása,

f) finn–magyar kapcsolatok ápolását elősegítő egyéb rendezvények, konferenciák, kiállítások megvalósítása,

g) a finn–magyar kapcsolatok bővüléséhez hozzájáruló könyvek, albumok, folyóiratok, reklám-, PR és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése, beszerzése, illetve fotók, filmek és videoanyagok, elektronikus információhordozók (szoftver, CD, DVD, CD-ROM) készítése.

(3) Az előirányzatból költségvetési támogatás nyújtása saját forrás biztosítása nélkül, továbbá egyösszegű előfinanszírozással is történhet.

31. § (1) A Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása előirányzat célja költségvetési támogatás nyújtása magyar civil szervezetek, külföldi szervezetek és határon túli személyek részére nemzetpolitikai célok magyarországi és külföldi ismertetésére; nemzetpolitikai célú tanulmányok elkészítésére; kutatások, rendezvények, jótékonysági események és egyéb kulturális események támogatására.

(2) Az előirányzatból határon túli személy részére pályázati eljárás lefolytatása nélkül, támogatási kérelem alapján is nyújtható költségvetési támogatás.

(3) Az előirányzatból költségvetési támogatás nyújtása saját forrás biztosítása nélkül és egyösszegű előfinanszírozással is történhet.

(4) Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a külképviseletek közreműködésével is teljesíthetők.

12. EU utazási költségtérítések

32. § Az előirányzat forrást nyújt az Európai Unió tanácsi ülésein való részvétellel kapcsolatban felmerülő utazási költségek egy részének megtérítésére a Magyarország számára évente előre rögzített összeg erejéig. Ez az összeg egyrészt az európai biztonsági- és védelmi politikával kapcsolatos ESDP ülésekre, másrészt a további Non-ESDP ülésekre történő kiutazás költségeinek fedezésére fordítható.

13. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

33. § (1) Az előirányzat célja

a) vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtása, vagy egyéb kifizetés teljesítése, beszerzés megvalósítása a NEFE-partnerországokban vagy a NEFE-politika által megcélzott szektorokban a (2) bekezdésben meghatározott célokkal összhangban,

b) vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtása, vagy egyéb kifizetés teljesítése, beszerzés megvalósítása a (3) bekezdésben meghatározott humanitárius segítségnyújtás teljesítése érdekében,

c) EU Keleti partnerséghez kapcsolódó magyar fejlesztési programok megvalósítása.

(2) A nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) célja a fejlődő országok fenntartható fejlődésének, kiegyensúlyozott gazdasági növekedésének, a szegénység csökkentésének, az életkörülmények javításának, az alapvető emberi jogok tiszteletére épülő demokratikus berendezkedés (jó kormányzás) megteremtésének és megszilárdításának elősegítése, támogatása. A NEFE tevékenység körének meghatározása szempontjából irányadó az OECD DAC által hivatalos fejlesztési támogatásnak (ODA) minősített tevékenységek köre.

(3) A Nemzetközi fejlesztési együttműködés, a Humanitárius segélyezés, az Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése és az EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok jogcímeken az előirányzat a következők bármelyikére felhasználható:

a) termék vagy szolgáltatás közvetlenül a kedvezményezett részére történő beszerzése,

b) a minisztérium által megvalósítandó projektek szakmai hátterének biztosításához külső szakértők felkérése, számukra utazási költség, napidíj, szükség esetén tiszteletdíj biztosítása,

c) nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységek szakmai tervezése, előkészítése; folyamatban lévő és megvalósult projektek, programok nyomon követése, monitoringja, ellenőrzése,

d) a Magyarország külképviseletei által végrehajtott fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási projektek támogatása,

e) nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius fórumokon, rendezvényeken történő részvétel,

f) magyar NEFE tevékenység népszerűsítése, kiadványokon, egyéb prezentációs eszközökön keresztül történő bemutatása,

g) magyar civil szervezetek nemzetközi fejlesztési projektjeinek költségvetési támogatása,

h) magyar civil szervezetek számára az európai uniós és más nemzetközi donorok által meghirdetett pályázatokon való eredményes részvétel elősegítése érdekében nyújtandó költségvetési támogatás,

i) külföldi (a célországban honos) szervezetek nemzetközi fejlesztési projektjeinek költségvetési támogatása,

j) külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv vagy általa fenntartott intézmény költségvetési támogatása,

k) szaktárcák által megvalósítandó nemzetközi fejlesztési projektek költségvetési támogatása,

l) hozzájárulás nemzetközi szervezetek vagy általuk létrehozott alapok nemzetközi fejlesztési projektjeihez,

m) két- vagy többoldalú nemzetközi donor-együttműködés keretében megvalósítandó nemzetközi fejlesztési projektek támogatása, vagy azokhoz történő hozzájárulás,

n) humanitárius segítség nyújtása termék vagy szolgáltatás közvetlen biztosításával a minisztérium vagy más államigazgatási szerv által, vagy civil szervezeten, gazdasági társaságon keresztül,

o) humanitárius segítség nyújtása pénzügyi források biztosításával közvetlenül valamely nemzetközi szervezet által létrehozott célalapon, a Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalom és annak nemzetközi tagszervezetein vagy humanitárius tevékenységet folytató magyar civil szervezeteken keresztül,

p) határon túli személyek egészségügyi, oktatási, vagy kulturális körülményeinek javítása,

q) az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos fejlesztési projektek tervezése, előkészítése, megvalósítása, nyomon követése, monitoringja, ellenőrzése,

r) nem-kormányzati szervek, magyar önkormányzatok, illetve gazdálkodó szervezetek non-profit alapon végzett nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységének támogatása.

(4) Az előirányzatból határon túli személy valamint intézmény részére pályázati eljárás lefolytatása nélkül, támogatási kérelem alapján nyújtható költségvetési támogatás a (3) bekezdés p) pontjában meghatározottak esetén.

(5) Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a külképviseletek közreműködésével és kezdeményezésére is teljesíthetők.

(6) Az előirányzat alkalmazásában egyéb kifizetés: az előirányzat felhasználási céljával összhangban álló és a (3) bekezdés l), m), vagy o) pontja szerinti hozzájárulások, befizetések teljesítése.

(7) Az előirányzatból támogatási kérelem alapján és saját forrás biztosítása nélkül is nyújtható költségvetési támogatás.

34. § (1) Visszafizetési kötelezettség, elállás, felmondás esetén a már kifizetett támogatási összeg, továbbá a kamat és a késedelmi kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése beszedési megbízás alkalmazásával történik.

(2) Ha a külföldi szervezet és határon túli személy igénylő a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet nem tudja a támogató részére megadni, a beszedési megbízás helyett zálogjog, óvadék, bankgarancia vagy kezesség formájában is nyújthat biztosítékot.

35. § (1) A „Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés” jogcímcsoportból a következő jogcímek bármelyikén nyújtható költségvetési támogatás, teljesíthető egyéb kifizetés, valósítható meg beszerzés:

a) nemzetközi fejlesztési együttműködési célú tevékenység,

b) NEFE társadalmi támogatottságát elősegítő tájékoztatási tevékenység,

c) NEFE projekt tervezése, előkészítése, nyomon követése, monitoringja, ellenőrzése,

d) Európai uniós és más nemzetközi donorok által meghirdetett pályázatokon való eredményes részvétel elősegítése érdekében önrész (saját forrás) biztosításához nyújtott költségvetési támogatás.

(2) A jogcímcsoporton rendelkezésre álló keret legalább 90%-át a NEFE-partnerországokban megvalósítandó NEFE-tevékenységre kell fordítani. A keret legfeljebb 10%-a fordítható egyéb, az OECD DAC hivatalos listáján szereplő országban megvalósuló NEFE-tevékenységre.

36. § (1) A „Humanitárius Segélyezés” jogcímcsoportból a következő jogcímek bármelyikén nyújtható költségvetési támogatás, teljesíthető egyéb kifizetés, valósítható meg beszerzés:

a) humanitárius segítségnyújtási tevékenység,

b) humanitárius segítségnyújtási projekt tervezése, előkészítése, nyomon követése, monitoringja, ellenőrzése.

(2) Meghívásos pályázat alkalmazása esetén a nyertes pályázóval keretszerződés is köthető.

(3) A pályázatra e rendelet 10. §-a nem alkalmazandó, a mellékletek benyújtásának végső határideje – a pályázati kiírásban foglaltak szerint – legfeljebb a szerződés megkötésének időpontjáig terjedhet.

(4) A kedvezményezett számára az elnyert költségvetési támogatást a támogató a teljesítést megelőzően, utólagos elszámolási kötelezettséggel a velük kötött támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírását követő tizenöt napon belül átutalja. A támogatott tevékenység megvalósulását követő harminc napon belül a pályázó köteles benyújtani a pénzügyi és tartalmi beszámolót. A saját forrás legkisebb mértéke 5%.

(5) A jogcímcsoportból lehet finanszírozni a segélyekkel közvetlenül összefüggő költségeket, különösen beszerzés, csomagolás, szállítás, szakértői költségek (a továbbiakban együtt: járulékos költségek).

(6) A járulékos költségek mértékének meghatározása a támogatási összeghez mérten minden esetben a katasztrófa színhelyének ismeretében kerül meghatározásra a szerződésben, amely nem haladhatja meg az elnyert költségvetési támogatás 8%-át. A segélyszállítmányok összeállítása során a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kell eljárni.

37. § (1) Az EU Keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok megvalósítása előirányzat célja vissza nem térítendő teljes, vagy részleges költségvetési támogatás nyújtása, vagy egyéb kifizetés teljesítése, beszerzés megvalósítása az EU Keleti Partnerség keretén belül. Az EU Keleti Partnerséget elősegítő civil, kormányzati és önkormányzati szervezetek, külföldi szervezetek részére megállapodás alapján támogatás program, projekt, tevékenység megvalósítására is nyújtható, vagy valósítható meg beszerzés a 37. § (3) bekezdésében meghatározott, de különösen a következő jogcímeken:

a) együttműködés az Európai Unió országainak, különösen Magyarországnak a Keleti Partnerségben résztvevő országokban történő megismertetése érdekében, e célból kulturális, oktatási, média információs és egyéb fejlesztési programok szervezése, támogatása;

b) Kárpátalja, és Nyugat-Ukrajna területén alsó, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, óvodák, egészségügyi, kulturális, szociális és egyházi intézmények fejlesztéséhez való hozzájárulás;

c) az EU tevékenységéről szóló rendezvények szervezése, kiadványok, cikkek megjelentetése;

d) az előirányzat céljaival összhangban az EU és a Keleti Partnerség tagországaiban működő civil és külföldi szervezetek közötti hosszú távú kapcsolatteremtés és -fenntartás támogatása, ennek érdekében határon átnyúló gazdasági, kulturális és egyéb projektek, programok és egyéb rendezvények támogatása.

(2) Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a külképviseletek közreműködésével, illetve kezdeményezésére is teljesíthetők.

(3) Az előirányzatból támogatás nyújtható költségvetési támogatási kérelem alapján, a kérelem benyújtásakor már megvalósult tevékenységre, saját forrás biztosítása nélkül valamint egyösszegű előfinanszírozással is.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

1. melléklet a 2/2012. (VII. 5.) KüM rendelethez


NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség vagy érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A pályázó

 

neve vagy elnevezése:

 

 

lakcíme vagy székhelye:

 

 

képviselőjének neve:

 

Természetes személy

 

születési helye, ideje:

 

 

Gazdasági társaság

 

cégjegyzékszáma:

 

adószáma:

 

 

Egyéb szervezet

 

nyilvántartásba vételi
okirat száma:

 

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
a) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

nem áll fenn

fennáll a(z) ... pont alapján

b) 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

nem áll fenn

fennáll a(z) ... pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:     


Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:    


Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

2. melléklet a 2/2012. (VII. 5.) KüM rendelethez


KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségéről

A pályázó

 

neve vagy elnevezése:

 

 

lakcíme vagy székhelye:

 

 

képviselőjének neve:

 

Természetes személy

 

születési helye, ideje:

 

 

Gazdasági társaság

 

cégjegyzékszáma:

 

adószáma:

 

 

Egyéb szervezet

 

nyilvántartásba vételi
okirat száma:

 

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

 

 


Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytv.) 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel az alábbiakra tekintettel fennáll.

1. A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok …………………………………………………………… (a szervezet neve és székhelye), de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

2. Az alábbi közjogi tisztséget betöltő nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok:

köztársasági elnök

az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő

országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő

polgármester vagy főpolgármester

alpolgármester vagy főpolgármester-helyettes

helyi önkormányzati képviselő

helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja

központi államigazgatási szerv – a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pontja alá nem tartozó – vezetője vagy helyettese

regionális fejlesztési tanács tagja


3. Az 1. vagy 2. pont szerinti személy közeli hozzátartozója vagyok, mivel
◻ közeli hozzátartozóm a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak,
◻ közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:

házastárs

egyeneságbeli rokon

örökbefogadott

mostoha- vagy neveltgyermek

örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülő

testvér


4. A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az 1-3. pontban megjelölt személy tulajdonában áll.
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszony fennáll:     
     (a szervezet neve, székhelye)
Közjogi tisztség megjelölése:

köztársasági elnök

az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő

országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő

polgármester vagy főpolgármester

alpolgármester vagy főpolgármester-helyettes

helyi önkormányzati képviselő

helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja

központi államigazgatási szerv – a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pontja alá nem tartozó – vezetője vagy helyettese

regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:

házastárs

egyeneságbeli rokon

örökbefogadott

mostoha- vagy neveltgyermek

örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülő

testvér


5. A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
◻ vezető tisztségviselője,
◻ az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy
◻ társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő szervnél vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő vagy e személyek közeli hozzátartozója.
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója:    

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszony fennáll:     

 

 

(a szervezet neve, székhelye)

Közjogi tisztség megjelölése:

köztársasági elnök

az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő

országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő

polgármester vagy főpolgármester

alpolgármester vagy főpolgármester-helyettes

helyi önkormányzati képviselő

helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja

központi államigazgatási szerv – a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pontja alá nem tartozó – vezetője vagy helyettese

regionális fejlesztési tanács tagja


A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:

házastárs

egyeneságbeli rokon

örökbefogadott

mostoha- vagy neveltgyermek

örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülő

testvér


Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a Knytv. rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

3. melléklet a 2/2012. (VII. 5.) KüM rendelethez


NYILATKOZAT
támogatási döntéshez

Alulírott (név):

 

mint a (szervezet neve):

 

székhelye:

 

nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság:

 

nyilvántartásba vételi végzés száma:

 

adószám:

 

TB törzsszám:

 

számlavezető bank neve:

 

bankszámlaszám:

 

képviselője
1. Tudomásul veszem, hogy részemre költségvetési támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom van, illetve a megítélt és folyósításra kerülő esedékes költségvetési támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül. A visszatartott összegről a támogató írásban értesít.
2. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony fennállásáig – a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosultak az általam képviselt szervezet nevének (megnevezésének), lakhelyének (székhelyének), adószámának, adóazonosító jelének kezelésére.
3. Hozzájárulok, hogy a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában részt vevő szervek és a jogszabályban meghatározott egyéb jogosultak a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz hozzáférjenek.
4. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében az általános forgalmi adó levonására
a)
⬜ jogosult,
⬜ nem jogosult.
b)
⬜ az adóterhet áthárítja
⬜ nem hárítja át.
5. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
6. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt.
7. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet
⬜ a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett,
⬜ e kötelezettség szempontjából nem releváns szervezet.
8.) Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet
⬜ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül,
⬜ e szempontból nem releváns szervezet.

Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

4. melléklet a 2/2012. (VII. 5.) KüM rendelethez


NYILATKOZAT
támogatási döntéshez

Alulírott (név):

 

mint a (szervezet neve):

 

székhelye:

 

nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság:

 

nyilvántartásba vételi végzés száma:

 

adószám:

 

számlavezető bank neve:

 

bankszámlaszám:

 


képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- a kérelemhez csatolt mellékletben foglalt adatok, információk, dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek,
- szervezetünk nem áll felszámolási, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt és az ebben esetlegesen bekövetkezett változásokról a szerződés lejártáig bezárólag bejelentési kötelezettség terhel,
- az általam képviselt szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
- az általam képviselt szervezet a kapott költségvetési támogatás felhasználása során a vonatkozó jogszabályok szerint jár el, és fokozott figyelemmel érvényesíti a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási előírásokat,
- a kapott költségvetési támogatás magyarországi felhasználása során a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései szerint járok el,
- az általam képviselt szervezetnek Magyarország felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék-, vám- és illetéktartozása nincs,
- az általam képviselt szervezetnek ....................................................................... (a székhely, illetve telephely szerinti ország) felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék-, vám- és illetéktartozása nincs,
- hozzájárulok, hogy a támogató e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az állami adó- és vámhatóságtól, és az önkormányzati adóhatóságtól,
- az általam képviselt szervezetnek nincs az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása,
- hozzájárulok az általam képviselt szervezet támogatási igényében foglalt adatainak, valamint a támogatásra vonatkozó adatok, így a költségvetési támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a költségvetési támogatás tárgya, a költségvetési támogatás összege nyilvánosságra hozatalához,
- a kapott költségvetési támogatás tekintetében beszámolási és elszámolási kötelezettségemet teljesítem,
- a megvalósítani tervezett tevékenység, feladat vonatkozásában szervezetünk más pályázaton is részt vett, illetve Magyarország vagy más állam költségvetéséből támogatást igénybe vett az alábbiak szerint:

Támogató szervezet megnevezése

Támogatás tárgya

Pályázott összeg

Elnyert összeg

- az általam képviselt szervezetnek Magyarország központi költségvetéséből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs.
Tudomásul veszem, hogy az általam képviselt szervezet részére költségvetési támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességű, meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásom van, illetve a megítélt és folyósításra kerülő esedékes költségvetési támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül. A visszatartott összegről a támogató írásban értesít.
Hozzájárulok, hogy a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában részt vevő szervek és a jogszabályban meghatározott egyéb jogosultak a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz – azok konstrukciós forrásainak költségvetésben elhelyezkedésétől függetlenül – hozzáférjenek.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében az általános forgalmi adó levonására
⬜ jogosult,
⬜ nem jogosult.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás
1

A rendeletet a 2/2013. (VIII. 30.) KÜM rendelet 36. §-a hatályon kívül helyezte 2013. augusztus 31. napjával.

2

A 38. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére