• Tartalom

2/2012. (I. 23.) VM rendelet

2/2012. (I. 23.) VM rendelet

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010–2013 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet módosításáról1

2012.01.26.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010–2013 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő összegekre abban az esetben nyújtható támogatás, amennyiben a kérelmező nevére és címére kiállított számlák, illetve egyéb bizonylatok teljesítési dátuma – az adott intézkedésre vonatkozó, e rendeletben előírt eltérő rendelkezés hiányában – az I. időszak tekintetében 2010. szeptember 1-je és 2011. augusztus 31-e, a II. időszak esetében 2011. szeptember 1-je és 2012. augusztus 31-e, illetve a III. időszak vonatkozásában 2012. szeptember 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti időszakra esik.
(2) Támogatás csak olyan – kifizetési bizonylattal alátámasztott – termékbeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele alapján fizethető ki, amelynek ellenértékét a kérelmező megtérítette. Amennyiben a kifizetést átutalással teljesítik, úgy a pénzügyi tranzakciót egyértelműen igazoló bizonylat, vagy bankszámlakivonat másolati példányát is csatolni kell a kérelemhez.”

(2) Az R. 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A 2. § (2) bekezdés a) pont aa), ab), ac) alpontja szerinti intézkedések esetében
a) saját személygépkocsi használatakor a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 1. melléklete szerinti alapnorma, az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú személygépkocsi esetén a kormányrendelet 4. § (1) bekezdése szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint az állami adóhatóság (a továbbiakban: NAV) által közzétett mindenkori üzemanyagár, továbbá 9 forint/km általános személygépkocsi normaköltség figyelembevételével útnyilvántartás alapján meghatározott összeg;
b) saját tehergépkocsi használatakor a kormányrendelet 1. melléklete szerinti alapnorma, az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú tehergépkocsi esetén az 1/A. melléklet szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint a NAV által közzétett mindenkori üzemanyagár figyelembevételével útnyilvántartás alapján meghatározott összeg támogatható.”

(3) Az R. 4. §-a a következő (8)–(11) bekezdésekkel egészül ki:

„(8) A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja, b) pont ba), bb) alpontja, c) pont ca), cb) alpontja, illetve e) pontja szerinti intézkedések esetében a támogatási jogosultság alapja
a) a megyei kormányhivatalok által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti méhcsaládállomány száma;
b) a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás szerinti méhcsaládok száma.
(9) A III. időszakban a méhcsaládok számát tartalmazó adatokat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 26. § (3) bekezdés s) pontja alapján, 2012. október 15-éig az MVH részére átadja.
(10) A III. időszakban az adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok vehetők figyelembe a támogatás szempontjából, amelyek a TIR nyilvántartásba bejelentésre kerültek és a nyilvántartásban szerepelnek. A kérelemben megjelölt, de a TIR nyilvántartásban nem szereplő adatok után támogatás nem vehető igénybe.
(11) A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítésért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében a kérelem benyújtását megelőzően, vagy azzal egyidejűleg regisztrált és méhészeti tevékenységet folytató termelő (a továbbiakban: méhész-gazdálkodó) felelős annak minden jogkövetkezményével együtt.”

2. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelem MVH általi jóváhagyását követően a jóváhagyott támogatási összeget az MVH a forrás rendelkezésre állása esetén a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül a kérelmezőnek az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára utalja át.”

3. § (1) Az R. 9. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott méhészeti képzés országos koordinálása esetében a kapcsolódó költségek az alábbi mértékben támogathatóak:]

b) a koordinátori tevékenységet végző személynek a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében a külön jogszabály szerint a munkáltató által kötelezően megtérítendő összegek, de legfeljebb 30 000 forint/hó:
ba) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés;
bb) a tartózkodási helyről legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő haza- és visszautazással kapcsolatos költségtérítés;”

(2) Az R. 9. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott méhészeti képzés országos koordinálása esetében a kapcsolódó költségek az alábbi mértékben támogathatóak:]

c) a feladat végrehajtásához kapcsolódó alábbi utazási költségek esetében legfeljebb összesen 50 000 forint/hó:
ca) saját személygépkocsi használata;
cb) helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;”

(3) Az R. 9. § (5) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott méhészeti képzés országos koordinálása esetében a kapcsolódó költségek az alábbi mértékben támogathatóak:]

h) a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök, valamint az egyéb műszaki eszközök beszerzése (fényképezőgép, kamera, fényképezőgéphez akkumulátor, akkumulátortöltő, UPS, GPS, diktafon, headset, fénymásoló, projektor) és javítása esetében legfeljebb 500 000 forint/év,”

4. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Regionális rendezvény esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:]

c) előadók és tolmácsok utazási költsége:
ca) saját személygépkocsi használata;
cb) saját tehergépkocsi használata;
cc) helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;”

(2) Az R. 11. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Regionális rendezvény esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:]

k) rendezvény egészségügyi és rendészeti, hatósági engedélyezési, vagyonvédelmi biztosításának költségei,”

5. § Az R. 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Elméleti ismeretterjesztés támogatása esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:]

c) előadók utazási költsége:
ca) saját személygépkocsi használata;
cb) saját tehergépkocsi használata;
cc) helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;”

6. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nemzetközi rendezvényen való részvétel és kiállítás szervezésének támogatása esetében kizárólag a következők támogathatóak:]

a) legfeljebb harminc fő utazási költsége legfeljebb 300 000 forint/fő összegig:
aa) saját személygépkocsi használata;
ab) saját tehergépkocsi használata;
ac) helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;
ad) bérelt busszal történő utazás költsége;
ae) repülővel történő utazás költsége;”

(2) Az R. 13. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nemzetközi rendezvény esetén benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]

g) szakmai beszámolót a nemzetközi rendezvényről;”

7. § (1) Az R. 14. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) a vezető szaktanácsadónak a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében a külön jogszabály szerint a munkáltató által megtérített összegek, de legfeljebb 30 000 forint/hó:
ca) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés;
cb) a tartózkodási helyről legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő haza- és visszautazással kapcsolatos költségtérítés;”

(2) Az R. 14. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kapcsolódó költségek az alábbi mértékben támogathatóak:]

d) a vezető szaktanácsadónak a feladat végrehajtásához kapcsolódó alábbi utazási költségek esetében legfeljebb összesen 60 000 forint/hó:
da) saját személygépkocsi használata;
db) saját tehergépkocsi használata;
dc) helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;”

(3) Az R. 14. § (4) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kapcsolódó költségek az alábbi mértékben támogathatóak:]

j) a munkavégzéshez szükséges számítástechnikai és irodagépek, valamint az egyéb műszaki eszközök (antibiotikum gyorsteszt-szett, refraktométer, fényképezőgép, kamera, fényképezőgéphez akkumulátor, akkumulátortöltő, UPS, GPS, diktafon, headset, fénymásoló, projektor) javítása és karbantartására, szükség szerinti pótlására legfeljebb 1 500 000 forint/év;”

8. § Az R. 15. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:]

b) a résztvevők utazási költségeire (az összes utazási költség illetőleg az utazók összlétszámának hányadosa figyelembevételével számítva) legfeljebb 6 500 forint/fő összegig:
ba) helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;
bb) bérelt busszal történő utazás költsége;”

9. § (1) Az R. 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzésének támogatását, minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti, akinek
a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;
b) a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás
szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig vehető igénybe.
(3) A támogatás új pergető, fedelezőgép, illetve mézszivattyú beszerzéséhez vehető igénybe.”

(2) Az R. 16. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]

a) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a kérelmező tulajdonát képező méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegző lenyomatának, valamint a kérelmező nevének, és az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;”

(3) Az R. 16. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]

c) a pergető, fedelezőgép és mézszivattyú vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát; azzal, hogy a számla eredeti példányának tartalmaznia kell a (3) bekezdés szerinti eszköz megnevezését, valamint e rendelet számának feltüntetésével annak megjelölését, hogy a számlát a jelen rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be.”

10. § (1) Az R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása az I–III. időszakban végrehajtási évenként egy alkalommal igényelhető. A támogatást minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti, akinek
a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;
b) a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás
szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig vehető igénybe.”

(2) Az R. 17. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]

a) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a kérelmező tulajdonát képező méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegző lenyomatának, valamint a kérelmező nevének, és az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;”

(3) Az R. 17. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]

d) a cukor vásárlásáról kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.”

(4) Az R. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben az MVH a támogatási kérelmet jóváhagyja, a kérelmezőnek a (4) bekezdés szerinti támogatott készítmény csomagolóanyagát az I. időszakban legalább 2011. október 15-éig, a II. időszakban 2012. október 15-éig, valamint a III. időszakban 2013. október 15-éig meg kell őriznie. Ha a kérelmező nem őrzi meg a csomagolóanyagot, akkor a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az intézkedés keretében elszámolt szerek felhasználását az MVH helyszíni ellenőrzés során a külön jogszabályban előírt méhegészségügyi nyilvántartás alapján ellenőrizheti.”

11. § (1) Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A higiénikus aljdeszka alkalmazásának támogatása az I–III. időszakban egy alkalommal igényelhető, ha a kérelmező a benyújtást megelőző öt végrehajtási évben támogatást higiénikus aljdeszka beszerzésére nem vett igénybe. A támogatást minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti, akinek
a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;
b) a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás
szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig vehető igénybe.”

(2) Az R. 18. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]

a) higiénikus aljdeszka vásárlása esetén:
aa) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a kérelmező tulajdonát képező méhcsaládszámról, azzal, hogy az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos nevének, aláírásának, és körbélyegző lenyomatának, valamint a kérelmező nevének, és az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;
ab) a kérelmező érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;
ac) a higiénikus aljdeszka vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, azzal, hogy a számla csak abban az esetben fogadható el, amennyiben a termék megnevezéseként higiénikus aljdeszka van feltüntetve;”

12. § (1) Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának támogatását a kaptárazonosító rendszer működtetése, valamint az operátori tevékenység tekintetében az OMME, a keretek megjelölésére alkalmas, az OMME által nyilvántartott kaptárazonosító számmal ellátott RFID-chipek vásárlása esetén pedig minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti, akinek
a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;
b) a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás
szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig vehető igénybe.”

(2) Az R. 19. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kaptárazonosító rendszer működtetése, valamint az operátori tevékenység esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:]

b) az operátori tevékenységet végző személynek a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében a külön jogszabály szerint a munkáltató által kötelezően megtérítendő összegek, de legfeljebb 10 000 forint/hó:
ba) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés;
bb) a tartózkodási helyről legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő haza- és visszautazással kapcsolatos költségtérítés;”

(3) Az R. 19. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kaptárazonosító rendszer működtetése, valamint az operátori tevékenység esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:]

e) az informatikusnak a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében külön jogszabály szerint a munkáltató által kötelezően megtérítendő összegek, de legfeljebb 10 000 forint/hó:
ea) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés;
eb) a tartózkodási helyről legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő haza- és visszautazással kapcsolatos költségtérítés;”

(4) Az R. 19. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kaptárazonosító rendszer működtetése, valamint az operátori tevékenység esetén benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]

c) az operátor, vagy az informatikus tömegközlekedéssel történő munkába járással kapcsolatos költségek, valamint a feladat végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek elszámolásához a bérlet, vagy jegy másolati példányát, és a bérlet átvételét az operátor, vagy az informatikus aláírásával igazoló dokumentumot, továbbá a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint annak pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá az útiköltség elszámolást a helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;”

(5) Az R. 19. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (7) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]

a) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a kérelmező tulajdonát képező méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegző lenyomatának, valamint a kérelmező nevének, és az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;”

13. § (1) Az R. 20. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatását minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti, akinek
a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;
b) a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás
szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig vehető igénybe.
(3) A (4) bekezdés szerinti pótkocsira vagy legalább differenciálzárral ellátott kisméretű, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú teherautóra, emelőhátfalakra és méhek tartására szolgáló új építésű konténerre vonatkozó támogatást a legalább 30 méhcsaláddal rendelkező méhész igényelheti. A differenciálzárral ellátott és legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautóra, teherautóra szerelhető darukra, terepjáró villástargoncára, önjáró rakodógépre vonatkozó támogatást a legalább 80 méhcsaláddal rendelkező méhész igényelheti.
(4) A támogatás
a) kaptárak szállítására kialakított, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 2. § (9) bekezdés h) pontja szerinti pótkocsi;
b) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti legalább differenciálzárral ellátott kisméretű legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú teherautó;
c) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti differenciálzárral ellátott legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautó;
d) teherautóra szerelhető daru;
e) emelőhátfal;
f) terepjáró villástargonca;
g) önjáró rakodógép;
h) benzines szívó-fúvógép;
i) benzinmotoros fűkasza/bozótvágó;
j) legfeljebb 3 kW elektromos teljesítményű aggregátor/robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő;
k) csörlő;
l) kézi hidraulikus emelő (béka);
m) méhek tartására szolgáló új építésű konténer;
n) elektronikus táv-kaptármérleg;
o) robbanómotoros szivattyú és
p) méhes vagyonvédelmi rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök beszerzéséhez vehető igénybe.”

(2) Az R. 20. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A támogatás mértéke kérelmenként az elszámolható költség – így a beszerzési ár, valamint pótkocsi, emelőhátfal és teherautó esetében a NAV gépjármű vagyonszerzési illetéke, a Magyar Államkincstár forgalmi engedély és törzskönyv kiadási díja, a rendszámtábla és az azt érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elvégzett műszaki vizsga díja – ötven százaléka, de pótkocsi, emelőhátfal, méhek tartására alkalmas új építésű konténer esetében legfeljebb 1200 euró, teherautónként, darunként, villástargoncánként, önjáró rakodógépenként legfeljebb 2000 euró, aggregátor és benzines szívó-fúvógép, benzinmotoros fűkasza/bozótvágó, csörlő, kézi hidraulikus emelő (béka), elektronikus táv-kaptármérleg, robbanómotoros szivattyú, méhes vagyonvédelmi rendszer esetében legfeljebb 200 euró.”

(3) Az R. 20. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]

a) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a kérelmező tulajdonát képező méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegző lenyomatának, valamint a kérelmező nevének, és az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;”

(4) Az R. 20. § (10) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]

c) a (4) bekezdés szerinti berendezés vásárlásáról
ca) a kérelmező nevére és címére kiállított számla másolati példányát, amelynek tartalmaznia kell a (4) bekezdés szerinti eszköz megnevezését, a teherautó és pótkocsi vásárlása esetében az alvázszámot, azzal, hogy a számla eredeti példányának tartalmaznia kell e rendelet számának feltüntetésével annak megjelölését, hogy a számlát a jelen rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be, valamint
cb) az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, azzal, hogy a NAV gépjármű vagyonszerzési illetéke, a Magyar Államkincstár forgalmi engedély és törzskönyv kiadási díja, a rendszámtábla és az azt érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a műszaki vizsga díja tekintetében a számla, illetve az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat egyikének benyújtása is elegendő;”

14. § (1) Az R. 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatás a közforgalomban lévő mézek mintavételezéséhez, vizsgálatához, azok eredményének közzétételéhez vehető igénybe. Az OMME az eredményeket legkésőbb az utolsó támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a honlapján és a szakmai kiadványban közzétenni. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 75 000 euró/végrehajtási év.
(2) A méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzésének támogatást az OMME igényelheti.”

(2) Az R. 21. § (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]

c) az OMME-val – a méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzése tárgyában – kötött vállalkozói szerződés másolati példányát;”

15. § (1) Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A méhcsaládok száma szintentartásának támogatását minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti, aki a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (a továbbiakban MMOE) tagjától minősített törzscsaládtól származó párzott, petéző méhanyát, párzatlan méhanyát, anyabölcsőt vásárol az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.”

(2) Az R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás az I–III. időszakban végrehajtási évenként legfeljebb egy alkalommal a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése; a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás szerinti méhcsaládállomány
a) legfeljebb ötven százaléknak megfelelő számú párzott méhanyára,
b) legfeljebb ötven százaléknak megfelelő számú párzatlan méhanyára,
c) legfeljebb ötven százaléknak megfelelő számú anyabölcsőre, vagy
d) ezeknek tetszőleges kombinációjára – az a)–c) pontok feltételeinek figyelembe vételével –, de legfeljebb a nyilvántartás szerinti méhcsaládállomány mértékéig
vehető igénybe.”

(3) Az 22. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]

a) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a kérelmező tulajdonát képező méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegző lenyomatának, valamint a kérelmező nevének, és az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;”

16. § (1) Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatását az OMME igényelheti.”

(2) A R. 24. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Monitoring vizsgálat elvégzése esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:
a) fiasításos lép, viasz, műlép, méhhulla, élő méhek, kultúrnövények, talaj- és vízminták, virágpor, kaptárból kivett nyersméz, lépesméz, cukorlepény, valamint méhkenyér laboratóriumi vizsgálatának költsége az (1) bekezdésében felsoroltak szerint;
b) atkaölő szerek hatóanyag koncentrációjának vizsgálati költsége;
c) a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálására, az OMME-val e tevékenységre kötött vállalkozói szerződés szerint kiállított számla alapján, legfeljebb évi 400 000 forint;
d) hazai hatósági mintavételezés és hazai hatósági vizsgálat alapján készült szakvélemények készítésének költsége.”

(3) Az R. 24. § (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Monitoring vizsgálat elvégzése esetén benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]

b) az OMME-val – a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoringvizsgálat koordinálása tárgyában – kötött vállalkozói szerződés másolati példányát;”

17. § Az R.

a) 9. § (6) bekezdés d) pontjában a „tömegközlekedéssel” szövegrészek helyébe a „helyközi tömegközlekedéssel”,

b) 12. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „tömegközlekedéssel” szövegrész helyébe a „helyközi tömegközlekedéssel”,

c) 12. § (2) bekezdés e) pontjában az „eredeti példányát” szövegrész helyébe az „egy példányát”,

d) 13. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „tömegközlekedéssel” szövegrészek helyébe a „helyközi tömegközlekedéssel”,

e) 13. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „menetlevéllel alátámasztott útnyilvántartást” szövegrész helyébe a „menetlevelet”,

f) a 14. § (5) bekezdés d) pontjában a „tömegközlekedéssel” szövegrészek helyébe a „helyközi tömegközlekedéssel”,

g) 14. § (5) bekezdés d) pontjában az „az ellenérték megtérítését” szövegrész helyében a „pénzügyi teljesítését”,

h) 15. § (7) bekezdés a) pontjában az „a bérkifizetési lista” szövegrész helyébe a „megbízási szerződés alapján kifizetett díjak esetében a bérkifizetési lista”,

i) 15. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „tömegközlekedéssel” szövegrészek helyébe a „helyközi tömegközlekedéssel”,

j) a 15. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „menetlevéllel alátámasztott útnyilvántartást” szövegrész helyébe a „menetlevelet”,

k) 15. § (8) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe a „valamint megbízási szerződéssel történő munkavégzés esetén”,

l) 17. § (1) és (3) bekezdésében a „répacukor” szövegrészek helyébe a „cukor”,

m) 19. § (3) bekezdésében az „így különösen telefonköltség, irodabérlet, internetes honlap fenntartásának költségei” szövegrész helyébe a „különösen telefonköltség”,

n) 21. § (4) bekezdés h) pontjában a „szakmai folyóiratot” szövegrész helyébe a „szakmai kiadványt”,

o) 24. § (1) bekezdésében az „a szakmai lapban” szövegrész helyébe az „ingyenes szakmai kiadványban”, valamint

p) 24. § (6) bekezdés d) pontjában a „szakmai folyóiratot” szövegrész helyébe a „szakmai kiadványt”, valamint

q) Mellékletének II. rész 2.1. pontjában a „répacukor” szövegrészek helyébe a „cukor”

szöveg lép.

18. § Hatályát veszti az R.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 19. §-a alapján hatályát vesztette 2012. január 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére