• Tartalom

2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

a számhordozás részletes szabályairól1

2017.10.24.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya

a) az előfizetőkhöz hívószámot rendelő elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató),

b) az előfizetőkre, és

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság)

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. átadó szolgáltató: az a szolgáltató, amelynek előfizetője az előfizetői szerződés megszüntetését, illetve egyes számok esetében módosítását követően a számot egy másik szolgáltatóhoz viszi át;

2. átvevő szolgáltató: az a szolgáltató, amelynek jövőbeni előfizetője az előfizetői szerződés megkötésének keretében számát egy másik szolgáltatótól hozza át;

3. berendezés kód: a szolgáltató által adott háromjegyű számból álló kód, amely földrajzi szám esetében megjelöli azt a kapcsolási eszközt, amelyhez a hordozott szám előfizetője csatlakozik, illetve azt az összekapcsolási pontot, amelyen keresztül a hordozott szám előfizetője közvetlenül elérhető;

4. együttműködési teszt: a felhasználó elméleti és műszaki alkalmasságának ellenőrzése a KRA használatához;

5. hely szerinti számhordozás: helyhez kötött telefonszolgáltatásnál az előfizetői szám megtartása a számozási körzeten belül, az igénybevétel helyének illetve technológiájának – az irányítási információ változásával járó – megváltoztatása esetén;

6. hívásirányítás: az a hálózati funkció, amely a hordozott számra kezdeményezett hívás esetén meghatározza és beilleszti a valós végződésre utaló irányítási információt és a hívást a hívott fél valós végződtető hálózata felé továbbítja;

7. hordozott szám: az előfizetői szerződésben szereplő azon szám, amelyet az előfizető az átadó szolgáltatótól az átvevő szolgáltatóhoz való áttéréskor, vagy helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén a számozási körzeten belül az igénybevétel helyének illetve technológiájának – hívásirányítási információ változásával járó – megváltoztatásakor megtart;

8. irányítási információ: a hordozott számot, a hozzá tartozó irányítási számot és az érvényesség időtartamát tartalmazó információ;

9. irányítási szám: szolgáltató kódból és berendezés kódból álló információ, amely a hordozott számokra irányuló hívások és jelzések megfelelő irányítását teszi lehetővé;

10. irányítást végző szolgáltató: az a szolgáltató, amely a hívások, illetve jelzések hordozott számokra való irányításához a szükséges irányítási számot – általában adatbázis lekérdezésével – a hívásba, illetve jelzésbe beiktatja;

11. jelzésirányítás: az a hálózati funkció, amely a hívásirányításon kívüli, a számhordozás során is biztosítandó szolgáltatások megvalósításához szükséges jelzéseket elemzi és hordozott számok esetén beilleszti a valós végződésre utaló jelzésirányítási információt, és a jelzést a valós végződtető hálózat felé irányítja;

12. jelzés relé funkció (Signalling Relay Function): olyan jelzéshálózati funkció, amely mind a hívásfelépítéssel kapcsolatos, mind a hívásfelépítéstől független jelzésüzenetek esetében képes a hordozott számok felismerésére és szükség esetén azok irányítási információval való ellátására;

13.2 kapcsolattartó: az a személy, aki jogosult a szolgáltató, nevében a központi referencia adatbázissal kapcsolatos adminisztratív kérdésekben eljárni;

14. központi referencia adatbázis, vagy KRA: az a számhordozás érdekében létrehozott rendszer, amely tartalmazza és kezeli az összes hordozott számmal kapcsolatos irányítási információt, valamint a szolgáltatók és felhasználók jelen rendeletben meghatározott adatait, továbbá elektronikus adatkapcsolaton keresztül biztosítja az irányítási adatok összegyűjtését és a szolgáltatók, valamint más jogszabály alapján erre jogosultak részére való szétosztását;

15. lekérdezés bontásnál (Query on Release): olyan eljárás, amelyben az irányítási információt tartalmazó adatbázis lekérdezése abban az esetben történik, ha a hívott szám eredeti szolgáltatójától érkező bontás hordozott számot jelez;

16. lekérdezés minden hívásnál (All Call Query): olyan eljárás, amelyben az irányítási információt tartalmazó adatbázis lekérdezését minden hívás során végrehajtják;

17.3

18. számátadási időablak: minden munkanap 20 óra 00 perctől kezdődő 4 óra hosszúságú időtartomány, amelyben a számhordozás és számmező átadás érvényesítéséhez szükséges műszaki intézkedéseket a szolgáltatók végrehajtják, és amely időtartam alatt a számátadással érintett számokon a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet;

19. számhordozási megállapodás: az előfizető számhordozásra vonatkozó igénybejelentése alapján az előfizető és az átvevő szolgáltató között létrejövő megállapodás, amely az előfizető által hordozandó összes számot és a hordozások számátadási időablakát is tartalmazza;

20. szolgáltatói felhasználó: a KRA-hoz való hozzáférésre jogosult személy, illetve számítógépes rendszer, amely a szolgáltató nevében számhordozási tranzakciókat végez;

21. szolgáltató kód: a hatóság által adott háromjegyű számból álló kód, amely a KRA-ban a szolgáltatót, vagy szolgáltató üzletágát vagy részegységét jelöli;

22. tranzakció: egy adott szám vagy számtartomány átadására, egy hordozott szám vagy számtartomány hordozottságának vagy számhasználatának megszüntetésére, illetve a KRA adatainak letöltésére vonatkozó, a KRA-ban rögzített, tranzakció azonosítóval ellátott bejelentési, jóváhagyási, módosítási, törlési vagy letöltési művelet;

23. tranzakció azonosító: a szolgáltatói felhasználó, illetve a hatóság által adott egyedi azonosító;

24. tranzakció zárás: a számhordozási időablak kezdetét 8 órával megelőző időpont, amely után a KRA az adott számátadási időablakra vonatkozó tranzakciót – letöltési művelet kivételével – nem fogad el;

25.4 üzenet: a KRA-ból a szolgáltató, által letöltendő, a KRA által elektronikus formában tárolt, a szolgáltatót érintő, számhordozással kapcsolatos információ.

3. A számhordozás szolgáltatókra vonatkozó szabályai

3. § (1) Amennyiben számhordozás esetén a hívott szám hívásának díjazása megváltozhat amiatt, hogy a hívó fél szolgáltatója különböző díjazást alkalmaz

a) a különböző helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz irányuló, azonos számozási körzetben lévő földrajzi számok hívásánál, illetve

b) a különböző mobil rádiótelefon-szolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz irányuló hívásoknál,

a hívó fél szolgáltatója köteles a hívó számára, a hívás előtt közvetlenül, saját hálózatából előfizetői készülékről díjmentes tájékozódási lehetőséget biztosítani a következő sorrendben arról, hogy a hívás melyik szolgáltató hálózatában végződik, és annak mennyi a tarifája. Ezen adatokat a hívásrészletezőn is fel kell tüntetni.

(2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatási kötelezettségének a szolgáltató

a) saját hálózatában díjmentesen hívható ügyfélszolgálati, illetve egyéb díjmentesen hívható számán keresztül, vagy

b) előre beállított, megszakítható automatikus jelzés és azt követő – legalább a hívást végződtető szolgáltatót és a hívás tarifájának részletes elérhetőségét tartalmazó – a hívó fél által manuálisan bármikor megszakítható automatikus tájékoztatás útján tehet eleget.

(3)5 A szolgáltatónak biztosítania kell a , a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas szolgáltatás (SHS = 90, 91), valamint a nomadikus telefonszolgáltatás előfizetői számainak hordozhatóságát, e rendeletnek megfelelően.

(4) A helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltató lehetővé teheti az előfizetői szám megtartását előfizetője kérésére a számozási körzeten belül az igénybevétel helyének megváltoztatása illetve a szolgáltatás nyújtás technológiájának megváltozása esetén.

(5) A mobil rádiótelefon-szolgáltatónak a hordozott mobil rádiótelefon számokra biztosítani kell az előfizetői szám alapján irányított adatátvitel – ide értve a rövid, szöveges üzenetszolgáltatás (a továbbiakban: SMS) és a multimédiás üzenetküldés szolgáltatás (a továbbiakban: MMS) – helyes irányítását.

(6) A szolgáltatók kötelesek a számhordozhatóság megvalósítása érdekében együttműködni. A szolgáltatók az együttműködés feltételeit és az ezzel kapcsolatos feladataikat és kötelezettségeiket hálózati szerződéseikben kötelesek rögzíteni, továbbá az összekapcsolásról, illetve az előfizetői hurok átengedésről rendelkező referenciaajánlat készítésére kötelezett szolgáltató a referenciaajánlatában is köteles a számhordozhatóságról, illetve a számhordozással összefüggő, szolgáltatók közötti, szükséges együttműködésről rendelkezni. Az előfizető hurok átengedéssel megvalósuló számhordozás teljesítési határidejébe a hurokátengedés referenciaajánlatában rögzített határideje nem számít bele.

(7) A számhordozás megvalósítása során biztosítani kell a hordozott számokra mindazokat a szolgáltatásokat, ideértve a jelzésirányítással megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatások) is, amelyek mind az átadó, mind az átvevő szolgáltató hálózatában egyenértékű alkalmazásként rendelkezésre állnak, továbbá amelyeket mind az átadó, mind az átvevő szolgáltató nyújt előfizetői számára, és amelyek fenntartásához az átadó és az átvevő szolgáltató együttműködése szükséges.

(8)6 A többféle szolgáltatást tartalmazó (multi-play) szolgáltatás csomagok egyidejű átadásával, az előfizetői hurok átengedésével vagy országos bitfolyam hozzáféréssel együtt megvalósuló számhordozás, a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas szolgáltatás és a tízet meghaladó számot magában foglaló üzleti előfizetés számainak hordozása, valamint egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetében a számhordozás időzítése és végrehajtása érdekében – az átadó szolgáltató indoklással ellátott kérése esetén – az átvevő szolgáltató köteles az átadó szolgáltatóval egyeztetni.

(9) A szolgáltatók a számhordozási eljárással kapcsolatos valamennyi adatcserét, ideértve a számhordozás kezdeményezését is, elektronikus formában kötelesek biztosítani. A szolgáltatók az elektronikus formán kívül más, kiegészítő adatcsere formában is megállapodhatnak.

(10) A számhordozási eljárás zavartalansága és a szolgáltatók közötti együttműködés érdekében a szolgáltatók kötelesek egymás felé folyamatosan elérhető kapcsolattartókat megadni. A kapcsolattartó személyeknek vagy szervezeti egységeknek legalább a következő, a számhordozási eljárások lebonyolítására fenntartott elérhetőségekkel kell rendelkezniük:

a) elektronikus levelezési cím;

b) telefonszám;

c) postai cím.

(11) A szolgáltató a számhordozási eljárás kezdeményezését köteles lehetővé tenni saját ügyfélszolgálatán, ideértve a telefonos és on-line ügyfélszolgálatokat is, amennyiben a jognyilatkozatot tevő előfizető megfelelően azonosítható , és valamennyi olyan kereskedelmi képviselőjénél, aki ügyfélszolgálati feladatokat is ellát.

(12) Az átadó szolgáltató a szolgáltatások folyamatosságát a számátadási időablak kezdetéig köteles biztosítani.

(13) Az átvevő szolgáltató a számhordozás kezdeményezésekor az előfizető részére ideiglenes számot biztosíthat.

4. A hívás- és jelzésirányítás

4. § (1) A hordozott számokra irányuló hívások megfelelő irányításáért az a szolgáltató a felelős,

a) amelynek a hálózatában a hívást belföldön – közvetítőválasztás igénybevétele nélkül – kezdeményezik, vagy

b) amelyet az adott híváshoz kiválasztanak, amennyiben a hívást belföldön, közvetítőválasztás alkalmazásával kezdeményezik, vagy

c) amely a hívást a nemzetközi hálózatból fogadja.

(2) A hordozott mobil rádiótelefon-számokra irányuló SMS és MMS üzenetek jelzésirányításáért az a szolgáltató a felelős,

a) amelynek a hálózatából a szolgáltatás igénybevételét kezdeményezték, vagy

b) amely a szolgáltatás kezdeményezését a nemzetközi hálózatból fogadja, valamint az a mobil rádiótelefon-szolgáltató, amelyhez a nemzetközi hálózattal rendelkező szolgáltató azt továbbította.

(3) A hívásirányításra a lekérdezés bontásnál vagy lekérdezés minden hívásnál módszer egyaránt alkalmazható. A hívásirányításra és az SMS és MMS jelzésirányítására a mobil rádiótelefon-hálózatokban a jelzés relé funkció és más egyéb erre alkalmas szabványos eljárás is alkalmazható.

(4) A hordozott számról kezdeményezett segélyhívás irányítását az átvevő szolgáltató biztosítja a területileg illetékes segélyhívást fogadó szolgálatokkal kötött megállapodásnak megfelelően.

(5) A hívás irányításáért és az SMS és MMS jelzésirányításáért felelős szolgáltató az irányítás elvégzésével más szolgáltatót is megbízhat.

(6) A hívás- és jelzésirányításért felelős szolgáltató, illetve az általa megbízott szolgáltató az irányítás, hordozott számoknak megfelelő módosítását kötelesek a számátadási időablakban végrehajtani.

(7) A hordozott számot tartalmazó számmező használatára jogosult szolgáltató (számmező szolgáltató) a hordozott számokra köteles a hordozott szám beállítást a számhordozás illetve a számmező átadás számátadási időablakában elvégezni.

(8)7 Egybefüggő számtartomány számainak részleges hordozása esetén az egybefüggő számmező feloldását, hordozott és nem hordozott számok beállítását az átadó szolgáltató köteles a számhordozás illetve a számtartomány átadás számátadási időablakában elvégezni.

5. A számhordozás feltételei

5. § (1) A számhordozást kérő előfizetőt az átvevő szolgáltató az általános szerződési feltételeiben meghatározott módon az előfizetői szám és az átadó szolgáltatóval kötött előfizetői szerződésben foglalt adatok alapján azonosítja, amelyet a következő okiratok alapján ellenőriz, illetve az előfizetőt előfizetői szerződés hiányában a következő okiratok alapján azonosítja:

a) természetes személy esetében:

aa) magyar állampolgár: személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

ab) nem magyar állampolgár: útlevél és lakcímét igazoló tartózkodási engedély vagy más hatósági igazolvány,

valamint az előfizető döntése és hozzájárulása alapján olyan hatósági igazolvány vagy engedély, amely alapján az átadó szolgáltató őt az eredeti előfizetői szerződés megkötésekor azonosította;

b)8 Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozás esetében:

ba) 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám,

bb) a cégjegyzésre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintája,

bc) az eljáró képviselő személyazonosító igazolványa és

bd) meghatalmazás, ha nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el;

c) költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetében:

ca) a szervezetet, szervet, illetve társasházat nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirat, vagy általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, illetve a hatósághoz beadott létesítő okirat(ok), amely legalább tartalmazza a szervezet, szerv, illetve társasház nevét, székhelyét és képviselőjét, a képviselet módját, amennyiben ilyen adatot nyilvántartanak,

cb) az eljáró képviselő személyi igazolványa, és

cc) meghatalmazás, amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el.

(2)9 Az előfizető az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésében szereplő valamennyi számra vagy egyes számokra kérheti a számhordozást. Egy adott hálózati végponthoz rendelt egybefüggő számtartomány a 3. § (8) bekezdés szerint részlegesen is hordozásra kerülhet.

(3) A fennálló előfizetői szerződésben szereplő azon számokra, amelyekre az előfizető nem igényelte a számhordozást, az átadó szolgáltató a szolgáltatást az érvényes előfizetői szerződés módosításával fenntartja vagy az előfizető kérésére a szolgáltatást megszünteti. Az előfizetői szerződés megszüntetését az előfizető az átadó szolgáltatónál kezdeményezheti.

(4) Az előfizető jogosult a hordozott számot más szolgáltatóhoz tovább hordozni, más szolgáltató alatt értve bármely előző szolgáltatót is.

(5) Az átvevő szolgáltató köteles elfogadni az előfizetői szám megtartására vonatkozó előfizetői igényt, amennyiben az előfizető megfelel az átvevő szolgáltató általános szerződési feltételeiben az új előfizetőkre vonatkozó rendelkezéseknek.

(6)10 Az átadó szolgáltató a számhordozási igényt kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha

a) a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható a (1) bekezdésnek megfelelően közölt adatok alapján, vagy

b) az előfizetőnek a számhordozási igény átadó szolgáltató részére történt bejelentésének időpontjában az átadó szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozása van, amelyről az átadó szolgáltató az előfizetőt az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 144. §-a szerint igazolhatóan értesítette, vagy

c) az átadó szolgáltató a 3. § (8) bekezdés szerinti esetekben egyeztetést igényel.

(7) Az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában fennálló számlatartozása, illetve a határozott időtartamhoz, kedvezményesen vagy egyéb módon kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés a számhordozás kezdeményezése esetén lejárttá válik. E számlatartozás ki nem egyenlített ellenértékéről az előfizető képviseletében az átadó szolgáltatónál eljáró átvevő szolgáltató úgy nyilatkozhat, hogy annak kiegyenlítését átvállalja, ennek hiányában az előfizető a számhordozás kezdeményezését követően az átadó szolgáltatónál köteles 8 munkanapon belül kiegyenlíteni.

(8) Az átvevő szolgáltató jogosult az előfizető részére a (7) bekezdés szerint átvállalt tartozását kiszámlázni vagy annak kiegyenlítéséről, rendezéséről az előfizetővel egyéb módon megállapodni.

(9)11 A szolgáltató a határozott időtartamra kedvezményesen vagy egyéb módon kedvezményesen értékesített készülék ellenértékének kifizetését vagy az átvevő szolgáltató erre vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételét követően a készülék hálózati zárát az előfizető kérésére külön díjazás nélkül köteles haladéktalanul feloldani.

6. A számhordozás kezdeményezése

6. § (1)12 Az előfizetőnek – az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentésével egyidejűleg – az átvevő szolgáltató részére kell bejelentenie számhordozási igényét. Amennyiben az előfizetői szerződés megkötésének feltételei teljesülnek, az igénybejelentés során

a) az átvevő szolgáltató azonosítja az előfizetőt és új előfizetői szerződést köt,

b) az átvevő szolgáltató és az előfizető megállapodnak a számhordozásról, egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetén az elhordozni kívánt számokról és a számátadási időablakról, amely alatt a számhordozás megtörténik,

c) az előfizető az átvevő szolgáltatónak megbízást ad a számhordozás lebonyolítására.

(2) A számhordozási megállapodás a hordozási igény KRA-ba történő bejelentésével lép hatályba.

(3) Az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés az 5. § (2) és (3) bekezdés szerint a számhordozás megvalósulásával megszűnik, illetve módosul.

(4)13 Az átvevő szolgáltató a számhordozási igénybejelentésnek megfelelő módon köteles tájékoztatni az előfizetőt arról, hogy

a) a számátadási időablak alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet,

b) a hangposta üzenetek nem vihetők át,

c) az előre fizetett csomag esetén a fel nem használt összeg számátadáskor elvész, kivéve, ha az átvevő szolgáltató ettől eltérően rendelkezik,

d) az átadó szolgáltató által kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék kizárólag akkor használható az átvevő szolgáltató hálózatában, ha az átadó szolgáltató a hálózati zárat az 5. § (9) bekezdése szerint feloldotta,

e) az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában az 5. § (7) bekezdése szerint lejárt számlatartozása keletkezik, melyet az előfizető az átadó szolgáltatónál köteles 8 munkanapon belül kiegyenlíteni, vagy az 5. § (8) bekezdése szerint az átvevő szolgáltatónál az általa megadott feltételekkel,

f) a 3. § (8) bekezdés szerinti esetekben az átadó szolgáltató kérésére az átvevő szolgáltató köteles számhordozást az átadó szolgáltatóval egyeztetni, amely az előfizető közreműködését is igényelheti.

(5) Az átvevő szolgáltató köteles az előfizető számhordozási igényének megfelelően az átadó szolgáltatónál az előfizetői szerződés megszűnése, illetve módosítása, valamint a számhordozási eljárás lebonyolítása során az előfizető képviseletében eljárni. Az előfizető számhordozási igényét és a képviseletére vonatkozó meghatalmazást, a szolgáltatók eltérő megállapodása hiányában, az átvevő szolgáltató a dokumentum eredeti képi formáját változtathatatlanul rögzítve elektronikus úton köteles az átadó szolgáltatónak átadni.

7. Számhordozási eljárás

7. §14 (1) Az átvevő szolgáltató köteles

a) a munkanapokon 16 óráig bejelentett számhordozási előfizetői igényről az átadó szolgáltatót adott munkanap 20 óra 00 percig értesíteni,

b) az a) pont szerinti értesítést követő munkanapon a számhordozást KRA-nak a 13. § (1) bekezdés szerinti határidővel a következő munkanap számátadási időablakára bejelenteni, kivéve a (3) bekezdésben foglalt eseteket.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kötelezettségek elmulasztása esetén az átvevő szolgáltató számhordozási megállapodásonként és mulasztásonként 5000 forint kötbért köteles fizetni az előfizetőnek.

(3) Amennyiben

a) az előfizető nem a legkorábbi számátadási időablak alkalmazását kéri, vagy

b) a számhordozáshoz az előfizetői hurok átengedése vagy előfizető hozzáférési pont kiépítése szükséges, vagy

c) a 3. § (8) bekezdés szerinti egyeztetés során nem a legkorábbi számátadási időablakot választották,

az átvevő szolgáltató köteles a 13. § (1) bekezdés szerint, legkésőbb a számhordozási megállapodásban rögzített számátadási időablakot megelőző nap 12 óra 00 percig a KRA-nak a számhordozást bejelenteni. E kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő szolgáltató számhordozási megállapodásonként és mulasztásonként 5000 forint kötbért köteles fizetni az előfizetőnek.

(4) Az átadó szolgáltató

a) a számhordozás elfogadásáról vagy elutasításról és annak indokáról, legkésőbb az átvevő szolgáltató általi értesítést követő munkanap 20 óra 00 percig értesíti az átvevő szolgáltatót, valamint

b) a KRA-ban a tranzakció zárásig a 13. § (2) bekezdés szerint jóváhagyja vagy elutasítja a számhordozást.

(5) A számhordozás kizárólag az 5. § (6) bekezdésében meghatározott okból utasítható el. Amennyiben az átadó szolgáltató a számhordozási igényt

a) indoklás nélkül,

b) az 5. § (1) bekezdésnek megfelelő azonosítás ellenére,

c) nem az 5. § (6) bekezdés b) pontja szerint lejárt és értesített tartozás miatt,

d) nem a 3. § (8) bekezdés szerinti, indokolt esetben igényelt egyeztetés miatt, vagy

e) a (4) bekezdés a) pontja szerinti elfogadást követően a KRA-ban utasítja el,

számhordozási megállapodásonként és jogellenes elutasításonként 5000 forint kötbért köteles fizetni az előfizetőnek.

(6) A számhordozási igény elutasításáról az átvevő szolgáltató köteles az előfizetőt az Eht. 144. § (4) bekezdésének megfelelően egy munkanapon belül értesíteni.

(7) Amennyiben az átadó szolgáltató a számhordozást az 5. § (6) bekezdés c) pontja alapján utasította el, az átadó és átvevő szolgáltató köteles a 3. § (8) bekezdés szerinti egyeztetést az elutasítás napjától számított 5 munkanapon belül lefolytatni.

(8) A (7) bekezdés szerinti egyeztetés alapján benyújtott számhordozási igényt, valamint az átadó szolgáltató hibájából elmaradt egyeztetés esetén ismételten benyújtott számhordozási igényt az átadó szolgáltató nem utasíthatja el.

(9) A határidők az előfizető újabb azonosítását, vagy az 5. § (6) bekezdés b) pontja szerint lejárt követelések kiegyenlítésének előfizető általi bejelentését, vagy a (7) bekezdés szerinti egyeztetést követően a hordozási igény átadó szolgáltató részére történő ismételt átadásának napján újrakezdődnek.

(10) Az előfizető a számhordozási igényét az átvevő szolgáltatónál a számátadási időablakot megelőző 2. munkanapon 16 óráig visszavonhatja, amely alapján az átvevő szolgáltató az igény törléséről az átadó szolgáltatót 20 óra 00 percig értesíti, valamint a KRA-ba bejelentett hordozást az előfizető visszalépett indoklással törli.

8. Központi referencia adatbázis és az adatszolgáltatás általános szabályai

8. § (1) A hatóság működteti a KRA-t és kezeli a szolgáltatói felhasználókkal kapcsolatos adatokat.

(2) A KRA működésével kapcsolatos költségeket a hatóság az azonosítók lekötésének és használatának díjából származó bevételéből fedezi.

(3) A KRA a következő szolgáltatói és felhasználói adatokat tárolja:

a)15 a szolgáltató neve, KRA kapcsolatban használt IP-címei, a kapcsolattartó, vagy kapcsolattartók neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,

b)16 természetes személy szolgáltatói felhasználó esetében a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, és

c) a 3. § (10) bekezdés szerinti kapcsolattartási adatok.

(4) A szolgáltató köteles a hatóság számára a (3) bekezdés szerinti adatokat szolgáltatni, továbbá az adatokban történt változást 15 napon belül a hatóság KRA ügyfélszolgálatának bejelenteni.

(5) A hatóság – mint a KRA működtetője – biztosítja, hogy a KRA folyamatosan fogadja a szolgáltatói felhasználóktól érkező irányítási információkat és folyamatosan hozzáférhetővé tegye a szolgáltatói felhasználók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak számára a kapott jogosultságuknak megfelelő adatokat.

(6) A hatóság biztosítja az adatbázisban tárolt adatok és a szolgáltatók által megadott adatok egyezőségét.

(7) A vitatható esetek kezelhetősége, valamint a hatósági nyilvántartás vezetése és az azonosítók használati díjával kapcsolatos számlázási adatok hitelessége érdekében a KRA naplóban rögzít minden tranzakciót. A naplóhoz a szolgáltatói felhasználók nem jogosultak hozzáférni. A szolgáltató indokolt kérése esetén a hatóság köteles a naplóból a kért adatokat átadni.

(8) A hatóság indokolt esetben, a szolgáltató írásbeli kérelmére jogosult számhordozási tranzakciókat végezni, amennyiben a KRA üzemszerű elérésében a szolgáltató ideiglenesen akadályoztatva van.

9. § (1)17 A KRA és a szolgáltatók közötti adatcsere elektronikus formában, hitelesített adatkapcsolat útján történik. Mind a KRA, mind a szolgáltatók által küldött üzeneteket legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel kell ellátni. A hatóság a KRA zavartalan működése érdekében a szolgáltatók által küldött egyes üzeneteket – a 10. § (1) bekezdése szerinti műszaki leírásokban foglalt szabályoknak megfelelően – elektronikus aláírás nélkül is elfogadhatja, amennyiben elektronikusan aláírt üzenet KRA részére történő továbbítása objektív műszaki okból nem lehetséges.

(2) A hordozott számokra vonatkozó irányítási információkat a szolgáltatói felhasználók számhordozási tranzakciók keretében jelentik be a KRA számára.

(3) A KRA számhordozási tranzakciókat a számátadási időablak kezdő időpontjaira fogad el.

(4) A KRA a nem megfelelő formátumú, hiányos vagy nem megfelelő időben küldött tranzakciót elutasítja és erről a bejelentő szolgáltatót értesíti.

(5) A KRA által a szolgáltató számára tárolt üzenetek letöltését a szolgáltatói felhasználóknak kell kezdeményezni. A szolgáltató kérésére a KRA, a szolgáltatót a számára készített új üzenetekről e-mailben értesíti.

(6) Az átvevő szolgáltató köteles a KRA részére a hordozott számokat és az azokhoz tartozó hívásirányítási információkat – a 13. § (1) bekezdésében meghatározott határidő figyelembevételével – megküldeni.

(7) A szolgáltatók jogosultsága és kötelezettsége, hogy a KRA tárolt hívásirányítási információkhoz megfelelő időben és módon hozzájussanak és a hívások irányításánál ezeket alkalmazzák. A KRA-ban tárolt információ kizárólag irányításhoz, illetve a számhordozáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséhez használható fel.

(8) A hívások és jelzések irányításáért felelős, illetve a felelős szolgáltató megbízásából irányítást végző szolgáltató köteles üzemi adatbázisában a hordozott számokra vonatkozó irányítási információk érvényesítését a megadott számátadási időablakban elvégezni.

10. § (1) A szolgáltatók és a KRA közötti kommunikációs interfészre, az adatszolgáltatás és a tranzakciók módjára vonatkozó részletes műszaki leírásokat, valamint azok esetleges változásait a hatóság a szolgáltatókkal egyezteti, és ezekről a szolgáltató kóddal rendelkező szolgáltatókat értesíti. A műszaki leírások tartalmazzák a 17. § (1) bekezdés szerinti rendelkezésre állás számítási módját is.

(2) A hatóság a szolgáltatók részére köteles, honlapján elérhetővé tenni a műszaki leírásokat.

(3) A KRA ügyfélszolgálat és KRA hibabejelentő elérhetőségét a hatóság honlapján közzéteszi.

9. Adatletöltési eljárások

11. § (1) Az irányítási információk letöltését a szolgáltatói felhasználók tetszőleges időpontban kezdeményezhetik.

(2) A KRA a letöltésekre az alábbi irányítási listákat biztosítja:

a) delta irányítási lista: a szolgáltató kérésére létrehozott lista, amely a szolgáltató által megadott időponttól a lekérdezés időpontjáig elfogadott, érvényessé vált és törölt tranzakciók irányítási információit tartalmazza;

b) következő időablakra vonatkozó irányítási lista: időablakonként egyszer létrehozott lista, amely a lekérdezés időpontját követő időablakban érvényessé váló tranzakciók irányítási információit tartalmazza;

c) teljes irányítási lista: időablakonként egyszer létrehozott lista, amely a létrehozás időpontjában érvényes és elfogadott tranzakciók irányítási információit tartalmazza.

(3)18 A (2) bekezdés b)–c) pontja szerinti listákat a KRA a számhordozási időablakra vonatkozó tranzakciózárás után hozza létre. A (2) bekezdés b) pontja szerinti lista, létrehozását követően a következő időablak kezdetéig érhető el. A (2) bekezdés c) pontja szerinti aktuális lista folyamatosan elérhető.

(4) A szolgáltatói felhasználók az adott szolgáltató részére készített általános és jóváhagyást kérő üzeneteket tetszőleges időpontban letölthetik.

10. Adatbeviteli eljárások

12. § (1) Az irányítási információk alapvető adatbeviteli eljárásai a következők:

a) számhordozás bejelentése, módosítása és jóváhagyása;

b) számhasználat megszűnésének bejelentése;

c) hely szerinti számhordozás bejelentése;

d) hely szerinti számhordozás megszüntetés bejelentése.

(2) A bejelentéseknek a 10. § (1) bekezdése szerinti részletes műszaki leírásokban szereplő adatokat kell tartalmazniuk.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatbeviteli eljárások egyedi számokra vagy összefüggő számtartományokra alkalmazhatók. Összefüggő számtartomány hordozása esetében az egész számtartomány hordozása együtt utasítható el, illetve hagyható jóvá.

13. § (1) A számhordozást az átvevő szolgáltató legkésőbb a számátadási időablak napját megelőző nap 12 óra 00 percig köteles bejelenteni a KRA számára.

(2)19 A számhordozás bejelentéséről a KRA az átadó szolgáltató részére jóváhagyást kérő üzenetet készít. A bejelentést az átadó szolgáltató a tranzakció zárásig, kizárólag az 5. § (6) bekezdésében meghatározott indok alapján utasíthatja el.

(3) Amennyiben az átadó szolgáltató a számhordozás – a (2) bekezdésben meghatározott – jóváhagyási határidején belül nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy a bejelentés adatait jóváhagyta és ennek alapján a számhordozást a KRA elfogadottá teszi.

(4) A KRA a számhordozás bejelentés adatainak elfogadásáról, illetve elutasításáról az átvevő szolgáltató részére üzenetet készít.

(5) Az átvevő szolgáltató a számhordozás bejelentésében megadott berendezés kódot a tranzakciózárásig módosíthatja. A KRA a módosításról az átadó szolgáltató részére üzenetet készít.

(6)20

(7) Az átvevő szolgáltató a számhordozás bejelentést a tranzakció zárásig indok megadásával törölheti. Szabályos törlési kérelem esetén a KRA a számhordozás bejelentését törli, a törlésről az átvevő és átadó szolgáltató részére üzenetet készít.

14. § (1) Az átvevő szolgáltató köteles a hordozott számra vonatkozó számhasználati joga megszűnését a 19. §-ban meghatározott határidők figyelembe vételével a KRA-nak bejelenteni.

(2) A szám hordozottsága a bejelentésben megadott számátadási időablaktól kezdődően a KRA-ban megszűnik.

(3) A KRA üzenetet készít a számra vonatkozó kijelölési engedély jogosultja részére a számhasználati jog visszakerüléséről, valamint az előfizetői hozzáférés szolgáltatást eddig ellátó szolgáltató részére a számhasználati jog elvesztéséről.

(4) A bejelentő szolgáltató a számhasználat megszűnésének bejelentését a tranzakció zárásig törölheti. A törlésről a KRA a kijelölési engedély jogosultjának üzenetet készít.

15. § (1) A szolgáltató a hely szerinti számhordozást a bejelentésben megadott számátadási időablak tranzakció zárásáig jelentheti be. A bejelentés a tranzakciózárásig törölhető.

(2) Ha a szám hordozottsága megszűnik, a hely szerinti számhordozás megszüntetését – a hely szerint hordozott, de szolgáltatók között nem hordozott számra – a szolgáltató köteles bejelenteni. A szolgáltató a hely szerinti számhordozás megszüntetés bejelentését a tranzakciózárásig törölheti.

11. Szolgáltatók kezelése

16. § (1)21 A KRA rendszerhez minden olyan szolgáltató köteles csatlakozni, amely helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz, mobil rádiótelefon-szolgáltatáshoz vagy nomadikus telefonszolgáltatáshoz tartozó számmező kijelölési engedélyével rendelkezik. Ezen számok kijelölési engedélyének visszavonása esetén a hatóság a szolgáltató KRA rendszerhez való hozzáférését megszünteti.

(2) A szolgáltatónak a KRA-hoz történő első csatlakozása előtt együttműködési tesztet kell végrehajtania. A csatlakozás csak sikeres teszt után hajtható végre. Amennyiben a szolgáltató a tesztet a hatóság felszólításában kitűzött határidőre sem hajtja végre, az (1) bekezdés szerinti kijelölési engedélyeket a hatóság visszavonja. A határidő nem lehet rövidebb 15 napnál, figyelembe véve a csatlakozáshoz szükséges tanúsítványok beszerzéséhez szükséges időt.

(2a)22 A hatóság kezdeményezi az (1) bekezdés szerinti kijelölési engedélyek visszavonását abban az esetben is, ha a szolgáltató a KRA rendszerrel való kapcsolattartásban nem biztosítja a tranzakciók végrehajtásának feltételeit.

(3) A szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a hatóság a szolgáltató kódját visszavonja, és az irányítási információkat a változásnak megfelelően módosítja.

(4) A szolgáltató kódot a hatóság jelöli ki. Egy szolgáltató részére – indokolt esetben – több szolgáltató kód is kijelölhető.

(5)23 A szolgáltató kóddal rendelkező szolgáltató jogutódlással való megszűnése esetén a jogelőd szolgáltatóhoz vagy szolgáltatókhoz rendelt szolgáltató kódot vagy kódokat – a jogutód szolgáltató által kiválasztott szolgáltató kód vagy kódok kivételével – a hatóság 120 napon belül visszavonja.

(5a)24 A szolgáltató kóddal rendelkező szolgáltató szolgáltatási tevékenységének átadása esetén az átadó szolgáltatóhoz rendelt szolgáltató kód nem adható át.

(6) A szolgáltató kódokban történő változásról a KRA a szolgáltatók számára üzenetet készít. A hatóság a változást köteles a honlapján megjeleníteni.

12. KRA hibabejelentés és hibaelhárítás

17. § (1) A KRA éves rendelkezésre állása legalább az éves üzemidő 99,5%-a.

(2) A KRA meghibásodását a szolgáltató a hét minden napján 0.00–24.00 óráig telefonon, és ezzel egyidejűleg telefaxon vagy e-mailben jelentheti be a hatóság KRA hibabejelentőjének.

(3) A hibabejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a szolgáltató megnevezése;

b) a bejelentő neve, elérhetőségi adatai;

c) a szolgáltató részéről a hibaelhárításban közreműködő személy neve, elérhetőségi adatai;

d) a hiba pontos leírása;

e) a hiba észlelésének időpontja;

f) a bejelentés időpontja.

(4) A hatóság a hiba bejelentését követően haladéktalanul megkezdi a hiba behatárolását. A hatóság a hibabehatárolás befejezése után telefonon és e-mailben tájékoztatja a szolgáltatót a hiba okáról és az elhárítás várható idejéről.

(5) A hatóság a hibát a lehető legrövidebb időn belül hárítja el.

(6) A teljes működést gátló hiba esetén a hibajavítást a hatóság 4 órán belül megkezdi és a hibát 12 órán belül elhárítja. A hibabejelentést követően 4 óránként tájékoztatást ad a szolgáltatóknak a hiba elhárításának előrehaladásáról.

(7) A (6) bekezdésben foglaltak kivételével a hatóság a hibát 5 munkanapon belül elhárítja.

(8) Amennyiben a hibaelhárításhoz szükséges a szolgáltató közreműködése, a hatóság felveszi a kapcsolatot a szolgáltató által megadott közreműködővel. Ha ez a személy nem érhető el vagy a szolgáltató a szükséges közreműködést nem tudja biztosítani, a közreműködés kérésétől a közreműködés biztosításáig eltelt idő az e jogszabályban meghatározott hibaelhárítási időbe nem számít bele.

(9) A hatóság a hiba bejelentéséről hibajegyet készít, továbbá a hibaelhárítási folyamat lezárásakor telefonon, illetve e-mailben tájékoztatást ad az érintett szolgáltatóknak a hiba megszüntetéséről.

(10)25 A szolgáltató mentesül a számhordozás hibás teljesítésének felelőssége alól, a kötbérfizetési kötelezettséget is beleértve, ha azt a KRA meghibásodása okozta. Ennek igazolására a szolgáltató a hibajegyről másolatot kérhet.

(11) A hibajegynek tartalmaznia kell:

a) a hibajegy sorszámát;

b) a hibabejelentés (3) bekezdés szerinti adatait;

c) a hiba megszüntetésének módját és időpontját;

d) egyéb esetleges megjegyzést, kiegészítést.

13. Költségek

18. § (1) A hívásirányítás és a hívások továbbításának járulékos többletköltségeit a szolgáltatók között hordozott számra irányuló hívás irányításáért, a 4. § (1) bekezdése szerinti, a jelzésirányítás költségeit a 4. § (2) bekezdése szerinti felelős szolgáltató viseli.

(2) Az előfizetői számok használatáért a szolgáltatók által a hatóság számára fizetendő azonosító használati díjat a hatóság a hordozásokat is figyelembe véve állapítja meg és számlázza a szolgáltatóknak.

(3)26 Összefüggő számtartomány hordozása esetében az átadó szolgáltató a számhordozás igénybevételéért az átvevő szolgáltató által fizetendő hordozásonkénti egyszeri díjat az összefüggő számtartomány, mint egy egység hordozásával összefüggésben felmerült indokolt költségek alapján köteles meghatározni. Összefüggő tartomány részleges hordozása esetén az átadó szolgáltató az elhordozott számokra az egyedi számok hordozására megállapított díját alkalmazhatja.

14. A hordozott számok nyilvántartása

19. § (1) Amennyiben az előfizető szolgáltatót változtat és számhordozást vesz igénybe, a hordozott előfizetői szám használati joga és az ezzel összefüggő kötelezettségek az átvevő szolgáltatóhoz kerülnek, egyidejűleg az átadó szolgáltatónál megszűnnek, de a kijelölési engedély jogosultja továbbra is az a szolgáltató marad, amely számára a hatóság a hordozott előfizetői számot tartalmazó számmezőt eredetileg kijelölte.

(2) A hordozott számra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnése esetén a szabaddá váló előfizetői szám használati joga és az ezzel összefüggő kötelezettségek mindaddig az átvevő szolgáltatónál maradnak, amíg a szám nem rendelhető új előfizetőhöz. Ezen időtartam, amelyet az átvevő szolgáltató az általános szerződési feltételeiben határoz meg, legfeljebb hat hónap lehet.

(3) Az átvevő szolgáltató köteles az előfizetői szám újra előfizetőhöz való rendelhetőségének időpontjáról legalább harminc nappal ezen időpontot megelőzően a központi referencia adatbázist értesíteni. A KRA köteles a hordozott számot tartalmazó számmező kijelölési engedélyének jogosultját az előfizetői szám újra előfizetőhöz való rendelhetőségéről értesíteni.

(3a)27 Ha az átvevő szolgáltató KRA rendszerhez való hozzáférését a hatóság megszünteti, az átvevő szolgáltatóhoz hordozott szám használati jogát egyidejűleg, a (2) bekezdés szerinti időtartam alkalmazása nélkül kell megszüntetni.

(4) A megszűnt hordozott előfizetői szám használati joga visszakerül a számot tartalmazó számmező kijelölési engedélyének jogosultjához, ez esetben a szám újra előfizetőhöz rendelhetővé válik.

15. Záró és átmeneti rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)28 E rendelet 1–15. §-a, 17–19. §-a 2012. szeptember 30-án lép hatályba.

(3) E rendelet (1) bekezdés szerinti rendelkezéseinek hatálybalépésével számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 55/2007. (V. 31.) GKM rendelet 10. §-ában foglalt rendelkezései nem alkalmazandók.

(4) E rendelet 3. § (6) bekezdése szerinti referencia ajánlat készítésére kötelezett szolgáltató e rendelet (2) bekezdés szerinti rendelkezéseinek hatályba lépéséből eredő referenciaajánlat módosítása során mentesül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 15. § (1) bekezdésében előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól. A kötelezett szolgáltató e rendelet alapján módosított referencia ajánlatát a rendelet (2) bekezdés szerinti rendelkezéseinek hatálybalépését megelőző legalább 60 nappal köteles jóváhagyásra benyújtani.

(4a)29 Amennyiben a referencia ajánlat készítésére köteles szolgáltató hatályos referencia ajánlata e rendelet szabályainak nem felel meg, legkésőbb 2012. november 30. napjáig köteles referenciaajánlatát e rendelet szerint módosítani és a hatósághoz jóváhagyásra benyújtani. A referencia ajánlat készítésére kötelezett szolgáltató e rendelet hatályba lépéséből eredő referencia ajánlat módosítása során mentesül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 15. § (1) bekezdésében előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.

(4b)30 Az átadó és az átvevő szolgáltató e rendelet szabályait annak hatálybalépésétől alkalmazni köteles a referenciaajánlat tartalmától függetlenül.

(5) Ez a rendelet

a) az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (Egyetemes szolgáltatási irányelv),

b) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 23/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 26. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2021. június 30. napjával.

2

A 2. § 13. pontja a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. § 17. pontját az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet 19. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § 25. pontja a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdése az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet 11. §-ával megállapított, a 19. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (8) bekezdése a 10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (8) bekezdését a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

8

Az 5. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a 3/2014. (III. 13.) NMHH rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdése a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (6) bekezdése a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (9) bekezdése a 10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdése a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. § (4) bekezdése a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. § a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. § (3) bekezdés a) pontja az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

16

A 8. § (3) bekezdés b) pontja az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

17

A 9. § (1) bekezdése az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet 13. §-ával megállapított, a 10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 11. § (3) bekezdése a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

A 13. § (2) bekezdése a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 13. § (6) bekezdése a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 2. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

21

A 16. § (1) bekezdése az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított, a 10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 16. § (2a) bekezdését az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be.

23

A 16. § (5) bekezdése a 10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

24

A 16. § (5a) bekezdését a 10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet 8. §-a iktatta be.

25

A 17. § (10) bekezdése az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

26

A 18. § (3) bekezdése a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 19. § (3a) bekezdését a 10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet 9. §-a iktatta be.

28

A 20. § (2) bekezdése a 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet 36. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 20. § (4a) bekezdését a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

30

A 20. § (4b) bekezdését a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére