• Tartalom

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet

a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól1

2017.09.19.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) és o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A települési önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzését a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdésében előírt célcsoportokra és esélyegyenlőségi területekre vonatkozó, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti adatok felhasználásával készíti el az 1. mellékletben meghatározott, egységesen rendelkezésre álló, valamint a helyi szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók, anonimizált adatok alapul vételével.

(2) A helyzetelemzésben – a Korm. rendelet 4. §-a szerinti szempontrendszer alapján – a 2. mellékletben meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően a települési önkormányzat megvizsgálja a település esélyegyenlőségi helyzetét és problémáit. A települési önkormányzat az esélyegyenlőségi problémák vizsgálatához további – a helyi sajátosságok bemutatását segítő – tartalmi elemeket is meghatározhat.

2. § (1) A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján a Korm. rendelet 5. §-ának megfelelő, öt évre szóló intézkedési tervet készít a 3. mellékletben meghatározott forma szerint.

(2) Az intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz kapcsolódóan kell meghatározni a helyi esélyegyenlőségi program céljait, valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket.

(3) Az intézkedési tervben gondoskodni kell a települési önkormányzatra vonatkozó további fejlesztési tervek, koncepciók, programok és a helyi esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek összhangjáról, különös tekintettel a közoktatási esélyegyenlőségi tervre és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseire.

(4) Az intézkedési tervben esélyegyenlőségi területenként kell bemutatni az intézkedéseket, azok elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelősét.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez2Egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatók a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez

Az adatok forrása: az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (https://www.teir.hu) adatbázisai.
Számítás: az egyes mutatókra vonatkozóan, a területi folyamatok áttekintése érdekében – az adatok rendelkezésre állásának függvényében – legalább 5 éves idősor.

7K27411M_0

 

A

B

C

D

E

 

Mutató megnevezése

Mutató tartalma

Mérték-
egység

Gyakoriság

Forrás

1.

Lakónépesség száma

Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat)

éves

TeIR – KSH
Területi Statisztikai Adatok Rendszere

2.

Lakónépesség számának változása

Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat).

%

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

 

Változás az előző év százalékában

3.

Állandó népesség összetétele

Állandó népesség száma

fő és százalék

éves

TeIR – KSH Területi

 

nemek és korcsoportok szerint

Állandó népesség, férfiak aránya

Statisztikai Adatok

 

Állandó népesség, nők aránya

Rendszere

 

Állandó népességből a 0-2 évesek aránya

 

Állandó népességből a 0-14 éves férfiak aránya

 

Állandó népességből a 0-14 éves nők aránya

 

Állandó népességből a 15-17 éves férfiak aránya

 

Állandó népességből a 15-17 éves nők aránya

 

Állandó népességből a 18-59 éves férfiak aránya

 

Állandó népességből a 18-59 éves nők aránya

 

Állandó népességből a 60-64 éves férfiak aránya

 

Állandó népességből a 60-64 éves nők aránya

 

Állandó népességből a 65-X éves férfiak aránya

 

Állandó népességből a 65-X éves nők aránya

4.

Öregedési index

A 65 év feletti állandó lakosok 100 fő 0-14 éves korú állandó lakosra jutó száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

5.

15-17 évesek száma

15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma

népszámlálási adat

TeIR – Népszámlálási adatok

 

17 éves gyermekek száma

6.

Állandó vándorlások egyenlege

Az állandó jellegű oda- és az elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetített száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

7.

Természetes szaporodás

Az élveszületések és halálozások különbözete

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

8.

Munkanélküliségi ráta nemek szerint

Regisztrált munkanélküli/ nyilvántartott álláskereső férfiak száma/állandó népességből 15-64 éves férfiak száma

százalék

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskereső nők száma/állandó népességből 15-64 éves nők száma

9.

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

Általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
8 általánosnál kisebb végzettségű regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

10.

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

20 év alatti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

 

korcsoport szerint

20-24 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

25-29 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

30-34 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

35-39 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

40-44 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

45-49 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

50-54 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

55-59 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

59 év feletti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

11.

Álláskeresési segélyben részesülők száma

Álláskeresési segélyben részesülők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

12.

Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

13.

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

14.

Aktív korúak ellátására jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, valamint 2015. február 28-áig rendszeres szociális segélyre jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

15.

180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

16.

Általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség aránya nemenként

=100-15-X éves férfi legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelő korúak százalékában

százalék

népszámlálási adat

TeIR – Népszámlálási adatok

 

=100-15-X éves nő legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelő korúak százalékában

17.

A napközis tanulók száma az általános iskolákban

A napközis tanulók száma az általános iskolákban (gyógypedagógiai oktatással együtt) /megjegyzés: tartalmazza az iskolaotthonos tanulókat is/

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

18.

Általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok száma a nappali oktatásban

Általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt)

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

19.

Általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban

Általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt)

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

20.

Általános iskolai feladat-ellátási helyek száma

Általános iskolai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

21.

Az általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai oktatásban

Az általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai oktatásban (a nappali oktatásban)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

22.

Az általános iskolai osztályok száma

Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

23.

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban (megjegyzés: az adat 2009. évtől áll rendelkezésre a KSH-nál)

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

24.

Az óvodai gyermekcsoportok száma

Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

25.

Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok száma

Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok száma (megjegyzés: az adat 2008. évtől áll rendelkezésre a KSH-nál)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

26.

Óvodába beírt gyermekek száma

Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

27.

Óvodai feladatellátási helyek száma

Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

28.

Óvodai nevelést igénylők száma a férőhelyek arányában

= Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80111-5-01 óvodai nevelés – óvodai nev. igénylők sz./Éves mutató (vagy átlag):

százalék

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

 

Oktatás – 80111-5-02 óvodai nevelés – férőhely

29.

Óvodai nevelést igénylők száma a férőhelyek arányában sajátos nevelési igényű gyerekek körében

= Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80112-6-01 sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelése – nevelést igénylők száma/Éves mutató (vagy átlag):

százalék

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

 

Oktatás – 80112-6-02 sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelése – férőhely

30.

Védelembe vett kiskorú gyermekek száma december 31-én

Védelembe vett kiskorú gyermekek száma december 31-én

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

31.

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma december 31-én

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma december 31-én

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

32.

Védőnői álláshelyek száma

Betöltött védőnői álláshelyek száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

33.

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban (megjegyzés: az adat 2009. évtől áll rendelkezésre a KSH-nál)

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

34.

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma

Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80123-6-01 általános iskolai felnőttoktatás – tanulók létszáma

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

35.

Szakiskolai felnőttoktatásban résztvevők száma

Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80223-6-01 szakiskolai felnőttoktatás – résztvevők száma

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

36.

Szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők száma

Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80219-9-01 szakközépiskolai felnőttoktatás – résztvevők száma

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

37.

Gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők száma

Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80216-6-01 gimnáziumi felnőttoktatás – résztvevők száma

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

38.

A nyilvános könyvtárak száma

A nyilvános könyvtárak száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

39.

A nyilvános könyvtárak egységeinek száma (leltári állomány)

A nyilvános könyvtárak egységeinek száma (leltári állomány)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

40.

Muzeális intézmények száma

Muzeális intézmények száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

41.

Közművelődési intézmények száma

Közművelődési intézmények száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

42.

Lakásállomány

Lakásállomány (db)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

43.

Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma

Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

44.

Felnőttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma

Felnőttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

45.

A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma

A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

46.

Házi gyermekorvosok száma

Házi gyermekorvosok száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

47.

Bölcsődébe, mini bölcsődébe beírt gyermekek száma

Bölcsődébe, mini bölcsődébe e beírt gyermekek száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

48.

Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények száma (önkormányzati, üzemi, magán stb.)

Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények száma (önkormányzati, üzemi, magán stb.)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

49.

Családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében engedélyezett férőhelyek száma

Családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (megjegyzés: az adat 2008. évtől áll rendelkezésre a KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszerében)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

50.

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

51.

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

52.

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

53.

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

54.

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők (2015. február 28-ig rendszeres szociális segélyben részesülők) száma

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők (2015. február 28-ig rendszeres szociális segélyben részesülők) átlagos száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

55.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők átlagos száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

56.

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

éves

TeIR – Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206

57.

Időskorúak járadékában részesítettek száma

Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

58.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

59.

Ápolási díjban részesítettek száma

Ápolási díj, alanyi jogon: támogatásban részesítettek átlagos száma

éves

TeIR – Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206

 

Ápolási díj, méltányossági alapon: támogatásban részesítettek átlagos száma

60.

Lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma

Lakásfenntartási támogatás: összes támogatásban részesített személy

éves

TeIR – Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206

61.

Adósságcsökkentési támogatásban részesített személy

Adósságcsökkentési támogatás: összes támogatásban részesített személy

éves

TeIR – Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206

62.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők nemenként/

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő férfiak száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

 

Egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesülők nemenként

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő nők száma


A mellékletben alkalmazott rövidítések:
KSH: Központi Statisztikai Hivatal
MÁK: Magyar Államkincstár
OSAP: Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

2. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez


A helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésének tartalmi elemei3

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
c) közfoglalkoztatás
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások
a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma stb.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
a) bérlakás-állomány
b) szociális lakhatás
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
e) lakhatást segítő támogatások
f) eladósodottság
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya stb.)
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
d) gyermekjóléti alapellátás
e) gyermekvédelem
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei)
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
5.24 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
c) idősek informatikai jártassága
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez


A helyi esélyegyenlőségi program intézkedési terve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Intézkedés sorszáma

Az intézkedés címe, megnevezése

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés felelőse

Az intézkedés megvalósításának határideje

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)

Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai)

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. A nők esélyegyenlősége

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2021. augusztus 2. napjával.

2

Az 1. melléklet a 12/2015. (II. 27.) EMMI rendelet 4. §-ával megállapított, a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 20. § a)–c) pontja szerint módosított szöveg.

3

A tartalmi elemek listájának 3.1-től 7.4-ig tartó pontjai alatt szereplő felsorolások példálózó jelleggel kerültek feltüntetésre.

4

A 2. melléklet 5. pont 5.2. alpontja a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 20. § d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére