• Tartalom

202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról1

2016.07.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és

a 3. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1/A. §3 Az Intézményfenntartó Központ a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

2. §4 (1) Az Intézményfenntartó Központ központi szervből és területi szervekből áll.

(2) Az Intézményfenntartó Központ területi szerve a járási és a fővárosi kerületi tankerület, valamint a megyeközponti és a fővárosi tankerület.

(3) A megyeközponti tankerület az illetékességi területén lévő járási tankerületet érintő funkcionális feladatokat lát el és gondoskodik a járási tankerületek tevékenységének összehangolásáról.

(4)5 A megyeközponti tankerület az illetékességi területén működő, az Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő szakképző iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények és az ilyen feladatokat ellátó többcélú intézmények tekintetében ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat, valamint a székhelye szerinti járási tankerület tekintetében ellátja a járási tankerületi feladatokat.

(5) A járási tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.

(6)6 A fővárosi tankerület az illetékességi területén működő, az Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő szakképző iskolák, kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények és az ilyen feladatokat ellátó többcélú intézmények tekintetében – a (7) bekezdésben foglalt kivételekkel – ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.

(7) A fővárosi kerületi tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok, valamint a kizárólag ilyen intézményeket és kollégiumokat megában foglaló többcélú intézmények fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.

(8) A járási és fővárosi kerületi tankerület feladatellátása során tevékenységét – az (5) és (7) bekezdésben foglalt feladatok kivételével – a megyeközponti és fővárosi tankerület szakmai és koordinációs iránymutatásainak megfelelően látja el.

(9)7 Pest megyében a megyeközponti tankerület Érd székhellyel működik.

3. § (1) A Kormány az Intézményfenntartó Központot jelöli ki

a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény) alapján átvett közoktatási intézmények tekintetében a konszolidációs törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja és 9. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására,

b) az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján átvett közoktatási intézmények tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 3. § (1) bekezdése és 8. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására,

c)8 az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények – ide nem értve a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolákat és többcélú intézményeket – fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására.

(2)9 Az Intézményfenntartó Központ közreműködik a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj működtetésében.

(3)10

4. § (1) Az Intézményfenntartó Központot elnök vezeti.

(2)11 Elnöknek az nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább öt éves vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.

(3)12 Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általános elnökhelyettes helyettesíti.

(4)13 Általános elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki képzési területen szerzett szakképzettséggel, vagy egyetemi szintű jogász szakképzettséggel, a központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal, valamint közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.

(5)14 Szakmai elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki a pedagógus munkakör betöltésére jogosító mester (egyetemi szintű) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, a központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.

(6)15

(7)16 Az Intézményfenntartó Központ általános és szakmai elnökhelyettesét, valamint gazdasági vezetőjét – az elnök javaslatára – a miniszter nevezi ki és menti fel.

(8)17

5. § (1)18 A járási és fővárosi kerületi tankerületet, valamint a megyeközponti és fővárosi tankerületet a tankerületi igazgató vezeti.

(2)19 Tankerületi igazgatónak az nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és

a) pedagógus,

b) jogász vagy

c) közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi képzési területen szerzett

szakképzettséggel, valamint az oktatási igazgatás területén teljesített legalább öt éves gyakorlattal és – pedagógus- vagy közigazgatási, illetve jogi – szakvizsgával rendelkezik.

6. §20 (1) Az elnök – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) 61. § (6) és (8) bekezdésében és e rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével – gyakorolja az Intézményfenntartó Központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogok gyakorlását az elnök vezető beosztású kormánytisztviselőre, magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottra átruházhatja, továbbá a köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottjára az Nkt.-ban foglaltak szerint átruházza.

(2) A tankerületi igazgatót – a tankerület székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja véleményének kikérésével – a miniszter egyetértésével az elnök nevezi ki és menti fel.

7. §21 (1) Az Intézményfenntartó Központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében

a) ellátja – az Nkt.-ban és az e rendeletben foglaltak kivételével, figyelemmel a b)–i) pontban foglaltakra – az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat,

b) a miniszter számára javaslatot tesz a köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján arra jogosult egyetértését, véleményét,

c) előkészíti és a miniszternek megküldi a köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására, a tankerületi igazgató kinevezésére, felmentésére vonatkozó munkáltatói intézkedés dokumentumait,

d) érvényesíti és – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a köznevelési intézmények tevékenységében az erőforrásokkal, így különösen az Intézményfenntartó Központ költségvetési előirányzatával, engedélyezett létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit,

e) központosítottan folytatja le a beszerzéseket,

f) értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint szervezi és irányítja azok megteremtését,

g) közreműködik az alapkészségek, képességek országos mérésének és a nemzetközi köznevelési tárgyú mérések, vizsgálatok lebonyolításában,

h) közreműködik a miniszter által meghirdetett és támogatott országos tanulmányi versenyek szervezésével összefüggő feladatokban,

i) közreműködik a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak megszervezésében,

j) összesíti a köznevelési intézményekre vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat,

k)22 ellátja a jogszabályokban meghatározott fenntartói feladatokat,

l) közreműködik a területi köznevelési feladatellátás megszervezése irányainak meghatározásában.

(2)23 Az Intézményfenntartó Központ feladatkörében – a miniszter ágazati irányítási feladataihoz kapcsolódóan –

a) javaslatot tesz a miniszternek a tankerületek illetékességi területe módosításának kezdeményezésére, közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében,

b) elemzi az Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézményben lefolytatott ellenőrzések eredményeit, és ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozására, módosítására,

c) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt,

d)24 közreműködik valamennyi az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel kapcsolatos szakmai vizsga központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában, és

e) ellátja a jogszabályban és az Intézményfenntartó Központ alapító okiratában meghatározott további feladatokat.

(3)25 Az Intézményfenntartó Központ a fenntartásában lévő szakképző iskolák tekintetében gyakorolja az Nkt. szerinti fenntartói jogokat és kötelezettségeket.

(3a)–(3b)26

(4) Az Intézményfenntartó Központ a szakképzéssel kapcsolatos feladatait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel együttműködve látja el.

(5)27

(6) Az elnöki utasítást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint az Intézményfenntartó Központ honlapján kell közzétenni.

(7)28 Az Intézményfenntartó Központ biztosítja a szakszervezeti érdekegyeztetés rendszerének működését. A közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit érintő munkajogi döntések meghozatala előtt egyeztet a reprezentatív szakszervezetekkel. Az Intézményfenntartó Központ tevékenysége során együttműködik a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatokkal. Az Intézményfenntartó Központ biztosítja a Nemzeti Pedagógus Kar javaslattevő és véleményezési jogkörét a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint az Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata kialakítása, kiadása vonatkozásában.

(8)29

8. §30 E rendelet alkalmazásában:

1. fővárosi kerületi tankerület: a köznevelési feladatok ellátásának egysége, melynek illetékességi területe megegyezik az adott fővárosi kerület közigazgatási területével, székhelye az adott kerületben található,

2. fővárosi tankerület: a köznevelési feladatok ellátásának egysége, melynek illetékességi területe megegyezik Budapest közigazgatási területével, székhelye megegyezik az Intézményfenntartó Központ székhelyével,

3. funkcionális feladat: a fenntartói funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi működést szolgáló – nem szakmai feladatellátáshoz kötődő – belső igazgatási feladat, különösen a humánpolitikai és humán-erőforrás gazdálkodási, költségvetési gazdálkodási, pénzügyi-számviteli, eszköz- és vagyongazdálkodási, iratkezelési, jogi (peres képviseleti), nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló, ellenőrzési, koordinációs, saját szervi működtetését szolgáló informatikai és informatikai rendszerfenntartási, kommunikációs feladatok, valamint a személyi, tárgyi, műszaki, pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló műveletek,

4. járási tankerület: a köznevelési feladatok ellátásának egysége, melynek illetékességi területe megegyezik az adott járás közigazgatási területével, székhelye megegyezik az adott járási hivatal székhelyével,

5. megyeközponti tankerület: a köznevelési feladatok ellátásának egysége, melynek illetékességi területe megegyezik az adott megye közigazgatási területével, székhelye – Pest megye kivételével – megegyezik az adott megyeszékhellyel.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)31 A 3. § (1) bekezdése, a 8. § és a 10. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3)–(4)32

10. §33

1

A rendeletet a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 25. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 682. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1/A. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 683. §-a iktatta be.

4

A 2. § a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdése a 88/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (6) bekezdése a 88/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (9) bekezdése a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdése a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 57. §-a alapján nem lépett hatályba, újonnan az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

10

A 3. § (3) bekezdését a 467/2013. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § a) pontja.

11

A 4. § (2) bekezdése a 199/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (3) bekezdését a 199/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § (4) bekezdését a 199/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 4. § (5) bekezdését a 199/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 4. § (7) bekezdését a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

17

A 4. § (8) bekezdését a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése.

18

Az 5. § (1) bekezdése a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 5. § (2) bekezdése a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

20

A 6. § a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

21

A 7. § a 199/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

22

A 7. § (1) bekezdés k) pontja a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 7. § (2) bekezdése a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 7. § (2) bekezdés d) pontja a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A 7. § (3) bekezdése a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 7. § (3a)–(3b) bekezdését a 346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése.

27

A 7. § (5) bekezdését a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 7. § (7) bekezdése a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 7. § (8) bekezdését a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 8. § a 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

31

A 9. § (2) bekezdése a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 55. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 9. § (3)–(4) bekezdése a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 57. §-a alapján nem lép hatályba.

33

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére