• Tartalom

2012. évi CCVII. törvény

2012. évi CCVII. törvény

egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról1

2013.03.02.

1. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása

1–2. §2

2. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosítása

3–19. §3

20. §4

21. §5

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

22–24. §6

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

25–49. §7

50. § (1)8

(2)9

51. §10

5. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

52–64. §11

6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

65. §12

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

66–67. §13

8. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

68–72. §14

9. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

73–74. §15

10. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

75. §16

11. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosítása

76. §17

12. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

77. §18

13. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

78–79. §19

14. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

80. §20

15. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény módosítása

81. §21

16. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

82. §22

17. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

83. §23

18. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

84. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2014. január 1-jén lép hatályba.

85. §24

86. §25

87. §26

88. §27

89. §28

90. §29

91. §30

92. §31

93–94. §32

95. §33

96. §34

97–98. §35

99. §36

100. §37

101. §38

102–103. §39

104–107. §40

19. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

108. §41

20. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

109–110. §42

21. Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény módosítása

111. §43

22. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

112. §44

23. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló
2011. évi CCI. törvény módosítása

113. §45

24. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény módosítása

114. §46

25. Záró rendelkezések

115. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) A 20. §, a 68–72. §, a 109. §, a 110. § és az 1. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1–19. §, a 21–49. §, az 50. § (2) bekezdése, az 51–67. §, a 73–83. §, a 85. §, a 87. §, a 88. §, a 90. §, a 91. §, a 93. §, a 94. §, a 96. §, a 99. §, a 101. §, a 104–108. §, a 111. § és a 112. § 2013. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 86. §, a 89. §, a 92. §, a 95. §, a 97. §, a 98. §, a 100. §, a 102. § és a 103. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

116. § (1) E törvény 52–54. §-a, 63. § a), c), h) és i) pontja, 64. § d) pontja az Alaptörvény G) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 65. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) E törvény 109. §-a az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) E törvény 112. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2012. évi CCVII. törvényhez47

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 21. A törvényt a 2013: LXXVI. törvény 118. §-a hatályon kívül helyezte 2013. július 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 22–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 25–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 50. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 50. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 52–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 66–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 68–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 73–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 78–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 86. § a 115. § (4) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

26

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 89. § a 115. § (4) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

29

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 92. § a 115. § (4) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

32

A 93–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 95. § a 115. § (4) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

34

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 97–98. § a 115. § (4) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

36

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 100. § a 115. § (4) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

38

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 102–103. § a 115. § (4) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

40

A 104–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 109–110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére