• Tartalom

2012. évi CCVIII. törvény

2012. évi CCVIII. törvény

egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról1

2015.01.01.
I. Fejezet

Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes törvények módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1–2. §2

2. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

3. §3

3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

4–5. §4

4. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

6. §5

5. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

7–11. §6

12. § (1)7

(2)8

(3)9

13–14. §10

6. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

15. § (1)–(4)11

(5)12

7. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása

16. §13

8. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
2001. évi LXXXIV. törvény módosítása

17. §14

9. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

18. §15

10. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

19. § (1)–(2)16

(3)17

20–21. §18

11. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

22–23. §19

12. A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló
2006. évi CXXXIII. törvény módosítása

24–26. §20

13. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosítása

27. §21

14. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

28. §22

29. §23

15. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

30. §24

16. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

31. §25

32. § (1)26

(2)27

17. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

33. §28

34. §29

35. § (1)30

(2)31

(3)32

18. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény módosítása

36. §33

37. § (1)34

(2)35

38. §36

II. Fejezet

Az adózást és a számvitelt érintő egyes törvények módosítása

19. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

39. § (1)37

(2)–(3)38

20. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

40. §39

41. §40

21. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

42. §41

22. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

43. §42

44. §43

45. §44

23. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

46. §45

24. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

47. §46

25. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

48–50. §47

26. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

51. §48

27. A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény módosítása

52. §49

28. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

53. § (1)–(2)50

(3)51

(4)–(5)52

29. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

54–55. §53

30. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2012. évi CLXXVIII. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

56–58. §54

III. Fejezet

Vegyes törvénymódosító rendelkezések

31. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

59. §55

32. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

60–61. §56

33. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

62. §57

34. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

63. §58

35. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

64. §59

36. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

65. §60

37. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

66. §61

38. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

67. §62

68–70. §63

39. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

71–73. §64

40. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása

74. §65

41. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

75. §66

42. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIX. törvény módosítása

76–77. §67

43. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény módosítása

78. §68

44. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

79–80. §69

45. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosítása

81–82. §70

83. § A Kormánynak a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. § (11) bekezdése alapján meghozott döntése szerint csökkentett mértékű törlesztési célú támogatásban részesülő önkormányzatok számára az adósságuknak a csökkentett mérték szerinti átvállalására 2013. június 28-áig kerül sor a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CXCVI. törvényben meghatározott helyi önkormányzati adósságátvállalási eljárásrend keretében.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

46. Hatályba léptető rendelkezések

84. § (1) E törvény – a (2)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 37. § (1) bekezdése, a 38. §, a 68–70. §, a 75. § (1), (3) és (14) bekezdése, a 76. §, a 77. § 2012. december 31-én lép hatályba.

(4) A 33. § (15)–(17) bekezdése 2013. január 2-án lép hatályba.

(6) A 32. § (2) bekezdése 2013. április 1-jén lép hatályba.

(8) A 86. § a) pontja 2013. augusztus 16-án lép hatályba.

(10) A 86. § c) és e) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

47. Hatályon kívül helyező rendelkezések

85. §73

86. § Hatályát veszti

a)74

b)75

d)76

f)77

48. Az Európai Unió jogának való megfelelés

87. § A 12. § a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2012. évi CCVIII. törvényhez78

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 22. A törvény a 84. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 15. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 19. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 20–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 24–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 32. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 32. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 35. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 35. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 35. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 37. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 37. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 39. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 39. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 48–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 53. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 53. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 53. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 54–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 56–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 60–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 68–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 71–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 76–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 79–80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 81–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 84. § (7) bekezdése a 2013: XX. törvény 39. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

72

A 84. § (9) bekezdése a 2013: CCXXXVI. törvény 177. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

73

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 86. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 86. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 86. § d) pontja a 2013: XX. törvény 39. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

77

A 86. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére