• Tartalom

2012. évi CCIX. törvény

2012. évi CCIX. törvény

egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról1

2014.10.13.

1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

1–2. §2

2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

3. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 36. § (1) bekezdés e) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[36. § (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet]

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja;”

4. § A Mötv. 71. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 60%-a az 1501–10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 70%-a a 10 001–30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”

5. § A Mötv. 80. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70–90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.
(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70–90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”

6. § A Mötv. 82. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt. A tízezer főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és a tízezer főnél kevesebb együttes lakosságszámú települések közös önkormányzati hivatalánál a polgármester – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára – kinevezheti, más önkormányzatnál, közös önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői kinevezés vezetői munkakörnek minősül, a jegyzőre, aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyző is kinevezhető.”

7. § A Mötv. 84. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(5) A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:
a) települési polgármesteri hivatal esetén: (település neve)-i Polgármesteri Hivatal;
b) közös önkormányzati hivatal esetén: (székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal;
c) megyei önkormányzati hivatal esetén: (megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal;
d) megyei jogú városi polgármesteri hivatal esetén: (település neve) Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.”

8. §3

9. § (1) A Mötv. 156. § (2) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[(2) Hatályát veszti]

(2) Nem lép hatályba a Mötv. 156. § (2) bekezdés b) pontja.

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

10–12. §4

4. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

13. §5

14. §6

15. §7

16. § Az Ogytv. 160. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

17. §8

18. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. § és a 13. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 14. § az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

(4) A 17. § a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.

19. § E törvény

b) 13. § (1)–(10) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek,

minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 17-ei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 27.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15. §-t a 2014: XIV. törvény 101. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére