• Tartalom

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

2020.07.16.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az adatközlés közös szabályai

1. § (1)1 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 153. § (3)–(5) bekezdésében és 154. § (3) bekezdésében meghatározott, adatközlésre kötelezett személyek és szervek (a továbbiakban: adatközlő szerv) a szabálysértési nyilvántartás tekintetében az adatkezelői feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: szabálysértési nyilvántartó szerv) részére történő adatközlést kizárólag elektronikus úton teljesítik.

(2) Az adatközlő szerv az (1) bekezdés szerinti adatközlést az erre a célra kialakított, a szabálysértési nyilvántartási rendszer távoli elérését lehetővé tévő számítástechnikai alkalmazás útján teljesíti.

(3)2 Az adatközlés az adatközlő szerv és a szabálysértési nyilvántartó szerv számítástechnikai rendszereinek a közvetlen összekapcsolásával is teljesíthető, feltéve, hogy a személyes adatok védelme, illetve az adatbiztonság feltételei biztosítottak.

2. § (1) Az adatközlő szerv felel a szabálysértési nyilvántartási rendszerbe továbbított adatok pontosságáért, teljességéért és naprakészségéért. Amennyiben utólag jut az adatközlő szerv tudomására valamely adathiba, úgy annak tényét, valamint a helyes adatot haladéktalanul megküldi a szabálysértési nyilvántartó szervnek.

(2) A szabálysértési nyilvántartó szerv az ellentmondó, valamint a nyilvánvalóan hibás adatok észlelésekor az adatközlő szervnél haladéktalanul kezdeményezi az adatpontosítást.

3. § A szabálysértési nyilvántartó szerv részére történő adatközlés során

a)3 a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vagy az idegenrendészeti nyilvántartások hatálya alá tartozó személyek esetében a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott személyazonosító adatokat kell megküldeni,

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vagy az idegenrendészeti nyilvántartások hatálya alá nem tartozó személy esetében

ba)4 a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontjának aa), ac), ad) és ag) alpontjában meghatározott adatokat,

bb)5 – abban az esetben, amennyiben rendelkezésre állnak – a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontjának ab), ae) és ah) alpontja szerinti adatokat

kell megküldeni.

4. §6 A személyazonosító adatok nyilvántartásában szereplő, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vagy az idegenrendészeti nyilvántartások hatálya alá nem tartozó személynek a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pont aa)–ae), ag) és ah) alpontjai, valamint c) pontja szerinti személyi adataiban bekövetkezett adatváltozásról az adatközlő szerv – a tudomásszerzéstől számított három napon belül – értesíti a szabálysértési nyilvántartó szervet.

2. A szabálysértési hatóság adatközlési kötelezettsége

5. §7 (1) A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére az eljáró szabálysértési hatóság

aa) a határozatának jogerőre emelkedését követő naptól számított három napon belül,

ab) a határozata ellen benyújtott kifogást elbíráló bíróság döntésének kézhezvételét követő naptól számított három napon belül,

b) a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott adatokat a büntetések teljesítéséről szóló értesítés kézhezvételét követő naptól számított három napon belül,

c) a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, valamint a közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása esetén a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés i) és n) pontjában meghatározott adatokat az iratok visszaérkezésétől számított három napon belül,

d) a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, valamint a közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása esetén, az elzárás rendőrségi fogdán történő végrehajtáskor a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés l) pontjában meghatározott adatokat a rendőrségi fogda értesítésének a kézhezvételétől számított három napon belül

közli.

(2) A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére a büntetésként kiszabott szabálysértési elzárás rendőrségi fogdán történő végrehajtása esetén a szabálysértési elzárás tényleges kezdő és utolsó napjára vonatkozó adatot az előkészítő eljárást folytató szerv a rendőrségi fogda értesítésének kézhezvételétől számított három napon belül közli.

6. § (1) A szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az eljáró szabálysértési hatóság

a) az eljárás megindításának napját követő naptól számított három napon belül a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdésének b)–d), valamint f) és g) pontjában meghatározott adatokat,

b) a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdés e) és g)–i) pontjában meghatározott adatot az eljárási cselekménytől számított három napon belül,

c) a Szabs. tv. 155. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülése érdekében, a jogerős határozatról történő adatközléssel egyidejűleg a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a 154. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott adatokat,

d) a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdés e) és h) pontjában meghatározott adatokat az iratok visszaérkezésétől számított három napon belül

közli.

(2) A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetében az előkészítő eljárást lefolytató szerv közli a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatot, az eljárás megkezdésétől számított három napon belül.

(3) A szabálysértési ügy áttétele esetén a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az (1) bekezdés szerinti adatközlést – a Szabs. tv. 154. § (3) bekezdése alapján – az átvételt követő három napon belül az ügyet átvevő szabálysértési hatóság teljesíti.

3. A bíróság adatközlési kötelezettsége

7. §8 A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére az eljáró bíróság

a)9 a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott adatokat, valamint a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés l) pontjában a szabálysértési elzárás felfüggesztésére vonatkozóan meghatározott adatokat a határozat jogerőre emelkedésének megállapításától számított három napon belül,

b)10 a szabálysértési elzárás büntetés végrehajtásának elhalasztását, valamint perújítás esetén elzárás végrehajtásának felfüggesztése vagy félbeszakítása tényéről szóló határozat meghozatalának napjától számított három napon belül a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott adatot,

c) a határozata ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt elbíráló Alkotmánybíróság döntésének kézhezvételét követő naptól számított három napon belül a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott adatokat

közli.

8. § (1) A szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az eljáró bíróság

a) a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdésének c), d) és f) pontjai szerinti adatokat az eljárás megindítását követő három napon belül,

b) a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti adatot az eljárási cselekmény elrendelését követő három napon belül,

c) a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdésének i) pontja szerinti adatot az eljárási cselekmény napját követő három napon belül

közli.

(2) Amennyiben az eljárás alá vont személy elővezetésére a szabálysértési eljárás megindításáról szóló adatközlés teljesítését követően került sor, az elővezetés elrendelésére vonatkozó adatot az elővezetés elrendelésétől számított három napon belül kell közölni a szabálysértési nyilvántartó szervvel.

(3) A szabálysértési ügy áttétele esetén a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az (1) bekezdés szerinti adatközlést – a Szabs. tv. 154. § (3) bekezdése alapján – az átvételt követő három napon belül az ügyet átvevő bíróság teljesíti.

4. Adatközlési kötelezettség méltányossági döntéshozatal esetén

9. § (1)11 A szabálysértési szabályozásért felelős miniszter vagy a köztársasági elnök a méltányossági kérelem elbírálása során hozott döntéséről, valamint a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott adatokról az adatközlést három napon belül teljesíti.

(2) Ha az adatközlést a méltányossági döntést hozó szerv az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem teljesíti, akkor az

a) ügyben érdemi döntést hozó szabálysértési hatóság vagy

b) ha az érdemi döntést a bíróság hozta, az általános szabálysértési hatóság

teljesíti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatközlést a szabálysértési hatóságnak vagy bíróságnak a döntés beérkezésének napjától számított három napon belül kell teljesítenie a szabálysértés elkövetőiről és a helyszíni bírságoltakról vezetett nyilvántartás részére.

5. A büntetés-végrehajtási intézet adatközlési kötelezettsége

10. § A büntetés-végrehajtási intézet a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére

a)12 a szabálysértési elzárás végrehajtásának a Szabs. tv. 140. § (3) és (4) bekezdés szerinti félbeszakításáról szóló döntés jogerőre emelkedését követő naptól számított három napon belül a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott adatokat,

b)13 a szabálysértési elzárás letöltésének napját, valamint az azonnali szabadítás elrendelésének napját követő naptól számított három napon belül a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés l) pontjában az elzárás kezdő és utolsó napjára, valamint az azonnali szabadítás elrendelésére vonatkozóan meghatározott adatokat,

közli.

6. A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy adatközlési kötelezettsége

11. § (1)14 A szabálysértés elkövetőiről és a helyszíni bírságoltakról vezetett nyilvántartás részére a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a helyszíni bírság kiszabását követően azonnal, de legkésőbb három napon belül közli a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés o) pont oa)–oc) és oe) alpontjában meghatározott adatokat. A Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés o) pont od) alpontjában meghatározott adatokat a helyszíni bírság megfizetésének időpontjáról történő tudomásszerzését követő három napon belül közli.

(2)15 A gépjárművezető távollétében alkalmazott intézkedések nyilvántartás részére a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy az intézkedéssel egyidejűleg közli

a) a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása esetén a Szabs. tv. 152/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat,

b) feljelentés esetén a Szabs. tv. 152/A. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatokat.

6/A. 16 Az állami foglalkoztatási szerv adatközlési kötelezettsége

11/A. § (1) A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére az állami foglalkoztatási szerv a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés g) és m) pontjában meghatározott adatokat a közérdekű munkára történő jelentkezést követően haladéktalanul közli.

(2) A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére az állami foglalkoztatási szerv a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott adatokat a közérdekű munkára történő jelentkezéstől, illetve a közérdekű munka teljesítéséről vagy teljesítésének elmaradásáról szóló tudomásszerzést követően haladéktalanul közli.

6/B. 17 A központi bírságkezelő szerv adatközlési kötelezettsége

11/B. §18 A pénzbírság vagy a helyszíni bírság befizetésének a Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdése szerinti ellenőrzését követően a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásában a központi bírságkezelő szerv a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdés o) pont od) alpontjában meghatározott adatokat a befizetés azonosítását követően automatizált informatikai megoldással, az általános szabálysértési hatóság által használt informatikai rendszer közreműködésével rögzíti.

7. A szabálysértési nyilvántartási rendszer vezetésének általános szabályai

12. § A szabálysértési nyilvántartási rendszer nyilvántartásai elektronikus nyilvántartások, működtetésüket a szabálysértési nyilvántartó szerv folyamatosan biztosítja.

13. § A szabálysértési nyilvántartó szerv a Szabs. tv. 150. § (5) bekezdés szerinti kapcsolati kódot – a nyilvántartott személyről a szabálysértési nyilvántartási rendszerben tárolt adatok egyértelmű összerendelhetősége érdekében – a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása, valamint a szabálysértés elkövetőiről és a helyszíni bírságoltakról vezetett nyilvántartás számára is átadja.

14. § A szabálysértési nyilvántartó szerv a személyazonosító adatok nyilvántartásában szereplő, a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokon az adatváltozásokat a Szabs. tv. 151. § (5) bekezdésében meghatározott adategyeztetési eljárási cselekmények végzése során, ügyintézői közreműködés nélkül, automatikusan vezeti át.

8. A szabálysértési nyilvántartási rendszer vezetéséhez szükséges technikai nyilvántartások

15. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv a szabálysértési nyilvántartási rendszer vezetésével összefüggő feladatai ellátásához az alábbi technikai nyilvántartásokat vezeti:

a) szabálysértési tényállások nyilvántartása,

b) üzemeltetési napló,

c) technikai háttérnyilvántartás (napló, gép- és szoftvernyilvántartás).

(2) A technikai háttérnyilvántartás részeként vezetett napló a Szabs. tv. 155. § (1)–(2) bekezdése szerinti nyilvántartási idő elteltéig a szabálysértési nyilvántartási rendszerben végrehajtott összes adatkezelési művelet technikai azonosítóját és adatait tartalmazza.

9. Adatbiztonság

16. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv gondoskodik az adatállományok fizikai megsemmisülés elleni védelméről, az adatkezelési eljárások és az adatállományok biztonságáról, valamint az illetéktelen hozzáférés elleni védelemről. A szabálysértési nyilvántartási rendszerben végrehajtott adatkezelési műveletet naplózni kell.

(2) A szabálysértési nyilvántartási rendszerben a rendszer működtetéséhez szükséges műveleteket a szabálysértési nyilvántartó szerv engedélyével lehet végrehajtani.

10. Az adattovábbítás közös szabályai

17. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv a szabálysértési nyilvántartási rendszerből a Szabs. tv.-ben, valamint az e rendeletben meghatározottak szerint végez – az arra jogosultak számára – adattovábbítást.

(2)19 Az adatközlő szerv az adattovábbítást a Szabs. tv. 156/A-157. §-ában és 160–162. §-ában, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén

a) az erre a célra kialakított, a szabálysértési nyilvántartási rendszer távoli elérését lehetővé tévő számítástechnikai alkalmazás útján,

b) számítástechnikai rendszerek közvetlen összekapcsolásával vagy

c) adatigénylési kérelem alapján

teljesíti.

11. Közvetlen hozzáféréssel történő adattovábbítás

18. § (1) A Szabs. tv. 157. § szerinti adattovábbítás a 17. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti módon történik.

(2) A 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adattovábbítás során a szabálysértési nyilvántartási szerv által kialakított rendszerkapcsolati modellt kell használni.

19. § (1) A szabálysértési nyilvántartási rendszerhez az erre a célra kialakított, a szabálysértési nyilvántartási rendszer távoli elérését lehetővé tévő számítástechnikai alkalmazás útján hozzáférő, egyedi azonosítóval rendelkező személynek a Szabs. tv. 160. § (1) bekezdésében meghatározott adatok megadása mellett, a közvetlen lekérdezéssel érintett, a szabálysértési nyilvántartási rendszerben nyilvántartott személyről a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatkörből legalább

a)20 az aa), ab), ad), ae), vagy

b)21 az ab) és af), vagy

c)22 az aa) és af) alpontok szerinti adatokat, vagy

d) az ab) alpont és a b) pont szerinti adatokat

kell megadnia.

(2)23 Egyedileg azonosítandó személy adatainak igénylése esetén a szabálysértési nyilvántartó szerv – a Szabs. tv. 157. § (1) bekezdésében felsorolt szervek, személyek kivételével – abban az esetben teljesít adattovábbítást, amennyiben a közölt ismérveknek csak egy személy adata felel meg.

20. §24 A Szabs. tv. 157. § (1) bekezdése szerinti szerv, személy a szabálysértési nyilvántartási rendszerből a rendelkezésére álló adatokkal is jogosult adatot igényelni, számukra a szabálysértési nyilvántartási rendszerből a keresési eredmény akkor is továbbítható, ha egyedileg azonosítandó személy adatainak igénylése esetén a megadott adatoknak több személy adata is megfeleltethető (többes találat).

20/A. §25 A Szabs. tv. 160. § (1a) bekezdése szerinti adatokat a szabálysértési nyilvántartási rendszerhez az erre a célra kialakított, a szabálysértési nyilvántartási rendszer távoli elérését lehetővé tévő számítástechnikai alkalmazásban adja meg az ehhez az alkalmazáshoz hozzáférő, egyedi azonosítóval rendelkező személy.

12. Adatigénylési kérelem alapján történő adattovábbítás

21. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv a szabálysértési nyilvántartási rendszerből a Szabs. tv. 161. § (1) bekezdése szerinti jogosultnak adatigénylés iránti kérelem (a továbbiakban: adatigénylés) alapján teljesít adattovábbítást.

(2)26

(3) A szabálysértési nyilvántartó szerv az adatigénylés beérkezését követő naptól számított tíz napon belül teljesíti az adattovábbítást.

(4)27

13.28

22. §

14. A szabálysértési nyilvántartási rendszer használatára jogosultak nyilvántartása

23. § (1)29 A Szabs. tv. 152. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultsági nyilvántartás a lekérdezési, valamint adatközlési jogosultsággal rendelkező szervezet, a Szabs. tv. 153. § (3) bekezdésében, valamint a 154. § (3) bekezdésében meghatározott adatközlő, valamint a Szabs. tv. 157. §-a szerinti, az adatok átvételére közvetlen hozzáféréssel jogosult szervek, személyek, továbbá a szabálysértési nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos, törvényben meghatározott feladatokat ellátó egyéb szervek Szabs. tv. 156/A. § (2) bekezdésében meghatározott adatait és az informatikai rendszerek használatához szükséges technikai adatokat, egyedi azonosítót és jelszót tartalmazza.

(2) A jogosultság kérésére szolgáló formanyomtatványt a szabálysértési nyilvántartó szerv honlapján közzéteszi.

15. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba.

25. §30

1

Az 1. § (1) bekezdése a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § a) pontja a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § b) pont ba) alpontja a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § b) pont bb) alpontja a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § a 11/2017. (VI. 2.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 7. § nyitó szövegrésze a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. § a) pontja a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 5. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 7. § b) pontja a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 9. § (1) bekezdése a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 10. § a) pontja a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 11. § (1) bekezdése a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 11. § (2) bekezdését a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 22. §-a iktatta be.

16

A 6/A. alcímet (11/A.) a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 7. §-a iktatta be.

17

A 6/B. alcímet (11/B. §-t) a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 4. §-a iktatta be, a 6/B. alcím címe a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 23. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 11/B. § a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 23. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 17. § (2) bekezdése a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 19. § (1) bekezdés a) pontja a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 19. § (1) bekezdés b) pontja a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 19. § (1) bekezdés c) pontja a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 9. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

23

A 19. § (2) bekezdése a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 5. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 20. § a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 5. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 20/A. §-t a 26/2020. (VII. 15.) BM rendelet 3. §-a iktatta be.

26

A 21. § (2) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 78. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 21. § (4) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 78. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 13. alcímet (22. §) a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 78. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére