• Tartalom

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

2023.01.01.

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A statisztikai regiszter részét képező statisztikai számjel felépítését az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A statisztikai számjel első eleme (1–8. számjegy) a törzsszám, a gazdasági szervezetek egyedi azonosítója, amely megegyezik az adószám első nyolc számjegyével.

3. § A statisztikai számjel második eleme (9–12. számjegy) a főtevékenység szakágazati kódja, amelyet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló Európai Parlament és Tanács 1893/2006/EK rendelete szerint kell meghatározni. A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének magyar megnevezése: gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, rövidítve: TEÁOR'08.

4. § A statisztikai számjel harmadik eleme (13–15. számjegy) a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (GFO), amelynek osztályozását a 2. melléklet tartalmazza.

5. §1 A statisztikai számjelnek a gazdasági szervezetek székhelye szerinti vármegyét kifejező negyedik elemének (16–17. számjegy) nómenklatúráját a 3. melléklet tartalmazza.

6. §2

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

8. §3

9. § A jelen rendelet hatályba lépésének időpontjában nyilvántartásban szereplő szervezetek statisztikai számjelének módosítását az új nómenklatúra alapján a Központi Statisztikai Hivatal, a törzskönyvi jogi személyek esetében a Magyar Államkincstár végzi el. A módosított számjel adatokat a KSH átadja az állami adóhatóságnak.

10. §4 Ez a rendelet az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelethez5

A statisztikai számjel felépítése

2. melléklet a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelethez6

A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (GFO)

GFO’21-07 kód

GFO’21-07 megnevezés

1, 2

Vállalkozás

1

Jogi személyiségű vállalkozás

11

Gazdasági társaság

113

Korlátolt felelősségű társaság

114

Részvénytársaság

116

Közkereseti társaság

117

Betéti társaság

12

Szövetkezet

121

Szociális szövetkezet

122

Takarék- és hitelszövetkezet

123

Iskolaszövetkezet

124

Agrárgazdasági szövetkezet

126

Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet

128

129

Egyéb szövetkezet

13

Egyéb jogi személyiségű vállalkozás

131

Ügyvédi iroda

132

Szabadalmi ügyvivő iroda

133

Vízitársulat

135

Erdőbirtokossági társulat

136

Végrehajtó iroda

137

Közjegyzői iroda

14

Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozások

141

Európai részvénytársaság (SE)

142

Európai szövetkezet (SCE)

143

Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés

144

Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)

15

Szövetkezet (folytatás)

151

Közérdekű nyugdíjas szövetkezet

152

Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete

2

Jogi személyiség nélküli vállalkozás

21

Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet

214

Víziközmű-társulat

22

Gazdasági tevékenységet végző jogalany

226

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

227

Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye

228

Egyéni cég

23

Önálló vállalkozó

231

Egyéni vállalkozó

232

Egyéb önálló vállalkozó

233

Adószámmal rendelkező magánszemély

3

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

31

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek

311

Központi költségvetési irányító szerv

312

Központi költségvetési szerv

32

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

321

Helyi önkormányzat

322

Helyi önkormányzati költségvetési szerv

325

Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)

327

Helyi önkormányzatok társulása

328

Területfejlesztési önkormányzati társulás

34

Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek

341

Köztestületi költségvetési irányító szerv

342

Köztestületi költségvetési szerv

35

Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

351

Országos nemzetiségi önkormányzat

352

Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

353

Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása

36

Területfejlesztési tanácsok

362

Térségi fejlesztési tanács

37

Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

371

Helyi nemzetiségi önkormányzat

372

Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

373

Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása

38

Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek

381

Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv

382

Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tar tozó szerv

383

39

Költségvetési technikai kódok

391

Központi kezelésű előirányzat

392

Fejezeti kezelésű előirányzat

393

Elkülönített állami pénzalap

394

Nyugdíjbiztosítási Alap

395

Egészségbiztosítási Alap

396

Nemzeti Együttműködési Alap

397

Járási hivatalok

5, 6

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

51-59, 69

Statisztikai nonprofit szervezetek

5

Jogi személyiségű nonprofit szervezet

51-52

Egyesület

51

Párt, érdekképviselet, szövetség, az egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

511

Párt

512

Szakszervezet

513

Egyéb munkavállalói érdekképviselet

514

Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet

515

Országos sportági szakszövetség

516

Egyéb sportszövetség

517

Egyéb szövetség

519

Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

52

Az egyesület egyéb formái

521

Sportegyesület

524

Kölcsönös biztosító egyesület

525

Vallási egyesület

526

Polgárőr egyesület

528

Nemzetiségi egyesület

529

Egyéb egyesület

54

Köztestület

541

Kamara

549

Egyéb köztestület

55

Egyházi jogi személy

551

Bevett egyház

552

Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye

555

Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye

556

Bejegyzett egyház

557

Nyilvántartásba vett egyház

558

Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye

559

Egyéb egyházi szervezet

56

Alapítvány, jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége

560

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány

561

Közalapítvány

562

Közalapítvány önálló intézménye

563

Egyéb alapítvány önálló intézménye

564

Pártalapítvány

565

Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

566

Kormány által létrehozott alapítvány

567

Vagyonkezelő alapítvány

568

Közérdekű vagyonkezelő alapítvány

569

Egyéb alapítvány

57

Nonprofit gazdasági társaság

572

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573

Nonprofit részvénytársaság

574

Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)

575

Nonprofit közkereseti társaság

576

Nonprofit betéti társaság

58

Pénztárszervezet

581

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár

582

Magánnyugdíjpénztár

583

Vegyes nyugdíjpénztár

59

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

591

Egyesülés

593

Lakásszövetkezet

595

Nemzeti otthonteremtési közösség

599

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

6

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

61

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

611

Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete

69

Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

692

Társasház

693

Építőközösség

699

Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

7,9

Átmeneti, megszűnt és technikai kódok

7

Átmeneti és megszűnt gazdálkodási formák

71

72

73–74

Megszűnt gazdálkodási forma

732

Közös vállalat

734

Polgári jogi társaság

735

Művészeti alkotóközösség

736

Közhasznú társaság

737

Egyes jogi személyek vállalata

738

Egyéb, máshova nem sorolt vállalat

739

Egyéb megszűnt gazdálkodási forma

741

Foglalkoztatási szövetkezet

742

Állami vállalat

8

9

Technikai kód

91

Alap

915

Befektetési alap

916

Országos Betétbiztosítási Alap

918

Pénztárak garanciaalapja

919

Egyéb alap

92

Munkavállalói résztulajdonosi program szervezete

921

Munkavállalói résztulajdonosi program szervezete

93

Egyéb adóalany

931

Egyéb adóalany

932

Adószámmal rendelkező külföldi vállalkozás

94

Külföldi diplomáciai, konzuli testület, egyéb területen kívüli szervezet

941

Külföldi diplomáciai, konzuli testület

942

Egyéb területen kívüli szervezet

96

Háztartás

961

Háztartás

3. melléklet a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelethez7

A gazdasági szervezetek székhelye szerinti vármegyét kifejező nómenklatúra

Budapest

01

Baranya vármegye

02

Bács-Kiskun vármegye

03

Békés vármegye

04

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

05

Csongrád-Csanád vármegye

06

Fejér vármegye

07

Győr-Moson-Sopron vármegye

08

Hajdú-Bihar vármegye

09

Heves vármegye

10

Komárom-Esztergom vármegye

11

Nógrád vármegye

12

Pest vármegye

13

Somogy vármegye

14

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

15

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

16

Tolna vármegye

17

Vas vármegye

18

Veszprém vármegye

19

Zala vármegye

20

Országhatáron kívül

21

Az ország területre nem bontható adatai

22

4. melléklet a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelethez8

1

Az 5. § a 23/2022. (XII. 28.) MK rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 6. §-t a 23/2013. (IX. 30.) KIM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § a 23/2022. (XII. 28.) MK rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a 23/2022. (XII. 28.) MK rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. melléklet a 23/2022. (XII. 28.) MK rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. mellékletet a 23/2013. (IX. 30.) KIM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére