• Tartalom

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

2021.07.01.

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A statisztikai regiszter részét képező statisztikai számjel felépítését az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A statisztikai számjel első eleme (1–8. számjegy) a törzsszám, a gazdasági szervezetek egyedi azonosítója, amely megegyezik az adószám első nyolc számjegyével.

3. § A statisztikai számjel második eleme (9–12. számjegy) a főtevékenység szakágazati kódja, amelyet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló Európai Parlament és Tanács 1893/2006/EK rendelete szerint kell meghatározni. A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének magyar megnevezése: gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, rövidítve: TEÁOR'08.

4. § A statisztikai számjel harmadik eleme (13–15. számjegy) a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (GFO), amelynek osztályozását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A statisztikai számjelnek a gazdasági szervezetek székhelye szerinti megyét kifejező negyedik elemének (16–17. számjegy) nómenklatúráját a 3. melléklet tartalmazza.

6. §1

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

8. §2

9. § A jelen rendelet hatályba lépésének időpontjában nyilvántartásban szereplő szervezetek statisztikai számjelének módosítását az új nómenklatúra alapján a Központi Statisztikai Hivatal, a törzskönyvi jogi személyek esetében a Magyar Államkincstár végzi el. A módosított számjel adatokat a KSH átadja az állami adóhatóságnak.

10. § E rendelet a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelethez

A statisztikai számjel felépítése

2. melléklet a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelethez3

A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (GFO)

GFO’21-07 kód

GFO’21-07 megnevezés

 

 

 

 

1, 2

 

 

Vállalkozás

1

 

 

Jogi személyiségű vállalkozás

 

11

 

Gazdasági társaság

 

 

113

Korlátolt felelősségű társaság

 

 

114

Részvénytársaság

 

 

116

Közkereseti társaság

 

 

117

Betéti társaság

 

12

 

Szövetkezet

 

 

121

Szociális szövetkezet

 

 

122

Takarék- és hitelszövetkezet

 

 

123

Iskolaszövetkezet

 

 

124

Agrárgazdasági szövetkezet

 

 

126

Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet

 

 

128

 

 

 

129

Egyéb szövetkezet

 

13

 

Egyéb jogi személyiségű vállalkozás

 

 

131

Ügyvédi iroda

 

 

132

Szabadalmi ügyvivő iroda

 

 

133

Vízitársulat

 

 

135

Erdőbirtokossági társulat

 

 

136

Végrehajtó iroda

 

 

137

Közjegyzői iroda

 

14

 

Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozások

 

 

141

Európai részvénytársaság (SE)

 

 

142

Európai szövetkezet (SCE)

 

 

143

Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés

 

 

144

Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)

 

15

 

Szövetkezet (folytatás)

 

 

151

Közérdekű nyugdíjas szövetkezet

 

 

152

Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete

2

 

 

Jogi személyiség nélküli vállalkozás

 

21

 

Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet

 

 

214

Víziközmű-társulat

 

22

 

Gazdasági tevékenységet végző jogalany

 

 

226

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 

 

227

Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye

 

 

228

Egyéni cég

 

23

 

Önálló vállalkozó

 

 

231

Egyéni vállalkozó

 

 

232

Egyéb önálló vállalkozó

 

 

233

Adószámmal rendelkező magánszemély

 

 

 

 

3

 

 

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

 

31

 

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek

 

 

311

Központi költségvetési irányító szerv

 

 

312

Központi költségvetési szerv

 

32

 

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

 

 

321

Helyi önkormányzat

 

 

322

Helyi önkormányzati költségvetési szerv

 

 

325

Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)

 

 

327

Helyi önkormányzatok társulása

 

 

328

Területfejlesztési önkormányzati társulás

 

34

 

Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek

 

 

341

Köztestületi költségvetési irányító szerv

 

 

342

Köztestületi költségvetési szerv

 

35

 

Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

 

 

351

Országos nemzetiségi önkormányzat

 

 

352

Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

 

 

353

Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása

 

36

 

Területfejlesztési tanácsok

 

 

362

Térségi fejlesztési tanács

 

37

 

Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

 

 

371

Helyi nemzetiségi önkormányzat

 

 

372

Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

 

 

373

Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása

 

38

 

Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek

 

 

381

Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv

 

 

382

Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tar tozó szerv

 

 

383

 

 

39

 

Költségvetési technikai kódok

 

 

391

Központi kezelésű előirányzat

 

 

392

Fejezeti kezelésű előirányzat

 

 

393

Elkülönített állami pénzalap

 

 

394

Nyugdíjbiztosítási Alap

 

 

395

Egészségbiztosítási Alap

 

 

396

Nemzeti Együttműködési Alap

 

 

397

Járási hivatalok

 

 

 

 

5, 6

 

 

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

 

51-59, 69

Statisztikai nonprofit szervezetek

5

 

 

Jogi személyiségű nonprofit szervezet

 

51-52

 

Egyesület

 

51

 

Párt, érdekképviselet, szövetség, az egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

 

 

511

Párt

 

 

512

Szakszervezet

 

 

513

Egyéb munkavállalói érdekképviselet

 

 

514

Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet

 

 

515

Országos sportági szakszövetség

 

 

516

Egyéb sportszövetség

 

 

517

Egyéb szövetség

 

 

519

Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

 

52

 

Az egyesület egyéb formái

 

 

521

Sportegyesület

 

 

524

Kölcsönös biztosító egyesület

 

 

525

Vallási egyesület

 

 

526

Polgárőr egyesület

 

 

528

Nemzetiségi egyesület

 

 

529

Egyéb egyesület

 

54

 

Köztestület

 

 

541

Kamara

 

 

549

Egyéb köztestület

 

55

 

Egyházi jogi személy

 

 

551

Bevett egyház

 

 

552

Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye

 

 

555

Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye

 

 

556

Bejegyzett egyház

 

 

557

Nyilvántartásba vett egyház

 

 

558

Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye

 

 

559

Egyéb egyházi szervezet

 

56

 

Alapítvány, jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége

 

 

560

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány

 

 

561

Közalapítvány

 

 

562

Közalapítvány önálló intézménye

 

 

563

Egyéb alapítvány önálló intézménye

 

 

564

Pártalapítvány

 

 

565

Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

 

 

566

Kormány által létrehozott alapítvány

 

 

567

Vagyonkezelő alapítvány

 

 

568

Közérdekű vagyonkezelő alapítvány

 

 

569

Egyéb alapítvány

 

57

 

Nonprofit gazdasági társaság

 

 

572

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

 

 

573

Nonprofit részvénytársaság

 

 

574

Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)

 

 

575

Nonprofit közkereseti társaság

 

 

576

Nonprofit betéti társaság

 

58

 

Pénztárszervezet

 

 

581

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár

 

 

582

Magánnyugdíjpénztár

 

 

583

Vegyes nyugdíjpénztár

 

59

 

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

 

 

591

Egyesülés

 

 

593

Lakásszövetkezet

 

 

595

Nemzeti otthonteremtési közösség

 

 

599

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

 

 

 

 

6

 

 

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

 

61

 

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

 

 

611

Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete

 

69

 

Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

 

 

692

Társasház

 

 

693

Építőközösség

 

 

699

Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

 

 

 

 

7,9

Átmeneti, megszűnt és technikai kódok

7

 

 

Átmeneti és megszűnt gazdálkodási formák

 

71

 

 

 

72

 

 

 

73–74

 

Megszűnt gazdálkodási forma

 

 

 

 

 

 

732

Közös vállalat

 

 

734

Polgári jogi társaság

 

 

735

Művészeti alkotóközösség

 

 

736

Közhasznú társaság

 

 

737

Egyes jogi személyek vállalata

 

 

738

Egyéb, máshova nem sorolt vállalat

 

 

739

Egyéb megszűnt gazdálkodási forma

 

 

741

Foglalkoztatási szövetkezet

 

 

742

Állami vállalat

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Technikai kód

 

91

 

Alap

 

 

915

Befektetési alap

 

 

916

Országos Betétbiztosítási Alap

 

 

918

Pénztárak garanciaalapja

 

 

919

Egyéb alap

 

92

 

Munkavállalói résztulajdonosi program szervezete

 

 

921

Munkavállalói résztulajdonosi program szervezete

 

93

 

Egyéb adóalany

 

 

931

Egyéb adóalany

 

 

932

Adószámmal rendelkező külföldi vállalkozás

 

94

 

Külföldi diplomáciai, konzuli testület, egyéb területen kívüli szervezet

 

 

941

Külföldi diplomáciai, konzuli testület

 

 

942

Egyéb területen kívüli szervezet

 

96

 

Háztartás

 

 

961

Háztartás

3. melléklet a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelethez4

A gazdasági szervezetek székhelye szerinti megyét kifejező nómenklatúra

Budapest

01

Baranya megye

02

Bács-Kiskun megye

03

Békés megye

04

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

05

Csongrád-Csanád megye

06

Fejér megye

07

Győr-Moson-Sopron megye

08

Hajdú-Bihar megye

09

Heves megye

10

Komárom-Esztergom megye

11

Nógrád megye

12

Pest megye

13

Somogy megye

14

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

15

Jász-Nagykun-Szolnok megye

16

Tolna megye

17

Vas megye

18

Veszprém megye

19

Zala megye

20

 

 

Megyéhez nem köthető

21


E kód csak a 91-essel, 93-assal és 94-essel kezdődő gazdálkodási forma-kóddal együtt alkalmazható

4. melléklet a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelethez5

1

A 6. §-t a 23/2013. (IX. 30.) KIM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. melléklet a 16/2020. (IX. 4.) MvM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 4. mellékletet a 23/2013. (IX. 30.) KIM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére