• Tartalom

2012. évi CCXVI. törvény

2012. évi CCXVI. törvény

egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról1

2013.01.02.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1–12. §2

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

13. § (1)–(7)3

(8) A Kjt. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

59. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében
a) az Mt. munka- és pihenőidőről szóló rendelkezései (XI. fejezet) közül a 92. § (4) bekezdés, 116–117. §, 119. § (2) bekezdés és a 135. § (4)–(6) bekezdés nem alkalmazható;
b) jogszabály vagy kollektív szerződés – ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel – az Mt. 86. § (3) bekezdés a) pontjától a közalkalmazott javára eltérhet.”

(9)–(10)4

(11) A Kjt. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

80. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. munkabérre vonatkozó rendelkezései (XII. fejezet) közül a 136. § (1)–(2) bekezdés, a 137–138. §, 145. §, 150. §, 156. §, 157. § (2) bekezdés, 159. § és a 165. § nem alkalmazható.
(2) Az Mt. 148–149., valamint 151–152. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a távolléti díjat a 70–75. § szerinti bérpótlék, valamint a 77. § (1) bekezdése szerinti keresetkiegészítés figyelembevételével kell megállapítani.”

(12)–(14)5

3. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

14. §6

4. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló
2009. évi LXXIV. törvény módosítása

15. §7

5. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

16. §8

6. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

17. §9

7. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

18. §10

19. §11

8. Záró rendelkezések

20. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Az 1–12. §, a 13. § (1)–(7), (9)–(10), (12)–(14) bekezdése, a 14–15. § és a 17–18. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. § (8) és (11) bekezdése 2013. január 2-án lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 27. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 3. napjával.

2

Az 1–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 13. § (1)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13. § (9)–(10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § (12)–(14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére