• Tartalom

218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról1

2015.01.01.

A Kormány

az 1–9. és 13–14. §-ok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

a 10–12. §-ok tekintetében a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 87. § a)–c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Illetékességi szabályok

1. § (1) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: járási hivatal) székhelyeit – a fővárosi kerületek kivételével – az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok illetékessége az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki. A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.

(2) Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében az 1. mellékletben meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja.

(3)2 A járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

(4)3 Hivatalból indult – a (3) bekezdésben megjelölt feladataival összefüggő – eljárásra az az okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több okmányiroda is működik, az eljárásra a járási hivatal vezetője által a járási hivatal törzshivatala ügyrendjében meghatározott okmányiroda az illetékes.

2. A járási hivatal szakigazgatási szervei

2. § (1)4 Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a járási hivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: járási szakigazgatási szerv):

a) a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására,

b) a járási építésügyi hivatal az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátására,

c) a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal az építésfelügyeleti hatósági, az egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági, és a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatok ellátására,

d)5 a járási hivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmány-ellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állat-egészségügyi feladatok ellátására

e) a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására,

f) a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására,

g) a járási nép-egészségügyi intézet a nép-egészségügyi feladatok ellátására.

(2) Kormányrendelet más államigazgatási szervet is a járási hivatal szakigazgatási szerveként határozhat meg.

(3)6 Amennyiben kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, a járási szakigazgatási szerv illetékessége megegyezik a járási hivatal illetékességével.

3. A járási hivatal szakmai irányítása

3. § (1)7 E kormányrendelet és külön jogszabály alapján a járási törzshivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)–i) pontjában meghatározott hatásköröket – figyelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 5. § (2) bekezdésére – a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott (a továbbiakban: kormánymegbízott) gyakorolja.

(2)8 A járási hivatal törzshivatalában működő okmányiroda által ellátott feladatok tekintetében az Áht. 9. § i) pontjában meghatározott hatásköröket az okmányirodai feladatokért felelős központi szerv vezetője gyakorolja.

(3)9 A fővárosi és megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala ellátja a járási törzshivatal hatáskörébe tartozó szociális feladatok szakmai irányítását, ennek keretében gyakorolja a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést, valamint az Áht. 9. § f)–i) pontjában meghatározott hatásköröket.

4. § (1)10 A járási szakigazgatási szervek tekintetében az Áht. 9. § f)–i) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a szakmai irányítást végző megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője jogosult.

(2) A járási szakigazgatási szervek feladatkörébe tartozó támogatások és ellátások felhasználásának, valamint a szolgáltatások nyújtása szabályszerűségének ellenőrzését és hatékonysági vizsgálatát a megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője törvényességi ellenőrzés keretében végzi.

(3) A megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője gondoskodik a szakmai irányítása alá tartozó járási szakigazgatási szervek által végzett ellenőrzések összehangolásáról.

4. A járási hivatal vezetőjének feladatai

5. § A járási hivatal vezetője (a továbbiakban: hivatalvezető) a kormánymegbízott szakmai irányítása mellett

a) vezeti a járási hivatalt,

b) gyakorolja a járási hivatal törzshivatalának feladat- és hatásköreit,

c) biztosítja – a kormánymegbízott által meghatározott keretek között – a járási hivatal szakigazgatási szervei feladatellátásának feltételeit,

d) gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről,

e)11

f) ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

5. A járási hivatal feladatai

6. § (1) A járási hivatal törzshivatala és szakigazgatási szervei ellátják a jogszabályban hatáskörükbe utalt feladatokat.

(2) A járási hivatal közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a kormányzati célkitűzések területi megvalósításával összefüggő feladatainak ellátásában. Ennek keretében a járási hivatal törzshivatala a kormánymegbízott által meghatározottak szerint koordinációs, ellenőrzési, informatikai és képzési tevékenységet, valamint a járási szakigazgatási szervek működtetésével összefüggő, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében meghatározott funkcionális feladatokat láthat el.

(3)12 A járási hivatal a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében ellátja a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat.

(4)13 A járási hivatal a (3) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során tájékoztatást kérhet illetékességi területén a települési, nemzetiségi önkormányzatoktól, az önkormányzatok társulásától, valamint a hatóságoktól,

a) egyeztetést kezdeményezhet a közfoglalkoztatás elősegítése érdekében az a) pontban meghatározott szervekkel,

b) illetékességi területén együttműködik a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével, melynek keretében szakmai segítségnyújtásra hívhatja fel a kirendeltséget.

(5)14 A járási hivatal a (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az (4) bekezdés a) pontjában felsorolt szerveknek utasítást nem adhat, köteles azonban jelezni a hatáskörrel rendelkező szerveknek, ha közfoglalkoztatással kapcsolatos szabálytalanságot vagy jogszabálysértést észlel.

6. A járási hivatal integrált ügyfélszolgálati feladatai

7. § (1) A járási hivatal integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) működtet.

(2) A kormányablakok működésének részletes szabályait, valamint a kormányablakokban kezdeményezhető, illetve intézhető ügytípusokat külön kormányrendelet tartalmazza.

7.15

8. §

8. A járási hivatal illetékességének megváltoztatása és új járási hivatal kialakítása

9. § (1) Amennyiben települési képviselő-testület határozatában kezdeményezi a településnek másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolását, illetve új járás kialakítását, a fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja az átcsatolás, illetve új járás kialakításának indokoltságát. Indokoltnak minősül különösen a kezdeményezés, amennyiben ezzel az államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása biztosítható, vagy ha a közlekedési feltételek jelentősen megváltoznak.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja a képviselő-testületi határozatot – a település besorolásának megfelelő járási hivatal hivatalvezetőjének, átcsatolási javaslata esetén a képviselő-testület által indítványozott másik járási hivatal hivatalvezetője, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének a csatolásával – küldi meg a közigazgatás-szervezéséért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(3) A miniszter a javaslatát az általános önkormányzati választások évében április 30-ig nyújtja be a Kormány számára, valamennyi az adott időszakban beérkezett kezdeményezés tekintetében. A Kormány döntése alapján településnek másik járáshoz történő átcsatolására, illetve új járási hivatal kialakítására az általános önkormányzati választások napjával kerülhet sor.

9. A járási biztos feladatai

10. §16

10. A megállapodás megkötése és a birtokba adás szabályai

11. § (1) A megállapodás alapjául a települési önkormányzatnak a megállapodás megkötésének időpontjában meglévő, hitelesített vagyonleltára és a 12. §-ban meghatározott felmérés eredményei szolgálnak. A megállapodást a Törvényben meghatározott felek e rendelet 2. melléklete szerinti megállapodás-minta alapján kötik meg.

(2) A megállapodás-minta egyes pontjainak a megállapodásban történő alkalmazása – Átvevő fővárosi és megyei kormányhivatal szervezetalakítási jogkörében hozott döntése alapján – függ attól, hogy az adott település a járási hivatal székhelye lesz vagy a településen járási kirendeltség kerül felállításra, illetve az érintett településen települési ügysegédek látnak-e el feladatokat.

(3) A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása jegyzőkönyv felvételével történik, melyre 2013. január 1-jével kerül sor.

(4)17 A birtokba adási eljárás levezetője a kormánymegbízott. A kormánymegbízott dönt a birtokba vételi eljárás pontos időpontjáról, továbbá a használatba vevőn és a polgármesteren kívüli jelenlévőkről, a birtokba vételről készített jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. A jegyzőkönyvet a kormánymegbízott és a polgármester írja alá.

11. Átmeneti és záró rendelkezések

12. §18 A 9. § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2014. évben a miniszter a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását követő 60 napon belül is javaslatot tehet a Kormány számára településnek másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolása, illetve új járási hivatal kialakítása iránt.

13. §19 A Polgárdi Járási Hivatalnál és a Polgárdi Járási Hivatal járási szakigazgatási szerveinél a 2014. december 31-én folyamatban lévő ügyekben a jogszabály alapján feladat- és hatáskörrel rendelkező járási hivatal, illetve járási szakigazgatási szerv jár el.

14. §20

15. § (1) E rendelet a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–6. §-ai, 8–9. §-ai, és a 13. §-a 2013. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) E rendelet 7. §-a 2013. október 1-jén lép hatályba.

(4)21

1. melléklet a 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelethez


A járási hivatalok székhelyei és illetékességi területük

1. Baranya megye

1.1. Bólyi Járási Hivatal
Székhely: Bóly
Babarc
Belvárdgyula
Borjád
Bóly
Hásságy
Kisbudmér
Liptód
Máriakéménd
Monyoród
Nagybudmér
Olasz
Pócsa
Szajk
Szederkény
Töttös
Versend

1.2. Komlói Járási Hivatal
Székhely: Komló
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Kárász
Komló
Köblény
Liget
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Oroszló
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tófű
Vékény

1.3. Mohácsi Járási Hivatal
Székhely: Mohács
Bár
Bezedek
Dunaszekcső
Erdősmárok
Feked
Görcsönydoboka
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Majs
Maráza
Mohács
Nagynyárád
Palotabozsok
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szebény
Székelyszabar
Szűr
Udvar
Véménd

1.4. Pécsi Járási Hivatal
Székhely: Pécs
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Berkesd
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Hosszúhetény
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orfű
Ócsárd
Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsudvard
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilágy
Szilvás
Szőke
Szőkéd

1.5. Pécsváradi Járási Hivatal
Székhely: Pécsvárad
Apátvarasd
Erdősmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Geresdlak
Hidas
Kátoly
Kékesd
Lovászhetény
Martonfa
Mecseknádasd
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Pécsvárad
Szellő
Zengővárkony

1.6. Hegyháti Járási Hivatal
Székhely: Sásd
Alsómocsolád
Ág
Bakóca
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Felsőegerszeg
Gerényes
Gödre
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Mágocs
Mekényes
Meződ
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Palé
Sásd
Szágy
Tarrós
Tékes
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok

1.7. Sellyei Járási Hivatal
Székhely: Sellye
Adorjás
Baksa
Baranyahídvég
Besence
Bogádmindszent
Bogdása
Csányoszró
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsőszentmárton
Gilvánfa
Hegyszentmárton
Hirics
Kákics
Kemse
Kisasszonyfa
Kisszentmárton
Kórós
Lúzsok
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Nagycsány
Okorág
Ózdfalu
Páprád
Piskó
Sámod
Sellye
Sósvertike
Tengeri
Téseny
Vajszló
Vejti
Zaláta

1.8. Siklósi Járási Hivatal
Székhely: Siklós
Alsószentmárton
Babarcszőlős
Beremend
Bisse
Cún
Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Harkány
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kásád
Kémes
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Lapáncsa
Magyarbóly
Márfa
Márok
Matty
Nagyharsány
Nagytótfalu
Old
Palkonya
Peterd
Pécsdevecser
Rádfalva
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szaporca
Szava
Tésenfa
Túrony
Újpetre
Villány
Villánykövesd
Vokány

1.9. Szentlőrinci Járási Hivatal
Székhely: Szentlőrinc
Bicsérd
Boda
Bükkösd
Cserdi
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Gerde
Gyöngyfa
Helesfa
Hetvehely
Kacsóta
Királyegyháza
Okorvölgy
Pécsbagota
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentkatalin
Szentlőrinc
Velény
Zók

1.10. Szigetvári Járási Hivatal
Székhely: Szigetvár
Almamellék
Almáskeresztúr
Basal
Bánfa
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bürüs
Csebény
Csertő
Dencsháza
Endrőc
Gyöngyösmellék
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Katádfa
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nemeske
Nagyváty
Nyugotszenterzsébet
Patapoklosi
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szentegát
Szentlászló
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor

2. Bács-Kiskun megye

2.1. Bajai Járási Hivatal
Székhely: Baja
Baja
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Sükösd
Szeremle
Vaskút

2.2. Bácsalmási Járási Hivatal
Székhely: Bácsalmás
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszőlős
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Tataháza

2.3. Jánoshalmai Járási Hivatal
Székhely: Jánoshalma
Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Mélykút
Rém

2.4. Kalocsai Járási Hivatal
Székhely: Kalocsa
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktő
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertő
Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Uszód

2.5. Kecskeméti Járási Hivatal
Székhely: Kecskemét
Ágasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Fülöpjakab
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Kunszállás
Ladánybene
Lajosmizse
Nyárlőrinc
Orgovány
Városföld

2.6. Kiskőrösi Járási Hivatal
Székhely: Kiskőrös
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengőd
Fülöpszállás
Imrehegy
Izsák
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár

2.7. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Székhely: Kiskunfélegyháza
Bugac
Bugacpusztaháza
Gátér
Kiskunfélegyháza
Pálmonostora
Petőfiszállás

2.8. Kiskunhalasi Járási Hivatal
Székhely: Kiskunhalas
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana

2.9. Kiskunmajsai Járási Hivatal
Székhely: Kiskunmajsa
Csólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Szank

2.10. Kunszentmiklósi Járási Hivatal
Székhely: Kunszentmiklós
Apostag
Dunaegyháza
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass

2.11. Tiszakécskei Járási Hivatal
Székhely: Tiszakécske
Lakitelek
Szentkirály
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug

3. Békés megye

3.1. Békési Járási Hivatal
Székhely: Békés
Békés
Bélmegyer
Kamut
Köröstarcsa
Mezőberény
Murony
Tarhos

3.2. Békéscsabai Járási Hivatal
Székhely: Békéscsaba
Békéscsaba
Csabaszabadi
Csorvás
Doboz
Gerendás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós

3.3. Gyomaendrődi Járási Hivatal
Székhely: Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Hunya

3.4. Gyulai Járási Hivatal
Székhely: Gyula
Elek
Gyula
Kétegyháza
Lőkösháza

3.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Székhely: Mezőkovácsháza
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza

3.6. Orosházi Járási Hivatal
Székhely: Orosháza
Békéssámson
Csanádapáca
Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós

3.7. Sarkadi Járási Hivatal
Székhely: Sarkad
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezőgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány

3.8. Szarvasi Járási Hivatal
Székhely: Szarvas
Békésszentandrás
Csabacsűd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas

3.9. Szeghalmi Járási Hivatal
Székhely: Szeghalom
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösújfalu
Szeghalom
Vésztő

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

4.1. Cigándi Járási Hivatal
Székhely: Cigánd
Bodroghalom
Cigánd
Dámóc
Karcsa
Karos
Kisrozvágy
Lácacséke
Nagyrozvágy
Pácin
Révleányvár
Ricse
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Zemplénagárd

4.2. Edelényi Járási Hivatal
Székhely: Edelény
Abod
Balajt
Becskeháza
Boldva
Borsodszirák
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Komjáti
Lak
Ládbesenyő
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Viszló
Ziliz

4.3. Encsi Járási Hivatal
Székhely: Encs
Alsógagy
Baktakék
Beret
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fancsal
Fáj
Felsőgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szemere

4.4.22 Gönci Járási Hivatal
Székhely: Gönc
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Arka
Baskó
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Felsődobsza
Fony
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Hejce
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádszurdok
Hidasnémeti
Kéked
Korlát
Mogyoróska
Pányok
Pere
Regéc
Sima
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta

4.5. Kazincbarcikai Járási Hivatal
Székhely: Kazincbarcika
Alacska
Alsótelekes
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Felsőtelekes
Izsófalva
Kazincbarcika
Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szuhakálló
Tardona
Vadna

4.6. Mezőcsáti Járási Hivatal
Székhely: Mezőcsát
Ároktő
Gelej
Hejőpapi
Igrici
Mezőcsát
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján

4.7. Mezőkövesdi Járási Hivatal
Székhely: Mezőkövesd
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövő
Kács
Mezőkeresztes
Mezőkövesd
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta

4.8. Miskolci Járási Hivatal
Székhely: Miskolc
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bőcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emőd
Felsőzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyőr
Kistokaj
Kondó
Köröm
Mályi
Miskolc
Nyékládháza
Onga
Ónod
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhídvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Sóstófalva
Szirmabesenyő
Újcsanálos
Varbó

4.9. Ózdi Járási Hivatal
Székhely: Ózd
Arló
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk
Hangony
Járdánháza
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Sáta
Uppony

4.10. Putnoki Járási Hivatal
Székhely: Putnok
Aggtelek
Alsószuha
Bánréve
Dövény
Dubicsány
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Gömörszőlős
Hét
Imola
Jákfalva
Jósvafő
Kánó
Kelemér
Királd
Putnok
Ragály
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Serényfalva
Szuhafő
Trizs
Zádorfalva
Zubogy

4.11. Sárospataki Járási Hivatal
Székhely: Sárospatak
Bodrogolaszi
Erdőhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlő
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod

4.12. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
Székhely: Sátoraljaújhely
Alsóberecki
Alsóregmec
Bózsva
Felsőberecki
Felsőregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Kishuta
Kovácsvágás
Mikóháza
Nagyhuta
Nyíri
Pálháza
Pusztafalu
Sátoraljaújhely
Vágáshuta
Vilyvitány

4.13.23 Szerencsi Járási Hivatal
Székhely: Szerencs
Alsódobsza
Bekecs
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőzombor
Monok
Prügy
Rátka
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc

4.14. Szikszói Járási Hivatal
Székhely: Szikszó
Abaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Aszaló
Felsővadász
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
Hernádkércs
Homrogd
Kázsmárk
Kiskinizs
Kupa
Léh
Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Pamlény
Rásonysápberencs
Selyeb
Szászfa
Szentistvánbaksa
Szikszó

4.15. Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Székhely: Tiszaújváros
Girincs
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőszalonta
Kesznyéten
Kiscsécs
Muhi
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya
Tiszaújváros

4.16. Tokaji Járási Hivatal
Székhely: Tokaj
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdőbénye
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj

5. Csongrád megye

5.1. Csongrádi Járási Hivatal
Székhely: Csongrád
Csanytelek
Csongrád
Felgyő
Tömörkény

5.2. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Székhely: Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas

5.3. Kisteleki Járási Hivatal
Székhely: Kistelek
Baks
Balástya
Csengele
Kistelek
Ópusztaszer
Pusztaszer

5.4. Makói Járási Hivatal
Székhely: Makó
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros

5.5. Mórahalmi Járási Hivatal
Székhely: Mórahalom
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Zsombó

5.6. Szegedi Járási Hivatal
Székhely: Szeged
Algyő
Deszk
Domaszék
Dóc
Ferencszállás
Klárafalva
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván

5.7. Szentesi Járási Hivatal
Székhely: Szentes
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytőke
Szegvár
Szentes

6. Fejér megye

6.1.24 Bicskei Járási Hivatal
Székhely: Bicske
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vértesacsa
Vértesboglár

6.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal
Székhely: Dunaújváros
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyő
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Előszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezőfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás

6.3.25 Enyingi Járási Hivatal
Székhely: Enying
Dég
Enying
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy
Szabadhidvég

6.4. Gárdonyi Járási Hivatal
Székhely: Gárdony
Gárdony
Kápolnásnyék
Nadap
Pákozd
Pázmánd
Sukoró
Szabadegyháza
Velence
Vereb
Zichyújfalu

6.5. Martonvásári Járási Hivatal
Székhely: Martonvásár
Baracska
Ercsi
Gyúró
Kajászó
Martonvásár
Ráckeresztúr
Tordas
Vál

6.6.26 Móri Járási Hivatal
Székhely: Mór
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakő
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd

6.7.27

6.8. Sárbogárdi Járási Hivatal
Székhely: Sárbogárd
Alap
Alsószentiván
Cece
Hantos
Igar
Mezőszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Vajta

6.9.28 Székesfehérvári Járási Hivatal
Székhely: Székesfehérvár
Aba
Bakonykúti
Csór
Csősz
Füle
Iszkaszentgyörgy
Jenő
Káloz
Kőszárhegy
Lovasberény
Moha
Nádasdladány
Pátka
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Tác
Úrhida
Zámoly

7. Győr-Moson-Sopron megye

7.1. Csornai Járási Hivatal
Székhely: Csorna
Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bodonhely
Bogyoszló
Bősárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza

7.2. Győri Járási Hivatal
Székhely: Győr
Abda
Bezi
Börcs
Bőny
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Fehértó
Gönyű
Győr
Győrladamér
Győrújbarát
Győrság
Győrsövényház
Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Mezőörs
Mosonszentmiklós
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyúl
Öttevény
Pér
Rábapatona
Rétalap
Sokorópátka
Tényő
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének

7.3.29 Kapuvári Járási Hivatal
Székhely: Kapuvár
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Répceszemere
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd

7.4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
Székhely: Mosonmagyaróvár
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdő
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafő
Várbalog

7.5. Pannonhalmi Járási Hivatal
Székhely: Pannonhalma
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Écs
Fenyőfő
Győrasszonyfa
Lázi
Nyalka
Pannonhalma
Pázmándfalu
Ravazd
Románd
Sikátor
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Veszprémvarsány

7.6.30 Soproni Járási Hivatal
Székhely: Sopron
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira

7.7. Téti Járási Hivatal
Székhely: Tét
Árpás
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Győrszemere
Kisbabot
Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Szerecseny
Tét

8. Hajdú-Bihar megye

8.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal
Székhely: Balmazújváros
Balmazújváros
Egyek
Hortobágy
Tiszacsege
Újszentmargita

8.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal
Székhely: Berettyóújfalu
Ártánd
Bakonszeg
Bedő
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmő
Darvas
Furta
Gáborján
Hencida
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezőpeterd
Mezősas
Nagykereki
Szentpéterszeg
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka

8.3. Debreceni Járási Hivatal
Székhely: Debrecen
Debrecen
Hajdúsámson

8.4. Derecskei Járási Hivatal
Székhely: Derecske
Derecske
Esztár
Hajdúbagos
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Pocsaj
Sáránd
Tépe

8.5. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
Székhely: Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog

8.6. Hajdúhadházi Járási Hivatal
Székhely: Hajdúhadház
Bocskaikert
Hajdúhadház
Téglás

8.7. Hajdúnánási Járási Hivatal
Székhely: Hajdúnánás
Folyás
Görbeháza
Hajdúnánás
Polgár
Tiszagyulaháza
Újtikos

8.8. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Székhely: Hajdúszoboszló
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes
Nádudvar

8.9. Nyíradonyi Járási Hivatal
Székhely: Nyíradony
Álmosd
Bagamér
Fülöp
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Újléta
Vámospércs

8.10. Püspökladányi Járási Hivatal
Székhely: Püspökladány
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen

9. Heves megye

9.1. Bélapátfalvai Járási Hivatal
Székhely: Bélapátfalva
Balaton
Bekölce
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Szilvásvárad

9.2. Egri Járási Hivatal
Székhely: Eger
Andornaktálya
Bátor
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Feldebrő
Felsőtárkány
Hevesaranyos
Kerecsend
Maklár
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Szarvaskő
Szúcs
Tarnaszentmária
Verpelét

9.3. Füzesabonyi Járási Hivatal
Székhely: Füzesabony
Aldebrő
Besenyőtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezőszemere
Mezőtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlőrincfalva

9.4. Gyöngyösi Járási Hivatal
Székhely: Gyöngyös
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szűcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek

9.5. Hatvani Járási Hivatal
Székhely: Hatvan
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lőrinci
Nagykökényes
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó

9.6. Hevesi Járási Hivatal
Székhely: Heves
Átány
Boconád
Erdőtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlő
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk

9.7. Pétervásárai Járási Hivatal
Székhely: Pétervására
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszék
Erdőkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye

10.1. Jászapáti Járási Hivatal
Székhely: Jászapáti
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászdózsa
Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás

10.2. Jászberényi Járási Hivatal
Székhely: Jászberény
Jászágó
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászjákóhalma
Jásztelek
Pusztamonostor

10.3. Karcagi Járási Hivatal
Székhely: Karcag
Berekfürdő
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunmadaras

10.4. Kunhegyesi Járási Hivatal
Székhely: Kunhegyes
Abádszalók
Kunhegyes
Tiszabő
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tomajmonostora

10.5. Kunszentmártoni Járási Hivatal
Székhely: Kunszentmárton
Cibakháza
Cserkeszőlő
Csépa
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas

10.6. Mezőtúri Járási Hivatal
Székhely: Mezőtúr
Kétpó
Mesterszállás
Mezőhék
Mezőtúr
Túrkeve

10.7. Szolnoki Járási Hivatal
Székhely: Szolnok
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kőtelek
Martfű
Nagykörű
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszajenő
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas

10.8. Tiszafüredi Járási Hivatal
Székhely: Tiszafüred
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős

10.9. Törökszentmiklósi Járási Hivatal
Székhely: Törökszentmiklós
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszapüspöki
Tiszatenyő
Törökszentmiklós

11. Komárom-Esztergom megye

11.1. Esztergomi Járási Hivatal
Székhely: Esztergom
Annavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Epöl
Esztergom
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttő
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny

11.2. Kisbéri Járási Hivatal
Székhely: Kisbér
Aka
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csatka
Császár
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely

11.3. Komáromi Járási Hivatal
Székhely: Komárom
Almásfüzitő
Ács
Bana
Bábolna
Csém
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd

11.4. Oroszlányi Járási Hivatal
Székhely: Oroszlány
Bokod
Dad
Kecskéd
Kömlőd
Oroszlány
Szákszend

11.5. Tatai Járási Hivatal
Székhely: Tata
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna

11.6. Tatabányai Járási Hivatal
Székhely: Tatabánya
Gyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszőlős

12. Nógrád megye

12.1. Balassagyarmati Járási Hivatal
Székhely: Balassagyarmat
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Őrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény

12.2. Bátonyterenyei Járási Hivatal
Székhely: Bátonyterenye
Bátonyterenye
Dorogháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nemti
Szuha

12.3. Pásztói Járási Hivatal
Székhely: Pásztó
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Cserhátszentiván
Csécse
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Felsőtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszőlős
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc

12.4. Rétsági Járási Hivatal
Székhely: Rétság
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ősagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács

12.5. Salgótarjáni Járási Hivatal
Székhely: Salgótarján
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátraszele
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Rákóczibánya
Salgótarján
Ságújfalu
Sámsonháza
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Szilaspogony
Vizslás
Zabar

12.6. Szécsényi Járási Hivatal
Székhely: Szécsény
Endrefalva
Hollókő
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szalmatercs
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány

13. Pest megye

13.1. Aszódi Járási Hivatal
Székhely: Aszód
Aszód
Bag
Domony
Galgahévíz
Galgamácsa
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Tura
Vácegres
Verseg

13.2. Budakeszi Járási Hivatal
Székhely: Budakeszi
Biatorbágy
Budajenő
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Remeteszőlős
Telki
Tök
Zsámbék

13.3. Ceglédi Járási Hivatal
Székhely: Cegléd
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Dánszentmiklós
Jászkarajenő
Kőröstetétlen
Mikebuda
Tápiószőlős
Törtel
Újszilvás

13.4. Dabasi Járási Hivatal
Székhely: Dabas
Bugyi
Dabas
Hernád
Inárcs
Kakucs
Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Táborfalva
Újhartyán
Újlengyel

13.5. Dunakeszi Járási Hivatal
Székhely: Dunakeszi
Csomád
Dunakeszi
Fót
Göd

13.6. Érdi Járási Hivatal
Székhely: Érd
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint

13.7. Gödöllői Járási Hivatal
Székhely: Gödöllő
Csömör
Dány
Erdőkertes
Gödöllő
Isaszeg
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Valkó
Vácszentlászló
Veresegyház
Zsámbok

13.8. Gyáli Járási Hivatal
Székhely: Gyál
Alsónémedi
Felsőpakony
Gyál
Ócsa

13.9.31 Monori Járási Hivatal
Székhely: Monor
Bénye
Csévharaszt
Gomba
Gyömrő
Káva
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Pánd
Péteri
Pilis
Vasad

13.10.32 Nagykátai Járási Hivatal
Székhely: Nagykáta
Farmos
Kóka
Mende
Nagykáta
Sülysáp
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
Úri

13.11. Nagykőrösi Járási Hivatal
Székhely: Nagykőrös
Nagykőrös
Kocsér
Nyársapát

13.12. Pilisvörösvári Járási Hivatal
Székhely: Pilisvörösvár
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Solymár
Tinnye
Üröm

13.13. Ráckevei Járási Hivatal
Székhely: Ráckeve
Apaj
Áporka
Dömsöd
Kiskunlacháza
Lórév
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu

13.14. Szentendrei Járási Hivatal
Székhely: Szentendre
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pomáz
Pócsmegyer
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád

13.15. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Székhely: Szigetszentmiklós
Délegyháza
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Majosháza
Szigethalom
Szigetszentmiklós
Taksony
Tököl

13.16. Szobi Járási Hivatal
Székhely: Szob
Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Perőcsény
Szob
Szokolya
Tésa
Vámosmikola
Verőce
Zebegény

13.17. Váci Járási Hivatal
Székhely: Vác
Acsa
Csörög
Csővár
Galgagyörk
Kisnémedi
Kosd
Őrbottyán
Penc
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Sződ
Sződliget
Vác
Vácduka
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácrátót

13.18. Vecsési Járási Hivatal
Székhely: Vecsés
Ecser
Maglód
Üllő
Vecsés

14. Somogy megye

14.1. Barcsi Járási Hivatal
Székhely: Barcs
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár

14.2. Csurgói Járási Hivatal
Székhely: Csurgó
Berzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Inke
Őrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Szenta
Zákány
Zákányfalu

14.3. Fonyódi Járási Hivatal
Székhely: Fonyód
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Karád
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szőlősgyörök
Visz

14.4. Kaposvári Járási Hivatal
Székhely: Kaposvár
Alsóbogát
Baté
Bárdudvarnok
Bodrog
Bőszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kaposújlak
Kaposszerdahely
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kőkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Pálmajor
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál

14.5. Marcali Járási Hivatal
Székhely: Marcali
Balatonberény
Balatonmáriafürdő
Balatonkeresztúr
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Főnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs

14.6. Nagyatádi Járási Hivatal
Székhely: Nagyatád
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Tarany

14.7.33 Siófoki Járási Hivatal
Székhely: Siófok
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonőszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonvilágos
Bálványos
Kereki
Kötcse
Kőröshegy
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Siófok
Siójut
Som
Szántód
Szólád
Teleki
Zamárdi

14.8. Tabi Járási Hivatal
Székhely: Tab
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kapoly
Kánya
Kára
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszőlős
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tab
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zics

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

15.1. Baktalórántházai Járási Hivatal
Székhely: Baktalórántháza
Baktalórántháza
Besenyőd
Laskod
Levelek
Magy
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Ófehértó
Petneháza
Ramocsaháza
Rohod

15.2. Csengeri Járási Hivatal
Székhely: Csenger
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Komlódtótfalu
Pátyod
Porcsalma
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Tyukod
Ura

15.3. Fehérgyarmati Járási Hivatal
Székhely: Fehérgyarmat
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörő
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán

15.4. Ibrányi Járási Hivatal
Székhely: Ibrány
Balsa
Buj
Gávavencsellő
Ibrány
Nagyhalász
Paszab
Tiszabercel
Tiszatelek

15.5. Kemecsei Járási Hivatal
Székhely: Kemecse
Berkesz
Beszterec
Demecser
Gégény
Kemecse
Kék
Nyírbogdány
Nyírtét
Székely
Tiszarád
Vasmegyer

15.6. Kisvárdai Járási Hivatal
Székhely: Kisvárda
Ajak
Anarcs
Dombrád
Döge
Fényeslitke
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Lövőpetri
Mezőladány
Nyírkarász
Nyírlövő
Nyírtass
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Tornyospálca
Újdombrád
Újkenéz

15.7. Mátészalkai Járási Hivatal
Székhely: Mátészalka
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Őr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj

15.8. Nagykállói Járási Hivatal
Székhely: Nagykálló
Balkány
Biri
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kállósemjén
Nagykálló
Szakoly

15.9. Nyírbátori Járási Hivatal
Székhely: Nyírbátor
Bátorliget
Encsencs
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem

15.10. Nyíregyházi Járási Hivatal
Székhely: Nyíregyháza
Apagy
Kálmánháza
Kótaj
Nagycserkesz
Napkor
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Rakamaz
Sényő
Szabolcs
Timár
Tiszanagyfalu
Újfehértó

15.11. Tiszavasvári Járási Hivatal
Székhely: Tiszavasvári
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszavasvári

15.12. Vásárosnaményi Járási Hivatal
Székhely: Vásárosnamény
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tarpa
Tákos
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Vámosatya
Vásárosnamény

15.13. Záhonyi Járási Hivatal
Székhely: Záhony
Benk
Eperjeske
Győröcske
Komoró
Mándok
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tuzsér
Záhony
Zsurk

16. Tolna megye

16.1. Bonyhádi Járási Hivatal
Székhely: Bonyhád
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Felsőnána
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mőcsény
Mucsfa
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
Zomba

16.2. Dombóvári Járási Hivatal
Székhely: Dombóvár
Attala
Csibrák
Csikóstőttős
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcső
Kocsola
Kurd
Lápafő
Nak
Szakcs
Várong

16.3. Paksi Járási Hivatal
Székhely: Paks
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlőrinc
Tengelic

16.4. Szekszárdi Járási Hivatal
Székhely: Szekszárd
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Decs
Harc
Kistormás
Kölesd
Medina
Őcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Várdomb

16.5. Tamási Járási Hivatal
Székhely: Tamási
Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsőnyék
Fürged
Gyönk
Hőgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszőhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád

16.6. Tolnai Járási Hivatal
Székhely: Tolna
Bogyiszló
Fadd
Fácánkert
Tolna

17. Vas megye

17.1. Celldömölki Járási Hivatal
Székhely: Celldömölk
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck

17.2. Körmendi Járási Hivatal
Székhely: Körmend
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kisrákos
Körmend
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Magyarszombatfa
Molnaszecsőd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nádasd
Nemesrempehollós
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rádóckölked
Szaknyér
Szalafő
Szarvaskend
Szatta
Szőce
Vasalja
Velemér
Viszák

17.3. Kőszegi Járási Hivatal
Székhely: Kőszeg
Bozsok
Bük
Cák
Csepreg
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Iklanberény
Kiszsidány
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Tormásliget
Tömörd
Velem

17.4. Sárvári Járási Hivatal
Székhely: Sárvár
Bejcgyertyános
Bögöt
Bögöte
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
Kenéz
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Nyőgér
Ölbő
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Zsédeny

17.5. Szentgotthárdi Járási Hivatal
Székhely: Szentgotthárd
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Csörötnek
Felsőszölnök
Gasztony
Kétvölgy
Kondorfa
Magyarlak
Nemesmedves
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Rönök
Szakonyfalu
Szentgotthárd
Vasszentmihály

17.6. Szombathelyi Járási Hivatal
Székhely: Szombathely
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsőcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövő
Ják
Kisunyom
Meszlen
Narda
Nárai
Nemesbőd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye

17.7. Vasvári Járási Hivatal
Székhely: Vasvár
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Győrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petőmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár

18. Veszprém megye

18.1. Ajkai Járási Hivatal
Székhely: Ajka
Ajka
Csehbánya
Farkasgyepű
Halimba
Kislőd
Magyarpolány
Nyirád
Öcs
Szőc
Úrkút
Városlőd

18.2.34 Balatonalmádi Járási Hivatal
Székhely: Balatonalmádi
Balatonakarattya
Balatonalmádi
Balatonfőkajár
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Csajág
Felsőörs
Királyszentistván
Küngös
Litér
Papkeszi

18.3. Balatonfüredi Járási Hivatal
Székhely: Balatonfüred
Alsóörs
Aszófő
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka

18.4. Devecseri Járási Hivatal
Székhely: Devecser
Adorjánháza
Apácatorna
Borszörcsök
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsősz
Kispirit
Kisszőlős
Kolontár
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Oroszi
Pusztamiske
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Tüskevár
Vid

18.5. Pápai Járási Hivatal
Székhely: Pápa
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesző
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsővat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Vaszar
Várkesző
Vinár

18.6. Sümegi Járási Hivatal
Székhely: Sümeg
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefő
Hosztót
Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Rigács
Sümeg
Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalameggyes
Zalaszegvár

18.7. Tapolcai Járási Hivatal
Székhely: Tapolca
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Köveskál
Kővágóörs
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Uzsa
Vigántpetend
Zalahaláp

18.8. Várpalotai Járási Hivatal
Székhely: Várpalota
Berhida
Jásd
Öskü
Ősi
Pétfürdő
Tés
Várpalota
Vilonya

18.9. Veszprémi Járási Hivatal
Székhely: Veszprém
Barnag
Bánd
Eplény
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Pula
Sóly
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vöröstó

18.10. Zirci Járási Hivatal
Székhely: Zirc
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyőr
Porva
Szápár
Zirc

19. Zala megye

19.1. Keszthelyi Járási Hivatal
Székhely: Keszthely
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsőpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Karmacs
Keszthely
Ligetfalva
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár

19.2. Lenti Járási Hivatal
Székhely: Lenti
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsősárd
Bödeháza
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Hernyék
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szécsisziget
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

19.3. Letenyei Járási Hivatal
Székhely: Letenye
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk

19.4. Nagykanizsai Járási Hivatal
Székhely: Nagykanizsa
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsőrajk
Fityeház
Fűzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefő
Pötréte
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak

19.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal
Székhely: Zalaegerszeg
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Búcsúszentlászló
Csatár
Csertalakos
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gősfa
Gutorfölde
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterfölde
Szentpéterúr
Teskánd
Tilaj
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok

19.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal
Székhely: Zalaszentgrót
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbő
Kisvásárhely
Mihályfa
Nagygörbő
Óhíd
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tekenye
Türje
Zalabér
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég

2. melléklet a 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelethez35

1

A rendeletet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 418/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdése az 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés d) pontja az 543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdése a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdése a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése az 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésével megállapított, a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (3) bekezdése a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdése a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § e) pontja a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §-a alapján nem lépett hatályba.

12

A 6. § (3) bekezdését a 421/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege az 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 6. § (4) bekezdését a 421/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, nyitó szövegrésze az 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 6. § (3) bekezdését a 421/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege az 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 7. alcím (8. §) a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §-a alapján nem lépett hatályba.

16

A 10. §-t a 15. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 11. § (4) bekezdés negyedik mondatát a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 12. §-t a 15. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

20

A 14. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 687. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 15. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1. melléklet 4.4. pontja a 147/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 1. melléklet 4.13. pontja a 147/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 1. melléklet 6. pont 6.1. alpontja a 308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Az 1. melléklet 6. pont 6.3. alpontja a 308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

26

Az 1. melléklet 6. pont 6.6. alpontja a 308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

27

Az 1. melléklet 6. pont 6.7. alpontját a 308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

Az 1. melléklet 6. pont 6.9. alpontja a 308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

29

Az 1. melléklet 7. pont 7.3. alpontja a 308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

30

Az 1. melléklet 7. pont 7.6. alpontja a 308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelet 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Az 1. melléklet 13.9. pontja a 147/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

32

Az 1. melléklet 13.10. pontja a 147/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

33

Az 1. melléklet 14.7. pontja a 391/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34

Az 1. melléklet 18.2. pontja a 391/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított, a 262/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

35

A 2. mellékletet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 687. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére