• Tartalom

22/2012. (IV. 21.) KIM rendelet

22/2012. (IV. 21.) KIM rendelet

az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról1

2012.05.06.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában és 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –

az 5. § tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában és 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklet I. pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Lakcím (szálláshely)”

(2) Az R. 1. melléklet III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. Vállalkozó tevékenységére vonatkozó adatok
1. Főtevékenység
2. Egyéb tevékenység
3. Székhely
4. Telephely
5. Fióktelep
6. Iratok őrzési helye, ha nem azonos a székhellyel vagy lakcímmel (szálláshellyel)
7. Vállalkozói igazolvány kiállítását: Kérem: □ Nem kérem: □”

(3) Az R. 1. melléklet VI. pont 3. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Lakcíme (szálláshelye)”

2. § (1) Az R. 2. melléklet II. pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Lakcím (szálláshely)”

(2) Az R. 2. melléklet II. pont 13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. Egyéb tevékenység”

(3) Az R. 2. melléklet V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. Nyilatkozat az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséről, folytatásáról, megszüntetéséről
1. Egyéni vállalkozói tevékenységemet a bejelentést követő naptól szüneteltetem.
2. Szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységemet a bejelentést követő naptól folytatom.
3. Egyéni vállalkozói tevékenységemet a bejelentés napjával megszüntetem.”

(4) Az R. 2. melléklet VII. pont 1. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Törvényes képviselő lakcíme (szálláshelye)”

3. § Az R. 1. melléklet VII. pontjának nyitó szövegrészében az „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek” szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek” szöveg, első francia bekezdésében a „lakcímét” szövegrész helyébe a „lakcímét (szálláshelyét)” szöveg, harmadik francia bekezdésében az „egyéb tevékenységi köreit” szövegrész helyébe az „egyéb tevékenységét” szöveg, hatodik francia bekezdésében a „megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése” szövegrész helyébe a „megsemmisítésének, hatályon kívül helyezésének, visszavonásának, módosításának, kiegészítésének” szöveg, tizenkettedik francia bekezdésében a „tevékenységi körei” szövegrész helyébe az „egyéb tevékenysége” szöveg és tizenötödik francia bekezdésében a „hatályon kívül helyezésének” szövegrész helyébe a „hatályon kívül helyezésének, visszavonásának, módosításának, kiegészítésének”szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R.

b) 1. melléklet VII. pontjának első francia bekezdésében a „szükség szerint a kézbesítési megbízott személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét és elektronikus levélcímét,” szövegrész,

5. § Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 7. §-ában a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. § alapján hatályát vesztette 2012. május 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére