• Tartalom

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

2024.03.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában,

a 14. § tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) teljes munkaidejű foglalkoztatás: legalább heti 36 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 36 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás;

b) részmunkaidős foglalkoztatás: legalább heti 18 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 18 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás;

c)1 kompetencia: az az ismeretanyag és képesség, amelynek elsajátításával a jelölt képes lesz az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzésére e rendeletben meghatározott mértékű önállóság mellett, és amelyek meglétét a jelölt bizottság előtt vizsgával igazolja;

d) jelölt: az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész, szakpszichológus, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személy;

e) egyetem: a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem.

2. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében megszerezhető szakképesítéseket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1)2 Szakorvosi szakképesítést

a) általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok,

b)3

c) a (4a) bekezdés szerinti esetben szakfogorvosi oklevéllel rendelkezők

szerezhetnek.

(2) Az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető alap szakképesítések megszerzésének képzési követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3)4 A háziorvostan szakképzés a 2. mellékletben foglaltaktól eltérően a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4), (4c), (5) és (8a) bekezdése alapján megállapított feltételek teljesülése esetén egyéni képzési terv szerint is teljesíthető.

(4) A szakorvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések megszerzésének képzési követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4a)5 Szakfogorvosi oklevéllel pszichoterápia ráépített szakképesítés szerezhető, amelynek képzési követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Ráépített szakképzésben csak az adott képzés bemeneti feltételeként meghatározott szakképesítéssel rendelkező jelöltek vehetnek részt.

(5a)6 A 2. melléklet szerinti klinikai laboratóriumi genetika szakképesítést szerzett szakorvos a klinikai laboratóriumi genetika szakorvosa, a 10. melléklet szerint klinikai laboratóriumi genetika szakképesítést szerzett személy a klinikai laboratóriumi genetikus cím használatára jogosult.

(6)7 A 11. melléklet tartalmazza azon alap szakképesítések körét, amelyek együttes megléte a 11. mellékletben meghatározott ráépített szakképesítésnek megfeleltethető.

(7)8 A gyermekradiológia képzés esetében, ha a képzésben részt vevő csecsemő- és gyermekgyógyászat, valamint radiológia szakképesítéssel egyaránt rendelkezik, a szakvizsgára bocsátáshoz a 3. melléklet 14. pontjában foglaltaktól eltérően 6 hónap gyermekradiológia gyakorlat teljesítésének igazolása elegendő.

(8)9 A 12. melléklet tartalmazza azon, a szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről és a képesítésről, továbbá az orvosok, fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzéséről szóló 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelet, valamint a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján megszerzett képesítéseket, amelyek valamely, e rendelet szerinti szakképesítésnek megfeleltethetők.

4. § (1) Szakfogorvosi szakképesítést fogorvosi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A fogorvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítéseket a 4. melléklet tartalmazza.

(3)10 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően azon általános orvosi végzettséggel rendelkezők, akik e rendelet hatálybalépését megelőzően szakfogorvosi szakképesítést szereztek, a 4. melléklet szerinti, további szakfogorvosi szakképesítést is szerezhetnek.

(4)11 A szakfogorvosi ráépített szakképesítések képzési programját a 4a. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Szakgyógyszerészi szakképesítést gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető alap szakképesítéseket az 5. melléklet, ráépített szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.1.) alapján megszerzett szakgyógyszerészi szakképesítések, valamint az e rendelet alapján megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések megfeleltethetőségét a 7. melléklet tartalmazza.

(3a)12 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított szakgyógyszerészi szakképesítések, valamint a MódR. hatálybalépése13 előtt megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések megfeleltethetőségét a 7a. melléklet tartalmazza.

(4)14 Az infektológiai gyógyszerészet ráépített szakgyógyszerészi szakképesítés az R.1. szerinti Gyógyszerészi mikrobiológia szakképesítéssel is megszerezhető.

(5)15 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 61. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakgyógyszerészi szakképesítésnek

a) közforgalmú gyógyszertár vezetése esetén a gyógyszertár üzemeltetés, vezetés szakképesítés,

b) intézeti gyógyszertár vezetése esetén a kórházi, klinikai szakgyógyszerészet szakterületen szerzett szakképesítés

feleltethető meg.

(6)16 Az (5) bekezdés a) pontjában foglalt szakképesítésnek felel meg – a 7a. mellékletben meghatározott szakgyógyszerészi szakképesítések mellett – a 2015. július 16. napját követően és a MódR. hatálybalépése17 előtt a gyógyszerellátási szakgyógyszerészet szakterületen megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítés.

6. § (1) Szakpszichológus szakképesítést egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett pszichológia vagy egészségpszichológia szakképzettséggel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A pszichológus vagy egészségpszichológus szakképzettséggel rendelkezők által megszerezhető alap szakképesítéseket a 8. melléklet, a szakpszichológus szakképesítéssel rendelkezők által megszerezhető ráépített szakképesítéseket a 9. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és szakpszichológusi szakképesítésen kívül megszerezhető egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéseket a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A klinikai sugárfizikus szakképzés megkezdésének a feltétele a jelölt korábbi tanulmányai szerint élettan, funkcionális anatómia, sugárbiológia ismeretkörökben legalább 30 órás, vizsgával záruló, felsőoktatási alapképzésben vagy mesterképzésben vagy posztgraduális képzés keretében, valamint egyetemi vagy egyetem által szervezett tanfolyam keretében megszerzett ismereteinek – a képző intézmény által kiállított – igazolása.

(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesüléséről – a kiadott igazolás figyelembevételével – a szakképzést folytató egyetem dönt.

(4) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott ismeretek megszerzését a szakképzésre jelentkező igazolni nem tudja, vagy a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését a (3) bekezdés szerint az egyetem nem fogadja el, úgy a szakképzés megkezdéséhez a hiányzó ismeretekből a szakképző egyetem által szervezett vagy elismert, legalább 30 órás, vizsgával záruló tanfolyam (a továbbiakban: szintrehozó tanfolyam) teljesítése szükséges. Az egyetem értesíti a szakképzésre jelentkezőt azokról a szintrehozó tanfolyamokról, amelyeknek az elvégzése szükséges.

(5) A klinikai sugárfizikus szakképesítéssel az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről szóló miniszteri rendelet szerinti egészségügyi fizikus, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendelet szerinti orvosfizikus szakképesítéshez kötött tevékenység ellátható.

8. §18 (1)19 A szakorvosi alap és a szakfogorvosi alap szakképesítések szintekre tagoltak, az egyes szintek között a jelöltek részvizsgát tesznek. Amennyiben a szakorvosok esetében a 2. melléklet, a szakfogorvosok esetében a 4. melléklet eltérően nem rendelkezik, a jelölt az egyes részvizsgák letételére a szakképzése során a a szakorvosjelölt a 2. mellékletben, a szakfogorvos-jelölt a 4. mellékletben meghatározott sorrendben köteles. A szakgyógyszerészi alap szakképesítések törzsképzési és szakgyakorlati időből állnak.

(2)20 A szakképesítések egyes szintjeinek sikeres teljesítésével megszerezhető kompetenciák körét szakorvosok esetében a 2. melléklet, szakfogorvosok esetében a 4. melléklet határozza meg.

(3)21 A szakorvosi és a szakfogorvosi képzés során a kompetenciák elsajátítása az alábbi szinteken történik:

a) I. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan végzi;

b)22 II. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan, szakorvosi, illetve szakfogorvosi szupervízió mellett végzi; a szupervízió keretében a jelölt a végzett tevékenységről utólag – sürgős esetben haladéktalanul – tájékoztatja a szakorvost, illetve szakfogorvost;

c)23 III. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvosi, illetve szakfogorvosi indikációra, szakorvossal, illetve szakfogorvossal történt kötelező, előzetes megbeszélés alapján, önállóan végzi;

d)24 IV. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvos, illetve szakfogorvos személyes irányítása alapján, a szakorvos, illetve szakfogorvos utasítása szerint végzi;

e)25 V. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt a szakorvos, illetve szakfogorvos személyes irányítása alapján, vele együtt végzi.

(4)26 A szakorvosi és a szakfogorvosi képzés során az egyes szintekhez igazodóan a szakorvos, illetve szakfogorvos személyes, telefonos vagy egyéb elektronikus úton való elérhetőségét a képzőhelynek biztosítani kell.

(5) Az (1) bekezdés szerinti részvizsgák szervezése, lebonyolítása és nyilvántartása az egyetemek feladata. Az egyetemek a részvizsgák lebonyolítását a szakképzési grémiumok bevonásával végzik. Az egyetem a részvizsgákat a szakképzésben részt vevők számához és a képzésük teljesítésének üteméhez igazítottan köteles megszervezni olyan módon, hogy

a) a c) pont kivételével valamennyi részvizsgát az adott szakmában legalább félévente egy alkalommal meghirdet,

b) a c) pont kivételével amennyiben a képzésben részt vevők alacsony száma az a) pont szerinti rendszerességű meghirdetést nem indokolja, abban az esetben a részvizsgát úgy szervezi meg, hogy annak letételére a képzésben részt vevőnek a részvizsga előfeltételeként meghatározott képzési elemek és követelmények teljesítésétől számított legkésőbb hat hónapon belül legyen lehetősége,

c) az ügyeleti feladatellátás megkezdéséhez előírt részvizsgát úgy kell megszervezni, hogy annak letételére a részvizsga előfeltételeinek teljesítésétől számított legkésőbb két hónapon belül legyen lehetősége a jelöltnek.

(6)27 Az (1) bekezdés szerinti részvizsga letételére a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – amennyiben a 2. melléklet ettől eltérően nem rendelkezik – a szakképzési grémium által kijelölt legalább 2 fős bizottság (a továbbiakban: Részvizsga Bizottság) előtt kerül sor, melynek tagjai közül legalább 1 fő szakképzési grémiumi tag, vagy 1 fő a szakvizsgáztatói névjegyzékben szereplő, a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt szakiránya szerinti vizsgáztató, valamint 1 fő a tutori névjegyzékben a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt szakiránya szerinti tutorként szereplő személy.

(7)28 A (12) bekezdés szerinti második ismétlő részvizsga esetén a Részvizsga Bizottság tagja a (6) bekezdésben meghatározottakon túl valamely másik, a szakorvos, illetve szakfogorvos képzést folytató egyetem illetékes szakképzési grémiumának egy kijelölt tagja, valamint a rezidensek érdekképviseletét ellátó szervezet egy képviselője.

(8)29 Az (1) bekezdés szerinti részvizsga letételére alkalmas, a jelölt szakiránya szerinti szakképesítésre akkreditált képzőhelyek közül a részvizsga helyszínét a szakképzési grémium határozza meg a 2. és a 4. mellékletben foglaltak figyelembevételével.

(9)30 Az (1) bekezdés szerinti részvizsgán az a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt vehet részt, aki a részvizsga 2. mellékletben meghatározott feltételeinek teljesítését igazolja. Az egyes képzési elemek teljesítése során a szakképzést felügyelő tutor az általa felügyelt időszak tekintetében igazolja, hogy a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt az adott, tutorált szakmaterületen a választott szakmájához szükséges ismereteket elsajátította, az előírt számú beavatkozást a szakma gyakorlásához megkívánt színvonalon elvégezte. A tutor köteles tájékoztatni a szakképzési grémium vezetőjét, amennyiben megítélése szerint az előírt gyakorlati idő alatt a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt nem tudta a megfelelő szakmai színvonalon az előírt ismereteket és beavatkozásokat elsajátítani.

(10)31 A szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt teljesítményét a részvizsgán a Részvizsga Bizottság háromfokozatú értékeléssel látja el:

a) „kiválóan megfelelt” minősítést kap a jelölt, amennyiben a részvizsgán legalább 85%-ot ér el,

b) „megfelelt” minősítést kap a jelölt, amennyiben a részvizsgán 70–84% között teljesít,

c) „nem felelt meg” minősítést kap a jelölt, amennyiben a részvizsgán 70% alatti eredményt ér el.

(11)32 Amennyiben a részvizsgán a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt „nem felelt meg” minősítést kap, a részvizsgát meg kell ismételni. A 2. és a 4. melléklet rendelkezhet úgy, hogy az ismétlő vizsga az első részvizsgától eltérő lebonyolítási formában kerül biztosításra.

(12)33 A részvizsgán első alkalommal kapott „nem felelt meg” minősítést követően a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt a szakképzését tovább folytathatja, azonban a részvizsgát a Részvizsga Bizottság által meghatározott, de – amennyiben a 2. melléklet eltérően nem rendelkezik egyes szakképesítések esetében – legfeljebb 6 hónapos időtartam elteltével meg kell ismételnie. Amennyiben a részvizsga második alkalommal is sikertelen, a Részvizsga Bizottság legfeljebb 6 hónapnyi időtartamra vonatkozóan, maximum 312 órában meghatározott gyakorlati képzési elem vagy elemek (teljes vagy részleges) megismétlését írhatja elő a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt részére, amelynek teljesítése a részvizsga megismétlésének feltétele.

(13) A szakorvosjelölt a (12) bekezdés szerint előírt többletgyakorlatot az elsődleges képzőhelye támogatásával a rendes munkaidőn felül, a szakképzésének további folytatásával párhuzamosan is pótolhatja a munkaidőre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával. Amennyiben a többletgyakorlat külső képzőhelyen töltendő le, úgy a külső képzőhely hozzájárulása is szükséges a többletgyakorlat teljesítéséhez. Az előírt képzési elem vagy elemek teljesítését az elsődleges, illetve a külső képzőhely igazolja.

(14)34 Amennyiben az előírt képzési elem vagy elemek megismétlése nem rendes munkaidőn felül történik, úgy a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt a rendes munkaidőn belül ismételheti meg azokat. Ebben az esetben az előírtak megismétlésére fordított időtartammal a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt szakképzése meghosszabbodik, amely időtartam alatt a szakképzésével kapcsolatban felmerülő költségek viselésére köteles.

(15)35 Egy részvizsga legfeljebb két alkalommal ismételhető, amennyiben a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt egy részvizsgája harmadik alkalommal sem sikerül, a szakképzését támogatott formában az adott szakirányon nem folytathatja tovább, és az államilag támogatott szakképzésre irányuló jogviszonya a harmadik sikertelen részvizsga napjával megszüntetésre kerül.

(16) Amennyiben a jelölt egy részvizsgát a harmadik alkalommal is sikertelenül teljesített, úgy a Részvizsga Bizottság legkésőbb a harmadik sikertelen részvizsga napját követő 3 napon belül tájékoztatja erről az Országos Kórház Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKFŐ).

(17) A Részvizsga Bizottság döntésével kapcsolatos jogorvoslat szabályait, valamint a sikeres, illetve sikertelen részvizsgákkal kapcsolatos eljárásrendet és az alkalmazandó dokumentumok körét az egyetemek egységesen szabályzatban határozzák meg, és azt az OKFŐ a honlapján közzéteszi. A jogorvoslati eljárást az eljárásrendben foglaltaknak megfelelően az egyetem folytatja le.

(18)36 Amennyiben a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt a képzés során egy részvizsgát sikeresen teljesített, az egyes részvizsgákhoz kapcsolódó kompetenciák gyakorlására csak abban az esetben jogosult, amennyiben az adott szakképzésben vesz részt, valamint a szakképzés befejezése és a szakvizsga letétele közötti időszakban, de legfeljebb a szakképzése befejezésétől számított egy évig. Amennyiben a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt szakképzése szünetel, vagy szakképzésre irányuló jogviszonya megszüntetésre kerül, a szakképzéshez kapcsolódó részvizsgákon megszerzett kompetenciák gyakorlására a továbbiakban nem jogosult.

(19) A (20) bekezdésben foglalt kivétellel a szakorvosi alap szakképesítések kötelező elemét képezi legalább 2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon, legalább 1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat, valamint legalább 2 hét időtartamú mentő gyakorlat.

(20) Az igazságügyi orvostan, a klinikai laboratóriumi genetika, valamint a patológia szakképesítéseknek nem képezik kötelező elemét a (19) bekezdésben foglalt gyakorlati elemek. A háziorvostan, a szemészet és a megelőző orvostan és népegészségtan szakképzésnek nem képezi kötelező elemét a (19) bekezdésben foglalt intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat. A megelőző orvostan és népegészségtan szakképzésnek nem képezi kötelező gyakorlati elemét a (19) bekezdésben foglalt mentő gyakorlat.

(21) A 2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon töltött gyakorlat során megszerezhető kompetenciákat az 1a. melléklet, az 1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat során elsajátítható kompetenciákat az 1b. melléklet határozza meg.

(22) A (19) bekezdés szerinti mentő gyakorlat letétele alól mentesül az a szakorvosjelölt, aki mentőtiszt III. szintű képzésben vett részt.

(23)37 Az (1) bekezdés szerinti részvizsga sikeres teljesítése felhatalmazást adhat a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt részére ambuláns ellátás részleges önállósággal történő elvégzésére, azzal, hogy a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt részére a szakmai felügyelet elérhetőségét biztosítani kell, valamint az ambuláns lapon a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt felügyeletét ellátó szakorvos nevét fel kell tüntetni.

(24) Az (1) bekezdés szerinti részvizsga sikeres teljesítése felhatalmazást adhat a szakorvosjelölt részére zárójelentés előkészítésére és összeállítására, azonban a zárójelentés kiadására annak szakorvosi jóváhagyását követően kerülhet sor. A zárójelentésen a szakorvos aláírását és orvosi bélyegzőjét fel kell tüntetni.

(25)38 Az egyes szakorvosi alap szakképesítések során a rész-, illetve szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozásokat, műtéteket, vizsgálatokat (a továbbiakban együtt: beavatkozás) és ezek számát a 2. melléklet, a szakfogorvosi alap szakképesítések esetében a 4. melléklet tartalmazza.

(26) A részvizsgák témaköreit és kérdéseit szakmánként az egyetemek szakképzési grémiumai közösen meghatározzák és valamennyi egyetem honlapján a szakorvosjelöltek számára hozzáférhetővé teszik.

(27) A szakvizsgák témaköreit az OKFŐ szervezeti egységeként működő Nemzeti Vizsgabizottság (a továbbiakban: NVB) a honlapján közzéteszi.

(28) Az egyes szakorvosi ráépített szakképesítések során a szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozásokat a miniszter hagyja jóvá, és az OKFŐ a honlapján közzéteszi.

9. § (1)39 A jelöltek által elsajátítandó készségeket, a képzés során teljesítendő tevékenységeket a jelölt részére kiállított, az egyetem által, a grémium javaslatára figyelemmel meghatározott formátumú, elektronikus vagy papíralapú munkanaplóban kell rögzíteni.

(2)40 A munkanapló tartalmazza:

a) a teljesítendő tevékenység, elsajátítandó készség megnevezését,

b) a teljesítés, elsajátítás szintjét,

c) az előírt esetszámot és

d) a tutor aláírását és pecsétjét.

(3)41 A munkanaplóban szereplő elsajátítási szintek a következők:

a) „L” látta a beavatkozást,

b) „R” részvétel, tevékeny közreműködés (asszisztálás) a beavatkozásban,

c) „V” a beavatkozás felügyelet melletti önálló végrehajtása.

10. §42 Az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések megszerzése az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásai szerint történik. A szakképesítést az Országos Kórházi Főigazgatóságnak a szakorvosi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységeként működő Nemzeti Vizsgabizottság által kiállított bizonyítvány tanúsítja. A bizonyítványban a szakképesítést az 1. mellékletben meghatározott megnevezéssel megegyezően kell feltüntetni.

11. § (1) A szakképzési idő igazolásához szükséges feltételeket a jelölt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – abban az esetben teljesíti, ha a szakképzési idő teljes időtartamában

a) teljes munkaidejű foglalkoztatásban áll, vagy

b)43 olyan foglalkoztatásban áll, ahol a munkavégzési kötelezettsége – a szakmai tevékenység jellegére figyelemmel – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglalt munkaidő-kedvezményre figyelemmel a kötelezően a munkahelyen töltendő idő tartamát eléri.

(2)44 A szakképzés vagy annak egyes elemei – a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén – részmunkaidős foglalkoztatásban is teljesíthetők. Ebben az esetben a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és feltételeknek.

(3) Az idegsebészet, valamint az ortopédia és traumatológia szakképesítések kivételével az 1. mellékletben szereplő szakképesítések

a)45 a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély jogosultsági ideje alatt, valamint a jogosultság megszűntét követő öt évben,

b) nappali tagozatos képzés keretében doktori fokozat megszerzésének ideje alatt, vagy

c) újabb alap, vagy ráépített szakképesítés teljesítésének ideje alatt

az egyetem döntése alapján részmunkaidőben is teljesíthetők.

(4)46 Egy szakorvosjelölt a szakképzésben egyidejűleg egy – a (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben legfeljebb két – szakma vonatkozásában vehet részt.

12. § (1)47 Ha a jelölt az első alap szakképesítés megszerzésétől számított 15 éven belül kíván újabb elsőként megszerezhető alap szakképesítést szerezni, a két szakképzés azonos képzési elemeit az újabb elsőként megszerezhető szakképesítésnél teljesítettnek kell tekinteni, azzal, hogy az így alkalmazott beszámítás miatti mentesítés az újabb elsőként választott szakképzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési idejének legfeljebb a fele időtartamára terjedhet ki.

(1a) Amennyiben a szakorvosjelölt az első szakorvosi alap szakképesítése megszerzését követően egy másik szakképzésben kíván részt venni, a második szakképesítés megszerzéséhez szükséges, az (1) bekezdéstől eltérő képzési elemek esetén a 2. melléklet rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

(1b) Az (1a) bekezdés szerinti esetben az (1) bekezdésben foglalt beszámítás nem alkalmazható.

(2)48 Ha az első szakképesítés megszerzése óta több mint 15 év telt el, az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés tekintetében a képzést végző egyetem dönt a jelölt erre irányuló kérelmére, a kérelmet megalapozó bizonyítvány, munkáltatói igazolás vagy egyéb, a döntés megalapozására alkalmas dokumentum alapján a jelölt korábbi szakképesítésének, képzéseinek és gyakorlatának figyelembevételével a két szakképzés azonos képzési elemei tekintetében az azonos képzési elemek elfogadhatóságáról.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlati idő nem lehet rövidebb két évnél.

(4) A katonai vagy polgári szolgálat szakgyakorlati időnek minősül, ha azt a jelölt a választott szakképesítésnek megfelelő, szakképző hellyé minősített képzőhelyen töltötte.

(5)49 A Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományában lévő jelöltnek a külföldi szolgálatban eltöltött idejéből – az egyetem döntésétől függően – legfeljebb egy év a szakképzési idejébe beszámítható.

(6)50 A külföldön letöltött gyakorlati időből a szakképzésbe legfeljebb 1 év beszámítható. A gyakorlati idő beszámításáról az egyetem dönt az alábbi szempontok figyelembevételével:

a) a gyakorlati idő olyan képző intézményben került letöltésre, amely megfelel az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben a szakképző hellyé minősítés tekintetében meghatározott feltételeknek,

b) a képzés tartalma, tematikája és az elsajátított és igazolt gyakorlat milyen mértékben feleltethető meg a hazai képzési követelményeknek.

(7)51 Az egyetem a külföldön töltött gyakorlati időből további legfeljebb 1 év beszámítását engedélyezheti a (6) bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével, amennyiben a jelölt a szakképzésnek megfelelő szakmaterületen kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységet végez.

(8)52 A nappali tagozaton történő doktori képzés keretében folytatott tanulmányokból – az egyetem döntésétől függően – a képzés e rendeletben meghatározott képzési idejének egyötöde, de legfeljebb egy év erejéig beszámítható. Az egyetem a doktori tanulmányokból további, legfeljebb 6 hónap képzési idő beszámítását is engedélyezheti, ha a jelölt a szakképzésének megfelelő, kiemelkedő tudományos tevékenységet igazol.

(9)53 Ráépített szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzési időbe a korábban teljesített gyakorlat – az egyetem döntése alapján – beszámítható, azzal, hogy

a) a beszámított gyakorlat mértéke nem haladhatja meg az e rendeletben meghatározott képzési idő kétharmadát és

b) más szakképzés teljesítéséhez szükséges gyakorlati idő a ráépített képzésbe egyidejűleg nem számítható be.

(10)54

(11) A (2) bekezdés és az (5)–(7) bekezdés szerinti döntés ellen a jelölt jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet az egyetem rektorához kell benyújtani a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(12)55 A szakképzés megkezdése előtt magyarországi egészségügyi szolgáltatónál teljesített gyakorlati idő a szakképzésbe beszámítható. A szakképzés megkezdése előtt teljesített gyakorlati idő beszámításánál a (6) és a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(13)56 A (12) és (13) bekezdés szerinti beszámítás során rendelkezni kell arról, hogy mely képzési elemek javára, mely gyakorlatok időtartamának terhére történik a beszámítás.

(14)57 Az egyetem intézményi szabályzatban határozza meg a (12) és (13) bekezdés szerinti döntésekre, hatáskörre rendelkező szervét, a döntésekkel kapcsolatos eljárásrendet és a jogorvoslat szabályait.

(15)58 A szakképzés megkezdése előtt az egészségügy ágazati irányítását végző kormányzati igazgatási szervnél vagy az egészségügyi szolgáltató irányítási-igazgatási területén teljesített gyakorlati idő – az egyetem döntése alapján – a szakképzésbe beszámítható.

12/A. §59 A 12. § (1) bekezdésétől eltérően, a Konzerváló fogászat és fogpótlástan alap szakképesítéssel rendelkezők, az Endodontia vagy a Fogpótlástan alap szakképesítést – függetlenül a Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképesítés megszerzésének időpontjától – az azonos képzési elemek beszámítása mellett, az egyetem által jóváhagyott, egyéni képzési terv alapján 12 hónapos képzési idő alatt teljesíthetik.

13. § (1) Ez a rendelet 2012. szeptember 15-én lép hatályba.

(2)60 A szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2022. (VIII. 25.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) foglaltakat első alkalommal a szakképzésüket a BM rendelet hatálybalépését követően megkezdőkre vagy azt követően szakot váltókra kell alkalmazni. A szakképzését a BM rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdő szakorvosjelölt a 2. mellékletben szereplő részvizsgák letételére jogosult, amennyiben az egyes részvizsgák teljesítéséhez szükséges tevékenységeket a tutora által igazoltan elvégezte.

(3)61 Az a szakorvosjelölt, aki az általános orvosi képesítését 2023. június 30. előtt szerezte meg, és a graduális képzés során az e rendeletnek a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseiben szereplő törzsképzési tanfolyam ismereteit, a transzfuziológiai tanfolyamot, valamint legalább egy hónap sürgősségi ismereteket nem teljesítette, a szakképzése megkezdését követően a 2. melléklet szerinti képzési program időtartama alatt, az abban meghatározott követelményeken túlmenően köteles 1 hónap sürgősségi betegellátó gyakorlatot, 2 hét transzfuziológiai tanfolyamot, valamint 1 hét – távoktatás keretében is biztosítható – a korábbi törzsképzési tanfolyam ismereteit magába foglaló elméleti tanfolyamot valamely, az illetékes grémium által meghatározott képzési elem terhére teljesíteni.

(4)62 A szakképzésüket a BM rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdők az e rendeletnek a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései szerint fejezik be, kivéve a (2) bekezdésben foglalt szakváltás esetét és az (5) bekezdésben foglaltakat.

(5)63 Amennyiben a BM rendelet hatálybalépése időpontjában a szakorvosjelölt az e rendeletnek, a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései alapján a szakképzéséből három évnél rövidebb időt teljesített, és az adott szakképesítés vonatkozásában a BM rendelet szerinti valamennyi képzési elem és követelmény – ideértve az egyes részvizsgákat is – maradéktalanul teljesíthető, a szakképzésére a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései szerint előírt rövidebb vagy ugyanakkora időtartam alatt, a szakképzést a BM rendelet szerint fejezheti be a (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén.

(6)64 Az (5) bekezdés szerinti szakorvosjelölt a BM rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül, a képzését koordináló egyetemen írásban nyilatkozhat, hogy képzését a BM rendelet szerint kívánja befejezni.

(7)65 A klinikai laboratóriumi genetika szakképesítés esetében 2023. március 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosult a szakvizsga letételére az adott szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy abban az esetben, ha már rendelkezik molekuláris biológus diagnosztikus vagy molekuláris genetikai diagnosztikus szakképesítéssel, vagy az adott szakterületen az MTA doktora. A szakvizsgára jelentkezéskor az egyetem a képzési program teljesítésének igazolása helyett azt tanúsítja, hogy az érintett személy az adott szakterületen előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(7a)66 A neuro-nukleáris medicina ráépített szakképesítés esetében 2024. május 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosult a szakvizsga letételére az adott szakterületen legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy abban az esetben, ha már rendelkezik nukleáris medicina szakképesítéssel. A szakvizsgára jelentkezéskor az egyetem a képzési program teljesítésének igazolása helyett azt tanúsítja, hogy az érintett személy az adott szakterületen előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(7b)67 A gyermeksürgősségi orvostan, valamint a gyermektraumatológia ráépített szakképesítés esetében 2024. május 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosult a szakvizsga letételére az adott szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy abban az esetben, ha már rendelkezik a szakképzés bemeneti feltételeként előírt szakképesítések valamelyikével.

(8)68 A BM rendelettel megállapított 12. § (6)–(8) bekezdésében foglaltakat az R.3. hatálybalépését követően benyújtott beszámítási kérelmekre kell alkalmazni.

(9)69 A BM rendelet hatálybalépését megelőzően általános orvosi oklevéllel megszerezhető mozgásszervi rehabilitáció, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), valamint fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás megnevezésű szakképesítések megfeleltethetők az e rendelet szerinti rehabilitációs medicina szakképesítésnek.

14. §70 (1)71

(2)72

(3)73 A 2. melléklet 17. IDEGSEBÉSZET cím 3. pont 3.2. alpontjában meghatározottakat a 2022. december 31-ét követően szakvizsgát tevő jelöltek esetében kell alkalmazni.

(4)74 Az 1. melléklet 4. cím alatti táblázatában, az 5. melléklet 1. cím alatti táblázatában, valamint a 7a. mellékletben foglalt, a MódR.-rel megállapított rendelkezéseket, a szakképzésüket a MódR. hatálybalépését követően megkezdőkre kell alkalmazni.

(5)75 Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról szóló 40/2023. (IX. 21.) BM rendelettel (a továbbiakban: MódR2.) megállapított 4. mellékletben foglaltakat első alkalommal a szakképzésüket 2024. január 1-jétől megkezdőkre vagy azt követően szakot váltókra kell alkalmazni. A szakképzését a MódR2. hatálybalépését megelőzően megkezdő szakfogorvos-jelölt a 4. mellékletben szereplő részvizsgák letételére jogosult, ha az egyes részvizsgák teljesítéséhez szükséges tevékenységeket a tutora által igazoltan elvégezte.

(6)76 Az (5) bekezdés szerinti szakfogorvosi szakképzések esetében a részvizsgák témaköreit és kérdéseit az egyetemek legkésőbb 2024. június 30-ig határozzák meg, és honlapjukon a jelöltek számára hozzáférhetővé teszik.

15. §77 (1)78 Az R.3. 12. § b) és d) pontjával hatályon kívül helyezett Konzerváló fogászat és fogpótlástan alap szakképzésben részt vevők 2022. december 31-éig tehetnek szakvizsgát.

(2)79 Az OKFŐ a 8. § (17) bekezdése szerinti, az egyetemek által egységesen meghatározott részvizsgával kapcsolatos eljárásrendet és jogorvoslati szabályokat legkésőbb 2022. október 31-ig a honlapján közzéteszi.

(3)80 A részvizsgák témaköreit és kérdéseit az egyetemek legkésőbb 2022. október 31-ig határozzák meg, és honlapjukon a jelöltek számára hozzáférhetővé teszik.

(4)81 A BM rendelettel megállapított bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia szakképesítés megfeleltethető a BM rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdhető bőrgyógyászat szakképesítésnek.

16. §82 Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a jelölt által végzett, a szakképzési tervtől eltérő egészségügyi tevékenység a szakképzésébe beszámítandó.

17. §83 Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 25., 28. és 35. cikkének, valamint V. melléklet 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. és 5.3.3. pontjának,

b) az irányelvnek a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. pontjával megállapított 25. cikk (3a) bekezdésének

c)84 a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (4) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez85

1. Szakorvosi alap szakképesítések

A

B

C

1.

Szakképzés megnevezése

Képzési idő

Részvizsgák száma

2.

Aneszteziológia és intenzív terápia

60 hó

2

3.

Arc-, állcsont- és szájsebészet

70 hó

4.

Belgyógyászat

60 hó

2

5.

Belgyógyászati angiológia

54 hó

2

6.

Bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia

60 hó

2

7.

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

52 hó

2

8.

Érsebészet

68 hó

2

9.

Foglalkozás-orvostan

48 hó

1

10.

Fül-orr-gégegyógyászat

60 hó

2

11.

Gasztroenterológia

60 hó

1

12.

Geriátria

58 hó

2

13.

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

56 hó

3

14.

Gyermeksebészet

72 hó

3

15.

Háziorvostan

36 hó

1

16.

Hematológia

48 hó

2

17.

Idegsebészet

72 hó

2

18.

Igazságügyi orvostan

54 hó

3

19.

Infektológia

55 hó

3

20.

Kardiológia

60 hó

2

21.

Klinikai genetika

48 hó

1

22.

Klinikai laboratóriumi genetika

48 hó

1

23.

Klinikai onkológia

60 hó

2

24.

Megelőző orvostan és népegészségtan

48 hó

5

25.

Mellkassebészet

60 hó

2

26.

Nefrológia

60 hó

2

27.

Neurológia

54 hó

1

28.

Nukleáris medicina

57 hó

1

29.

Ortopédia és traumatológia

72 hó

2

30.

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

54 hó

2

31.

Orvosi mikrobiológia

55 hó

1

32.

Oxyológia és sürgősségi orvostan

60 hó

2

33.

Patológia

60 hó

3

34.

Plasztikai és égés-sebészet

70 hó

2

35.

Pszichiátria

59 hó

2

36.

Radiológia

59 hó

1

37.

Rehabilitációs medicina

52 hó

2

38.

Reumatológia

60 hó

2

39.

Sebészet

72 hó

4

40.

Sugárterápia

58 hó

2

41.

Szemészet

48 hó

2

42.

Szívsebészet

72 hó

2

43.

Szülészet-nőgyógyászat

53 hó

2

44.

Transzfuziológia

36 hó

1

45.

Tüdőgyógyászat

58 hó

2

46.

Urológia

60 hó

5

2. Szakorvosi ráépített szakképesítések

A

B

C

1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési idő

2.

Addiktológia

gyermek- és ifjúságpszichiátria, pszichiátria

(60) + 25 hó

3.

aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, háziorvostan, neurológia, oxyológia és sürgősségi orvostan, tüdőgyógyászat

(36-60) + 25 hó

4.

Allergológia és klinikai immunológia

belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, infektológia, neurológia, reumatológia, sebészet, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, transzfuziológia, tüdőgyógyászat

(48-72) + 24 hó

5.

Andrológia

urológia

(60) + 24 hó

6.

belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat

(60) + 48 hó

7.

Audiológia

fül-orr-gégegyógyászat

(60) + 24 hó

8.

9.

Csecsemő- és gyermek
fül-orr-gégegyógyászat

fül-orr-gégegyógyászat

(60) + 24 hó

10.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 24 hó

11.

Csecsemő- és gyermek-kardiológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 36 hó

12.

Diagnosztikus cytológia

patológia

(60) + 24 hó

13.

Egészségbiztosítás

bármely alap szakképesítés

(36-72) + 24 hó

14.

Endokrinológia és anyagcsere-betegségek

belgyógyászat

(60) + 24 hó

15.

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 24 hó

16.

szülészet-nőgyógyászat

(60) + 24 hó

17.

Gyermek gasztroenterológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 24 hó

18.

Gyermek hemato-onkológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 36 hó

19.

Gyermek-neurológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 24 hó

20.

neurológia

(60) + 24 hó

21.

Gyermek-nőgyógyászat

szülészet-nőgyógyászat

(60) + 36 hó

22.

Gyermek-radiológia

radiológia

(60) + 24 hó

23.

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 30 hó

23a.

Gyermeksürgősségi orvostan

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(52) + 24 hó

oxyológia és sürgősségi orvostan

(60) + 24 hó

oxyológia

(62) + 24 hó

sürgősségi orvostan

(25–28) + 24 hó

23b.

Gyermektraumatológia

gyermeksebészet

(72) + 24 hó

ortopédia és traumatológia

(72) + 24 hó

ortopédia

(74) + 24 hó

traumatológia

(74) + 24 hó

24.

Gyermek-tüdőgyógyászat

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 25 hó

24a.

Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem-orvostan

aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, foglalkozás-orvostan, háziorvostan, igazságügyi orvostan, infektológia, megelőző orvostan és népegészségtan, neurológia, ortopédia és traumatológia, oxyológia és sürgősségi orvostan, plasztikai és égés-sebészet, sebészet, szívsebészet, repülőorvostan, urológia

(36–72) + 24 hó

25.

Igazságügyi pszichiátria

pszichiátria

(60) + 24 hó

26.

gyermek- és ifjúság-pszichiátria

(60) + 24 hó

27.

Intenzív terápia

belgyógyászat, kardiológia, neurológia, tüdőgyógyászat

(60) + 24 hó

28.

Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem

belgyógyászat, foglalkozás-orvostan

(48-60) + 33 hó

29.

csecsemő- és gyermekgyógyászat, háziorvostan

(36-60) + 24 hó

30.

Kézsebészet

ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia)

(72) + 24 hó

31.

Klinikai farmakológia

bármely alap szakképesítés

(36-72) + 25 hó

32.

Klinikai neurofiziológia

aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermek- és ifjúság-pszichiátria, idegsebészet, neurológia, pszichiátria

(60-72) + 24 hó

33.

Laboratóriumi hematológia és immunológia

orvosi laboratóriumi diagnosztika

(60) + 24 hó

34.

transzfuziológia

(48) + 24 hó

35.

Molekuláris genetikai diagnosztika

igazságügyi orvostan, klinikai genetika, orvosi laboratóriumi diagnosztika, orvosi mikrobiológia, patológia

(60) +24 hó

36.

Munkahigiéné

foglalkozás orvostan, megelőző orvostan és népegészségtan

(48) + 24 hó

37.

Neonatológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 24 hó

37a

Neuro-nukleáris medicina

nukleáris medicina

(57) + 27 hó, azzal, hogy a 27 hónapból 3 hónap külföldi gyakorlat speciális neurodiagnosztikai intézményben is végezhető, online formában

38.

Neuroradiológia

radiológia

(60) + 24 hó

39.

Nőgyógyászati daganatsebészet

szülészet-nőgyógyászat

(60) + 36 hó

40.

41.

Orvosi rehabilitáció

Kardiológia területen:
kardiológia

(60) + 25 hó

42.

Gyermekgyógyászat területen:
csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 25 hó

43.

Pszichiátria területen:
gyermek- és ifjúságpszichiátria, pszichiátria

(60) + 24 hó

44.

Pulmonológia területen:
tüdőgyógyászat

(60) + 25 hó

45.

Pszichoterápia

gyermek- és ifjúság-pszichiátria, pszichiátria

(60) + 24 hó

46.

bármely alap szakképesítés, szakfogorvosi szakképesítés

(36-72) + 36 hó

46a.

Repülőorvostan

aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, foglalkozás-orvostan,
fül-orr-gégegyógyászat, háziorvostan, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem-orvostan, kardiológia neurológia, ortopédia és traumatológia, oxyológia és sürgősségi orvostan, szemészet, tüdőgyógyászat

(36–72) + 24 hó

47.

Sportorvostan

bármely alap szakképesítés

(36-72) + 24 hó

48.

Trópusi betegségek

belgyógyászat, infektológia

(60) + 24 hó

3. Szakfogorvosi szakképesítések

A

B

C

D

1.

Szakképzés megnevezése

Képzési idő

Törzsképzés

Szakgyakorlati idő

2.

1. Dento-alveoláris sebészet

36 hó

26 hó

10 hó

3.

2. Fogszabályozás

36 hó

26 hó

10 hó

4.

3. Gyermekfogászat

36 hó

26 hó

10 hó

5.

6.

5. Parodontológia

36 hó

26 hó

10 hó

7.

Endodontia

36 hó

26 hó

10 hó

8.

Fogpótlástan

36 hó

26 hó

10 hó

3a. Szakfogorvosi ráépített szakképesítések

A

B

C

1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési idő

2.

Orális implantológia

konzerváló fogászat és fogpótlástan
vagy parodontológia vagy dento-alveoláris sebész vagy fogpótlástan,
vagy arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi diploma
vagy arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi szakképesítés

(36 hó) + 24 hó

4. Szakgyógyszerészi alap szakképesítések

A

B

C

D

E

1.

Szakterület

Szakképesítés megnevezése

Képzési idő

Törzsképzés

Szak. gyak.

2.

1. Gyógyszer-
ellátási szak-
gyógyszerészet

1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés

36 hó

12 hó

24 hó

3.

1.2. Gyógyszerészi gondozás, farmakológia

36 hó

12 hó

24 hó

4.

1.3. Gyógyszerügyi szakigazgatás, minőségbiztosítás

36 hó

12 hó

24 hó

5.

2. Kórházi-
klinikai szak-
gyógyszerészet

2.1. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

36 hó

12 hó

24 hó

6.

2.2. Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

58 hó

24 hó

34 hó

7.

2.3. Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet

60 hó

24 hó

36 hó

8.

3. Ipari szak-
gyógyszerészet

3.1. Gyógyszertechnológia, készítményfejlesztés és gyártás, biológiai és növényi eredetű gyógyszerek, radiogyógyszerek

36 hó

12 hó

24 hó

9.

3.2. Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés

36 hó

12 hó

24 hó

10.

3.3. Gyógyszer-engedélyezés

36 hó

12 hó

24 hó

11.

3.4. Farmakovigilancia

36 hó

12 hó

24 hó

12.

3.5. Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia

36 hó

12 hó

24 hó

13.

3.6. Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia

36 hó

12 hó

24 hó

5. Szakgyógyszerészi ráépített szakképesítések

A

B

C

1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési
idő

2.

1. Onkológiai gyógyszerészet

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

(36 hó) +24 hó

3.

2. Infektológiai gyógyszerészet

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

(36 hó) +24 hó

4.

3. Pediátriai gyógyszerészet

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

(36 hó) +24 hó

5.

4. Gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

(36 hó) +24 hó

6.

5. Parenterális gyógyszerelés

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

(36 hó) +24 hó

7.

6. Toxikológia

Kórházi-klinikai gyógyszerészet, Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet, Farmakológia, farmakoterápia, Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia (Gyógyszerhatástan)

(36-58 hó) +24 hó

8.

7. Klinikai radiogyógyszerészet

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

(36 hó) +24 hó

6. Szakpszichológusi alap szakképesítések

A

B

C

1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési
idő

2.

1. Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

- egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA,
- egészségpszichológia MSc

48 hó

3.

2. Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

- egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA,
- egészségpszichológia MSc

48 hó

4.

3. Neuropszichológiai szakpszichológia

- egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA,
- egészségpszichológia MSc

48 hó

5.

4. Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia

- egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA

36 hó

7. Szakpszichológusi ráépített szakképesítések

A

B

C

1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési
idő

2.

1. Klinikai addiktológiai szakpszichológia

felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

24 hó

3.

neuropszichológiai szakpszichológia, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia

36 hó

4.

2. Pszichoterápia

felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

24 hó

5.

neuropszichológiai szakpszichológia, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia

36 hó

8. Egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítések

A

B

C

1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési
idő

2.

1. Alap szakképesítések

3.

1.1. Klinikai biokémia

Kémia, biológia, laboratóriumi diagnosztika, okleveles biotechnológus, klinikai laboratóriumi kutató (egyetemi végzettség vagy MSc)

48 hó

4.

1.2. Klinikai mikrobiológia

Biológia (egyetemi végzettség vagy MSc)

48 hó

5.

1.3. Klinikai sugárfizika

Fizikus, fizikatanár, villamosmérnök, egészségügyi mérnök (egyetemi végzettség vagy MSc)

48 hó

6.

1.4. Klinikai laboratóriumi genetika

Biológia, molekuláris biológia, laboratóriumi diagnosztika, biomérnök, okleveles biotechnológus, vegyész, klinikai laboratóriumi kutató (egyetemi végzettség vagy MSc) és orvostudományi területen szerzett PhD-fokozat

48 hó

7.

2. Ráépített szakképesítések

8.

2.1. Molekuláris biológiai diagnosztika

klinikai mikrobiológia, klinikai biokémia

24 hó

1a. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez86

2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon, valamint 2 hét mentőszolgálatnál töltött gyakorlat során megszerezhető kompetenciák

A

B

C

D

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma

Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

Sürgősségi rendszerismeret (alapelvek, krízis menedzsment alapjai)

x

3.

Strukturált kommunikáció

x

10

igen

4.

Triázs

x

20

igen

5.

Fókuszált betegvizsgálat

x

10

igen

6.

Diagnosztikus terv készítése

x

10

igen

7.

Terápiás terv készítése

x

10

igen

8.

Dokumentáció vezetése

x

20

igen

9.

Betegátadás

x

20

igen

10.

ABCD stabilitás felmérése

x

20

igen

11.

Eszköznélküli légútbiztosítás

x

5

igen

12.

Eszközös légútbiztosítás

x

3

igen

13.

Vénás út biztosítása perifériás vénakanüllel

x

10

igen

14.

Vénás vérgázminta vétele

x

10

15.

Artériás vérgázminta vétele

x

5

igen

16.

Intrahospitális betegtranszport/betegfelügyelet

x

5

igen

17.

EKG értékelése

x

10

igen

18.

Vérgáz értékelése

x

10

igen

19.

Fájdalomcsillapítás

x

20

igen

20.

Folyadékterápia megtervezése

x

20

igen

21.

Sebellátás

x

20

igen

22.

CPR

x

1

igen

23.

Defibrillátor használatának ismerete, legalább skill laborban gyakorlása

x

3

igen

24.

Helyszín biztonságosságának felmérése

x

10

OMSZ

25.

Mentőegységek ismerete (kompetencia, felszereltség)

x

5

OMSZ

26.

OMSZ protokollok ismerete

x

OMSZ

27.

Helyszíni fájdalomcsillapítás

x

2

OMSZ

28.

Helyszíni kommunikáció betegekkel

x

10

OMSZ

29.

Helyszíni kommunikáció hozzátartozókkal

x

5

OMSZ

30.

Monitorizálás (nem invazív)

x

30

igen

31.

Monitorizálás (invazív)

x

2

igen

32.

Laboratóriumi leletek értékelése

x

1b. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez87

1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat során megszerezhető kompetenciák

A

B

C

D

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma

Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

Oxigenizáció, a légzési-keringési rendszer összefoglalása

x

3.

Légzési és keringési elégtelenségek

x

4.

A légútbiztosítás alapjai. A nehéz légút és menedzselése

x

5.

Oxigénterápia

x

6.

A gépi lélegeztetés alapjai, görbék, nyomások, lélegeztetési módok, alapvető beállítások

x

7.

Homeosztázis, millieu interieur, sav-bázis szabályozás. Vérgáz vizsgálatok elemzése

x

8.

Folyadékterek, folyadékterápia, infúziós oldatok típusai, indikációi

x

9.

Életet veszélyeztető Ionzavarok és kezelésük

x

10.

A mesterséges táplálás alapjai

x

11.

Farmakológiai alapismeretek: A keringésre, légzésre, veseműködésre ható gyógyszerek összefoglalása. Szedatívumok. Izomrelaxáció (RSI). Perfúzorok alkalmazása és standard perfúzor dózisok

x

12.

Perioperatív és tumoros fájdalom terápiája

x

13.

Infekciókontroll intenzív osztályos és műtői környezetben

x

2. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez88


Szakorvosi alap szakképzési programok

1. ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA
SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

1.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

1.1.1. A szakképesítés megnevezése: Aneszteziológia és Intenzív Terápia
1.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó
1.1.3. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 12 hó
1.1.4. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat időtartama: 48 hó
1.1.5. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

1.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

1.2.1. Alapképzés 12 hó
1.2.1.1. 2 hó sürgősségi gyakorlat
1.2.1.2. 4 hó gyakorlat multidiszciplináris intenzív terápiás osztályon
1.2.1.3. 4 hó általános aneszteziológiai gyakorlat
1.2.1.4. 1 hét alapképzést záró tanfolyam aneszteziológia
1.2.1.5. 1 hét alapképzést záró tanfolyam intenzív terápia
1.2.1.6. 2 hét skill tréning
1.2.1.7. 1 hó gyakorlat és kompetencia vizsga a képzés szerint illetékes egyetemi vagy a grémium által erre akkreditált oktatókórházi képzőhelyen
1.2.2. Szakgyakorlati képzés 48 hó
24 hó intenzív terápia:
1.2.2.1. 12 hó multidiszciplináris intenzív osztályos gyakorlat (a 2 hét mentőgyakorlatnak megfelelő, elsajátítandó skillek az intenzív terápiás vagy a sürgősségi gyakorlat alatt teljesíthető)
1.2.2.2. 6 hó egyetemi vagy akkreditált egyetemi oktatókórházban eltöltött multidiszciplináris intenzív gyakorlat
1.2.2.3. 2 hó gyermek intenzív osztályos gyakorlat
1.2.2.4. 2 hó neurointenzív osztályos gyakorlat
1.2.2.5. 2 hó égési vagy trauma intenzív gyakorlatosztályos gyakorlat
24 hó aneszteziológia:
1.2.2.6. 10 hó általános sebészet (has, mellkas, érsebészet, sürgős műtétek anesztéziája)
(ebből 4 hónap egyetemi vagy a grémium által akkreditált oktatókórházban töltendő)
1.2.2.7. 3 hó trauma vagy ortopédia anesztézia
1.2.2.8. 4 hó szülészeti vagy nőgyógyászati anesztézia
1.2.2.9. 2 hó gyermeksebészeti anesztézia
1.2.2.10. 1 hó idegsebészeti anesztézia
1.2.2.11. 1 hó szívsebészeti anesztézia
1.2.2.12. 2 hó fül-orr-gégészeti, szájsebészeti és szemészeti beavatkozások anesztéziája
1.2.2.13. 1 hét szakvizsgafelkészítő tanfolyam aneszteziológia
1.2.2.14. 1 hét szakvizsgafelkészítő tanfolyam intenzív terápia
1.2.2.15. 2 hét skill tréning

1.3. RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

1.3.1. Az 1. részvizsga leírása
1.3.1.1. Az 1. részvizsga megnevezése: Alapképzést lezáró részvizsga, a képzés 12 hónapját követően.
1 hetes kompetencia vizsga a képzés szerint illetékes egyetemi vagy a grémium által erre akkreditált oktatókórházi képzőhelyen.
1.3.1.2. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A

B

C

D

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma

Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

ABC betegvizsgálat intenzív ellátás indikációjának felállítása

X

10

X

3.

ALS kivitelezése

X

2

X

4.

Perifériás véna kanülálása

X

30

X

5.

Centrális véna kanülálása (legalább 50% UH ellenőrzés mellett vagy intrakavitális EKG-val pozicionálva)

X

8

X

6.

Artéria kanülálása

X

10

X

7.

Szupraglottikus légútbiztosítás (maszkos lélegeztetés, LMA)

X

20

X

8.

Nehézintubációs prediszponált beteg intubációja

X

2

X

9.

Intubáció laryngoszkóp segítségével

X

20

X

10.

Intubáció videolaryngoszkóp segítségével
bronchoszkóp segítségével

X

6
4

X

11.

Perkután tracheosztómia

X

10

X

12.

Lélegeztetett beteg szelektív bronchiális leszívása, bronchiális szájadékok akut tájékozódó megítélése

X

2

X

13.

Oxigénterápia indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása

X

30

X

14.

Noninvazív lélegeztetés indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása

X

8

X

15.

Invazív lélegeztetés indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása

X

10

X

16.

Lélegeztetett beteg transzportja, adekvát betegátadás

X

20

X

17.

Hemodinamikai állapot felmérése fizikális jelek és standard noninvazív és invazív monitorozási eszközökkel

X

2

X

18.

RUSH, FAST, BLUE protokoll szerinti ultrahang vizsgálat

X

20

X

19.

Hemodinamikai állapot felmérése
Hemodinamikai állapot felmérése UH segítségével

X

6

4

X

20.

Mellkasi drenázs

X

10

X

21.

Vértisztító eljárás (indikáció, terápia indítása)

X

2

X

22.

Transzfúziós terápia kivitelezése (indikáció, kivitelezés)

X

30

X

23.

Megfelelő mikrobiológiai mintavételezés (indikáció, kivitelezés)

X

8

X

24.

Parenterális táplálás indikációjának felállítása, összeállítása

X

10

X

25.

Életvégi döntés, haldokló ellátás

X

20

X

26.

Donor-kezelés

X

2

X

27.

Spinális érzéstelenítés kivitelezése

X

20

X

28.

Lumbális epidurális érzéstelenítés kivitelezése

X

6

X

29.

UH vezérelt regionális érzéstelenítés (TAP, PECS, paravertebrális egyéb vezetéses blokkal)

X

10

X

30.

Aneszteziológiai ambuláns beteg vizsgálata, ellátása

X

2

X

31.

Intenzív osztályos konzílium végzése

X

30

X

32.

Perioperatív fájdalomterápia, szedálás és posztanesztéziás egyéb teendők biztonságos felmérése és kivitelezése

X

8

X

33.

Általános sebészeti anesztézia (TIVA, ballanszírozott anesztézia)

X

10

X

34.

Akut műtét perioperatív ellátása, telt gyomrú beteg légútbiztosítása

X

20

X

35.

Lényegre törő, egyértelmű betegreferálás: SBAR (szituáció, betegségelőzmény, aktuális státusz, kérés, javaslat) mint sürgős, életmentő kommunikációs eszköz elsajátítása (eset)

X

2

X

36.

Nem-technikai készségek (limitáció felismerése, segítségkérés módjai, kommunikációs stratégiák) fogalmának világos kezelése (eset)

X

20

X

37.

Orvosinformatikai rendszerek biztonságos, pontos és gyors kezelése (eset)

X

6

X


1.3.1.3. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok: 1 hetes kompetencia felmérő vizsga egyetemi vagy akkreditált oktatókórházi központban betegágy mellett vagy szimulációs központban
1.3.1.4. A vizsga helyszíne: grémium által jóváhagyott egyetemi vagy akkreditált oktatókórházi aneszteziológiai és intenzív terápiás képzőhely
1.3.1.5. Tárgyi feltételei: A fenti skilleket és kompetenciákat modellezni képes szimulációs központ vagy megfelelő beteganyaggal rendelkező klinikai osztály általános tárgyi feltételei. A képességek megszerzéséhez elengedhetetlenül szükséges 2 hetes skill tanfolyamok tárgyi és személyi feltételrendszerének biztosítása.
1.3.1.6. Részvizsga feladatai:
1.3.1.6.1. Szimulációs vagy eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladatok
1.3.1.6.1.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 60 %. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 5 nap
1.3.1.6.1.2. A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek, szimulációs központok
1.3.1.6.2. Szóbeli vizsgafeladat
1.3.1.6.2.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 40 %. A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetencia elméleti hátterét kell megmérni. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
1.3.1.6.2.2. A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek
1.3.2. A 2. részvizsga leírása
1.3.2.1. A 2. részvizsga megnevezése: Felkészülést segítő szakgyakorlati vizsga (36 hónap szakgyakorlatot követően) a képzés szerint illetékes egyetemi vagy a grémium által erre akkreditált oktatókórházi képzőhelyen
1.3.2.2. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):
2X05945_1

 

A

B

C

D

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma

Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

ABC betegvizsgálat intenzív ellátás indikációjának felállítása

X

30

X

3.

ALS kivitelezése

X

6

X

4.

Perifériás véna kanülálása

X

90

X

5.

Centrális véna kanülálása (legalább 50% UH ellenőrzés mellett vagy intrakavitális EKG-val pozicionálva)

X

24

X

6.

Ideiglenes PM behelyezés

X

2

X

7.

Artéria kanülálása

X

30

X

8.

Szupraglottikus légútbiztosítás (maszkos lélegeztetés, LMA)

X

60

X

9.

Nehézintubációs prediszponált beteg intubációja

X

6

X

10.

Intubáció laryngoszkóp segítségével

X

60

X

11.

Intubáció videolaryngoszkóp segítségével

Intubáció bronchoszkóp segítségével

X

18

12

X

12.

Perkután tracheosztómia

X

6

X

13.

Lélegeztetett beteg szelektív bronchiális leszívása, bronchiális szájadékok akut tájékozódó megítélése

X

30

X

14.

Oxigénterápia indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása

X

30

X

15.

Noninvazív lélegeztetés indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása

X

12

X

16.

Invazív lélegeztetés indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása

X

24

X

17.

Lélegeztetés hasrafordított helyzetben

X

10

X

18.

Lélegeztetett beteg transzportja, adekvát betegátadás

X

12

X

19.

Hemodinamikai állapot felmérése fizikális jelek noninvazív vagy

invazív monitorozási eszközökkel, perctérfogat meghatározása

X

30

10

X

20.

RUSH, FAST protokoll szerinti ultrahang vizsgálat

X

30

X

21.

Hemodinamikai állapot felmérése UH segítségével

X

30

X

22.

TCD végzése

X

6

X

23.

Hemodinamikai kezelés (volumen vagy inotróp vagy presszor terápia) indikációjának felállítása és a kezelés végzése

X

30

X

24.

Mellkasi drenázs

X

6

X

25.

Vértisztító eljárás (indikáció, terápia indítása)

X

6

X

26.

Transzfúziós terápia kivitelezése (indikáció, kivitelezés)

X

30

X

27.

Megfelelő mikrobiológiai mintavételezés (indikáció, kivitelezés)

X

30

X

28.

Parenterális táplálás indikációjának felállítása összeállítása

X

24

X

29.

Életvégi döntés, haldokló ellátás

X

6

X

30.

Donor-kezelés

X

2

X

31.

Spinális érzéstelenítés kivitelezése

X

30

X

32.

Epidurális érzéstelenítés kivitelezése

X

30

X

33.

UH vezérelt regionális érzéstelenítés (TAP, PECS, paravertebrális, egyéb vezetéses blokkal)

X

15

X

34.

Intravénás regionális anesztézia (IVRA)

X

2

X

35.

Aneszteziológiai ambuláns beteg vizsgálata, ellátása

X

X

30

X

36.

Intenzív osztályos konzílium végzése

X

24

X

37.

Perioperatív fájdalomterápia, szedálás és posztanesztéziás egyéb teendők biztonságos felmérése és kivitelezése

X

60

X

38.

Általános sebészeti anesztézia (TIVA legalább 20 db, ballanszírozott anesztézia)

X

150

X

39.

Neuromuszkuláris monitorozás (TOF, PTF) műtét alatt

X

30

X

40.

Akut műtét perioperatív ellátása, telt gyomrú beteg légútbiztosítása

X

30

X

41.

Lényegre törő, egyértelmű betegreferálás: SBAR (szituáció, betegségelőzmény, aktuális státusz, kérés, javaslat) mint sürgős, életmentő kommunikációs eszköz elsajátítása (eset)

X

30

X

42.

Nem-technikai készségek (limitáció felismerése, segítségkérés módjai, kommunikációs stratégiák, vezetői szerep célja, feladat-delegáció lényege) fogalmának világos kezelése (eset)

X

30

X

43.

Akut intenzív felvételre kerülő beteg ABCD szerinti ellátása

X

30

X

44.

Intenzíves beteg táplálása, infúziós terápia meghatározása

X

60

X

45.

Sokkos beteg komplex ellátása

X

24

X

46.

Posztreszuszcitációs ellátás biztosítása

X

6

X

47.

Akut endokrin krízisállapotok

X

5

X

48.

Posztoperatív intenzíves beteg vizsgálata ellátása

X

50

X

49.

Elektív hasi sebészeti műtétek aneszteziológiai ellátása (Benne legalább 25 laparoszkópos műtét)

X

125

X

50.

Akut hasi sebészeti anesztézia

X

50

X

51.

Masszívan vérző beteg periprocedurális,

aneszteziológiai ellátása

X

10

10

X


1.3.2.3. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok: 1 hetes kompetencia felmérő vizsga egyetemi vagy akkreditált oktatókórházi központban betegágy mellett vagy szimulációs központban
1.3.2.4. A részvizsga helyszíne: a grémium által jóváhagyott egyetemi vagy akkreditált oktatókórházi aneszteziológiai és intenzív terápiás képzőhely
1.3.2.5. Tárgyi feltételei: A fenti skilleket és kompetenciákat modellezni képes szimulációs központ általános tárgyi feltételei vagy megfelelő beteganyaggal rendelkező klinikai képzőhely
1.3.2.6. Részvizsga feladatai:
1.3.2.6.1. Szimulációs vagy eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladatok
1.3.2.6.1.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 60 %. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 5 nap
1.3.2.6.1.2. A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek, szimulációs központok
1.3.2.6.1.3. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: tudás, képesség, attitűd
1.3.2.6.2. Szóbeli vizsgafeladat
1.3.2.6.2.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 40 %. A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetencia elméleti hátterét kell megmérni.
1.3.2.6.2.2. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
1.3.2.6.2.3. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: tudás, képesség, attitűd
1.3.2.6.2.4. A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek vagy a grémium által akkreditált oktatókórházak

1.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

1.4.1. A szakvizsga megnevezése: Aneszteziológia és Intenzív Terápia Szakvizsga
1.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A

B

C

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

ABC betegvizsgálat intenzív ellátás indikációjának felállítása

X

50

3.

ALS kivitelezése

X

9

4.

Perifériás véna kanülálása

X

150

5.

Centrális véna kanülálása (legalább 50% UH ellenőrzés mellett vagy intrakavitális EKG-val pozicionálva)

X

40

6.

Ideiglenes PM behelyezés

X

3

7.

Artéria kanülálása

X

50

8.

Szupraglottikus légútbiztosítás (maszkos lélegeztetés, LMA)

X

100

9.

Nehézintubációs prediszponált beteg intubációja

X

10

10.

Intubáció laryngoszkóp segítségével

X

200

11.

Intubáció videolaryngoszkóp
bronchoszkóp segítségével

X

30
20

12.

Perkután tracheosztómia

X

10

13.

Lélegeztetett beteg szelektív bronchiális leszívása, bronchiális szájadékok akut tájékozódó megítélése

X

50

14.

Oxigénterápia indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása

X

50

15.

Noninvazív lélegeztetés indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása

X

18

16.

Invazív lélegeztetés indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállítása

X

40

17.

Lélegeztetés hasrafordított helyzetben

X

15

18.

Lélegeztetett beteg transzportja, adekvát betegátadás

X

18

19.

Hemodinamikai állapot felmérése fizikális jelek noninvazív,
invazív monitorozási eszközökkel perctérfogat meghatározása

X

50
15

20.

RUSH, FAST protokoll szerinti ultrahang vizsgálat

X

50

21.

Hemodinamikai állapot felmérése UH segítségével

X

50

22.

TCD végzése

X

10

23.

Hemodinamikai kezelés (volumen, inotróp, presszor terápia) indikációjának felállítása és a kezelés végzése

X

50

24.

Mellkasi drenázs

X

10

25.

Vértisztító eljárás (indikáció, terápia indítása)

X

10

26.

Transzfúziós terápia kivitelezése (indikáció, kivitelezés)

X

50

27.

Megfelelő mikrobiológiai mintavételezés (indikáció, kivitelezés)

X

50

28.

Parenterális táplálás indikációjának felállítása, összeállítása

X

60

29.

Életvégi döntés, haldokló ellátás

X

15

30.

Donorkezelés

X

3

31.

Spinális érzéstelenítés kivitelezése

X

100

32.

Epidurális érzéstelenítés kivitelezése

X

100

33.

UH vezérelt regionális érzéstelenítés (TAP, PECS, paravertebrális, egyéb vezetéses blokkal)

X

25

34.

Intravénás regionális anesztézia (IVRA)

X

5

35.

Aneszteziológiai ambuláns beteg vizsgálata, ellátása

X

50

36.

Intenzív osztályos konzílium végzése

X

40

37.

Perioperatív fájdalomterápia, szedálás és posztanesztéziás egyéb teendők biztonságos felmérése és kivitelezése

X

100

38.

Általános sebészeti anesztézia (TIVA, balanszírozott anesztézia)

X

500

39.

Neuromuszkuláris monitorozás (TOF, PTF) műtét alatt

X

50

40.

Akut műtét perioperatív ellátása, telt gyomrú beteg légútbiztosítása

X

50

41.

Lényegre törő, egyértelmű betegreferálás: SBAR (szituáció, betegségelőzmény, aktuális státusz, kérés, javaslat) mint sürgős, életmentő kommunikációs eszköz elsajátítása (eset)

X

50

42.

Nem-technikai készségek (limitáció felismerése, segítségkérés módjai, kommunikációs stratégiák, vezetői szerep célja, feladat-delegáció lényege) fogalmának világos kezelése (eset)

X

50

43.

Akut intenzív felvételre kerülő beteg ABCD szerinti ellátása

X

30

44.

Intenzíves beteg táplálása, infúziós terápia meghatározása

X

100

45.

Sokkos beteg komplex ellátása

X

40

46.

Posztreszuszcitációs ellátás biztosítása

X

10

47.

Akut endokrin krízisállapotok ellátása

X

10

48.

Posztoperatív intenzíves beteg vizsgálata ellátása

X

40

49.

Elektív hasi sebészeti műtétek aneszteziológiai ellátása

X

200

50.

(Benne legalább 25 laparoszkópos műtét)

51.

Akut hasi sebészeti anesztézia

X

80

52.

Érsebészeti anesztézia

X

30

53.

Mellkassebészeti anesztézia

X

20

54.

Elektív ortopédia-, traumatológiai anesztézia

X

120

55.

Politraumatizált beteg anesztéziája

X

5

56.

Urológiai anesztézia

X

30

57.

Fül-orr-gégészeti anesztézia

X

30

58.

Arc-, állcsont sebészeti anesztézia

X

25

59.

Fogászati anesztézia

X

15

60.

Szemészeti anesztézia

X

25

61.

Gyermeksebészeti anesztézia

X

20

62.

Intrakraniális műtétek anesztéziája

X

20

63.

Gerinc műtétek anesztéziája

X

20

64.

Császármetszés anesztéziája (elektív és akut)

X

40

65.

Egyéb aneszteziológiai feladatok (acut és chronicus fájdalomterápia)

X


1.4.3. Szakvizsga feladatai:
A szakvizsga megkezdésének feltétele az Európai Aneszteziológiai Társaság, The European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care examination első írásbeli részének (EDAIC part I) vizsgájának sikeres teljesítése.
1.4.3.1. Szimulációs vagy eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.
c) A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek, szimulációs központok
1.4.3.2. Szóbeli vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.
b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetencia elméleti hátterét kell megmérni.
c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.
d) A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek.
1.4.4. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:
a) A vizsga helyszíne: Egyetemi központok
b) Tárgyi feltételei: A fenti skilleket és kompetenciákat modellezni képes szimulációs központ általános tárgyi feltételei vagy megfelelő beteganyaggal rendelkező klinikai képzőhely
1.4.5. Szakvizsga feladatai:
1.4.5.1. Szimulációs vagy eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.
c) A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek, szimulációs központok
1.4.5.2. Szóbeli vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.
b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetencia elméleti hátterét kell megmérni.
c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.
d) A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek

2. ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET
SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

2.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

2.1.1. A szakképesítés megnevezése: Arc-, állcsont- és szájsebészet
2.1.2. Képzési idő: 70 hónap

2.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

2.2. Képzési program:
2.2.1. 24 hó törzsképzési program:
2.2.2. 6 hó sürgősségi gyakorlat
2.2.3. 1 hó törzsképzési tanfolyam
2.2.4. 17 hó fogászati képzés egyetemi képzőhelyen:
a) az I. évben heti 20 órában: fogászati anyagtan, odontotechnológia, konzerváló fogászati propedeutika, fogpótlástani propedeutika, szájsebészeti propedeutika, orális biológia, preventív fogászat
b) a II. évben heti 20 órában: orális radiológia, szájsebészet, fogpótlástan, parodontológia, gyermekfogászat és fogszabályozás, konzerváló fogászat
2.2.5. 46 hónap szakgyakorlati képzés:
a) 10 hó dentoalveolaris sebészet
b) 8 hó maxillofacialis sebészet
c) 12 hó arc-, állcsont- és fej-nyak tumor-sebészet
d) 3 hó traumatológia
e) 3 hó általános sebészet
f) 7 hó arc-, állcsontdeformitások és fejlődési rendellenességek sebészete
g) 3 hó fül-orr-gégészet
2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
2.3.1. A 2. év végén vagy végéig a törzsképzési programban felsorolt tárgyakból részvizsgákat kell tenni.
2.3.2. Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

3. BELGYÓGYÁSZAT
SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

3.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

3.1.1. A szakképesítés megnevezése: Belgyógyászat
3.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó
3.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db
3.1.4. Részvizsgák ideje:
a) 3 hónap után, ügyeletbe lépés előtt
b) 24 hónap után

3.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

3.2.1. Alapképzés 24 hónap
3.2.1.1. 1 hó multidiszcipliánális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat lehetőleg belgyógyászati betegeket is ellátó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon
3.2.1.2. 2 hó sürgősségi betegellátó osztályon gyakorlat
3.2.1.3. 2 hét Országos Mentőszolgálatnál (a továbbiakban: OMSZ) mentőgyakorlat
3.2.1.4. 7,5 hó belgyógyászati alapképzési gyakorlat általános belgyógyászati osztályon (1 hét EKG tanfolyam)
3.2.1.5. 4 hó kardiológiai gyakorlat
3.2.1.6. 2 hó pulmonológiai gyakorlat
3.2.1.7. 4 hó gasztroenterológiai, hepatológiai gyakorlat
3.2.1.8. 1 hó nefrológia, immunológiai gyakorlat
3.2.1.9. 1 hó endokrinológia, anyagcsere betegségek osztályon gyakorlat
3.2.1.10. 1 hó hemato-onkológiai gyakorlat
3.2.2. Szakgyakorlati képzés 36 hónap
3.2.2.1. Belgyógyászati osztályos gyakorlat (27 hónap), ebből
3.2.2.1.1. 19 hó belgyógyászati osztályon gyakorlat
3.2.2.1.2. 2 hó endokrinológia, anyagcsere betegségek osztályon gyakorlat
3.2.2.1.3. 2 hó nefrrológia, immunológia osztályon gyakorlat
3.2.2.1.4. 2 hó hemato-onkológiai osztályon gyakorlat
3.2.2.1.5. 1 hó reumatológia, rehabilitációs osztályon gyakorlat
3.2.2.1.6. 1 hó infektológiai osztályon gyakorlat
3.2.2.2. 7 hó speciális fakultatív képzés (Osztályon vagy szakmaterületen: endokrin, anyagcsere betegségek, nefrrológia, hemato-onkológia, gasztroenterológia, kardiológia, pulmonológia, reumatológia, immunológia)
3.2.2.3. 1 hó háziorvosi gyakorlat
3.2.2.4. 1 hó szakvizsga előkészítő tanfolyamok, benne
3.2.2.4.1. 2x4 nap Belgyógyászati Napok (folyamatos előadás)
3.2.2.4.2. 25 alkalommal Belgyógyászati szakvizsga előkészítő előadások

3.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

3.3.1. Az 1. részvizsga leírása
3.3.1.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: az ügyelet előtti 1. részvizsga, az alapképzés – 3.2.1.4 pontban meghatározott – három hónapos belgyógyászati gyakorlat után
3.3.1.2. A részvizsga megnevezése: a 3.3.1.1. pont szerinti képzést lezáró részvizsga az ügyelet elkezdéséhez
3.3.1.3. Az 1. részvizsgával ellátható kompetenciák:

A

B

C

D

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma

Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

Betegvizsgálat

X

50

X

3.

Lázlap vezetése

X

50

X

4.

Diagnosztikus terv készítése

X

20

X

5.

Terápiás terv készítése

X

20

X

6.

12 elvezetéses EKG készítése, értékelése

X

30

X

7.

Vérvétel (zárt rendszerű)

X

50

X

8.

Perifériás vénás kanül behelyezése

X

50

X

9.

Vizeletüledék vizsgálata

X

10

X

10.

Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatra

X

10

X

11.

Betegágy melletti vércukormérés

X

10

X

12.

Transzfúzió adása

X

5

X

13.

Reanimáció (legalább skill)

X

X

14.

Astrup mintavétel és a lelet értékelése

X

5

X

15.

Hólyag-katéterezés (férfi)
Hólyag-katéterezés (nő)

X

5
5


X

16.

Haspunctio

X

X

17.

Endotrachealis intubatio

X

X

18.

Gyomormosás

X

X

19.

Defibrillátor használatának ism.legalább skill laborban gyakorlása

X

X

20.

Holter vizsgálat értékelése

X

5

X

21.

Terheléses EKG készítése, értékelése

X

5

X

22.

Boka-kar index elvégzése, értékelése

X

5

X

23.

Transthoracalis echocardiographia

X

X

24.

Felső panendoscopos vizsgálat

X

X

25.

Colonoscopos vizsgálat

X

X

26.

Hasi UH vizsgálat

X

X

27.

Mellkas AP felvétel

X

X

28.

ERCP

X

X

29.

Hemodialízisen való részvétel

X

30.

Vesebiopszián való részvétel

X

31.

Májbiopsia

X

X


3.3.1.4. Az 1. részvizsga szerzésére vonatkozó speciális szempontok
a) Tárgyi feltételei: általános belgyógyászati osztály
b) Személyi feltételek: a belgyógyászati képzőhely osztályvezető főorvosa és két – ügyeletvezetői tevékenységet ellátó – szakorvosa.
3.3.1.5. Az 1. részvizsga feladatai:
a) Gyakorlati vizsgafeladat eredeti munkakörnyezetben
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam 60 perc
3.3.1.5.1. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:
3.3.1.5.1.1. A vizsgán meggyőződnek arról, hogy képes-e a tünettan értékelésére, a vizsgálatok elrendelésére, differenciál-diagnosztika alkalmazására, kezelési terv készítésére és ezek egyeztetésére a beteggel és az ápoló személyzettel.
3.3.1.5.1.2. Ellenőrzik azt, hogy képes-e a szabályszerű betegvizsgálatra, megfelelő anamnézis felvételére, fizikális vizsgálat elvégzésére és az elvárt szintű betegdokumentációra, a tünetek és az ok súlyosságának felismerésére és felmérésére, a megfelelő vizsgálatok elrendelésére és az eredmények értelmezésére, a sürgősségi esetek felismerésére és felmérésére, a sürgősségi esetek azonnali alapszintű ellátására, elsősegélynyújtásra és újra élesztésre. (BLS, ALS alkalmazására), a gyógyszerek pontos és érthető rendelésére és az igényeknek megfelelő gyógyszerek és terápiák alkalmazására, a fájdalom enyhítésére.
3.3.1.5.1.3. A szakma szabályainak megfelelően képes-e vérnyomásmérésre, perifériás véna kanülálására, intravénás infúzió alkalmazására, subcutan intramuscularis és intravénás injekciók beadására, az alapvető sebellátásra, a transzfúzió elvégzésére, a vizeletvizsgálat elvégzésére, húgyúti katéterezés, az EKG készítésére és értékelésére, vérgáz vizsgálat elvégzésére és értékelésére, vércukor vizsgálat elvégzésére és értékelésére.
3.3.1.5.1.4. Szóbeli vizsga
a) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam 30 perc.
b) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 3.3.1.5. pont határozza meg.
3.3.2. A 2. részvizsga leírása
3.3.2.1. A 2. részvizsgára bocsátás feltétele sikeres 1. részvizsga, valamint az alábbi képzési elemek teljesítése:
- Sürgősségi gyakorlat (2 hó)
- Multidiszciplinális intenzív terápiás osztályos gyakorlat (1 hó)
- Mentő gyakorlat (2 hét)
- Kardiológia gyakorlat (4 hó)
- Gasztroenterológia gyakorlat (4 hó)
- Pulmonológia gyakorlat (2 hó)
- Endokrinológia, anyagcsere gyakorlat (1 hó)
- Nefrológia, immunlógia gyakorlat (1 hó)
- Hemato-onkológiai gyakorlat (1 hó)
- Infektológia gyakorlat (1 hó)
- Belgyógyászati alapképzési gyakorlat (4 hó és 2 hét)
- Reumatológia, rehabilitációs gyakorlat (1 hó)
- Háziorvosi gyakorlat (1 hó)
3.3.2.2. A 2. részvizsga megnevezése: Szakképzési részvizsga
3.3.2.3. A 2. részvizsgával ellátható kompetenciák:

A

B

C

D

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma

Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

Betegvizsgálat

X

100

X

3.

Lázlap vezetése

X

100

X

4.

Diagnosztikus terv készítése

X

50

X

5.

Terápiás terv készítése

X

50

X

6.

12 elvezetéses EKG készítése, értékelése

X

100

X

7.

Vérvétel (zárt rendszerű)

X

50

X

8.

Perifériás vénás kanül behelyezése

X

50

X

9.

Vizeletüledék vizsgálata

X

10

X

10.

Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatra

X

10

X

11.

Betegágy melletti vércukormérés

X

10

X

12.

Transzfúzió adása

X

10

X

13.

Reanimáció, (legalább skill)

X

5

X

14.

Perifériás kenet készítése, értékelése

X

5

X

15.

Astrup mintavétel és a lelet értékelése

X

5

X

16.

Hólyag-katéterezés (férfi)
Hólyag-katéterezés (nő)

X

5
5

X

17.

Haspunctio

X

5

X

18.

Mellkasi folyadék punctioja

X

5

X

19.

Endotrachealis intubatio

X

5

X

20.

Gyomormosás

X

5

X

21.

Defibrillátor használatának ism.legalább skill laborban gyakorlása

X

5

X

22.

Holter vizsgálat értékelése

X

5

X

23.

Terheléses EKG értékelése

X

5

X

24.

Boka-kar index elvégzése, értékelése

X

5

25.

Transthoracalis echocardiographia

X

5

X

26.

Felső panendoscopos vizsgálat

X

5

X

27.

Colonoscopos vizsgálat

X

5

X

28.

Hasi UH vizsgálat

X

5

X

29.

Mellkas AP felvétel

X

5

X

30.

ERCP

X

2

X

31.

Hemodialízisen való részvétel

X

2

32.

Vesebiopszián való részvétel

X

2

33.

Májbiopsia

X

2

X


3.3.2.4. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok
a) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika. A grémiumvezetők döntenek a vizsga formájáról.
b) Tárgyi feltételei: legalább 5 ráépített szakterület tárgyi feltételeinek megléte az alábbiak közül: endokrin-anyagcsere betegségek, nefrológia, hemato-onkológia, immunológia, gasztroenterológia, kardiológia, reumatológia, pulmonológia, infektológia.
3.3.2.5. A 2. részvizsga feladatai:
3.3.2.5.1. Gyakorlati vizsga
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40%.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.
c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 3.3.1.5. pont határozza meg.
d) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika
3.3.2.5.2. Szóbeli vizsga
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60%.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.
c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 3.3.1.5. pont határozza meg.
d) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika

3.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

3.4.1.Szakvizsga megnevezése: Belgyógyászati szakvizsga
3.4.2. Szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák)

A

B

C

D

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma

Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető

2.

A 3.3.1.3., 3.3.2.3. pontban foglalt kompetenciák

I.

3.

Kivéve Holter vizsgálat értékelése, amelyet a szakvizsgát követő első 5 éves továbbképzési ciklus befejezéséig
IV. kompetencia szinten, a továbbképzési ciklus sikeres lezárását követően I. kompetencia szinten gyakorolhat.


3.4.3. Szakvizsga feladatai
3.4.3.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30 %.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.
c) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika.
d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is.
3.4.3.2. Szóbeli vizsgafeladat:
a) A visgafeladat súlyaránya: 70 %.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.
c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A belgyógyászati betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése.

4. BELGYÓGYÁSZATI ANGIOLÓGIA
SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

4.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

4.1.1. A szakképesítés megnevezése: Belgyógyászati Angiológia
4.1.2. A szakképzés időtartama: 54 hó
4.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db
Részvizsgák ideje:
a) 3 hónap után, ügyeletbe lépés előtt
b) 24 hónap után

4.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

4.2.1. Alapképzés 24 hó
4.2.1.1. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat lehetőleg belgyógyászati betegeket is ellátó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon
4.2.1.2. 2 hó sürgősségi betegellátó osztályon gyakorlat
4.2.1.3. 0,5 hó OMSZ mentőgyakorlat
4.2.1.4. 8,5 hó belgyógyászati alapképzési gyakorlat belgyógyászati képzésre akkreditált osztályon (1 hét EKG tanfolyam)
4.2.1.5. 3 hó kardiológiai gyakorlat
4.2.1.6.3 hó belgyógyászati angiológiai gyakorlat
4.2.1.7. 1 hó pulmonológiai gyakorlat
4.2.1.8. 1 hó gasztroenterológiai, hepatológiai gyakorlat
4.2.1.9. 1 hó nefrológia
4.2.1.10. 2 hó endokrinológia, anyagcsere betegségek osztályon gyakorlat
4.2.1.11. 1 hó hemato-onkológiai gyakorlat
4.2.2. Szakgyakorlati képzés 30 hó,
4.2.2.1. 15 hónap belgyógyászati angiológiai gyakorlat, ebből
4.2.2.1.1. 12 hó belgyógyászati angiológia osztályon gyakorlat
4.2.2.1.2. 3 hó belgyógyászati angiológia szakambulancia (benne noninvazív műszeres diagnosztika)
4.2.2.2.15 hó speciális képzés, ebből
4.2.2.2.1. 2 hó érsebészeti osztályos gyakorlat (minimum 1 hónap III szintű centrumban)
4.2.2.2.2. 4 hó intervenciós radiológiai gyakorlat
4.2.2.2.3. 3 hó vaszkuláris ultrahang gyakorlat
4.2.2.2.4. 1 hó képalkotó diagnosztikai gyakorlat (CTA, MRA, DSA)
4.2.2.2.5. 1 hó stroke centrum
4.2.2.2.6. 1 hó bőrgyógyászat, sebkezelési gyakorlat
4.2.2.2.7. 1 hó klinikai immunológia
4.2.2.2.8. 1 hó thrombosis-hemostasis
4.2.2.2.9. 1 hó rehabilitáció
4.2.2.3. 1 hét angiológiai szakvizsgavelőkészítő tanfolyam elvégzése, szakmai konferencia részvétel a képzés alatt.

4.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

4.3.1. Az 1. részvizsga leírása
4.3.1.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: az ügyelet előtti 1. részvizsga, az alapképzés – 4.2.1.4 pontban meghatározottból – három hónapos belgyógyászati gyakorlat után
4.3.1.2. A részvizsga megnevezése: a 4.3.1.1. pont szerinti képzést lezáró részvizsga az ügyelet elkezdéséhez
4.3.1.3. Az 1. részvizsgával ellátható kompetenciák:

A

B

C

D

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma

Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

Betegvizsgálat

X

50

X

3.

Lázlap vezetése

X

50

X

4.

Diagnosztikus terv készítése

X

20

X

5.

Terápiás terv készítése

X

20

X

6.

12 elvezetéses EKG készítése, értékelése

X

30

X

7.

Vérvétel (zárt rendszerű)

X

50

X

8.

Perifériás vénás kanül behelyezése

X

50

X

9.

Vizeletüledék vizsgálata

X

10

X

10.

Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatra

X

10

X

11.

Betegágy melletti vércukormérés

X

10

X

12.

Transzfúzió adása

X

5

X

13.

Reanimáció (legalább skill)

X

X

14.

Astrup mintavétel és a lelet értékelése

X

5

X

15.

Hólyag-katéterezés (férfi)
Hólyag-katéterezés (nő)

X

5
5

X

16.

Haspunkció

X

X

17.

Endotrachealis intubatio

X

X

18.

Gyomormosás

X

X

19.

Defibrillátor használatának ism.legalább skill laborban gyakorlása

X

X

20.

Holter EKG vizsgálat értékelése

X

5

X

21.

Terheléses EKG készítése, értékelése

X

5

X

22.

Boka-kar index elvégzése, értékelése

X

5

X


4.3.1.4. Az 1. részvizsga szerzésére vonatkozó speciális szempontok
a) Tárgyi feltételei: belgyógyászati képzésre akkreditált osztály
b) Személyi feltételek: a belgyógyászati képzőhely osztályvezető főorvosa és két – ügyeletvezetői tevékenységet ellátó – szakorvosa.
4.3.1.5. Az 1. részvizsga feladatai
a) Gyakorlati vizsgafeladat eredeti munkakörnyezetben
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam 60 perc
4.3.1.5.1. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:
4.3.1.5.1.1. A vizsgán meggyőződnek arról, hogy képes-e a tünettan értékelésére, a vizsgálatok elrendelésére, differenciál-diagnosztika alkalmazására, kezelési terv készítésére és ezek egyeztetésére a beteggel és az ápoló személyzettel.
4.3.1.5.1.2. Ellenőrzik azt, hogy képes-e:
- a szabályszerű betegvizsgálatra, megfelelő anamnézis felvételére, fizikális vizsgálat elvégzésére és az elvárt szintű betegdokumentációra,
- a tünetek és az ok súlyosságának felismerésére és felmérésére, a megfelelő vizsgálatok elrendelésére és az eredmények értelmezésére,
- a sürgősségi esetek felismerésére és felmérésére,
- a sürgősségi esetek azonnali alapszintű ellátására, elsősegélynyújtásra és újra élesztésre (BLS, ALS alkalmazására),
- a gyógyszerek pontos és érthető rendelésére és az igényeknek megfelelő gyógyszerek és terápiák alkalmazására,
- a fájdalom enyhítésére.
4.3.1.5.1.3 A szakma szabályainak megfelelően képes-e vérnyomásmérésre, perifériás véna kanülálására, intravénás infúzió alkalmazására, subcutan intramuscularis és intravénás injekciók beadására, az alapvető sebellátásra, a transzfúzió elvégzésére, a vizeletvizsgálat elvégzésére, húgyúti katéterezés, az EKG készítésére és értékelésére, vérgáz vizsgálat elvégzése és értékelése, vércukor vizsgálat elvégzése és értékelése.
4.3.1.5.2. Szóbeli vizsga
a) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam 30 perc.
b) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 4.3.1.5. pont határozza meg.
4.3.2. A 2. részvizsga leírása
4.3.2.1. A 2. részvizsgára bocsátás feltétele sikeres 1. részvizsga, valamint a 4.2.1. pontban meghatározottak szerint az alábbi képzési elemek teljesítése:
- Sürgősségi gyakorlat (2 hó)
- Multidiszciplinális intenzív terápiás gyakorlat (1 hó)
- Mentő gyakorlat (0,5 hó)
- Belgyógyászati gyakorlat belgyógyászati képzésre is akkreditált osztályon (8,5 hó)
- Belgyógyászati angiológiai gyakorlat (3 hó)
- Kardiológia gyakorlat (3 hó)
- Gasztroenterológia gyakorlat (1 hó)
- Pulmonológia gyakorlat (1 hó)
- Endokrinológia, anyagcsere gyakorlat (2 hó)
- Nefrológia (1 hó)
- Hemato-onkológiai gyakorlat (1 hó)
4.3.2.2. A 2. részvizsga megnevezése: Szakképzési részvizsga
4.3.2.3. A 2. részvizsgával ellátható kompetenciák:

A

B

C

D

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma

Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

Betegvizsgálat

X

100

X

3.

Lázlap vezetése

X

100

X

4.

Diagnosztikus terv készítése

X

50

X

5.

Terápiás terv készítése

X

50

X

6.

12 elvezetéses EKG készítése, értékelése

X

100

X

7.

Vérvétel (zárt rendszerű)

X

50

X

8.

Perifériás vénás kanül behelyezése

X

50

X

9.

Vizeletüledék vizsgálata

X

10

X

10.

Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatra

X

10

X

11.

Betegágy melletti vércukormérés

X

10

X

12.

Transzfúzió adása

X

10

X

13.

Reanimáció (legalább skill)

X

5

X

14.

Astrup mintavétel és a lelet értékelése

X

5

X

15.

Hólyag-katéterezés (férfi)
Hólyag-katéterezés (nő)

X

5
5

X

16.

Haspunkció

X

5

X

17.

Mellkasi folyadék punkciója

X

5

X

18.

Endotrachealis intubatio

X

5

X

19.

Defibrillátor használatának ism.legalább skill laborban gyakorlása

X

5

X


4.3.2.4. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok
a) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika. A grémiumvezetők döntenek a vizsga formájáról.
b) Tárgyi feltételei: részvizsga bizottság.
4.3.2.5. A 2. részvizsga feladatai:
4.3.2.5.1. Gyakorlati vizsga
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40%.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 4.3.1.5. pont határozza meg.
d) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika
4.3.2.5.2. Szóbeli vizsga
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60%.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc
c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 4.3.1.5. pont határozza meg, figyelemmel a képzés során a társszakterületeken szerzett ismereteket is.
d) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika.

4.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

4.4.1. Szakvizsga megnevezése: Belgyógyászati angiológia szakvizsga
4.4.2. A szakvizsgára bocsátás feltétele
a) sikeres 2. részvizsga,
b) a 4.2.2. pontban részletezett szakgyakorlati képzés (30 hó),
c) az alábbi speciális belgyógyászati angiológiai képzési elemek teljesítése.

Speciális belgyógyászati angiológiai kompetenciák a szakvizsgára bocsátásig:

A

B

C

D

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

Elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma

Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

Artériás és vénás rendszer fizikális vizsgálata

X

200

X

3.

Kézi CW Doppler-vizsgálat alsó és felső végtagokon (görbe analízis)

X

100

X

4.

Boka-kar index meghatározás

X

100

X

5.

Vaszkuláris UH vizsgálat vénás és artériás

X

100

X

6.

Speciális nem invazív műszeres vizsgálatok

X

30

X

7.

6 perces járásteszt

X

20

X

8.

Járópadló teszt

X

30

X

9.

Kritikus végtag ischaemiás beteg ellátása

X

20

X

10.

Akut végtag ischaemia ellátása

X

5

X

11.

Trombolízis

X

3

-

12.

Sebellátás angiológiai, érseb., bőr. gyak. során gyakorlat alatt

X

20

X

13.

Kontrollált mozgásterápiában való részvétel

X

20

X

14.

Manuális nyirokmasszázs

X

10

X

15.

Hemoreológiai és hemosztazeológiai labor diagnosztika

X

10

X

16.

CT, MR angiográfia értékelése

X

50

X

17.

Invazív angiográfia értékelése

X

50

X

18.

Percutan érintervencióban részvétel

X

25

X

19.

Vaszkuláris team megbeszélésen való részvétel

X

25

X

20.

Érműtétben való részvétel

X

20

X


4.4.3. Szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák)

A

B

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

a 4.3.1.3., a 4.3.2.3. és a 4.4.2. pontban foglalt I.-IV. szintű kompetenciák

X

3.

Percutan érintervenció *

X

* artériás vagy vénás percután intervenciók I. szintű végzése a belgyógyászati angiológiai szakvizsga letételét követően megfelelő licenszvizsgához kötött.
4.4.4. Szakvizsga feladatai
4.4.4.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30 %.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.
c) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika.
d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is, a kurrikulum szerint előírt eszközös vizsgálatok kivitelezése, értékelése.
4.4.4.2. Szóbeli vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 70 %.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.
c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Belgyógyászati angiológiai betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése.

4.5. ÁTJÁRHATÓSÁG BELGYÓGYÁSZATI ANGIOLÓGIÁVAL KÖZÖS SZAKMÁKKAL

4.5.1. Belgyógyász, kardiológus szakvizsga esetén a szakvizsga előfeltetételeként meghatározott 24 hónapos alapképzés és az 1. és 2. részvizsga automatikusan elfogadottnak tekintendő.
4.5.2. A szakképzési időtartama belgyógyász, kardiológus szakvizsgával rendelkezőknek a 4.2.2. pont szerinti szakgyakorlati képzési elemekből 24 hónap. A 4.2.2.1.1. pontban meghatározott 12 hó belgyógyászati angiológia osztályos gyakorlat belgyógyász, kardiológus szakvizsgával rendelkezőknek 6 hónap.

5. BŐR-, NEMIGYÓGYÁSZAT ÉS KOZMETOLÓGIA
SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

5.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

5.1.1. A szakképesítés megnevezése: Bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia
5.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó
5.1.2.1. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 12 hó
5.1.2.2. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat időtartama: 48 hó
5.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

5.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

5.2.1. Alapképzés 12 hó
5.2.1.1. 2 hó Sürgősségi osztályos gyakorlat
5.2.1.2. 1 hó Multidiszciplinális intenzív terápiás osztályos gyakorlat
5.2.1.3. 2 hét Mentő gyakorlat
5.2.1.4. 3 hó Belgyógyászat
5.2.1.5. 5 hó és 2 hét Bőrgyógyászat I. (fekvőbeteg ellátás)
5.2.2. Szakgyakorlati képzés 48 hó
5.2.2.1. 2 hó Gyermekbőrgyógyászat
5.2.2.2. 4 hó Bőrsebészet
5.2.2.3. 1 hó Égés-sebészeti és intenzív terápiás ellátás
5.2.2.4. 5 hó Dermatoonkológia
5.2.2.5. 2 hó STD és mikrobiológia (1 hó képzőhelyen, 1 hó gondozó)
5.2.2.6.11 hó Bőrgyógyászati fekvőbeteg osztályos gyakorlat
5.2.2.7. 2 hó Dermatopatológia
5.2.2.8. 8 hó Általános bőrgyógyászati járóbeteg rendelés
5.2.2.9. 4 hó Bőrgyógyászati allergo-immunológia
5.2.2.10. 2 hó Flebológia, limfológia és sebkezelés
5.2.2.11.3 hó Bőrgyógyászati esztétika
5.2.2.12.2 hó Biológia terápia
5.2.2.13. 2 hó Eszközök alkalmazása a diagnosztikában és terápiában
5.2.3. Tematikus elméleti képzési elemek évente:
5.2.3.1. Évi 10 elméleti előadás, melyet egy–egy rezidens tart a tutor ellenőrzése mellett havonta 1-2 óra, aktív szereplés beosztás szerint, részvétel minimum az előadások, szervezett képzések 50%-án.
5.2.3.2. Dermatopatológia konzultáció: havonta 1 óra, aktív szereplés beosztás szerint, részvétel minimum az előadások, szervezett képzések 50%-án.
5.2.3.3. MDT rezidens továbbképzés: évi 2 alkalom 6-6 óra, aktív szereplés beosztás szerint, részvétel minimum az előadások, szervezett képzések 50%-án.
5.2.3.4. A képzés 5 éve alatt 1 aktív szereplés és legalább 2 alkalommal részvétel bőrgyógyászati akkreditált szakmai konferencián.
5.2.3.5. Az 5. év végére 1 elfogadott publikáció, illetve ennek időarányos teljesítése.
5.2.4. Az 5.2.2. pont szerinti szakgyakorlat egyes szakaszainak főbb céljai és elemei:
5.2.4.1. Szakképzés 2. év
Általános bőrgyógyászati fekvőbetegek ellátási képességek elsajátítása, fekvőbeteg osztályos feladatok megtanulása. Elkezdeni az általános járó beteg ellátás elsajátítását is, valamint az ehhez tartozó sebészeti beavatkozások elsajátítása, diagnosztikai és terápiás lépésekkel való megismerkedés.
5.2.4.2. Szakképzés 3. év
Általános bőrgyógyászati járó beteg rendelés feladatainak teljes körű elsajátítása befejeződik. Bőrsebészeti beavatkozások megtanulásának fő éve, mely végére a beavatkozások kb. 60%-ának elsajátítása (legfontosabb beavatkozások, sebészeti képzés nagy része).
5.2.4.3. Szakképzés 4. év
Bőrgyógyászati speciális szakrendelési feladatok megismerése, megtanulása mind járóbeteg, mind fekvőbeteg ellátási formákban. Bőronkológia, bőr allergológia, immunológia, flebológia, gyerekbőrgyógyászat. Dermatopatológia. Sebészeti beavatkozások további tanulása, beavatkozások 20%-ának elsajátítása.
5.2.4.4. Szakképzés 5. év
Bőrgyógyászati Biológiai Terápiás és Melanoma Centrumhoz kötött fekvőbeteg és járóbeteg feladatok, bőrgyógyászati esztétikai ismeretek elmélyítése.

5.3. RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

5.3.1. Az 1. részvizsga leírása
5.3.1.1. A részvizsga megnevezése: az 5.2.1. pont szerinti képzés sürgősségi elemét lezáró részvizsga
5.3.1.2. Az 1. részvizsga fő célja: sürgősségi bőrgyógyászat, valamint a leggyakoribb bőrgyógyászati kórképek ellátási képességének elsajátítása és ezáltal ügyeleti kompetencia megszerzése (égési sérült, akut allergia, gyógyszerallergia, anafilaxia, orbánc, herpes zoster, scabies, furunculus, tályog)
5.3.1.2.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:
Az alapképzés első évéből 2 hónap sürgősség, 2 hét mentő és 3 hónap bőrgyógyászati osztályon eltöltött idő teljesítése
5.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A

B

C

D

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

A részvizsgáig minimálisan szükséges, elvégzett tevékenység, beavatkozás szám

Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

Maszkos-ballonos lélegeztetés (skill laborban)

X

3

X

3.

Diagnosztikus terv készítése sürgősségi esetekről

X

15

X

4.

Terápiás terv készítése sürgősségi esetekről

X

10

X

5.

Zárójelentés összeállítása

X

15

X

6.

Vérgáz analízis

X

5

X

7.

Folyadékterápia megtervezése és kivitelezése

X

5

X

8.

Speciális krónikus bőrgyógyászati beteg vizsgálata ellátása

X

20

X

9.

Sebtisztítás: debridement, kisebb (4-5 cm átmérőnél nem nagyobb) necrotikus szövet eltávolítás

X

3

X

10.

Vérzéscsillapítás tamponálással vagy kötéssel

X

3

X

11.

Punch biopsia

X

5

X

12.

Bőrfertőzés inciziója, drainálása

X

2

X

13.

STI mintavétel férfitől

X

5

X

14.

STI mintavétel nőtől

X

5

X

15.

Gram-festett vaginalis és urethralis kenet mikroszkópos értékelése

X

5

X

16.

10% alatti égés ellátása

X

2

X

17.

A kompetencia listán szereplő egyéb bőrgyógyászati beavatkozások

X

X


5.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:
Tárgyi feltételek: az általános bőrgyógyászati osztály feltételei
5.3.1.5. Részvizsga feladatai:
5.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.
c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános sürgősségi bőrgyógyászati esetek ellátásának gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése).
d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 kompetenciát kell megmérni az 5.3.1.3. pont alapképzésre vonatkozó része a kompetencia listából
5.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.
c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. A sürgősségi bőrgyógyászati kórképek patomechanizmusa, diagnosztikája és terápiája, valamint az aktuális év rezidensképzéseinek a bőrgyógyászati gyakorlati képzésbe eső tematikája.
5.3.2. A 2. részvizsga leírása
5.3.2.1. A részvizsga megnevezése: az 5.2.2. pont szerinti szakgyakorlati 2. részvizsga
5.3.2.2. A vizsga fő célja: az általános bőrgyógyászati járó és fekvőbeteg alapismeretek meglétének felmérése
5.3.2.3. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:
5.3.2.3.1. Az 1. részvizsga sikeres teljesítése
5.3.2.3.2 A szakgyakorlati időből 24 hónap teljesítése
5.3.2.3.3. Az 5.2.3. pont szerinti tematikus elméleti képzési elemek időarányos teljesítése
5.3.2.4. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A

B

C

D

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

A részvizsgáig minimálisan szükséges, elvégzett tevékenység, beavatkozás szám

Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

Sebészeti beavatkozások

3.

Helyi infiltrációs érzéstelenítés

X

10

X

4.

Elektrokauter használata felületes benignus léziók eltávolítására vagy elektrodesiccatiójára

X

10

X

5.

Cryotherapia

X

15

X

6.

Bőrhiány fedése autolog félvastag-bőrtranszplantációt vagy bőrlebenyt alkalmazva

X

2

X

7.

Jóindulatú bőr, illetve bőr alatti elváltozás kimetszése és a defektus zárása

X

10

X

8.

Basalioma vagy egyéb malignus bőrelváltozás kimetszése és a defektus zárása

X

10

X

9.

Nyirokcsomó eltávolítás - sentinel vagy blokk dissectio - asszisztálás

X

3

X

10.

Benőtt köröm műtéti kezelése

X

2

X

11.

Ablatív lézer használata benignus bőrelváltozások eltávolítására

X

2

X

12.

Sebellátás

13.

Krónikus sebre a seb állapotának megfelelő sebfedő vagy kezelés megválasztása

X

2

X

14.

Sebtisztítás: debridement, kisebb (4-5 cm átmérőnél nem nagyobb) necrotikus szövet eltávolítás

X

4

X

15.

10% alatti égés ellátása

X

3

X

16.

vérzéscsillapítás tamponálással vagy kötéssel

X

3

X

17.

Esztétikai beavatkozások

18.

Ráncfeltöltés és volumenpótlás az arcon és a test egyéb régióiban hialuronsavval és más alloplasztikus anyaggal (tűvel és magas nyomású pisztollyal)

X

1

X

19.

Hyperhidrosis és ráncok botulinum toxin kezelése

X

1

X

20.

Scleroterápia

X

1

X

21.

Tűvel végzett mezoterápia és más tűs hatóanyagbevitel, mikrotűs radiófrekvencia, PRP

X

1

X

22.

Mechanikus vagy laseres ablatív hám és irha eltávolítása (dermabrasio, laser peeling, frakcionált lézerkezelés, kémiai peelingek glikolsav 20%, TAC 15% vagy afeletti koncentrációban)

X

2

23.

Hegkezelés intrafokális injekcióval, lézer, IPL, nagy energiájú LED fényforrással, plazmával vagy más energiaalapú eszközzel (EBD)

X

2

X

24.

Nonablatív lézeres, IPL és nagyenergiájú LED kezelések

X

3

X

25.

Ér eredetű elváltozások non-ablatív lézeres, IPL és tűs RF kezelése

X

1

X

26.

Hisztopatológia

27.

Dokumentált bőrszövettani leírás

X

5

X

28.

Immunfluoreszcens hisztológia dokumentált értékelése

X

4

29.

Diagnosztikus eljárások

30.

Punch biopsia

X

5

X

31.

Shave biopsia

X

10

X

32.

Excochleatio

X

10

X

33.

Dermatoszkópos vizsgálat

X

MALIGNUS 30
BENIGNUS 10

X

34.

Videodermatoszkópos vizsgálat

X

5

X

35.

STI mintavétel férfitól

X

10

X

36.

STI mintavétel nőtől

X

10

X

37.

Gram-festett vaginális és urethrális kenet értékelése

X

15

X

38.

Alsóvégtag vizsgálat kézi Dopplerrel

X

5

X

39.

Mikroszkópos gombavizsgálat

X

5

X

40.

Epikután bőrpróbák kivitelezése és értékelése

X

5

X

41.

Intrakután bőrpróbák kivitelezése és értékelése

X

2

X

42.

Prick teszt kivitelezése és értékelése

X

4

X

43.

Speciális terápiák

44.

311 nm UVB teljes test fényterápia kivitelezése

X

5

X

45.

PUVA teljes test fényterápia kivitelezése

X

5

X

46.

Gyulladásos kórképek biológiai terápiájában való részvétel

X

2

X

47.

Daganat célzott- és immunterápiájában való részvétel

X

5

X


5.3.2.5. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:
a) Tárgyi feltételei: általános bőrgyógyászati osztály feltételei
b) Személyi feltételei: gyakorlati vizsga saját tutorral
5.3.2.6. A 2. részvizsga feladatai:
5.3.2.6.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.
c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A leggyakoribb bőrgyógyászati esetek fekvő és járó beteg ellátása, különös tekintettel: pigmentált léziók differenciál diagnosztikája, benignus léziók bőrsebészeti ellátása, sebészeti technikák elsajátítása.
d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása a tutor előtt.
e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni, ezek közül 3 sebészi az 5.3.2.4. pont alapképzésre vonatkozó része a kompetencia listából.
5.3.2.6.2. Szóbeli vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.
c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése általános bőrgyógyászati diagnosztika és terápia, a bőrsebészet és bőrgyógyászati onkológia témakörben, valamint az aktuális év rezidensképzéseinek tematikája.

5.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

5.4.1. A szakvizsga megnevezése: Bőr-, nemigyógyász és kozmetológus szakvizsga
5.4.2. A szakvizsga teljesítésének feltételei:
5.4.2.1. az 1. és 2. részvizsgák sikeres teljesítése:
a) a képzési terv maradéktalan teljesítése, a kompetencia listában szereplő beavatkozások bizonyított legalább II. szintű teljesítése,
b) kötelező továbbképzési elemek igazolt elvégzése (az alapelemeken kívül legalább 2 esztétikai gyakorlati kurzuson részvétel),
c) egy elsőszerzős publikáció folyóirat általi elfogadása,
d) az 5.4.2.2. pontban foglalt táblázat szerinti beavatkozások, eljárások teljesítése.
5.4.2.2.

A

B

C

1.

Tevékenység, beavatkozás megnevezése

A szakvizsgáig minimálisan szükséges elvégzett tevékenység, beavatkozás megnevezése, száma

Asszisztálás vagy részvétel

2.

Sebészeti beavatkozások

3.

Helyi infiltrációs érzéstelenítés

20

4.

Elektrokauter használata felületes benignus léziók eltávolítására vagy elektrodesiccatiójára

10

5.

Cryotherapia (pl verruca)

20

6.

Excochleatio

20

7.

Bőrfertőzés inciziója, drainálása

2

8.

Bőrhiány fedése autolog félvastag-bőrtranszplantációt vagy bőrlebenyt alkalmazva

0

3

9.

Jóindulatú bőr, illetve bőr alatti elváltozás kimetszése és a defektus zárása

20

10.

Basalioma, vagy egyéb malignus bőrelváltozás kimetszése és a defektus zárása

10

20

11.

Nyirokcsomó eltávolítás - sentinel vagy blokk dissectio

0

5

12.

Benőtt köröm műtéti kezelése

0

5

13.

Ablatív lézer használata benignus bőrelváltozások eltávolítására

5

10

14.

Sebellátás

15.

Krónikus sebre a seb állapotának megfelelő sebfedő vagy kezelés megválasztása

5

16.

Sebtisztítás: debridement, kisebb (4-5 cm átmérőnél nem nagyobb) necrotikus szövet eltávolítás

5

17.

10% alatti égés ellátása

5

18.

vérzéscsillapítás tamponálással vagy kötéssel

5

19.

Esztétikai beavatkozások

20.

Ráncfeltöltés és volumenpótlás az arcon és a test egyéb régióiban hialuronsavval és más alloplasztikus anyaggal (tűvel és magas nyomású pisztollyal)

3

3

21.

Hyperhidrosis és ráncok botulinum toxin kezelése

3

3

22.

Scleroterápia

3

3

23.

Tűvel végzett mezoterápia és más tűs hatóanyagbevitel, mikrotűs radiófrekvencia, PRP

3

3

24.

Threadlifting (szálbehúzás)

2

3

25.

Mechanikus vagy laseres ablatív hám és irha eltávolítása (dermabrasio, laser peeling, frakcionált lézerkezelés)

2

2

26.

Kémiai peelingek (glikolsav 20%, TAC 15% vagy afeletti koncentrációban)

3

3

27.

Hegkezelés intrafokális injekcióval, lézer, IPL, nagy energiájú LED fényforrással, plazmával vagy más energiaalapú eszközzel (EBD)

5

10

28.

Nonablatív lézeres, IPL és nagyenergiájú LED kezelések

5

10

29.

Ér eredetű elváltozások non-ablatív lézeres, IPL és tűs RF kezelése

5

5

30.

Hisztopatológia

31.

Dokumentált bőrszövettani leírás

20

32.

Immunfluoreszcens hisztológia dokumentált értékelése

10

33.

Diagnosztikus eljárások

34.

Punch biopsia

10

35.

Shave biopsia

10

36.

Excisionális biopsia

10

37.

STI mintavétel férfitől

20

38.

STI mintavétel nőtől

20

39.

Gram-festett vaginalis és urethralis kenet mikroszkópos értékelése

30

40.

Dermatoszkópos vizsgálat

50 malignus 25 benignus

41.

Videodermatoszkópos vizsgálat

10

42.

Alsóvégtag vizsgálat kézi Dopplerrel

10

43.

Mikroszkópos gombavizsgálat

10

44.

Epikután bőrpróbák kivitelezése és értékelése

20

45.

Intrakután bőrpróbák kivitelezése és értékelése

5

46.

Prick teszt kivitelezése és értékelése

10

47.

Minimális eritéma dózis (MED) meghatározása és értékelése

10

48.

Speciális terápiák

49.

311 nm UVB teljes test fényterápia kivitelezése

5

50.

PUVA teljes test fényterápia kivitelezése

5

51.

Gyulladásos kórképek biológiai terápiájában való részvétel

0

20

52.

Daganat célzott- és immunterápiájában való részvétel

0

20


5.4.3. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A

B

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

2.

az 5.3.1.3. pontban foglalt kompetenciák

I.

3.

az 5.3.2.4. pontban foglalt kompetenciák

I.

4.

az 5.4.2.2. pontban foglalt kompetenciák

I.


5.4.4. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:
5.4.4.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: témakörönként 60 perc (Allergológia-Immunológia, Biológiai terápia, Bőrsebészet, Dermatoonkológia, Dermatoscopia, Esztétika, Farmakológia, Flebológia, Fotodermatológia, Gyermekbőrgyógyászat, Hisztopatológia, Mikológia, STI).
c) A vizsgafeladat kapcsán témakörönként minimálisan 2 db kompetenciát kell megmérni, egy-egy szubspecialitásból, amelyek az 5.3.1.3., 5.3.2.4., és az 5.4.2.2. pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.
5.4.4.2. Szóbeli vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
b) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A bőr- és nemigyógyászati betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának, valamint kozmetológiai problémák megoldási lehetőségeinek számonkérése.

6. CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT
SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

6.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

6.1.1. A szakképesítés megnevezése: Csecsemő- és gyermekgyógyászat
6.1.2. A szakképzés időtartama: 52 hó
6.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

6.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

6.2.1. Alapképzés 16 hó
6.2.1.1. 4 hó gyermeksürgősségi gyakorlat
6.2.1.2. 6 hó csecsemő- és gyermekgyógyászati gyakorlat (ebből kötelezően legalább 2-4 hét fül-orr-gége osztályon és 3 hó a progresszivitás I. vagy II. szintjén lévő csecsemő- és gyerekosztályon töltendő el)
6.2.1.3. 2 hó egészséges újszülött osztály
6.2.1.4. 1 hó képalkotó diagnosztika
6.2.1.5. 2 hó házi gyermekorvosi gyakorlat
6.2.1.6. EPALS tanfolyam elvégzése (3 nap)
6.2.1.7. 2 hét mentőgyakorlat
6.2.2. Szakgyakorlati képzés 36 hó
6.2.2.1. 3 hó egészséges és patológiás újszülött osztályos gyakorlat (PIC, NIC)
6.2.2.2. 3 hó gyermek-kardiológiai gyakorlat
6.2.2.3. 3 hó gyermek-pulmonológiai és allergológiai gyakorlat
6.2.2.4. 3 hó gyermek-neurológiai gyakorlat
6.2.2.5. 3 hó gyermek-nefrológiai gyakorlat
6.2.2.6. 3 hó gyermek haemato-onkológiai gyakorlat
6.2.2.7. 3 hó gyermek-gasztroenterológiai gyakorlat, ebből lehetőség szerint 1 hó gyermek-hepatológia
6.2.2.8. 3 hó gyermek-endokrinológiai és diabetológiai gyakorlat
6.2.2.9. 3 hó gyermek infektológiai és immunológiai gyakorlat
6.2.2.10. 2 hó gyermeksebészeti gyakorlat
6.2.2.11. 3 hó gyermekintenzív osztályos gyakorlat
6.2.2.12. 1 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai gyakorlat
6.2.2.13. 3 hó szabadon választott szakterület a csecsemő- és gyermekgyógyászatból a szakgyakorlat utolsó 3 hónapjában

6.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

6.3.1. Az 1. részvizsga leírása
6.3.1.1. A részvizsgára bocsátás feltételei: a 6.2.1.1–6.2.1.5. pont szerinti képzési elemek teljesítése
6.3.1.2. A 1. részvizsga megnevezése: Alapképzést lezáró részvizsga
6.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A

B

C

D

1.

Kompetencia megnevezése

Szintezés

A részvizsgáig minimálisan szükséges, elvégzett tevékenység, beavatkozás szám

Egyetemi klinikán kívül, akkreditált képzőhelyen is elvégezhető

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

Egészséges újszülött ellátása

X

5

X

3.

Apgar score

X

5

X

4.

Csecsemő és gyermek vizsgálata

X

150

X

5.

Speciális (gondozott, krónikus) betegek vizsgálata (onkológiai, hematológiai, krónikus máj, bélrendszeri beteg, neurológiai, pulmonológiai, nefrológiai, kardiológiai)

X

50

X

6.

Diagnosztikus terv készítése

X

50

X

7.

Terápiás terv készítése

X

20

X

8.

Lázlap önálló vezetése

X

50

X

9.

Vénabiztosítás, vérvétel

X

50

X

10.

Maszkos-ballonos lélegeztetés

X

2
(skill laborban: 5)

X

11.

Fültükri vizsgálat, fültükri kép megítélése

X

20

X

12.

Fájdalomcsillapítás beavatkozásokhoz

X

10

X

13.

Légútbiztosítás (pozícionálás, OP, NP használat, váladékleszívás)

X

5

X

14.

Lumbalpunctio, illetve ebben aktív részvétel (vagy skill laborban)

X

5
(skill laborban: 5)

X

15.

Zárójelentés összeállítása

X

25

X

16.

EKG önálló elkészítése és elemzése

X

50

X

17.

Vérgáz analízis

X

30

X

18.

Folyadékterápia megtervezése és kivitelezése

X

30

X

19.

Vérnyomás-testsúly-testmagasság mérés és BMI számítás (ebből legalább 15 csecsemő és itt fejkörfogat mérés is)

X

50

X

20.

Növekedés és fejlődés, percentilis görbék alkalmazása

X

50

X

21.

Otoscopos vizsgálat

X

10

X

22.

Defibrillátor használatának ismerete, legalább skill laborban gyakorlása

X

3

X


6.3.1.4. Az 1. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:
6.3.1.4.1. Tárgyi feltételei: általános újszülött és gyermekgyógyászati osztály feltételei
6.3.1.5. Az 1. részvizsga feladatai:
6.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat
a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.
c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános csecsemő- és gyermek ellátás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése).
d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása (EKG elemzés, vérgáz elemzés, vérvétel, branül behelyezés, otoscopos vizsgálat, folyadékterápia megtervezése, percentilis görbe használata, vérnyomás-testsúly-testmagasság mérés és BMI számítás). Gyógyszerek dózisának kiszámítása, intravénás gyógyszerek összeállítása, infúzióban adagolható gyógyszerelés kiszámítása, összeállítása.
e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni a 6.3.1.3. és a 6.5. pont szerinti 15 hónapos alapképzésre vonatkozó része a kompetencia listából.
6.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat
a) vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.
b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.
c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. Alapvetően a VI. éves szigorlati tételsor alapján általános csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek, köztük az egészséges újszülött ellátásának elvei és az újszülött-, csecsemő és gyermek újraélesztés alapjai.
6.3.2. Az 2. részvizsga leírása
6.3.2.1. A 2. részvizsga megnevezése: Szakképzési részvizsga
6.3.2.2. A részvizsgára bocsátás feltételei: összesen 36 hónap teljesítése a képzésből
6.3.2.3.89 A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):