• Tartalom

22/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás

22/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás

az iskolakerülő gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedés részletszabályairól

2023.01.01.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 34/A. §-ának végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a)1 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
b) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban: helyi szerv).

2. Az utasítás alkalmazásában:
a) gyermekkorú személy: tizennegyedik életévét be nem töltött személy;
b) igazolás: a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 34/A. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás;
c) intézkedés: az Rtv. 34/A. §-a szerinti intézkedés;
d) képviselő: szülő, törvényes képviselő, a gyermeket gondozó személy vagy a gyermeket gondozó intézmény vezetője;
e)2 ügyeleti szolgálat: a tevékenység-irányítási központ.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. Intézkedés csak a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási napokon kezdeményezhető.

4. A nevelési-oktatási intézménnyel (a továbbiakban: oktatási intézmény) kapcsolatot tartó személy(ek)nek tájékozódnia kell a helyi szerv illetékességi területén működő oktatási intézmény tanítási napjairól és tanítási rendjéről.

5. Intézkedés akkor kezdeményezhető, ha az észlelt körülményekből arra lehet következtetni, vagy információ van arról, hogy nagykorú kísérete nélkül a közterületen vagy nyilvános helyen tartózkodó gyermekkorú személy a tanítási napon a tanítási órától vagy az oktatási intézmény által szervezett kötelező foglalkozástól engedély nélkül maradt távol, vagy arról engedély nélkül távozott.

6. A gyermekkorú személy számára az intézkedés minden szakaszában lehetőséget kell biztosítani arra, hogy képviselőjével a kapcsolatot felvegye, illetve meg kell kísérelni a képviselő értesítését.

7. Amennyiben az intézkedésre kerül sor, a gyermekkorú személyt igazoltatni kell. Az Rtv. 29. §-ának (2) bekezdésében meghatározott hatósági igazolvány hiányában a személyazonosság egyéb módon való megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, a diákigazolványban foglalt adatok felhasználása indokolt.

8. Amennyiben az intézkedés során a rendőr megállapítja, hogy az Rtv. 37. §-a szerinti biztonsági intézkedés feltételei fennállnak, az Rtv. 37. §-ában foglalt intézkedés(eke)t akkor is végre kell hajtani, ha a gyermekkorú személy az igazolást átadta.

9. A tanulói jogviszony megállapítására elsősorban a diákigazolvány vagy az iskolai ellenőrző (értesítő) alkalmas, ezek hiányában a gyermekkorú személyt fel kell szólítani, hogy a tanulói jogviszonyával kapcsolatban nyilatkozzon.

10. Az oktatási intézményekkel történő kapcsolatfelvétel során a Közoktatási Információs Iroda honlapjáról elérhető „Hivatalos közoktatási intézménytörzs” adataira kell támaszkodni (http://www.kir.hu/intezmeny/kereses.asp).

11. A gyermekkorú személy tanulói jogviszonyának megállapítása diákigazolvány vagy az iskolai ellenőrző (értesítő) hiányában – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 44. § (6a) bekezdése alapján, telefon útján – az Oktatási Hivatalon keresztül történő ellenőrzés alapján történik.

12. A gyermekkorú személy által az oktatási intézményére vonatkozóan közölt adatok valódiságának ellenőrzését elsődlegesen a gyermekkorú személy által megadott oktatási intézménnyel történő kapcsolatfelvétel, egyébként a 10. pontban szereplő adatbázis igénybevételével kell végrehajtani. Az Oktatási Hivatal telefonon történő megkeresésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha ezen intézkedések nem vezetnek eredményre.

13. A 10. és 11. pontban részletezett feladatok kizárólag a rendőri szerv ügyeleti szolgálatán keresztül hajthatók végre.

14. A köznevelési információs rendszerből történő valamennyi adatkérést a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben, ellenőrzésre alkalmas módon dokumentálni kell.

15. Ha a rendőr az intézkedés során megállapítja, hogy a gyermekkorú személy nem rendelkezik igazolással, de személyazonossága és tanulói jogviszonya hitelt érdemlően megállapítható, az ügyeleti szolgálaton keresztül fel kell venni a kapcsolatot az oktatási intézmény vezetőjével.

16. Ha a gyermekkorú személy a tanítási napon a tanítási órától vagy az oktatási intézmény által szervezett kötelező foglalkozástól engedély nélkül maradt távol, vagy arról engedély nélkül távozott, a gyermekkorú személyt – az oktatási intézmény vezetőjével történő kapcsolatfelvételt követően – az oktatási intézménybe kell kísérni, és a gyermekkorú személyt a mellékletben szereplő „Elismervény” aláíratását követően (a továbbiakban: elismervény) az oktatási intézmény vezetőjének vagy képviselőjének át kell adni. Az elismervényt két eredeti példányban kell elkészíteni, amelynek egyik példányát az oktatási intézmény vezetőjének vagy képviselőjének át kell adni.

17. Ha az igazolással nem rendelkező gyermekkorú személy oktatási intézménybe történő kísérése az oktatási intézménnyel való egyeztetés alapján nem megoldható, a gyermekkorú személyt az Rtv. 33. § (2) bekezdésének d) pontja alapján elő kell állítani, és a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 29. §-ának (2) bekezdésében meghatározott intézkedések megtételéről haladéktalanul gondoskodni szükséges.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Az utasítás 2013. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 22/2012. (XII. 21.) ORFK utasításhoz


……………………………………… Rendőrkapitányság


ELISMERVÉNY

a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól
engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő kíséréséről
és a nevelőtestület tagjának történő átadásáról


Alulírott ………………………………………………………………………………… (név, rendfokozat, jelvényszám) fenti rendőrkapitányság részéről ………………………………………………………………………… (tanuló neve), ………………………………………………………………………………………… (lakcím) alatti lakos, a mai napon a(z) ………………………………………………………………………… (nevelési-oktatási intézmény megnevezése) vezetőjének, illetve képviselőjének sérülésmentesen átadtam.A gyermek törvényes képviselőjét a Rendőrség értesítette/nem értesítette* (nem kívánt rész törlendő).
Kelt, …………………………………………………….

rendőrség képviselője

nevelési-oktatási intézmény képviselője

P. H.

nevelési-oktatási intézmény bélyegzőjének helye
1

Az 1. pont a) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 61. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. pont e) alpontja az 59/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 90. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére