• Tartalom

2012. évi CCXXI. törvény

2012. évi CCXXI. törvény

a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról1

2013.01.02.

1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény módosítása

3. §4

3. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása

4–6. §5

7. § Az Emtv. 6. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezet”

8. § Az Emtv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat kormányrendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) látja el. Ennek keretében:
a) az állam által fenntartott és az e törvény szerint támogatást igénylő előadó-művészeti szervezetekről, valamint az ágazati érdekegyeztetésben részt vevő előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetekről, azok jogszabályban meghatározott adatairól hatósági nyilvántartást vezet,
b) ellenőrzi a nyilvántartott előadó-művészeti szervezetek e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítését, amely ellenőrzés kiterjed a hatósági ellenőrzésre és a támogatások rendeltetésszerű felhasználására is,
c) igazolja a támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultságot, valamint kiállítja az adókedvezményekre jogosító, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 38. pontja szerinti támogatási igazolást,
d) előadó-művészeti adatszolgáltatási tevékenységet végez,
e) ellátja a NEÉT és a bizottságok működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, gondoskodik a bizottsági feladatok ellátásához szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásáról,
f) ellátja az e törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.”

9–13. §6

14. § Az Emtv. 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

a) jelölje ki az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezetet,”

15. §7

16. § Az Emtv.

a) 5/A. § (5) bekezdésében az „az előadó-művészeti államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „a 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt szerv” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében, 23. § (5) bekezdésében az „Az előadó-művészeti államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „A kijelölt szerv” szöveg,

d) 9. § (1) bekezdésében és 23. § (2) bekezdésében az „az előadó-művészeti államigazgatási szervnek” szövegrész helyébe az „a kijelölt szervnek” szöveg,

e) 39. § (9) bekezdésében a „nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet” szövegrész helyébe a „munkáltatói jogkör gyakorlója” szöveg,

f) 40. § (1) bekezdésében a „továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel” szövegrész helyébe a „vagy jogász vagy közgazdász oklevéllel” szöveg,

g) 40. § (2) bekezdésében az „előadó-művészeti szervezetnél” szövegrész helyébe az „önállóan gazdálkodó előadó-művészeti szervezetnél” szöveg

lép.

17. §8

4. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

18–22. §9

23. § (1)10

(2)11

24. §12

5. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3–6. §, a 9–13. §, a 17–22. §, a 23. § (2) bekezdése és a 24. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 7–8. §, a 14. § és a 16. § 2013. január 2-án lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 27. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 18–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére