• Tartalom

226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet

226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet

egyes, a fegyverekre és lőszerekre vonatkozó, valamint katasztrófavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2012.08.24.

A Kormány a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § m) pont md) és mf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 38. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartó személy)

j) lőfegyverét, gáz- és riasztófegyverét nem használhatja
ja) – a vadász- és sportlőfegyver kivételével – az annak vizsgálatáról kiállított tanúsítványban megadott idő lejárta után a próbajel érvényesítéséig,
jb) a próbajel érvénytelenítése esetén;”

2. § (1) Az R1. 38. § (1) bekezdés g) pontjában az „az e rendeletben” szövegrész helyébe az „a 15. § (4) bekezdés b)–c) pontjában” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1.

b) 38. § (1b) bekezdésében a „társas” szövegrész.

2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv működési, fejlesztési pályázatot írhat ki az önkéntes mentőszervezetek részére az e célra rendelkezésre álló források esetén.”

(2) Az R2. 71. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A pályázati úton elnyert költségvetési pénzeszköz felhasználását a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve ellenőrzi.”

4. § Az R2. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elszámoláshoz az összesített költségkimutatást a mentőszervezet vezetőjének aláírásával az igénybevételt követő 15 napon belül a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére kell benyújtani.”

5. § Az R2. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

73. § A mentőszervezettel kötött megállapodásban foglalt feltételek teljesítését, valamint a központi költségvetésből biztosított pénzeszközök felhasználását a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve ellenőrzi.”

6. § Hatályát veszti az R2. 76. § (7) bekezdése.

3. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet

a) 1. és 2. alcíme, valamint

4. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. augusztus 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére