• Tartalom

227/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.09.01.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

az 1. § és az 1. melléklet tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1.) 2/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet2.) 6. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)

k) a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervei részére háttértámogató és ellátó tevékenységet végez, valamint a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján ellátja a határon átnyúló műveletekkel kapcsolatos feladatokat.”

3. § A Korm. rendelet2. 9. §-a a következő p)–s) ponttal egészül ki:

(A Készenléti Rendőrség az Országos Rendőr-főkapitányság főigazgatójának irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)

p) ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt bűncselekmények tekintetében a nyomozó hatósági feladatokat, ennek keretében feladataival összefüggésben titkos információgyűjtő tevékenységet végez,
q) ellátja a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény szerinti, a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményekhez kapcsolódó más vagyon felkutatásának és azonosításának elősegítése érdekében megvalósuló együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,
r) feladatkörében eljárva közreműködik az Európai Unió különleges intervenciós egységével való együttműködés keretében a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvényben, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényben meghatározott segítségnyújtás végrehajtásában,
s) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren közreműködik a nemzetközi és belföldi polgári repülés elleni jogellenes cselekmények védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában.”

4. § A Korm. rendelet2. 9. § nyitó szövegrészében az „az Országos Rendőr-főkapitányság főigazgatójának irányítása alatt” szövegrész helyébe az „az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt” szöveg lép.

5. § A Korm. rendelet2. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában a „Nemzeti Nyomozó Iroda” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség” szöveg lép.

a) 16. § a) pontjában az „[e rendelet 8. § (2) bekezdése]” szövegrész helyébe az „[e rendelet 9. § p) és q) pont]”,

b) 16. § c) pontjában az „[e rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja, 8. § (3) bekezdése]” szövegrész helyébe az „[e rendelet 9. § p) és r) pont]”

szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a Korm. rendelet2.

b) 8. §-a,

c) 10/B. §-ában az „ , a Nemzeti Nyomozó Iroda” szövegrész,

3. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. Az Európai Unió jogának való megfelelés

9. § E rendelet 6. §-a

a) a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai között, a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről szóló, 2007. december 6-i 2007/845/IB tanácsi határozat 1. cikkének és a 8. cikk (1) bekezdésének,

b) az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttműködés javításáról válsághelyzetekben szóló, 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat 2–4. cikkeinek

végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 227/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet1. Vezetői alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat és az azt követő rövidítések helyébe a következő táblázat és rövidítések lépnek:
„A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

 

A

B

C

D

E

F

1.

Szerv

Vezetői szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési követelmény

2.

állami iskolai végzettség

szakképesítés

3.

Központi

a Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

országos rendőrfőkapitány és az országos rendőrfőkapitány általános helyettese

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

4.

 

 

országos rendőrfőkapitány-
helyettes (főigazgató)

 

 

 

5.

 

főosztályvezetői
illetményre jogosult

kiemelt főtanácsadó

 

 

 

6.

 

szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési ORFK)

 

 

 

7.

 

 

hivatalvezető (ORFK)

 

 

 

8.

 

 

főosztályvezető

ezredes

egyetem vagy főiskola

 

9.

 

 

igazgató

 

 

10.

 

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

igazgatóhelyettes

alezredes

 

 

11.

 

osztályt vezető főosztályvezető-
helyettes

 

 

 

12.

 

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

 

 

 

13.

Területi

a Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

KR parancsnoka (országos rendőrfőkapitány-
helyettes)

tábornok

egyetem

 

14.

 

főosztályvezetői
illetményre jogosult

rendőrfőkapitány

 

 

 

15.

 

igazgató (RRI, Központi GEI)

 

 

 

16.

 

 

bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)

 

 

 

17.

 

 

rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK), gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)

 

 

 

18.

 

 

igazgató (KR NNI,
KR SZO)

 

 

 

19.

 

 

igazgató (KR, ORFK BEI, ORFK NEBEK, ORFK RSZKK,
ORFK DOK) rendőrfőkapitány-
helyettesek, igazgatóhelyettes (RRI, BSZKI,
Központi GEI)

ezredes

egyetem vagy főiskola

 

20.

 

főosztályvezető-
helyettesi
illetményre jogosult

főosztályvezető (KR, BRFK)

 

 

 

21.

 

hivatalvezető (BRFK, KR)

 

 

 

22.

 

 

humánigazgatási szolgálatvezető (KR), ellenőrzési szolgálatvezető (KR)

 

 

 

23.

 

 

igazgató

 

 

 

24.

 

 

parancsnok (ÁFSZ, LRP, TŰSZ)

 

 

 

25.

 

 

zászlóaljparancsnok (BRFK)

alezredes

 

 

26.

 

 

igazgatóhelyettes, gazdasági igazgatóhelyettes (KR)

 

 

 

27.

 

 

hivatalvezető

 

 

 

28.

 

 

szolgálatvezető

 

 

 

29.

 

osztályvezetői
illetményre jogosult

osztályvezető

 

 

 

30.

 

szolgálatparancsnok (KR pénzkísérő)

 

 

 

31.

 

 

parancsnokhelyettes (LRP)

 

 

 

32.

Helyi

főosztályvezetői illetményre
jogosult

kapitányságvezető (kiemelt)

ezredes

egyetem vagy főiskola

 

33.

 

kapitányságvezető

alezredes

 

 

34.

 

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

határrendészeti kirendeltségvezető (kiemelt)

ezredes

 

 

35.

 

 

kapitányságvezető-
helyettes (kiemelt)

alezredes

 

 

36.

 

 

határrendészeti kirendeltségvezető

 

 

 

37.

 

osztályvezetői
illetményre jogosult

osztályvezető

 

 

 

38.

 

hivatalvezető (kiemelt)

 

 

 

39.

 

 

őrsparancsnok
(osztály jogállású)

 

 

 

Rövidítések:

NKE:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

ORFK:

Országos Rendőr-főkapitányság

ORFK BEI:

Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Ellátó Igazgatóság

ORFK NEBEK:

Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

KR NNI:

Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

RRI:

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

BSZKI:

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

KR:

Készenléti Rendőrség

KR SZO:

Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság

BRFK:

Budapesti Rendőr-főkapitányság

ÁFSZ:

Állami Futárszolgálat

LRP:

Légirendészeti Parancsnokság

Központi GEI:

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

ORFK RSZKK:

ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja

ORFK DOK:

ORFK Dunakeszi Oktatási Központ

TŰSZ:

Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére