• Tartalom

236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet

236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-programmal, valamint a családtámogatási eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról1

2013.04.01.

A Kormány az 1. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), m) és r) pontjában, valamint az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény 8. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. § (1)7

(2)8

7. § (1)9

(2)10

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1)11

(2)12

(3) A Cstr. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A családtámogatási ellátás megállapítására benyújtott kérelem esetén a kérelmező természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, vagy másolatának csatolásával kell igazolni. A gyermekgondozási támogatások valamelyikével kapcsolatos kérelem esetén az adóazonosító jelet hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány bemutatásával, vagy másolatának csatolásával kell igazolni.”

(4)13

(5)14

(6) A Cstr. 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos elektronikus döntéshozatal során a kiadmányozásra jogosult aláírása és a hatóság bélyegzőlenyomata informatikai eszközzel rögzíthető.”

9. § (1)15

(2)16

10. § A Cstr. a következő 4/C. §-sal egészül ki:

4/C. § (1) Ha az Igazgatóság által folyósított családi pótlék, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás jogosultjának lakcíme változik, az Igazgatóság hivatalból gondoskodik az új illetékességnek megfelelő folyósításról.
(2) A családtámogatási kifizetőhely hatáskörének megszűnése esetén a kifizetőhely a családtámogatási eljárásban korábban nála keletkezett iratot öt napon belül megküldi a Központnak, amely azt annak kézhezvételétől számított további öt napon belül továbbítja a családtámogatási ellátás folyósítására hatáskörrel rendelkező szervhez.
(3) Ha olyan gyermekre tekintettel nyújtanak be kérelmet, aki után más személynek más hatóság már folyósított családi pótlékot, gyermekgondozási segélyt vagy gyermeknevelési támogatást, a kérelem alapján eljáró hatóság az eljárását az érintett ellátásra való korábbi jogosultság megszüntetéséről hozott döntés jogerőre emelkedéséig felfüggeszti.”

11. § (1)17

(2)18

(3)19

12. §20

13. §21

14. § (1)22

(2) A Cstr. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Magyar Államkincstár a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyekben azonosító adatok megadását nem igénylő elektronikus ügyfélszolgálati rendszert működtet.”

15. §23

16. §24

17. § A Cstr.

lép.

18. § (1)25

(2)26

(3) Hatályát veszti a Cstr.

h) 6. számú melléklet 1. pont 1.4 és 1.5 alpontja.

19. §27

3. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 4. §, a 6. § (1) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése, a 11. § (2) és (3) bekezdése, a 15. és a 16. §, valamint a 18. § (1) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, az 5. §, a 6. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 2012. október 1-jén lép hatályba.

(5) A 8. § (3) és (6) bekezdése, a 10. §, a 14. § (2) bekezdése, a 17. §, a 18. § (3) bekezdése, valamint a 2–7. melléklet 2013. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez28

2. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A gyermekgondozási segély iránti kérelem adattartalma
1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
1.1 a jogosultság jogcíme;
1.2 a kérelmező
1.2.1 neve
1.2.2 születéskori neve
1.2.3 születési helye, ideje
1.2.4 anyja neve
1.2.5 lakcíme
1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.2.7 adóazonosító jele
1.2.8 állampolgársága;
1.3 a kérelmező házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának
1.3.1 neve
1.3.2 Társadalombiztosítási Azonosító Jele;
1.4 a kérelmező, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által valamelyik EGT-államban folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;
1.5 a gyermekgondozási segély megállapításának kérelmezett kezdő időpontja;
1.6 a gyermekgondozási segély folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
1.7 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
2.1 azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező a gyermekgondozási segély megállapítását kéri
2.1.1 a neve
2.1.2 a születési helye
2.1.3 az anyja neve
2.1.4 a Társadalombiztosítási Azonosító Jele
2.1.5 a háztartásba kerülésének időpontja
2.1.6 a családi jogállása;
2.2 nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról.
3. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
3.1 a kérelmező magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adat;
3.2 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező részesül-e táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy egyéb rendszeres pénzellátásban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására;
3.3 nyilatkozat arról, hogy a közös háztartásban élő másik szülő vagy más személy részesül-e terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására; amennyiben igen, az ellátásban részesülő (kérelmező) neve, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, a gyermek neve;
3.4 nyilatkozat arról, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő kérelmező a nyugdíjfolyósító szervhez benyújtott nyilatkozatban vállalta-e a gyermekgondozási segély összege után nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetését;
3.5 a kérelmező nyilatkozata a kereső tevékenységének a gyermekgondozási segély folyósítási ideje alatti korlátozásának tudomásul vételéről;
3.6 nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban vagy a gyámhatóság nyilvántartásában szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;
3.7 nyilatkozat a gyermekgondozási segély folyósítását érintő változások – azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül történő – bejelentésére előírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételéről, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
3.8 a kérelmező nyilatkozata arról, hogy kéri-e a helyi utazási kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítását;
3.9 a kérelmező vagy a törvényes képviselő aláíróhelye.”

3. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A gyermekgondozási segély nagyszülő részére történő megállapítása iránti kérelem adattartalma
1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
1.1 a jogosultság jogcíme;
1.2 a kérelmező
1.2.1 neve
1.2.2 születéskori neve
1.2.3 születési helye, ideje
1.2.4 anyja neve
1.2.5 lakcíme
1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.2.7 adóazonosító jele
1.2.8 állampolgársága;
1.3 a kérelmező házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának
1.3.1 neve
1.3.2 Társadalombiztosítási Azonosító Jele;
1.4 a kérelmező, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által valamelyik EGT-államban folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;
1.5 a gyermekgondozási segély megállapításának kérelmezett kezdő időpontja;
1.6 a gyermekgondozási segély folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
1.7 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
2.1 azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező a gyermekgondozási segély megállapítását kéri
2.1.1 a neve
2.1.2 a születési helye
2.1.3 az anyja neve
2.1.4 a Társadalombiztosítási Azonosító Jele;
2.2 nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról;
2.3 nyilatkozat arról, hogy a gyermek a szülő háztartásában él-e.
3. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
3.1 a kérelmező magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adat;
3.2 arra vonatkozó adat, hogy a kérelmező részesül-e nyugellátásban vagy egyéb, a gyermekgondozási segély mellet folyósítható rendszeres pénzellátásban, és amennyiben igen, annak megnevezése;
3.3 a gyermek(ek) szüleinek
3.3.1 neve
3.3.2 születéskori neve
3.3.3 anyja neve
3.3.4 lakcíme
3.3.5 állampolgársága
3.3.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele
3.3.7 valamelyik EGT-államban folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységére vonatkozó adat;
3.4 arra vonatkozó adat, hogy – olyan gyermekre tekintettel, aki után a nagyszülő nem igényel gyermekgondozási segélyt – valamelyik szülő vagy más személy részesül-e terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy benyújtott-e kérelmet ilyen ellátás megállapítására; amennyiben igen, az ellátás típusa, ellátásban részesülő (kérelmező) neve, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, a gyermek neve;
3.5 a szülők nyilatkozata arról, hogy a gyermekgondozási segélyről a nagyszülő javára lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozási segély nagyszülő részére történő folyósításával, továbbá a nyilatkozatot tevő szülők aláíróhelye;
3.6 a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülőként a nyugdíjfolyósító szervhez benyújtott nyilatkozatában vállalja-e a gyermekgondozási segély összege után nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetését;
3.7 a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a gyermekgondozási segéllyel együtt nem folyósítható rendszeres pénzellátásban nem részesül;
3.8 a kérelmező nyilatkozata a kereső tevékenységének a gyermekgondozási segély folyósításának ideje alatti kizárásának, illetve korlátozásának tudomásul vételéről;
3.9 a kérelmező nyilatkozata a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezésére irányuló korlátozás tudomásul vételéről;
3.10 nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban, vagy a gyámhatóság nyilvántartásában szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;
3.11 nyilatkozat a gyermekgondozási segély folyósítását érintő változások – azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül történő – bejelentésére előírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételéről, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
3.12 a kérelmező aláíróhelye.”

4. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A gyermeknevelési támogatás iránti kérelem adattartalma
1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
1.1 a jogosultság jogcíme;
1.2 a kérelmező
1.2.1 neve
1.2.2 születéskori neve
1.2.3 születési helye, ideje
1.2.4 anyja neve
1.2.5 lakcíme
1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.2.7 adóazonosító jele
1.2.8 állampolgársága;
1.3 a kérelmező házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának
1.3.1 neve
1.3.2 Társadalombiztosítási Azonosító Jele;
1.4 a kérelmező, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által valamelyik EGT-államban folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;
1.5 a gyermeknevelési támogatás megállapításának kérelmezett kezdő időpontja;
1.6 a gyermeknevelési támogatás folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
1.7 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
2.1 azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező a gyermeknevelési támogatás megállapítását kéri
2.1.1 a neve
2.1.2 a születési helye
2.1.3 az anyja neve
2.1.4 a Társadalombiztosítási Azonosító Jele
2.1.5 a háztartásba kerülésének időpontja
2.1.6 a családi jogállása;
3. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
3.1 a magánnyugdíj-pénztári tagságra vonatkozó adat;
3.2 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező részesül-e táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy egyéb rendszeres pénzellátásban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására;
3.3 nyilatkozat arról, hogy a közös háztartásban élő másik szülő vagy más személy részesül-e terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására; amennyiben igen, az ellátásban részesülő (kérelmező) neve, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, a gyermek neve;
3.4 nyilatkozat a kereső tevékenységnek a gyermeknevelési támogatás folyósításának ideje alatti korlátozásának tudomásul vételéről;
3.5 nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban, vagy a gyámhatóság nyilvántartásában szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;
3.6 nyilatkozat a gyermeknevelési támogatás folyósítását érintő változások – azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül történő – bejelentésére előírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételéről, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
3.7 a kérelmező nyilatkozata arról, hogy kéri-e a helyi utazási kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítását;
3.8 a kérelmező vagy a törvényes képviselő aláíróhelye.”

5. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

Az anyasági támogatás iránti kérelem adattartalma
1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
1.1 a jogosultság jogcíme;
1.2 a kérelmező
1.2.1 neve
1.2.2 születéskori neve
1.2.3 születési helye, ideje
1.2.4 anyja neve
1.2.5 lakcíme
1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.2.7 állampolgársága;
1.3 az anyasági támogatás folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
1.4 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
2.1 azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező az anyasági támogatás megállapítását kéri
2.1.1 a neve
2.1.2 a születési helye
2.1.3 a születési ideje
2.1.4 az anyja neve
2.1.5 a Társadalombiztosítási Azonosító Jele
2.1.6 a háztartásba kerülésének időpontja.
3. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
3.1 nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban vagy a gyámhatóság nyilvántartásában szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;
3.2 a kérelmező aláíróhelye.”

6. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek hatálya alá tartozó személyek családtámogatási ellátásra való jogosultságának megállapításához szükséges formanyomtatvány adattartalma
1. A kérelmezővel kapcsolatos adatok:
1.1 utolsó külföldi lakcím;
1.2 az EGT-állam területén fennálló társadalombiztosításra kötelezett jogviszony(ai)ra vonatkozó adatok, azaz
1.2.1 a jogviszony megnevezése
1.2.2 a munkáltató címe/székhelye
1.2.3 a jogviszony kezdete és vége;
1.3 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező kiküldetésben foglalkoztatott-e; amennyiben igen, a kiküldő munkáltató megnevezése, címe.
2. A kérelmező házastársával, bejegyzett élettárásával, élettársával kapcsolatos adatok
2.1 életvitelszerű tartózkodási hely;
2.2 a tartózkodási jogot igazoló okmány kiadásának időpontja;
2.3 az EGT-állam területén fennálló társadalombiztosításra kötelezett jogviszony(ai)ra vonatkozó adatok, azaz
2.3.1 a jogviszony megnevezése
2.3.2 a munkáltató címe/székhelye
2.3.3 a jogviszony kezdete és vége;
2.4 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa kiküldetésben foglalkoztatott-e, amennyiben igen, a kiküldő munkáltató megnevezése, címe.
3. A kérelmezővel, a házastársával (bejegyzett élettársával, élettársával), valamint a gyermek(ek)kel kapcsolatos további adatok
3.1 azon tagállam(ok) megnevezése, ahol a kérelmező, illetve a házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs társadalombiztosítási járulékot fizet;
3.2 azon tagállam(ok) megnevezése, ahol a kérelmező, illetve a házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs nyugellátásban részesül;
3.3 azon tagállam(ok) megnevezése, ahol a kérelmező, illetve a házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs családi ellátásban részesül, amennyiben van ilyen, a folyósító szerv megnevezése, az ügy száma, a folyósítás kezdő időpontja;
3.4 a kérelmező, valamint a házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs aláíróhelye;
3.5 az ellátásra jogosító gyermek(ek)
3.5.1 neve
3.5.2 életvitelszerű tartózkodási helye.”

7. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolás adattartalma
1. A tanuló
1.1 neve
1.2 születési helye
1.3 születési ideje
1.4 anyja neve
1.5 lakcíme;
2. Az iskola
2.1 neve
2.2 címe
2.3 OM azonosítója;
3. A képzés időtartama;
4. A tanulói jogviszony megszűnésének várható időpontja;
5. Érettségi vizsga, szakmunkásvizsga időpontja;
6. A tanulói jogviszony szünetelése esetén a szünetelés időtartama;
7. A tanulói jogviszony megszűnése esetén annak időpontja;
8. Az iskola igazgatójának aláíróhelye;
9. A családi pótlék iránti kérelmet benyújtó, illetve arra jogosult
9.1 neve
9.2 lakcíme
9.3 Társadalombiztosítási Azonosító Jele;
10. A gyermek (tanuló) Társadalombiztosítási Azonosító Jele;
11. A kérelmező aláíróhelye”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. április 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatáylát vesztette.

11

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 8. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 11. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 18. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 18. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére