• Tartalom

24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

a civil szervezetek információs rendszeréről

2018.01.01.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el.

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendelet alkalmazási köre kiterjed minden Civil Információs Portálon közzéteendő adatra.

(2) A közzéteendő adatokat az 1. melléklet tartalmazza.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. adat: jogszabály rendelkezése alapján a Civil Információs Portálon közzéteendő vagy e rendelet alapján elérhetővé tett tény, adat, nyilatkozat vagy egyéb dokumentum;

2.1 adatfelelős: az a szerv, amelynek kezelésében vagy ismeretében lévő adatot az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezése alapján a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni;

3. alapkezelő: a Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: Alap) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott kezelő szerve;

4. Civil Információs Portál: a miniszter által működtetett, a Civil tv. 14. § (1) bekezdésében meghatározott internetes felület;

5. civil szervezetek információs rendszere: a Civil Információs Portál, a Civil tv. 51. §-a szerinti civil információs centrumok és az 53. § (3) bekezdése szerinti szakmai monitoring rendszer összessége;

6. döntéshozó: a Civil tv. 53. § (5) bekezdésében megjelölt fejezetet irányító szerv, az alappal rendelkezésre jogosult miniszter, továbbá a költségvetési előirányzat kezelője;

7. döntési lista: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 74. § alapján meghatározott rangsor, amelyet a miniszter a pályázatok elbírálásával egyidejűleg készít;

8.2 közzétételre kötelezett: az a civil- vagy közhasznú szervezet, továbbá testület, költségvetési szerv, amelyre nézve jogszabály a Civil Információs Portálon történő közzétételi kötelezettséget ír elő;

9. közzétételért felelős: a miniszter vezetése alá tartozó társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős szervezeti egység;

10.3 szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény4 szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás,

11. testületi tag: az Alap tanácsának (a továbbiakban: Tanács) vagy kollégiumának tagja.

3. A Civil Információs Portál

3. § (1) A Civil Információs Portálon közzétételre kerül, kérelemre lekérdezhető illetve hozzáférhető:

a) a közérdekű önkéntes tevékenység nyilvántartásáért felelős szervezet a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt.) 11. §-ában meghatározott,

b)5 a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szf.) 6/A. § (3) bekezdése és a 6/C. § (6) bekezdése szerinti,

c)6 a megszűnt civil szervezet vagyona felhasználásának módjával kapcsolatban a Civil tv. 10/A. § (1) bekezdése szerinti,

d) a civil információs centrumok tevékenységére vonatkozóan az általuk a Civil tv. 52. § (1) bekezdés f) pontja szerint szolgáltatott,

e) az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott támogatási programokra és támogatásokra vonatkozóan a pályázati kiírások, támogatási döntések és támogatások alapvető, a Civil tv. 53. § (6) bekezdése szerinti,

f)7 a jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezet vezető tisztségviselőjének, a Civil tv. 53/B. § (3) bekezdése szerinti,

g) az Alap működésével kapcsolatos, a Civil tv. 67. § (2) bekezdése, a 69. § (4) és (5) bekezdése, a 71. § (4) bekezdése szerinti,

h) a Civil tv. 30. § (3) bekezdése szerinti beszámolóban és annak mellékleteiben foglalt,

i)8 a civil szervezetre vonatkozó, országos névjegyzékben szereplő,

j) a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és az igazolás módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 13. § (1) bekezdése szerint nyilvánosságra hozott,

k) a civil szervezet döntése alapján közzétett további – így különösen létesítő okirat –

l)9 a civil szervezetekről – az adószám, a név, a székhely, az alkalmazottak száma és a telephely(ek) vonatkozásában – az adóhatóság által az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszerű igénybevételéhez a honlapján közzétett,

m)10 a civil szervezetekről a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti statisztikai regiszterben tárolt nyilvános

adat.

(2) A Civil Információs Portálon megjelenített adatokhoz való akadálymentes hozzáférést a vakok és gyengénlátók számára is biztosítani kell.

(3) A Civil Információs Portál az (1) bekezdés b)–j) pontja szerint közzétett adatokat öt évig tárolja.

(4) A vezető tisztségviselő vagyonnyilatkozatának kezelésére, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó részletes szabályokat a miniszter által kiadott szabályzat határozza meg.

4. Az adatok közzététele

4. § (1)11 A közzétételre kötelezett a közzéteendő adatot a Civil Információs Portál e célra kialakított felületén keresztül elektronikusan továbbítja a közzétételért felelőshöz. Az Alappal kapcsolatosan a jogszabályban meghatározott közzéteendő adatokat a közzétételért felelős jóváhagyása után a közzétételre kötelezett teszi közzé.

(2) A szöveges adatot olyan formátumban kell a közzétételért felelős részére továbbítani, amely biztosítja a szövegben való kereshetőséget. Amennyiben a közzéteendő dokumentum érvényességének feltétele valamely személy vagy szerv aláírása, az aláírt dokumentum képileg egyező elektronikus másolatát is mellékelni kell.

(3) A Civil Információs Portált a közzétételért felelős szerkeszti. A közzétételt elutasítja, ha a közzététel jogszabályba ütközik. A közzétételért felelős a közzététel megtagadásáról és a megtagadás okáról az adat beérkezését követő három munkanapon belül tájékoztatja az adatfelelőst.

(4)12 A közzétételért felelős a Civil Információs Portálhoz a közzétételre kötelezett részére hozzáférést biztosít.

5. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közzétételért felelős a számítástechnikai rendszerben történő rögzítéstől számított öt napon belül a Civil Információs Portálon közzéteszi az adatot.

6. § (1) Bármely, civil szervezetek számára is részvételi lehetőséget biztosító pályázat kiírója, a pályázattal kapcsolatos hirdetmények közzététele, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos adatok lekérdezése céljából kérheti a közzétételért felelőstől az 5. § szerinti felülethez hozzáférés biztosítását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat kiírója, valamint az alapkezelő a számítástechnikai rendszeren keresztül elektronikus igazolást kap a lekérdezés pillanatában fennálló adatokról.

7. § Az adatfelelős tudomására jutását követően haladéktalanul kezdeményezi a valóságnak nem megfelelő adatok helyesbítését. A helyesbítés megtörténtéig az adatok nem tehetők közzé.

8. § A közzétételért felelős az adatok közzétételre történő megküldéséről, továbbá az adat közzétételéről, módosításáról, törléséről, és archiválásáról elektronikus nyilvántartást vezet.

5. Állami szervek adatszolgáltatása

9. § (1)13 Az Országos Bírósági Hivatal biztosítja annak lehetőségét, hogy az általa vezetett, országos névjegyzék adatai közötti keresést a Civil Információs Portálon keresztül is lehessen kezdeményezni, továbbá a keresési eredmény adatait megjeleníteni.

(2) A Civil Információs Portál segítségével az országos névjegyzékből a civil szervezet neve, székhelye, nyilvántartási száma vagy adószáma alapján lehet keresést végezni, továbbá az alábbi szempontok szerint lehet csoportosítva adatokat gyűjteni:

a) a szervezet típusa,

b) a szervezet székhelye szerinti település,

c) a szervezet célja szerinti besorolás,

d) közhasznú jogállás.

(3) A (2) bekezdés szerinti csoportosított lekérdezés, a lekérdezés eredményeként a csoportosított adat mellett tartalmazza az egyes csoportokba tartozó civil szervezetek nevét, székhelyét, adószámát és a számviteli beszámoló adatait is.

10. § (1) A kincstár a kincstári monitoring rendszerbe érkezett, Civil tv. 53. § (4) bekezdése szerinti leválogatott adatokat a szervezetek közötti együttműködési megállapodás szerint, az e célra kialakított számítástechnikai rendszeren keresztül megküldi a miniszternek.

(2) A miniszter a Civil tv. 53. § (5) bekezdése szerinti döntéséről elektronikus úton visszajelez az adatfelelősnek és a kincstárnak. A kincstár a visszajelzést követően a Civil tv. 53. § (5) bekezdésében meghatározott határidő elteltéig a döntésnek megfelelően dolgozza fel az adatokat.

11. § A Köt.12. § (3) bekezdésében meghatározott közzététel helye a Civil Információs Portál.

12. § A miniszter a Civil Információs Portálon belül önálló honlapot működtet, melyen keresztül az alapkezelő teljesíti a Civil tv. 69. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit.

6. Az Alap testületi tagjainak adatszolgáltatása

13. § (1) A kollégium elnöke a Tanácsnak történő megküldéssel egyidejűleg megküldi a közzétételért felelős részére a Civil tv. 70. § (1) bekezdése szerinti beszámolóját.

(2) A Tanács elnöke az elfogadást követő 15 napon belül megküldi a közzétételért felelős részére a Civil tv. 70. § (2) bekezdése szerinti beszámolóját.

14. § A Tanács elnöke az alapkezelőn keresztül teljesíti a Civil tv. 67. § (2) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségét.

7. A civil szervezetek adatszolgáltatása

15. § (1) A civil információs centrumok a Civil tv. 52. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségüknek elektronikus úton tesznek eleget.

(2)14 A Civil tv. 53/A. § (1) bekezdésében meghatározott jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezet vezető tisztségviselője az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát zárt borítékban küldi meg a Civil Információs Portál szerkesztősége részére, amely a letétbe helyezés idejét és tényét közzéteszi a Civil Információs Portálon.

8.15

16–17. §

9. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)16 A 3–15. §, valamint az 1. melléklet 2013. július 1. napján lép hatályba.

19. § (1)17 A Civil Információs Portált 2013. január 1. napjáig kell üzembe helyezni.

(2) Az adatfelelős a Civil Információs Portál üzembe helyezését követő 30 napon belül köteles az első adatokat közölni, ezt követően az adatszolgáltatást az adatátadási módtól függően folyamatosan, illetve rendszeresen biztosítani.

20. §18

1. melléklet a 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelethez19

Az adatfelelősök a közzétételt elrendelő jogszabályi hely megnevezésével

 

A

B

C

D

 

adat

jogszabályhely

határidő

adatfelelős

1.

Szf. 6/A. § (3) bekezdése szerinti adatok, a jogszabályi feltételeknek megfelelő azon kedvezményezettekről, akik számára az átutalás megtörtént

Az Szf. 6/A. § (4) bekezdése

Rendelkező nyilatkozat évének utolsó napját követően.

állami adóhatóság

2.

Az Szf. 6/C. § (1) bekezdése szerinti, az átutalt összeg kedvezményezett általi felhasználásáról szóló közlemények

Az Szf. 6/C. § (6) bekezdése

Felhasználást
követő év
június 30. napja.

állami adóhatóság

3.

Az Szf. 6/C. § (3) bekezdése szerinti kizáró határozatok

Az Szf. 6/C. § (6) bekezdése

Felhasználást követő év június 30. napja.

állami adóhatóság

4.

Közérdekű önkéntes tevékenység hatósági nyilvántartás adatai

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 12. § (3) bekezdése

Folyamatosan

a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

5.

A civil szervezetek országos névjegyzékben szereplő adatai

Civil tv. 14. § (3) bekezdés a) pontja

Folyamatosan

Országos Bírósági Hivatal

6.

A letétbe helyezett beszámoló és közhasznúsági melléklet

Civil tv. 14. § (3) bekezdés a) pontja; 30. § (3) bekezdése

Folyamatosan

Országos Bírósági Hivatal

7.

A civil információs centrumok által közölt információk

Civil tv. 52. § (1) bekezdés a)–e) pontja

Folyamatosan

civil információs centrumok

8.

A kincstári monitoring rendszer részére megküldött támogatási adatok

Civil tv. 53. § (6) bekezdése

Folyamatosan

kincstár

9.

A jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezet vezető tisztségviselőjének vagyonnyilatkozatának letétbe helyezése tényét és idejét

Civil tv. 53/B. § (3) bekezdése

A vagyonnyilatkozat átvételét követő 15 napon belül

Vezető tisztségviselő

10.

A tanácsi és kollégiumi tagok érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetek neve, az ezzel kapcsolatos változás

Civil tv. 67. § (1) bekezdése; 67.§ (2) bekezdése; 69. § (5) bekezdés c) pontja

Folyamatosan

Testületi tagok, Tanács elnöke Alapkezelő

11.

NEA pályázati felhívás, a részletes pályázati kiírás és a hozzá kapcsolódó döntések

Civil tv. 69.§ (4) bekezdése, (5) bekezdés d) pontja

Folyamatosan

Alapkezelő

12.

Tanács és a kollégiumok döntése a döntés meghozatalától számított harminc napon belül

Civil tv. 69. § (5) bekezdés a) pontja

A döntés meghozatalától számított 30 napon belül

Alapkezelő

13.

Tanács és a kollégiumok tagjainak neve

Civil tv. 69. § (5) bekezdés b) pontja

Folyamatosan

Alapkezelő

14.

A pályázati azonosító, a támogatás célja, a pályázó neve, címe, adószáma, képviselőjének neve, a pályázatot kiíró kollégium megnevezése, a pályázati felhívás címe, az igényelt és elnyert összeg, továbbá ha a pályázó valamely tanácsi, illetve kollégiumi tagnak a 67. § (1) bekezdése szerinti érdekeltségi körébe tartozik, a pályázati adatok között közzétételre kerül e tanácsi, illetve kollégiumi tag neve

Civil tv. 69. § (5) bekezdés e) pontja

Folyamatosan

Alapkezelő

15.

A Tanács és a kollégiumok nyilvános üléseinek helye, időpontja, napirendje

Civil tv. 69. § (5) bekezdés g) pontja

Folyamatosan

Alapkezelő

16.

A kollégium és az Alapkezelő beszámolója

Civil tv. 70. § (1) bekezdése

A Tanács általi elfogadást követő 15 napon belül

Alapkezelő

17.

A Tanács beszámolója az Országgyűlés bizottságának

Civil tv. 70. § (2) bekezdése

Április 30.

Tanács

18.

A NEA elektori gyűlésének helye, időpontja és a mandátumvizsgálat módja, az ügyrend

Civil tv. 71. § (4) bekezdése

Folyamatosan

a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

19.

az adózót terhelő adókötelezettség teljesítéséhez, költségvetési támogatás jogszerű igénybevételéhez közzétett adat

Civil tv. 14. §
(3) bekezdés b) pont

Folyamatosan

állami adóhatóság

20.

statisztikai regiszterben tárolt nyilvános adat

Civil tv. 14. §
(3) bekezdés c) pont

Folyamatosan

Központi Statisztikai Hivatal

1

A 2. § 2. pontja az 56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § 8. pontja a 74/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § 10. pontja a 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 31/2014. (IV. 14.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 31/2014. (IV. 14.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a 31/2014. (IV. 14.) EMMI rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés i) pontja az 56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdés l) pontját a 31/2014. (IV. 14.) EMMI rnedelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 3. § (1) bekezdés m) pontját a 31/2014. (IV. 14.) EMMI rnedelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 4. § (1) bekezdése a 74/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (4) bekezdését a 74/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 11. § (3) bekezdése iktatta be.

13

A 9. § (1) bekezdése az 56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

14

A 15. § (2) bekezdése a 31/2014. (IV. 14.) EMMI rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 8. alcímet (16–17. §) a 23/2017. (X. 3.) EMMI rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 18. § (2) bekezdése az 56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 25. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 19. § (1) bekezdése a 6/2012. (VI. 28.) EMMI rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére