• Tartalom

2012. évi XXV. törvény

2012. évi XXV. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról1

2012.04.07.

1. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 45. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hatóság elnökének megbízatása megszűnik)

d) a kinevezéséhez szükséges feltételek hiányának vagy a vagyonnyilatkozat-tételi előírások megsértésének megállapításával;”

(2) Az Infotv. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az Infotv. 45. §-a a következő (6a)–(6d) bekezdésekkel egészül ki:

„(6) A Hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a miniszterelnök indítványára a köztársasági elnök állapítja meg. A köztársasági elnök – a miniszterelnök indítványára – megállapítja a vagyonnyilatkozat-tételi szabályok megsértését, ha a Hatóság elnöke vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.
(6a) A miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványát a köztársasági elnök és a Hatóság elnöke részére egyidejűleg megküldi.
(6b) A Hatóság elnöke az indítvány megalapozatlanságának megállapítása iránt az indítvány kézhezvételét követő harminc napon belül bírósághoz fordulhat, mely határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A pert a miniszterelnök ellen kell megindítani. A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perekre vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügyben a Fővárosi Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességgel, soron kívül jár el, és a keresetet, valamint az ügy érdemében hozott jogerős döntését a bíróság a köztársasági elnökkel is közli.
(6c) Ha a Hatóság elnökének a (6b) bekezdés alapján benyújtott keresete alapján a bíróság jogerős ítéletében azt állapítja meg, hogy a miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványa megalapozatlan, a köztársasági elnök a Hatóság elnöke megbízatásának megszűnését nem állapítja meg.
(6d) A köztársasági elnök a miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványáról
a) ha a Hatóság elnöke a (6b) bekezdés szerinti határidőben nem fordul bírósághoz, a határidő lejártát követő tizenöt napon belül,
b) ha a Hatóság elnöke a (6b) bekezdés szerinti határidőben bírósághoz fordul, az ügy érdemében hozott jogerős döntés kézhezvételét követő tizenöt napon belül
dönt.”

2. § Az Infotv. a következő 45/A. §-sal egészül ki:

45/A. § A Hatóság elnöke részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés bizottságainak ülésén.”

3. § Az Infotv. 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elnökhelyettesnek meg kell felelnie a Hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges, a 40. § (1) és (2) bekezdésében előírt feltételeknek, azzal, hogy az adatvédelmet vagy az információszabadságot érintő eljárások ellenőrzésében öt év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.”

4. § (1) Az Infotv. 40. § (1) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg lép.

(2) Az Infotv. 45. § (7) bekezdésében az „a), b) és f) pontja” szövegrész helyébe az „a) és b) pontja” szöveg, 45. § (8) bekezdésében a „(3)–(6) bekezdéssel” szövegrész helyébe a „(3) és a (6) bekezdéssel” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Infotv. 45. § (3) bekezdésében az „ , az indítvány kézhezvételétől számított harminc napon belül” szövegrész.

6. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

7. § Az 1–6. § az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. § Ez a törvény a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. április 6. A törvény a 7. §-a alapján hatályát vesztette 2012. április 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére