• Tartalom

25/2012. (III. 20.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.02.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában – a 14. § tekintetében a 81. § (5) bekezdésében – kapott felhatalmazás alapján, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. befejezett ápolás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 71. § (1) bekezdés a) pontja és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Evt. Vhr.) 44. § (1) bekezdése szerint elvégzett munka;

2. erdő: az Evt. 6. § (1) bekezdése szerint meghatározott terület;

3.2 erdőgazdálkodó: az a természetes vagy jogi személy, akit az Evt. 17. § (1) bekezdése szerint az erdészeti hatóságként eljáró területileg illetékes kormányhivatal erdészeti igazgatósága (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság) nyilvántartásba vett;

4. erdősítés: az Evt. 5. § 10. pontjában meghatározott művelet;

5. erdőterv: az Evt. 40. § (1) bekezdése és a 113. § (4) bekezdése szerinti terv;

6. mérési jegyzőkönyv: a területhatár állandósítással ellátott határpontok vázrajza, az Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább ötven centiméter pontossággal meghatározott határpontok koordinátáinak feltüntetésével, valamint a koordináták pontosságát alátámasztó a készítő és a kérelmező által aláírt dokumentum, amely tartalmazza a mért pontok által meghatározott sokszög területét hektárban legalább két tizedes jegy pontossággal, a mérési műszer típusát és pontosságát, a körüljárási irányt;

7. területhatár állandósítás: olyan tevékenység, amely során a faállománnyal borított terület esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület töréspontjain határjeleket (határkarókat) kell elhelyezni;

8. tisztítás: az Evt. 71. § (1) bekezdés a) pontja és az Evt. Vhr. 44. § (2) bekezdése szerint elvégzett munka;

9. törzsnyesés: az ágtiszta törzsek nevelése érdekében a törzsön található ágaknak – az e rendeletben meghatározott magasságig – a törzs palástjában történő eltávolítása;

10.3 támogatási időszak: a kifizetési határozat jogerőre emelkedését követő 12 hónap;

11.4 tevékenység megvalósítása: az adott erdőrészletre benyújtott kifizetést alátámasztó bizonylatokban, számlákban, szerződésekben a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozóan feltüntetett teljesítési dátumok közül erdőrészletenként a legutolsó;

12.5 2012. évi bázisév: az Országos Erdőállomány Adattár 2012. december 31. napján nyilvántartott adatai alapján meghatározott időszak.

2. A támogatás jellege

2. § E rendeletben meghatározott feltételek szerint, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 27. cikkére figyelemmel, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az erdők gazdasági értékét növelő

a) befejezett ápolás,

b) tisztítás, valamint

c) törzsnyesés

céljára.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult az az erdőgazdálkodó, aki legalább 20 hektár olyan erdőrészlet területén gazdálkodik, amely magán- vagy önkormányzati tulajdonban van.

(2) A támogatási jogosultság megállapítása során az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) szereplő adatoknak a támogatási kérelem benyújtási időszakának első napja szerinti aktuális állapotát kell figyelembe venni.

(3)6 A legkisebb támogatható terület a 2. § szerinti tevékenységenként legalább 1 hektár.

(3a)7 A (3) bekezdés szerinti területnagyságot a támogatási kérelemben az adott tevékenységgel érintett erdőrészletek és az (5) bekezdésnek megfelelő részterületek összterülete alapján kell megállapítani. A területszámításnál kizárólag a 0,3 hektár nagyságot elérő erdőrészletek és részterületek vehetők figyelembe.

(4) A 2. § b) és c) pontja szerinti tevékenységek esetén csak teljes erdőrészletre adható támogatás.

(5) A 2. § a) pontja szerinti tevékenység esetén az erdőrészlet 0,3 hektár nagyságot elérő részterületére is adható támogatás, amennyiben azon a területhatár állandósítást elvégezték.

(6)8 Amennyiben az ügyfél vállalja a 2. melléklet 11. vagy 14. sora szerinti foglalkoztatást, annak a támogatási kérelem benyújtásától az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig fenn kell állnia.

4. § (1) E rendelet alapján az Evt. 11. §-a szerinti szabad rendelkezésű erdőkre nem vehető igénybe támogatás.

(2) Egy erdőrészletre, egy kérelem benyújtási időszakban csak egy, 2. § szerinti tevékenységre igényelhető támogatás.

(3) A 2. § a) pontja szerinti tevékenység a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján nyújtott támogatással telepített erdők esetében csak az 5 évesnél idősebb faállományoknál támogatható.

(4) A 2. § a) és b) pontjában meghatározott tevékenység támogatására az adott erdőrészlet vonatkozásában az ügyfél nem jogosult, ha az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 3. § a) és c) pontja szerinti tevékenységek elvégzésére jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik.

(5) A 2. § b) pontja szerinti tevékenység az erdőtervben szereplő tisztítás fahasználati előírás esetén támogatható.

(6) A 2. § c) pontja szerinti tevékenység a 25 évesnél fiatalabb, de 4 évnél idősebb, az Evt. 7. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti faültetvény, vagy kultúrerdő természetességi kategóriájú erdőkben támogatható. Az erdő korát elegyes állomány esetében a főfafaj kora határozza meg.

(7)9 A 2. § c) pontja szerinti tevékenység akkor támogatható, ha a főfafaj darabszáma a támogatott tevékenység elvégzésekor, illetve azt követően eléri az Evt. Vhr. 4. mellékletében meghatározott minimális darabszámot.

4. A támogatás keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

5. § A nyújtható támogatás keretösszege 6 666 000 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 2 milliárd forint.

6. § A jóváhagyható támogatás összege egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban beadott kérelme alapján legfeljebb 70 000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 21 millió forint.

7. § (1)10 A támogatás mértékének meghatározása erdőrészletenként, területi kategóriák megállapításán keresztül történik. Ha a 2. § a) pontja szerinti tevékenységet a 3. § (5) bekezdésének megfelelő részterületen végzik, a területi kategória meghatározásánál az erdőrészlet területe helyett a részterület területét kell figyelembe venni. Az adott erdőrészlet – az Adattárban nyilvántartott területi adatai, vagy a 3. § (5) bekezdésének megfelelő részterületének a támogatási kérelemben szereplő adatai alapján –

a) az I. kategóriába tartozik, ha területe 0,3 és 1,20 hektár közé esik,

b) a II. kategóriába tartozik, ha területe 1,21 és 2,39 hektár közé esik,

c) a III. kategóriába tartozik, ha területe 2,4 és 4,49 hektár közé esik,

d) a IV. kategóriába tartozik, ha területe 4,5 és 6,59 hektár közé esik,

e) az V. kategóriába tartozik, ha területe 6,6 és 8,69 hektár közé esik,

f) a VI. kategóriába tartozik, ha területe 8,7 és 10,79 hektár közé esik,

g) a VII. kategóriába tartozik, ha területe 10,8 és 12,89 hektár közé esik,

h) a VIII. kategóriába tartozik, ha területe 12,9 és 24,99 hektár közé esik,

i) a IX. kategóriába tartozik, ha területe 25,0 és 44,99 hektár közé esik, vagy

j) a X. kategóriába tartozik, ha területe 45,0 hektár, vagy nagyobb.

(2) Az adott területi kategóriában erdőrészletenként maximálisan megítélhető támogatás mértéke az 1. melléklet szerint alakul.

(3)11 A kifizethető támogatás összege nem haladhatja meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 19. § (3) és (4) bekezdés szerinti kiadásigazoló bizonylattal igazolt kiadások 50%-át.

(4) E rendelet alkalmazásában a 2. § a) pontja szerinti tevékenység elvégzése során támogatható műveletnek minősül:

a) kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés, fakivágás;

b) gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás, fakivágás;

c) a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

(5) E rendelet alkalmazásában

a) a 2. § b) pontja szerinti tevékenység elvégzése során támogatható műveletnek minősül:

aa) a kézzel vagy géppel végzett tisztítás, tisztítási anyag megsemmisítése,

ab) a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

b) a 2. § b) pontja szerinti tevékenység elvégzése során az Evt. 7. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti faültetvény, vagy kultúrerdő természetességi kategóriájú erdőkben az a) pontban foglaltakon felül támogatható műveletnek minősül

ba) a kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés;

bb) a gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás.

(6) E rendelet alkalmazásában a 2. § c) pontja szerinti tevékenység elvégzése során támogatható műveletnek minősül:

a) a kézzel vagy géppel végzett nyesés, nyesési anyag megsemmisítése;

b) a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

5. A támogatási kérelem benyújtása

8. § (1)12 A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon 2014. február 1. és február 28. között a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti igazgatósághoz lehet benyújtani.

(2) A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) az ügyfél-azonosítási adatok,

b) az erdőrészlet azonosítója és a 7. § (4)–(6) bekezdések szerint tervezett művelési tevékenység,

c) a tervezett elszámolható kiadás,

d) a kalkulált támogatási összeg,

e) az ügyfél kérelemben szereplő erdőrészletek szerinti erdőgazdálkodói nyilvántartási száma.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az egyes erdőrészletek azonosítóihoz rendelten az erdészeti szakszemélyzet megnevezését és az erdészeti szakszemélyzet nyilvántartási kódját is.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a mérési jegyzőkönyv másolati példányát, amennyiben a 2. § a) pontja szerinti tevékenységet az erdőrészlet területhatár állandósítással elkülönített részterületén végzik.

(5) A támogatási összegtől függetlenül pénzügyi tervet kell készíteni, és azt a támogatási kérelemmel együtt kell benyújtani.

(6) E jogcím keretében egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy kérelmet nyújthat be erdészeti igazgatóságonként.

(7) Az ügyfél a 2. §-ban felsorolt műveleteket a támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségére megkezdheti.

(8)13 Az erdőgazdálkodó ügyfél a támogatási kérelmében köteles nyilatkozni a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a támogatási kérelem benyújtásának pénzügyi évében kapott valamennyi, a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános „de minimis” rendelet) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről.

6. A támogatási kérelem elbírálása

9. § (1) A támogatási kérelmeket az MVH, az 2. melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével erdőrészletenkénti rangsor állításával bírálja el. A 3. mellékletben felsorolt szakmai szervezetekben való tagság, többletpontra jogosít fel. A további többletpontra jogosító szakmai végzettségeket a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Támogató döntés olyan támogatási kérelem esetében hozható, amely az (1) bekezdés szerinti rangsorban legalább 20 pontot ért el.

7. A támogatás kifizetésének feltételei, kifizetési kérelem

10. § (1) Támogatás akkor adható, ha az erdőgazdálkodó:

a) a 2. § a)–c) pontja szerinti tevékenységek befejezését követően a kifizetési kérelmet a (3) bekezdés szerinti határidőben benyújtotta,

b) a 2. § a) pontja szerinti tevékenységet oly módon végezte el, hogy ott a kifizetési kérelem benyújtását követő 90 napban – a védett fajok kivételével:

ba) az Evt. 7. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti erdőben az erdősítés erdőterv szerinti célállományának megfelelő fő- és elegy fafajain kívüli fafajok 1 évesnél idősebb egyedei, valamint a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő cserjék és lágyszárú növényzet, vagy

bb) az Evt. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti faültetvényt alkotó fafajokon kívül egyéb lágy- vagy fás szárú növényzet 220 cm-es magasságot meghaladó egyedei

nem találhatóak,

c)14 a 2. § b) pontja szerinti tevékenységet úgy végzi el, hogy ott a kifizetési kérelem benyújtását követő 90 napban az erdősítés erdőterv szerinti célállományának megfelelő fő- és elegy fafajain – beleértve faültetvény és kultúrerdő természetességi kategóriájú erdők esetében bármely őshonos fafaj egyedét is – kívüli fafajok 1 évesnél idősebb egyedei, valamint a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő cserjék és lágyszárú növényzet – a védett fajok kivételével – nem található.

d) a 2. § c) pontja szerinti tevékenységet úgy végzi el, hogy ott a kifizetési kérelem benyújtását követő 90 napban, a nyesés eredményeként az erdőrészletben található faegyedek törzsrészének alsó, legalább 5 méteres magasságáig, vagy 12 méternél alacsonyabb átlagmagasságú faállomány esetében legalább 3 méteres magasságig tőben mérve 3 cm-nél vastagabb vagy 1 évesnél idősebb ágak nem találhatók.

(2) A támogatás nem fizethető ki arra a tevékenységre, amelyet az Evt. 106. § (1) bekezdése alapján az erdő fennmaradásának vagy fejlődésének veszélyeztetése miatt az erdészeti igazgatóság elrendelt.

(3) A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül kell benyújtani az erdészeti igazgatóság székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez.

(4)15 Az ügyfélnek a kifizetési kérelemhez csatolnia kell a munka elvégzését igazoló kiadásigazoló bizonylat másolatát és a tételes számlarészletezőt, amelyek tartalmazzák a támogatási kérelemben szereplő erdőrészlet azonosítókat.

(5)16 Az ügyfél a 2. §-ban felsorolt műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2015. január 9-ig végezheti el.

(7)18 E rendelet alkalmazásában a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 19. § (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy amennyiben az ügyfél a kifizetési kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal, abban az esetben a számviteli bizonylaton a támogatási határozat iratazonosítóját nem kell feltüntetni.

8. Jogkövetkezmények

11. § (1) Amennyiben az ügyfél a 10. § (3) bekezdésben foglalt határidőn belül nem nyújt be kifizetési kérelmet, akkor az jogosulatlan részvételnek minősül az adott erdőrészlet vonatkozásában.

(2) Ha a 2. § a) pontja szerinti tevékenység elvégzése után, a kifizetési kérelem benyújtását követő 90 napban az Evt. 7. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti erdőben a 10. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti területen 1 évesnél idősebb egyedek, valamint a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő cserje és lágyszárú növényzet csoportosan jelennek meg a területen, utalva az állománynevelési munkák szakszerűtlen, illetve nem kellő gondossággal történő végrehajtására, akkor az jogosulatlan részvételnek minősül az adott erdőrészlet vonatkozásában.

(3) Ha a 2. § a) pontja szerinti tevékenység elvégzése után, a kifizetési kérelem benyújtását követő 90 napban az Evt. 7. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti erdőben a 10. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti területen néhány, szálanként elkülönült 1 évesnél idősebb, a célállomány fő- és elegy fafajain kívüli egyed, valamint a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő cserje és lágyszárú növényzet található, de közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható, akkor az ügyfél az erdőrészletre eső támogatás összegének 10%-át köteles visszafizetni.

(4) Ha a 2. § a) pontja szerinti tevékenység elvégzését és a kifizetési kérelem benyújtását követő 90 napban, az Evt. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti faültetvényben a 10. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti területen a faültetvényt alkotó fafajokon kívül egyéb lágy- vagy fás szárú növényzet 220 cm-es magasságot meghaladó egyedei csoportosan jelennek meg, utalva az állománynevelési munkák szakszerűtlen, illetve nem kellő gondossággal történő végrehajtására, akkor az jogosulatlan részvételnek minősül az adott erdőrészlet vonatkozásában.

(5) Ha a 2. § a) pontja szerinti tevékenység elvégzését és a kifizetési kérelem benyújtását követő 90 napban, az Evt. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti faültetvényben a 10. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti területen a faültetvényt alkotó fafajokon kívül egyéb lágy- vagy fás szárú növényzet 220 cm-es magasságot meghaladó egyedei szálanként jelennek meg, de közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható, akkor az ügyfél az erdőrészletre eső támogatás összegének 10%-át köteles visszafizetni.

(6)19 Ha az ügyfél a 2. § b) pontja szerinti tevékenységet úgy végzi el, hogy az erdősítés erdőterv szerinti célállományának megfelelő fő- és elegy fafajain – beleértve faültetvény és kultúrerdő természetességi kategóriájú erdők esetében bármely őshonos fafaj egyedét is – kívüli fafajok 1 évesnél idősebb egyedei, valamint a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő cserjék és lágyszárú növényzet csoportosan jelennek meg a területen, utalva az állománynevelési munkák szakszerűtlen, illetve nem kellő gondossággal történő végrehajtására, akkor az jogosulatlan részvételnek minősül az adott erdőrészlet vonatkozásában.

(7)20 Ha az ügyfél a 2. § b) pontja szerinti tevékenységet úgy végzi el, hogy az erdősítés erdőterv szerinti célállományának megfelelő fő- és elegy fafajain – beleértve faültetvény és kultúrerdő természetességi kategóriájú erdők esetében bármely őshonos fafaj egyedét is – kívüli fafajok 1 évesnél idősebb egyedei, valamint a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő cserjék és lágyszárú növényzet szálanként jelennek meg, de közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható, akkor az ügyfél az erdőrészletre eső támogatás összegének 10%-át köteles visszafizetni.

(8) Ha a 2. § c) pontja szerinti tevékenység elvégzése után a kifizetési kérelem benyújtását követő 90 napban az erdőben található faegyedek törzsrészének alsó, legalább 5 méteres magasságáig, vagy 12 méternél alacsonyabb átlagmagasságú faállomány esetében legalább 3 méteres magasságig tőben mérve 3 cm-nél vastagabb vagy 1 évesnél idősebb ágak találhatóak, akkor az jogosulatlan részvételnek minősül az adott erdőrészlet vonatkozásában.

(9) Amennyiben az ügyfél erdőterülete a támogatási időszak alatt a 3. § (1) bekezdésében foglalt méret alá csökken, akkor az jogosulatlan részvételnek minősül.

(10)21

(11) Amennyiben az ügyfél a 10. § (5) bekezdésben foglalt határidőn belül nem végzi el a 2. §-ban szereplő műveleteket, akkor az jogosulatlan részvételnek minősül az adott erdőrészlet vonatkozásában.

(12) Amennyiben a 3. § (5) bekezdés szerinti támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem történt meg, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg és ez meghiúsította az objektív ellenőrzési eljárás teljes körű lefolytatását, az jogosulatlan részvételnek minősül az adott erdőrészlet vonatkozásában.

(13) Amennyiben a 3. § (5) bekezdés szerinti támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem történt meg, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg és ez nem befolyásolta az objektív ellenőrzési eljárás lefolytatását, ide értve az esetleges mérések végrehajtását, úgy az adott erdőrészletre eső támogatás összegének 20%-át köteles visszafizetni.

(14)22 Amennyiben a 2. mellékletben foglalt táblázat 11. és 14. sor „C” oszlopa szerinti nyilatkozat ellenére, és a 3. § (6) bekezdés szerinti időpontig a foglalkoztatás nem valósul meg, a kedvezményezett a kifizetett támogatás 10%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvételre visszafizetni.

(15)23 Ha a 4. § (7) bekezdésében előírt feltétel a támogatott tevékenység elvégzésekor, illetve azt követően nem teljesül, akkor az jogosulatlan részvételnek minősül az adott erdőrészlet vonatkozásában.

9. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 27. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

14. §24 Ez a rendelet az általános „de minimis” rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

15. §25 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosításáról szóló 122/2012. (XII. 6.) VM rendelettel megállapított 1. § 10–12. pontját, 10. § (1) bekezdés c) pontját, 10. § (6)–(7) bekezdését, 11. § (6)–(7) bekezdését a 2012. május 2-tól benyújtott támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.

16. §26 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 13/2014. (II. 24.) VM rendelettel megállapított 3. § (3) és (3a) bekezdését, valamint a 7. § (1) bekezdését a 2014-ben benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban kell alkalmazni.

17. §27 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 10. § (5) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor28 folyamatban lévő ügyekben, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

18. §29 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 11. § (14) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor30 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 11. § (10) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor31 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

1. melléklet a 25/2012. (III. 20.) VM rendelethez

Az adott területi kategóriában erdőrészletenként maximálisan megítélhető támogatás mértéke

 

A

B

C

D

1

Területi kategóriák

a 2. § a) pontja szerinti tevékenységre
(euró)

a 2. § b) pontja szerinti tevékenységre
(euró)

a 2. § c) pontja szerinti tevékenységre
(euró)

2

I.

83

120

98

3

II.

198

288

234

4

III.

374

544

442

5

IV.

605

880

715

6

V.

836

1216

988

7

VI.

1067

1552

1261

8

VII.

1298

1888

1534

9

VIII.

2080

3040

2461

10

IX.

3833

5600

4533

11

X.

5475

8000

6475

2. melléklet a 25/2012. (III. 20.) VM rendelethez32

Értékelés

 

A

B

C

D

 

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

 

Szakmai szempontok

1

Az erdőgazdálkodó vagy az alkalmazott szakszemélyzet képzettsége

felsőfokú

Bizonyítvány másolat,
A 4. melléklet szerint

15

középfokú

Bizonyítvány másolat,
A 4. melléklet szerint

10

2

Terület elhelyezkedése a lélekszám függvényében

30 000 lakosú vagy annál nagyobb lélekszámú település községhatárában lévő erdőrészlet

KSH adatok alapján

5

 

30 000 lakosnál kisebb lélekszámú település községhatárában lévő erdőrészlet

KSH adatok alapján

10

3

A kérelmező Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területének mérete (ha):

20–49,99

Országos Erdőállomány Adattár

2

50–99,99

4

100–199,99

6

200–

10

4

Szervezeti tagság:
a 3. mellékletben meghatározott erdészeti szakmai szervezetben meglévő legalább két éves tagság (jogi személy, kérelmező esetén annak képviseletére jogosult, vagy tulajdonosa esetére vonatkozóan)

két évnél kevesebb ideje fenn álló tagság

A Szervezet által
a tagságról kiállított
90 napnál nem régebbi igazolás

6

legalább két éves tagság

 

10

5

Elsődleges rendeltetés

Védelmi elsődleges rendeltetés

Országos Erdőállomány Adattár

6

Közjóléti elsődleges rendeltetés

Országos Erdőállomány Adattár

8

Gazdasági elsődleges rendeltetés

Országos Erdőállomány Adattár

10

6

az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került

Országos Erdőállomány Adattár

10

 

Összesen:

 

65

 

Horizontális szempontok

7

A támogatási kérelem benyújtását megelőző
12 hónap saját alkalmazotti, vagy
a munkát elvégző vállalkozó alkalmazotti átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése
a fejlesztés hatására*

1 új munkahely

Nyilatkozat

4

A támogatási kérelem benyújtását megelőző
12 hónap saját alkalmazotti, vagy
a munkát elvégző vállalkozó alkalmazotti átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése
a fejlesztés hatására*

2 új munkahely

Nyilatkozat

8

A támogatási kérelem benyújtását megelőző
12 hónap saját alkalmazotti, vagy
a munkát elvégző vállalkozó alkalmazotti átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése
a fejlesztés hatására*

3 vagy több új munkahely

Nyilatkozat

12

8

A kérelmező lakhelye/székhelye:

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település közigazgatási határában található.

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. § alapján

4

 

Az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű település közigazgatási határában található.

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. § alapján

2

 

Ha az ügyfél nem természetes személy

9

Nők foglalkoztatása

A foglalkoztatottak száma 1 fő

A foglalkoztatást bizonyító szerződés másolata

2

 

 

A foglalkoztatottak száma 2 vagy több

A foglalkoztatást bizonyító szerződés másolata

4

10

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

Csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat

A foglalkoztatást bizonyító szerződés másolata

4

11

Közfoglalkoztatás

Olyan személy foglalkoztatását vállalja, akit a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben közmunkában foglalkoztatott.

Nyilatkozat és a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. r. 7. § (5) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti hatósági szerződés hitelesített másolata, továbbá az érintett személy munkaszerződésének ügyfél által hitelesített másolata

4

 

Ha az ügyfél természetes személy

12

 

Az ügyfél nő

Támogatási kérelem

4

13

 

Az ügyfél csökkent munkaképességű

Nyilatkozat

4

14

Közfoglalkoztatás

Olyan személy foglalkoztatását vállalja, akit a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben közmunkában foglalkoztatott

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. r. 7. § (5) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti hatósági szerződés hitelesített másolata, továbbá az érintett személy munkaszerződésének ügyfél által hitelesített másolata

4

 

Összesen:

 

28

 

Pénzügyi terv

15

1 alkalmazottra jutó árbevétel 2012-ben

2 millió forint felett

 

3

1–2 millió Ft között

 

2

16

A 2012. bázisévhez viszonyítva a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján nyilvántartott erdőgazdálkodásba vont terület növekszik, amely során 5 százalékpontonként 1 pont, de legfeljebb 4 pont adható

 

Országos Erdőállomány Adattár

4

 

Összesen

 

7

 

Mindösszesen

 

 

100

* Foglalkoztatottságnak számít a külön jogszabály szerinti foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot biztosító munkaviszony létesítése

3. melléklet a 25/2012. (III. 20.) VM rendelethez

Többletpontra jogosító erdészeti szakmai szervezetekben való tagság
1. Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ)
2. Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodó Országos Szövetsége (MEGOSZ)
3. Magyar Agrárkamara
4. Magyar Erdőgazda Szövetsége (MERSZ)
5. Országos Erdészeti Egyesület (OEE)
6. Pro Silva Hungária Egyesület

4. melléklet a 25/2012. (III. 20.) VM rendelethez

Többletpontra jogosító erdészeti képzést nyújtó intézmények
Felsőfokú erdészeti szakmai képzettségnek minősül az alábbi intézményekben szerzett képesítés, valamint a külföldön szerzett és honosított erdőmérnöki oklevél:
1. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar
2. Agrártudományi Egyetem, Erdőmérnöki Kar
3. Budapesti Műszaki Egyetem, Erdőmérnöki Kar
4. Erdőmérnöki Főiskola
5. Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar
6. Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
7. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Középfokú erdészeti szakmai képzettségnek minősül az alábbi intézmények által nyújtott szakképesítés, valamint a technikusminősítés, az erdőgazdálkodási, az erdőművelő, a fahasználati és az erdészeti növényvédő szakokon:
1. Erdőgazdasági Középiskola
2. Mezőgazdasági Gimnázium Erdészeti Tagozata
3. Erdőgazdasági Technikum
4. Erdőipari Technikum
5. Erdészeti Technikum
6. Erdészeti Középiskola
7. Erdészeti és Faipari Szakközépiskola
8. Erdészeti Szakközépiskola
9. Erdészeti Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépiskola
1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 20. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

2

Az 1. § 3. pontja a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 84. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § 10. pontját a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

4

Az 1. § 11. pontját a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

5

Az 1. § 12. pontját a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (3a) bekezdését a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (6) bekezdését a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 3. §-a iktatta be.

9

A 4. § (7) bekezdését a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

10

A 7. § (1) bekezdése a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

11

A 7. § (3) bekezdése a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

12

A 8. § (1) bekezdése a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított, a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 33. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 8. § (8) bekezdését a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 10. § (1) bekezdés c) pontja a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 10. § (4) bekezdése a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. § (5) bekezdése a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 10. § (6) bekezdését a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

18

A 10. § (7) bekezdését a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 30. § a) pontjával megállapított szöveg.

19

A 11. § (6) bekezdése a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 11. § (7) bekezdése a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 11. § (10) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 51. §-a hatályon kívül helyezte.

22

A 11. § (14) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 11. § (15) bekezdését a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 8. § (3) bekezdése iktatta be.

24

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 9. §-a iktatta be.

25

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet 10. §-a iktatta be.

26

A 16. §-t a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 29. §-a iktatta be.

28

A hatálybalépés időpontja 2014. november 20.

30

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

31

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére