• Tartalom

251/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet

251/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.09.08.

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 34. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A vámhatóság jár el a 2012. január 1-jét megelőzően, a használt vagy hulladékká vált egyéb kőolajtermék energetikai módon történő hasznosítása jogcímén keletkező termékdíj visszaigénylése során.”

2. § A Vhr. 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 251/2012. (IX. 7.) Korm. rendelethez

Az egyéb kőolajtermék hasznosítása után visszaigényelhető termékdíj mértéke
Az egyéb kőolajtermék termékdíjának visszaigényelhető mértékét a következőképpen kell kiszámítani:
V = (H/A) x T
V = visszaigényelhető termékdíj, Ft
H = hasznosított hulladék olaj mennyisége (saját hasznosítás vagy hasznosításra átadott mennyiség), kg
A = termékdíjköteles termék összes mennyisége, kg
T = a befizetett összes termékdíj, Ft”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére