• Tartalom

259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet

259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.10.02.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A fogászati ügyelet alapdíja:
a) 50 000 fő alatti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszíni tartózkodással 354 000 Ft/hó,
b) 50 001–100 000 fő közötti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 399 000 Ft/hó,
c) 100 000 fő feletti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 470 000 Ft/hó,
d) kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint ünnepnapokon az a)–c) pontban foglalt folyamatos elérhetőséggel és az előírt helyszíni tartózkodással biztosított fogászati ügyeleti ellátás esetében az a)–c) pont szerinti összeg 50%-a.
(4) Az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés alapján havi 1,254 millió forint sürgősségi rendelkezésre állási díj illeti meg azt a fogászati ügyeleti ellátást végző szolgáltatót, aki – legalább 500 000 fő feletti lakosságszámú településen – napi 24 órában a folyamatos fogászati ellátást biztosítja.”

2. §2

3. §3

4. § (1)4

(2) A Kr. a következő 65. §-sal egészül ki:

65. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelettel megállapított 23. § (1) és (3)–(4) bekezdésében foglaltakat a 2012. november havi kifizetésektől kell alkalmazni.”

5. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2)5

(3)6

6. § A Kr.

a) 23. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „34,4 Ft/hó” szövegrész helyébe a „39,2 Ft/hó” szöveg,

b)7

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 4. § (2) bekezdése, az 5. § (1) bekezdése, a 6. § a) pontja, valamint az 1. melléklet 2012. október 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelethez

Millió forint

 

Megnevezés

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi módosított előirányzat

 

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

 

 

 

Praxisfinanszírozás

70 999,2

71 970,4

 

Eseti ellátás díjazása

569,3

569,3

 

Ügyeleti szolgálat

9 547,4

9 547,4

1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

81 115,9

82 087,1

 

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

 

 

Iskolaegészségügyi ellátás

1 856,0

1 856,0

 

Védőnői ellátás

15 440,8

15 697,8

 

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

451,5

451,5

 

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

121,6

 

MSZSZ: nőgyógyászat

96,3

96,3

2.

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

17 966,2

18 223,2

3.

Fogászati ellátás

22 264,4

22 447,2

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

6 046,9

6 046,9

8.

Művesekezelés

23 171,1

23 171,1

9.

Otthoni szakápolás

4 097,6

4 097,6

11.

Működési költségelőleg

1 000,0

2 000,0

 

Célelőirányzatok

 

Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás

8,9

8,9

 

Méltányossági alapon történő térítések

183,1

183,1

 

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj

5 208,0

3 797,0

 

Visszamenőleges, illetve folyamatos illetmény és bérnövelésre szolgáló fedezet

28 004,2

 

Az intézmények állami tulajdonba vételével és
a struktúraátalakítással kapcsolatosan felmerülő költségek egyszeri támogatására szolgáló fedezet

6 311,9

13.

Célelőirányzatok összesen

5 400,0

38 305,1

15.

Mentés

25 270,7

25 270,7

17.

Laboratóriumi ellátás

20 893,0

20 893,0

 

Összevont szakellátás

 

Járóbeteg-szakellátás

123 248,8

119 882,7

 

Fekvőbeteg szakellátás

426 555,1

396 005,1

 

ebből:

 

– aktív fekvőbeteg szakellátás

362 642,0

334 737,5

 

– krónikus fekvőbeteg szakellátás

62 965,1

60 319,6

 

– bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)

948,0

948,0

 

Extrafinanszírozás

420,6

420,6

 

Speciális finanszírozású szakellátás

67 456,1

67 456,1

18.

Összevont szakellátás összesen

617 680,6

583 764,5

ÖSSZESEN

824 906,4

826 306,4

2. melléklet a 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelethez8

3. melléklet a 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelethez9

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. október 3. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére