• Tartalom

26/2012. (V. 11.) NFM rendelet

26/2012. (V. 11.) NFM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról1

2012.05.12.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 3–4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:

(Nem kell díjat fizetni:)

a) a Magyar Honvédség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzemben tartott gépjárművek után,”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell díjat fizetni:)

c) a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó gépjárművek után,”

2. § Az R. 7/A. § (2) bekezdésében a „6. § (2)” szövegrész helyébe a „6. § (6)” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2012. május 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére