• Tartalom

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Korányi Projekthez kapcsolódó, a Budapest VIII. kerület 36177/1 helyrajzi számú, természetben a Korányi Sándor utca 2. szám – Üllői út 78. szám alatt található ingatlanon, illetve ezen ingatlanból esetleges telekalakítás folytán kialakított ingatlanon vagy ingatlanokon megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3) és (4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül.

(2)2

(3) A tervező az engedélyezési tervdokumentáció tervezése során az érintett szakhatóságokkal egyeztetni köteles, ennek megtörténtéről és tartalmáról az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 19. §-a szerinti tervezői nyilatkozatot kiegészítve, külön nyilatkozik.

3. §3

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §4 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)6 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §8 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)10 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez12

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

Korányi Projekt

Budapest VIII. kerület, Korányi S. utca 2. - Üllői út 78. 36177/1 hrsz. (Korányi Projekt, központi betegellátó épület megépítése, a KKT területén lévő klinikákat összekötő folyosó megépítése, részleges rekonstrukciók, és a hozzájuk kötelezően kapcsolódó kivitelezési munkálatok)

építésügyi hatósági engedélyezési eljárások:
- általános építmények
- műemléki környezetben álló építmények
- építményen belül
- építménybe beépített felvonók, mozgólépcsők
- fürdőmedence létesítése
- fakivágási engedély

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal13

4.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

7.

vízjogi hatósági eljárások

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság14

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

9.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal15

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

12.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

13.

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

14.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

15.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

16.

bányahatósági engedélyek

Pest Vármegyei Kormányhivatal16

17.

helikopter leszálló pálya engedélyezése

közlekedésért felelős miniszter

2. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez17

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 56. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 56. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

6

Az 5. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

A 6. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

12

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet rendelkezéseit a 96. §-a alapján 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:7 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:10 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:16 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 56. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére