• Tartalom

27/2012. (V. 30.) BM rendelet

27/2012. (V. 30.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről1

2012.12.19.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

– a 40. § a) és c) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

– a 40. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

– a 40. § d) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –

a) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. cím alatt feltüntetett fejezeti kezelésű előirányzatok,

b) az a) pont szerinti költségvetési fejezetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 22. alcíme alapján év közben megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] felhasználási szabályait határozza meg.

(2) E rendeletet a Szolidaritási Programok előirányzat vonatkozásában kizárólag abban az esetben kell alkalmazni, ha e rendelet és az azok felhasználását meghatározó jogszabály eltérően nem rendelkezik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott előirányzatra a 4. és 5. alcímet nem lehet alkalmazni.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A támogatható személyek köre

2. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakon túl nem nyújtható költségvetési támogatás annak a személynek vagy szervezetnek,

a) aki vagy amely a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem, pályázat benyújtásának időpontjában nem per-, teher- és igénymentes, kivéve, ha azok jogosultja a kedvezményezett, vagy a beruházást vagy a fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánja megvalósítani és a tulajdonostársak nem kötöttek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást vagy nem áll rendelkezésre az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz,

b) aki vagy amely az Európai Bizottság költségvetési támogatásból való kizáró vagy eltiltó határozatának hatálya alatt áll, vagy

c) akinek vagy amelynek az Áht. 50. § (3) bekezdése szerinti köztartozása van, kivéve, ha arra az adóhatóság fizetési könnyítést engedélyezett.

2. A pályázati úton nyújtott költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályok

3. § (1) A támogató előírhatja, hogy a pályázaton való részvétel feltétele a pályázati díj megfizetése. A pályázónak a pályázati díjat a pályázat benyújtásakor kell megfizetnie.

(2) A pályázati díj mértékét a pályázati kiírás előállításával és a pályázók részére történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban felmerült költséget alapul véve kell meghatározni. A pályázati díj mértéke legfeljebb 50 000 forint lehet.

4. § (1) A pályázatot minden esetben elektronikus és postai úton is be kell nyújtani. Ha a postai úton benyújtott pályázat szövege eltér az elektronikus úton benyújtott pályázattól, az aláírt, postai úton benyújtott pályázatot kell irányadónak tekinteni.

(2) A pályázat benyújtására legalább az Ávr. 66. § (3) bekezdésében előírt határidő, legfeljebb 90 nap írható elő.

(3) A pályázat határidőben benyújtottnak tekintendő, ha azt legkésőbb az előírt határidő utolsó napján postára adták.

(4) A pályázat beérkezéséről és annak időpontjáról 15 napon belül a támogató elektronikus vagy postai úton értesíti a pályázót.

5. § (1) A támogató a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha

a) azt a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,

b) a pályázatot határidőn túl nyújtották be,

c) a pályázati kiírás nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra, és a pályázat hiányosan került benyújtásra, vagy

d) az Ávr. 67. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.

(2) Ha a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, erről a támogató az elutasítás okának megjelölésével a pályázat beérkezésétől – az Ávr. 67. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a hiánypótlási határidő lejártától – számított 15 napon belül értesíti a pályázót.

6. § A pályázat alapján nyújtható támogatásról a támogató a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül dönt. E határidőt a támogató – indokolt esetben és a pályázati kiírásban meghatározott módon – 30 nappal meghosszabbíthatja.

3. Az egyedi költségvetési támogatásra vonatkozó szabályok

7. § (1) A Kvtv.-ben nem nevesített szervezetek részére az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter), vagy átruházott hatáskörben az adott előirányzat tekintetében kötelezettségvállalásra jogosult személy (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: egyedi döntéshozó) – ha e rendelet másként nem rendelkezik – egyedi döntéssel költségvetési támogatást (e § alkalmazásában a továbbiakban: egyedi költségvetési támogatás) nyújthat, ha

a) a támogatandó tevékenység a miniszter által meghatározott szakmapolitikai stratégiai célok megvalósulását szolgálja,

b) az egyedi költségvetési támogatás biztosításával jelentős előny érhető el vagy hátrány hárítható el,

c) a támogatandó tevékenység másként nem valósítható meg, vagy

d) a tevékenység támogatását az előirányzat felhasználásának szabályait meghatározó jogszabály kifejezetten előírja.

(2) Egyedi költségvetési támogatás nyújtása – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a kedvezményezett támogatási kérelme alapján történik.

(3) Az egyedi döntéshozó a kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelmet – annak beérkezésétől számított – 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményétől függően

a) helyt ad a támogatási kérelemnek és intézkedik a támogatói okirat kiadásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről,

b) a támogatói döntés kiadásához vagy a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további adat, tény, információ közlésére vonatkozó hiányok pótlására hívja fel a kedvezményezettet, vagy

c) indokolással elutasítja a támogatási kérelmet.

(4) A támogatási szerződés megkötése vagy a támogatói okirat kiadása – ha a támogatási döntés külön okiratba foglalása nem történik meg – támogatási döntésnek minősül.

4. Támogatási szerződés, támogatói okirat

8. § (1) Az Ávr. 72. §-ában meghatározott dokumentumokon túl a pályázat benyújtásának vagy a támogatási szerződés megkötésének, a támogatói okirat kiadásának feltétele a következő dokumentumok támogató részére való benyújtása vagy rendelkezésre állása:

a) a kedvezményezett azonosító adatait tartalmazó dokumentumok, a nyilvántartásba vételét igazoló okirat, társadalmi szervezetek és alapítványok esetén a nyilvántartást vezető bíróság által kiadott kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti példánya, gazdasági társaságok esetén a támogató által a nyilvános cégnyilvántartásból lekért cégkivonat 30 napnál nem régebbi példánya,

b) a kedvezményezett képviselőjének adatait tartalmazó, a támogatási szerződés aláírására feljogosító okirat, vagy annak a kedvezményezett képviselője által 30 napnál nem régebbi hitelesített másolata, vagy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti példánya, vagy ezek kedvezményezett képviselője által hitelesített másolata,

c) 30 napnál nem régebbi, köztartozásról szóló nemleges együttes adóhatósági igazolás, vagy a támogató által a köztartozásmentes adózói adatbázisból lekért adatokat tartalmazó igazolás,

d) a 2. § a) pontja szerinti ingatlanra vonatkozó vázrajz és a használati megállapodás egyszerű másolata,

e) a kedvezményezettnek a 2. § b) pontjában foglaltakra vonatkozó nyilatkozata,

f) a támogató által a pályázati kiírásban meghatározott, a költségvetési támogatás elbírálásához feltétlenül szükséges további dokumentum.

(2) A kedvezményezettnek – a miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervek kivételével – a támogatási szerződés megkötéséhez, a támogatói okirat kiadásához – előfinanszírozott költségvetési támogatás vagy előleg folyósításának esetén, ha e rendelet másként nem rendelkezik – csatolnia kell az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél két eredeti példányát.

9. § (1) A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítést követő 60 napon belül meg kell kötni, a támogatói okiratot ki kell adni.

(2) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, utófinanszírozással nyújtott költségvetési támogatás esetén előleg a támogatott tevékenység megvalósítása során legfeljebb három alkalommal nyújtható, 25%-os ütemezésben.

(3) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az e rendeletben megjelölt, valamint a rendelet alapján költségvetési támogatásban részesülő civil szervezet mentesül az Ectv. 75. § (1) bekezdésében megjelölt feltétel teljesítésének kötelezettsége alól.

5. Szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség

10. § (1) A költségvetési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett köteles a támogatási szerződésben, támogatói okiratban meghatározott módon írásbeli beszámolót készíteni, és azt egy példányban a támogatónak benyújtani.

(2) A beszámoló

a) szakmai része tartalmazza legalább a pályázati kiírásban, a támogatási döntésben, a támogatási szerződésben vagy a támogatási okiratban meghatározott

aa) támogatott tevékenység főbb naturális mutatószámait, és

ab) feladat vagy beruházás megvalósításának helyét és időpontját,

b) pénzügyi része – a támogatási szerződés, a támogatói okirat eltérő rendelkezése hiányában – tartalmazza

ba) a költségvetési támogatással kapcsolatban felmerülő költségekre, kiadásokra vonatkozó összesített kimutatást és a számlák, számviteli bizonylatok összesítését, a bizonylat kibocsátójának nevét, a bizonylat sorszámát, a kifizetés jogcímét, a számla keltét, a teljesítés időpontját, az áfa-alapot, az áfa-tartalmat, a bruttó összeget, – átutalás esetében – a banki értesítő sorszámát, – készpénzes kifizetés esetében – a kifizetés tényét igazoló pénztárbizonylat sorszámát, és az elszámolt összeget költségtételek szerinti bontásban,

bb) a költségvetési támogatás felhasználását igazoló záradékolt számlák, számviteli bizonylatok kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát,

bc) az átutalással megvalósított pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát (bankszámla terheléséről szóló banki igazolás vagy kivonat kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát, megjelölve a vonatkozó tételt),

bd) készpénzes kifizetés esetén a számla, egyszerűsített számla és a kifizetési pénztárbizonylat kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát vagy az adott kifizetési tételre a könyvviteli nyilvántartás vonatkozó részének kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát,

be) a saját forrás és a társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást,

bf) a személyi jellegű költségek, kiadások, és azok közterheinek részletes kimutatását, és

bg) azokat a dokumentumokat, amelyeket a támogató a beszámoló részeként a pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésben, a támogatói okiratban előír.

(3) A támogató a támogatási szerződésben, támogatói okiratban a beszámoló pénzügyi része tekintetében az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérő tartalmat és formát is meghatározhat.

(4) Az (1) bekezdés b) pont ba), be) és bf) alpontjában meghatározott dokumentumokat a kedvezményezett képviselője írja alá, az (1) bekezdés b) pont bb)–bd) alpontjában meghatározott dokumentumokat a kedvezményezett képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy írja alá. A meghatalmazás a beszámoló pénzügyi részének részét képezi.

(5) A kedvezményezett köteles a támogató felhívására a beszámolót 15 napon belül pontosítani.

(6) A beszámoló értékelését a támogató annak beérkezését követő 60 napon belül elvégzi, és annak eredményéről a kedvezményezettet értesíti. A határidőbe a hiánypótlásra meghatározott határidő nem számít bele.

11. § (1) A támogatott tevékenység lezárása – a támogatott tevékenység támogatási szerződés, támogatói okirat szerinti megvalósulását követően – a megvalósításáról szóló beszámoló alapján a kedvezményezett nyilatkozatával és annak a támogató általi elfogadásával történik.

(2) A beszámoló elfogadása esetén a támogató a 10. § (6) bekezdése szerinti értesítésben – a beszámoló elfogadása esetén – nyilatkozik a kedvezményezett felé, hogy az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél a kedvezményezett bankszámláját vezető hitelintézetnél visszavonásra kerülhet. Ha a támogató beszedési megbízást nyújtott be a kedvezményezett bankszámláját vezető hitelintézethez, és a beszedési megbízás teljesült, a támogató külön dokumentumban nyilatkozik a felhatalmazó levél visszavonhatóságáról.

III. Fejezet

KEZELŐ SZERVI KIJELÖLÉS

12. §2

13. § (1) A Közrendvédelmi bírság előirányzat és a Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások előirányzat kezelő szerve a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár).

(2) A kincstár az (1) bekezdésben meghatározott két előirányzat tekintetében a pályázat befogadásával, a döntés előkészítésével, a támogatási szerződés előkészítésével és nyilvántartásával, valamint a támogatási szerződés végrehajtása pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat lát el.

IV. Fejezet

AZ EGYES FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDJE

6. Energia-racionalizálás (20/1/2)

14. § (1) A bevételi előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására, valamint európai uniós forrásból megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek előkészítéséhez szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása pályázat vagy egyedi döntés útján, előfinanszírozással történik. A költségvetési támogatás – a támogatási szerződésben rögzített határidő meghatározásával – visszatérítendő, egyösszegű költségvetési támogatásként adható.

7. Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20/1/5)

15. §3

8. Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások (20/1/27)

16. § (1) Az előirányzat egyedi jóváhagyás alapján felhasználható

a) a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: BM), a BM-mel partnerségi megállapodást kötött szervezet vagy a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, nemzetközi szervezet által megvalósított, az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projektek esetében a pályázathoz szükséges önrész, valamint a b) pontban foglalt programok esetében az európai uniós forrás terhére el nem számolható tételek finanszírozására, amelyekről a döntés a tárgyéven belül született, így a központi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert,

b) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére az Európai Unió által az Új Széchenyi Terv operatív programjai keretében támogatott projektek, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci–Magyar Együttműködési program és egyéb európai uniós alapból támogatott projektek lebonyolításához szükséges kiadások megelőlegezésére,

c) a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó támogatási konstrukciók vagy projektek előkészítéséhez szükséges kiadások fedezetére,

d) az Európai Migrációs Hálózat önrésze és az el nem számolható tételek finanszírozására.

(2) A bevételi előirányzat szolgál továbbá a Svájci–Magyar Együttműködési program projektjei kapcsán befolyt előleg kezelésére.

(3) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti felhasználás esetében a kedvezményezett részére vissza nem térítendő költségvetési támogatás, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben visszatérítendő költségvetési támogatás biztosítható.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a költségvetési támogatás összegét a forrás rendelkezésre állását követően – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – legfeljebb 60 naptári napon belül kell visszafizetni.

(5) A jóváhagyott előirányzat terhére támogatási kérelem alapján, egyedi elbírálást követően kerül sor az előirányzat felhasználására. A költségvetési támogatás előfinanszírozás vagy utófinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra. Utófinanszírozás esetén előleg nyújtása lehetséges.

(6) A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással történik.

9. Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (20/1/34)

17. § (1) Az előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási költségeire. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a katasztrófa-elhárítás során felmerülő költségekre és károkra, valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre.

(2) Az előirányzat átadásra kerül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) részére.

10. Ártéri lakóingatlanok kiváltása Ipolytarnóc településen (20/1/35)

18. § Az előirányzat célja az Ipolytarnóc településen az elmúlt évek során az árvíz által jelentősen megrongálódott épületek bontásának, valamint azok tulajdonosai és használói lakhatása biztosításának finanszírozása. A költségvetési támogatás folyósítása Ipolytarnóc önkormányzata részére támogatási szerződés keretében történik. A költségvetési támogatás előfinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra.

11. Építésügyi feladatok (20/1/46)

19. § (1) Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 50. §-a alapján az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatását és finanszírozását biztosítja.

(2) Az előirányzat felhasználása éves feladatterv alapján történik. A feladatterv tervezése során az előirányzat legalább 80%-át közigazgatási feladatokra kell tervezni, amelyet a kötelezettségvállalás során érvényesíteni kell. Az előirányzat terhére költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi támogatás keretében nyújtható a feladattervben megjelölt személyek részére, előfinanszírozás vagy utófinanszírozás útján. Utófinanszírozás esetén előleg nyújtása lehetséges.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában közigazgatási feladat különösen

a) az építésfelügyeleti és építésügyi hatósági feladat,

b) az ellenőrzési és építésrendészeti feladat,

c) a szakmai kamarák által ellátott közigazgatási feladat, különösen a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése és bejelentése, névjegyzék vezetése, továbbképzés szervezése, vállalkozó kivitelezői tevékenység bejelentése és vállalkozó kivitelezők nyilvántartásának vezetése,

d) a szakmai kamarák tevékenységének törvényességi felügyelete,

e) a tervtanácsok feladata,

f) a településrendezéshez kapcsolódó feladat.

(4) A miniszter az előirányzatból az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság által elrendelt munkálatok költségeire – ha a végrehajtás elmaradása az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, és a végrehajtás önkéntes teljesítése, valamint a megelőlegezett költség behajtása nem várható, – vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújthat. Egyéb esetben erre a célra – a támogatási szerződésben a visszafizetésre vonatkozó határidő meghatározásával – visszatérítendő költségvetési támogatás adható.

(5) Vissza nem térítendő költségvetési támogatás esetén, ha a végrehajtást elrendelő hatóság a munkálatok költségeit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint a kötelezettől utóbb behajtja, az így befolyt összeget kizárólag az Étv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott célokra fordíthatja, amelynek felhasználását a miniszter ellenőrizheti.

12. Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése (20/1/47)

20. § Az előirányzat felhasználásának célja az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló kormányrendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló kormányrendelet szabályozási tárgykörébe tartozó dokumentumgyűjtési, nyilvántartási, hasznosítási, kezelési és archiválási feladatok, továbbá a nyilvántartási rendszer fejlesztési feladatainak finanszírozása.

13. Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai (20/1/48)

21. § (1) Az előirányzat a nem kielégítő védképességű elsőrendű árvízvédelmi művek védbiztonságának fejlesztését, térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság megteremtését, az árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység biztosítását szolgálja. Az előirányzat terhére az árvízvédelem infrastrukturális fejlesztései, továbbá a projekt típusú beruházásokon túli egyedi töltéserősítési és védelmi képesség fokozási munkák valósíthatók meg.

(2) Az előirányzat átadásra kerül az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok részére.

14. Vízkárelhárítási művek fenntartása (20/1/49)

22. § (1) Az előirányzat a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló kormányrendeletben meghatározott karbantartások végzését szolgálja.

(2) Az előirányzat átadásra kerül az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok részére.

15. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20/1/50)

23. § (1) Az előirányzat felhasználható

a) a központi költségvetési szervek és a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén a védelmi készültség elrendelése alapján végzett védekezési, helyreállítási feladataikkal összefüggő többletkiadásokra, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére,

b) az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,

c) az a) és b) ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,

d) a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási pályázatok saját erő költségeire.

(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, támogatási szerződés alapján előfinanszírozás vagy utófinanszírozás útján kerül felhasználásra. Utófinanszírozás esetén előleg nyújtása lehetséges.

16. Vízügyi feladatok támogatása (20/1/51)

24. § (1) Az előirányzat célja a forgalomképes állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos kutatási témák, döntés-előkészítő feladatok kidolgozása, állagmegóvási feladatok, szivattyútelepek üzemeltetési és karbantartási költségeinek finanszírozása, rendkívüli időjárás miatt szükséges kármegelőzési, védekezési, helyreállítási munkák elvégzése.

(2) Az előirányzatból az újonnan alakult vízgazdálkodási társulatok, természetes és jogi személyek támogathatóak.

(3) A költségvetési támogatás nyújtása pályázat vagy egyedi támogatás formájában történhet. A költségvetési támogatás előfinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra.

17. Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása (20/2/1/1)

25. § (1) Az előirányzat fedezetet nyújt az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek támogatására, a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenység, program, projekt finanszírozására, az 1956-os eseményekkel foglalkozó kéziratok kiadásának, a helyi szinten megvalósuló köztéri alkotások (emlékművek, szobrok, emléktáblák) és 1956-os emlékhelyek felújításának finanszírozására, a volt politikai elítéltek részére történő szociális segélyek, temetési segélyek folyósítására, továbbá a feladathoz kapcsolódó arányos működési költségei finanszírozására.

(2) A költségvetési támogatás előfinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra.

18. Országos Polgárőr Szövetség (20/2/2/3)

26. § (1) Az előirányzat az Országos Polgárőr Szövetség az alapszabályában meghatározott feladathoz kapcsolódó arányos működési költségeire használható fel.

(2) A költségvetési támogatás előfinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra. Az előirányzat felhasználása a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott, a költségvetési támogatás elosztásának részletes szabályaira vonatkozó miniszteri rendelet alapján történik.

19. Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása (20/2/2/5)

27. § (1) Az előirányzat

a) az önkéntes tűzoltó egyesületek részére pályázati rendszerben biztosítandó költségvetési támogatás forrásául szolgál, amely

aa) az önkéntes tűzoltó egyesületek feladataihoz kapcsolódó arányos működési költségek finanszírozására,

ab) az önkéntes tűzoltók oktatására,

ac) a technikai ellátás javításának támogatására,

b) az önkéntes mentőszervezetek részére pályázati rendszerben biztosítandó költségvetési támogatás forrásául szolgál, amely

ba) a mentőszervezetek nemzeti minősítésére,

bb) a mentőszervezetek tagjainak oktatására,

bc) a Polgári Védelmi Modulok megalakítására,

bd) a technikai ellátás színvonalának folyamatos javítására,

be) az önellátásra és önfenntartásra való berendezkedés biztosítására,

bf) a műszaki-támogatási és info-kommunikációs feladatok ellátására,

bg) a beavatkozásra és együttműködésre történő felkészülés egyéb feladatainak elvégzésére

használható fel.

(2) A költségvetési támogatás előfinanszírozás vagy utófinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra. Utófinanszírozás esetén előleg adása lehetséges.

(3)4 Az előirányzat – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a BM OKF részére előirányzat-átcsoportosítással kerül átadásra. Az előirányzat e bekezdés alapján átadásra kerülő része az önkéntes tűzoltó egyesületek (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatására fordítható.

(4)5 Az önkéntes mentőszervezetek részére az (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtható támogatásokra vonatkozó pályázatok kiírásával, a támogatási szerződések megkötésével és a beszámolók elfogadásával kapcsolatos feladatokat – az előirányzatból az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célokra felhasználható 47,1 millió forint tekintetében – az előirányzat lebonyolító szerveként a BM OKF végzi.

20. Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása (20/2/2/11)

28. § (1) Az előirányzat a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására 29,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a sport-, a művészet- és rendvédelem terén az esélyegyenlőség jegyében szervezett programok, rendezvények támogatása.

(2) Az előirányzat a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatására 5,5 millió forint összegig használható fel. Az előirányzat a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület irodáinak az áldozatvédő tevékenységével kapcsolatos, a feladathoz kapcsolódó arányos működési költségeire, bérjellegű kiadásaira, és az áldozatok segélyezésére nyújt fedezetet. A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület irodáinak az áldozatsegítő tevékenységével kapcsolatos működési költségeire, bérjellegű kiadásaira legfeljebb a költségvetési támogatás 50%-a fordítható.

(3) Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel.

(4) Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására 22,5 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás a Magyar Tűzoltó Szövetség és a megyei szervezetei alapító okiratában, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladataira, és az általuk szervezett rendezvények megvalósítására fordítható.

(5) Az előirányzat a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a két szövetségnek a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatok, és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése.

(6) Az előirányzat a Települési Önkormányzat Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése.

(7) Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 35,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező működtetése, karbantartása és korszerűsítése költségeinek finanszírozása.

(8) Az előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatására 24,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás a Magyar Rendészeti Sportszövetség alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítésére, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.

(9) Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány támogatására 5,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a Szertelen-kék Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítése.

(10) Az (1)–(9) bekezdésben foglalt költségvetési támogatás előfinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra.

21. Hivatásos állomány lakáscélú beruházása (20/3/5)

29. § (1) Az előirányzat – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kivételével – a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú dolgozóinak lakásépítéséhez, lakásvásárlásához, lakásbővítéséhez, lakáskorszerűsítéséhez nyújtható munkáltatói kölcsön forrásául szolgál.

(2) Az előirányzat előirányzat-átcsoportosítással kerül rendelkezésre bocsátásra.

22. Európai Menekültügyi Alap (EMA) (20/9/1)

30. § (1) Az Európai Menekültügyi Alap (a továbbiakban: EMA) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az európai menekültügyi alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi 2007. május 23-i 2007/573/EK határozatban foglaltak szerint használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007–2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló miniszteri rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik.

23. Integrációs Alap (20/9/2)

31. § (1) A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007. június 25-i 2007/435/EK tanácsi határozat által létrehozott, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő Integrációs Alap a különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási feltételeinek teljesítéséhez, és az európai társadalmakba való beilleszkedésük megkönnyítését szolgáló tevékenységhez használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007–2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló miniszteri rendelet alapján történik.

24. Visszatérési Alap (20/9/3)

32. § (1) Az Európai Parlament és a Tanács a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal 2008. január 1. és 2013. december 31. közötti időbeli hatállyal létrehozott Visszatérési Alap felhasználási célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal.

(2) Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007–2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló miniszteri rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik.

25. Külső Határok Alap (20/9/4)

33. § (1) A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott Alap

a) a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javításának,

b) a külső határok egységes határellenőrzési rendszerének kialakításának,

c) a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének kialakításának,

d) a releváns közösségi jogi aktusok egységes alkalmazására irányuló tevékenység,

e) a konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére irányuló tevékenységek

finanszírozására használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007–2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló miniszteri rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik.

26. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek (20/9/5)

34. § (1) Az előirányzat a 22–25. alcímben meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel.

(2) Az előirányzat a BM Igazgatás számára átadásra kerül.

27. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék (20/9/6)

35. § (1) Az előirányzat terhére finanszírozhatók a 22–25. alcímben meghatározott pénzügyi alapokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlenül történik, az Európai Bizottság fizetési felszólításának teljesítésével.

28. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása (20/10)

36. § (1) Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltóságok fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek fedezetének a biztosítása az átvállalt feladattal arányban.

(2) Az előirányzat felhasználása az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet alapján történik.

29. Duna Művész Együttesek támogatása (20/11)

37. § (1) Az előirányzat fedezetet nyújt a BM és a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejövő támogatási szerződés keretében ellátandó kulturális közhasznú feladatok finanszírozására.

(2) A kedvezményezett a költségvetési támogatást a kulturális közhasznú feladatokkal összefüggő, valamint ennek végrehajtása érdekében felmerült közvetlen és közvetett anyagjellegű, személyi jellegű ráfordítások, valamint az egyéb, pénzügyi ráfordítások finanszírozására használhatja fel.

(3) A támogatás előfinanszírozás útján, közvetlen kifizetéssel kerül rendelkezésre bocsátásra.

30. Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (20/12)

38. § Az előirányzat a Kvtv. 27. § (11) bekezdése szerint kerül felhasználásra.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

40. §6

1

A rendeletet a 15/2013. (V. 2.) BM rendelet 50. §-a hatályon kívül helyezte 2013. május 3. napjával.

2

A 12. §-t a 75/2012. (XII. 18.) BM rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 15. §-t a 75/2012. (XII. 18.) BM rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 27. § (3) bekezdése a 75/2012. (XII. 18.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 27. § (4) bekezdését a 75/2012. (XII. 18.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére