• Tartalom

27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2014.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 30. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest 34704 helyrajzi szám alatt felvett, a Magyar Állam 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező épület rekonstrukciójával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány a (2) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelethez2

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített hatósági engedélyezési eljárások
és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújítása

Budapest
34704 hrsz.

építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

egészségügyi hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

5.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

6.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

9.

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti engedélyek

Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

10.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

2. melléklet a 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelethez3

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3.

tűzvédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4.

katasztrófavédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

régészet és műemlékvédelem

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

6.

egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

7.

környezet- és természetvédelem

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

8.

vízügy

Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság

Országos Vízügyi Hatóság

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 349. §-a hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére