• Tartalom

271/2012. (IX. 26.) Korm. rendelet

271/2012. (IX. 26.) Korm. rendelet

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.09.27.

A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tárgyévben várható fejlesztési célú, kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletekről az önkormányzat a költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, de legkésőbb március 15-éig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapon – e rendszeren keresztül – adatot szolgáltat a kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének (a továbbiakban: Igazgatóság).”

2. § A Rendelet 5. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A kérelemben szerepeltetni kell
a) az ügylethez kapcsolódó ellátandó önkormányzati feladatot, a feladatot meghatározó törvényi rendelkezés megjelölésével,
b) a fejlesztési célt, a fejlesztéssel előálló kapacitás meghatározását,
c) a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források bemutatását, a működtetésből eredő kiadásokat és bevételeket a működtetés első öt évére,
d) abban az esetben, ha az önkormányzat a saját bevételét a költségvetési évre vagy az azt követő évekre a megelőző évi előirányzatnál magasabb mértékben határozza meg, ennek indokolását,
e) az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét,
f) az önkormányzat működési és fejlesztési célú, 30 napon belül, valamint 30, illetve 60 napon túl lejárt szállítói tartozásait,
g) abban az esetben, ha az önkormányzat a 3. § szerinti adatszolgáltatást az adott ügylet esetében nem teljesített, akkor az (1) bekezdés szerinti indokolt eset bemutatását, és
h) abban az esetben, ha az adatszolgáltatásban feltüntetett, az ügyletre, illetve a fejlesztésre vonatkozó adatok jelentősen megváltoztak, az eltérés indokolását.”

3. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelemhez – a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell
a) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által kitöltött, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapot, továbbá a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét, a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát,
b) a társulás költségvetési határozatát, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapot, ha a társulás saját bevételének 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeire, akkor a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő, a társulásban részt vevő önkormányzatokra vonatkozó adatlapot, a kezességvállalásról szóló dokumentumokat, valamint – ha ilyet kötöttek – a 2. § (3) bekezdése szerinti megállapodást is,
c) a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot,
d) az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását
da) az ügylet szükségességéről,
db) az ügyletből finanszírozott fejlesztés szükségességéről,
dc) olyan ügylet esetén, amelynek célja az ügylet értékével megegyező értékű, már fennálló adósság visszafizetése (a továbbiakban: adósságmegújító hitel), valamint működési célú ügylet esetén az adósság újratermelődését megakadályozó önkormányzati intézkedésekről,
dd) a helyi adókkal kapcsolatos kedvezmények, mentességek köréről és az adómértékek, kedvezmények, mentességek indoklásáról,
de) adósságmegújító hitel esetén arról, hogy a tervezett ügylet a stabilitási törvény 3. § (2) bekezdése szerinti, lejáró adósság előfinanszírozására szolgál-e,
e) az önkormányzat zárszámadásáról készült könyvvizsgálói jelentést, amennyiben ilyen készült,
f) ha a (2a) bekezdés d) pontja szerinti indokolásban a helyi adóbevétel növekedése az adó mértékének emelésén, rendeletben megállapított kedvezmények csökkenésén, illetve új adónem bevezetésén alapul, az önkormányzat kihirdetett adórendeletét,
g) adósságmegújító hitel esetén, ha az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig bármelyik évben meghaladja az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, akkor az arra irányuló kérvényt, hogy a Kormány tekintsen el az adósságkorlátra vonatkozó rendelkezés alkalmazásától, és ebben az esetben részletesen ki kell fejteni a kérés alapjául szolgáló kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető esetet.”

4. § A Rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Igazgatóság az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, eladósodottságáról, vagyonáról, bevételeiről – ezen belül különösen a bevezetett helyi adók típusáról, mértékéről, a törvényi felső mértéktől való eltéréséről, az alkalmazott kedvezményekről, mentességekről, valamint az adóhátralékokról –, kiadásairól értékelést készít, és azt – legkésőbb a (2) bekezdés szerinti kincstári véleményezés lezárását követő 8. napon – megküldi a minisztereknek. Az Igazgatóság a kérelemben szereplő ügylet alátámasztásához és az értékelés elkészítéséhez további információkat kérhet az önkormányzattól. A kért információt az önkormányzatnak 3 munkanapon belül meg kell küldenie az Igazgatóság részére.”

5. § A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Igazgatóság a hiánytalan kérelemről és annak mellékleteiről kialakított véleményét a kérelem benyújtását vagy a hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.”

6. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem és mellékleteinek a kincstár által üzemeltetett rendszerbe történő benyújtásukat követően megvizsgálja, hogy
a) az ügylet létrehozására vonatkozó önkormányzati döntés, az önkormányzat kérelme és azok mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak, és
b) az ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi-e.”

7. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § A Rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2012. (IX. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban Módr.) megállapított 5. § (2a) és (3) bekezdését, valamint 6. § (2a) bekezdését és a 7. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.”

9. § A Rendelet 5. § (2) bekezdésében az „elektronikus rendszeren keresztül kell az Igazgatósághoz benyújtani” szövegrész helyébe az „elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani az Igazgatóságnak címezve” szöveg lép.

10. § A Rendelet 7. § (3) bekezdésében az „a kérelem beérkezését vagy hiánypótlást” szövegrész helyébe az „a kérelem 6. § (2) bekezdés szerinti véleményezésének lezárultát vagy a hiánypótlást” szöveg lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére