• Tartalom

28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről1

2012.08.16.

A Kormány a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában Támogató: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nj. tv.) alapján a Kormány által rendeletben kijelölt, a nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelős államigazgatási szerv vezetője.

2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása

2. § (1) E fejezet 2–8. §-ának hatálya a községben, a városban és a főváros kerületeiben működő nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban: települési nemzetiségi önkormányzat), továbbá a megyében és a fővárosban működő nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban: területi nemzetiségi önkormányzat) feladatarányos támogatására terjed ki.

(2) E fejezet alkalmazásában

a) általános működési támogatás: a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatokat a képviselő-testület alakuló ülését követő hónap 1-jétől e rendelet szerint megillető, a nemzetiségi önkormányzati működéssel közvetlenül összefüggő – a Nj. tv. 80. § és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeken kívüli – feltételek biztosítására, a nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó rezsi típusú és munkabér típusú költségek fedezetéül szolgáló támogatás;

b) feladatalapú támogatás: a támogatási évben általános működési támogatásban részesült, és a Támogatónak a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) intézett, a feladatalapú támogatás utalására vonatkozó rendelkező levele keltének időpontjában működő települési és területi nemzetiségi önkormányzatoknak az e rendeletben rögzített feltételrendszer alapján nyújtható, a nemzetiségi önkormányzat által a Nj. tv. szerinti nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kötődő támogatás;

c) a feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési év (támogatási év) április 1. napját megelőző 12 hónap;

d) feladatarányos támogatás: a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok általános működési és feladatalapú támogatása;

e) a visszafizetésből keletkezett előirányzat-maradvány azonos célú felhasználása: a tárgyévben fel nem használt és visszautalt támogatásokból a rendeletben meghatározott módon képződő és megállapított támogatás.

(3) A kormányhivatal megküldi a rendelkezésére álló valamennyi települési és területi nemzetiségi önkormányzati testületi jegyzőkönyvet és mellékleteit (elektronikusan vagy papír alapon, zárt ülés esetén kizárólag a határozat-kivonatokat papíralapon) – annak a kormányhivatalhoz történő beérkezését követő öt munkanapon belül – a Támogatónak.

(4) A települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára a mindenkori költségvetési törvényben megállapított – a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok általános működési és feladatalapú támogatására együttesen fordítható – feladatarányos támogatás felosztási aránya: egyharmad rész általános működési támogatás, kétharmad rész feladatalapú támogatás.

(5) Az egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó általános működési támogatás összege az egy települési nemzetiségi önkormányzatra jutó általános működési támogatás kétszerese.

(6) Ha a települési és a területi nemzetiségi önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnését követő hónap 1-jétől nem illeti meg az általános működési támogatás időarányos része, továbbá a feladatalapú támogatásnak a megszűnés időpontját megelőzően kötelezettségvállalással nem terhelt része.

(7) A helyi önkormányzat jegyzője – az időközi választás eredménytelenségét követően – a települési és területi nemzetiségi önkormányzatot meg nem illető támogatásokról való lemondásáról a települési és területi nemzetiségi képviselő-testület, közgyűlés (a továbbiakban együtt: képviselő-testület) megszűnését követő három napon belül értesíti a Támogatót, a kormányhivatalt és a Kincstárat, valamint egyidejűleg intézkedik a kiutalt támogatásoknak a Kincstár részére történő visszafizetéséről.

3. Az általános működési támogatás

3. § (1) Általános működési támogatásra a támogatási évben január 15. napjáig a kormányhivatal által a Támogatónak megküldött értesítések alapján a Támogató által összesített jegyzékben szereplő, működő települési és területi nemzetiségi önkormányzat jogosult.

(2) Az általános működési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves összegét a Támogató közleményként minden év január 31-éig közzéteszi a Magyar Közlönyben.

(3) A Támogató az éves általános működési támogatásról január 31-éig kibocsátott rendelkező levél alapján intézkedik a Kincstárnál a támogatásban részesülő települési nemzetiségi önkormányzatok jegyzékének egyidejű megküldése mellett. A támogatás egy összegben történő folyósítása iránt a Kincstár tizenöt naptári napon belül intézkedik.

(4)2

(5) Az időközi választás során az újonnan megalakult települési és területi nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület részére a képviselő-testület megalakulásáról szóló értesítés alapján, az értesítésnek a Támogatóhoz történő beérkezésétől számított harminc naptári napon belül, egy összegben kerül sor az e rendelet szerinti időarányos általános működési támogatás Kincstár által történő folyósítására, a Támogató által – a képviselő-testület megalakulásáról szóló értesítés beérkezésétől számított 15 naptári napon belül – megtett intézkedés alapján.

(6)3

(7)4

4. A feladatalapú támogatás

4. § (1) Feladatalapú támogatásra jogosult az a települési és területi nemzetiségi önkormányzat, amelynek a 2. § (3) bekezdése szerinti rendben megküldött, a 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti időszakban megtartott négy képviselő-testületi szóló jegyzőkönyve a Támogatóhoz a támogatási év április 15. napjáig megérkezik. Amennyiben a települési és a területi nemzetiségi önkormányzat a közmeghallgatás megtartására nem ezen négy testületi ülés egyikén került sor, a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet is meg kell küldeni a Támogató részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő jogvesztő, a határidő lejártát követően hiánypótlásnak helye nincs.

(3) A feladatalapú támogatási keretet a települési és területi önkormányzatok között fel kell osztani úgy, hogy a területi önkormányzatok száma kétszeres szorzóval számítódik. A támogatási évben megállapított egy pontszám forintértékét a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan a rendelkezésre álló költségvetési keret és az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányada adja. A települési és területi nemzetiségi önkormányzat éves feladatalapú támogatása a pontszám forintértékének és az önkormányzatnak megállapított pontszám szorzata.

(4) A kormányhivatalok a nemzetiségi önkormányzatok fizetési számlaszámait tartalmazó jegyzéket a támogatási év április 15. napjáig megküldik Támogató részére.

(5) A Támogató július 15-ig megküldi a Kincstár részére utalás céljából a támogatásban részesülő települési és területi nemzetiségi önkormányzatok jegyzékét és az egyes nemzetiségi önkormányzatok részére megállapított támogatási összeget.

(6) A támogatás folyósításáról a Kincstár – a Támogató által kibocsátott rendelkező levél alapján – tizenöt naptári napon belül intézkedik a nemzetiségi önkormányzatok fizetési számláira történő utalás útján.

5. A feladatalapú támogatás megállapítására vonatkozó eljárási szabályok

5. § (1) A Támogató a feladatalapú támogatás megállapításáról a képviselő-testület jegyzőkönyveinek az 1. melléklet szempontrendszere szerinti feldolgozása alapján dönt.

(2) A Támogató a támogatási döntést előkészítő eljárása során megvizsgálja, hogy a települési és területi nemzetiségi önkormányzat szükséges számú jegyzőkönyvei megküldésre kerültek-e, illetve a megküldött dokumentumok alapján további adatok közlése, dokumentumok (előterjesztések) csatolása szükséges-e, vizsgálja továbbá, hogy az e rendelet által meghatározott feltételeknek megfelel-e a nemzetiségi önkormányzat. Abban az esetben, ha a 4. § (1) bekezdés szerint szükséges dokumentumok megküldésre kerültek, a még hiányzó adatok közlése, dokumentumok csatolása érdekében az érintett nemzetiségi önkormányzat felé nyolcnapos határidő tűzésével egyszeri hiánypótlási felhívás kibocsátására, szükség szerint a kormányhivatallal történő egyeztetésre kerül sor.

(3) A hiánypótlásról szóló felhívásban a Támogató felhívja a figyelmet arra, hogy a határidő jogvesztő, amennyiben a települési és területi nemzetiségi önkormányzat a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, a támogatási évben nem részesülhet feladatarányos támogatásban.

6. § A Támogató által történő döntéshozatalra minden év június 30. napjáig kerül sor, ennek eredménye a döntéshozatalt követő három munkanapon belül a Támogató honlapján közzétételre kerül.

7. § A települési és területi nemzetiségi önkormányzat által a feladatarányos támogatás tárgyévében fel nem használt, de még a tárgyévben kötelezettségvállalással terhelt maradványa tárgyévet követően is felhasználható.

6. A visszafizetésből keletkezett maradvány azonos célú felhasználása

8. § (1) A tárgyévben a fel nem használt és visszautalt feladatalapú támogatás tárgyévben kerül felosztásra a feladatalapú támogatásban részesült nemzetiség önkormányzatok között, a (3) bekezdés szerint.

(2) A Kincstár a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok által visszafizetett támogatási összegről legkésőbb a tárgyév november 1. napjáig tájékoztatja a Támogatót.

(3) A visszafizetésből keletkezett maradványt a Támogató a feladatalapú támogatásra jogosult települési és területi nemzetiségi önkormányzatok között felosztja, a támogatás összegét a Támogató a feladatalapú támogatásra vonatkozó döntése során megállapított pontszámok, valamint a fel nem használt és visszautalt támogatások együttes összege alapján állapítja meg, minden év november 15-éig.

(4) A Támogató a tárgyév december 1. napjáig megküldi a Kincstárnak a kiegészítő támogatásban részesülő települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és a részükre megítélt támogatások részletes listáját. A támogatás folyósításáról a Kincstár – a Támogató által kibocsátott rendelkező levél alapján – tizenöt naptári napon belül intézkedik a nemzetiségi önkormányzatok fizetési számláira történő utalása iránt.

(5) Az e fejezet szerinti támogatással kapcsolatos elszámolás, ellenőrzés rendjére a helyi önkormányzatok elszámolási és ellenőrzési rendjére vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

(6) Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásból származó támogatások igénylésére, felhasználására, határidő számítására vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak.

II. Fejezet

7. Az országos nemzetiségi önkormányzatok, intézményeik, és a nemzetiségi sajtó működési támogatása

9. § (1) Ezen fejezet hatálya az országos nemzetiségi önkormányzatok, intézményeik és a nemzetiségi sajtó működési támogatására (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) terjed ki.

(2) E fejezet alkalmazásában

a) nemzetiségi önkormányzati intézmény: az országos nemzetiségi önkormányzat által költségvetési szervként vagy nonprofit gazdasági társaságként alapított, vagy más szervezettől átvett, vagy más szervezettel közösen működtetett, nyilvántartásba vett szervezet;

b) nemzetiségi sajtó: az a nemzetiségi időszaki lap, amelyet az országos nemzetiségi önkormányzat alapított, vagy – nem országos nemzetiségi önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és kiadójával az országos nemzetiségi önkormányzat a lap működésének támogatására megállapodást kötött, illetve az az elektronikus médium, amelyet az országos nemzetiségi önkormányzat alapított, vagy – nem országos nemzetiségi önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és működtetőjével az országos nemzetiségi önkormányzat a médium működésének támogatására megállapodást kötött.

10. § A támogatás negyedévenkénti egyenlő részletekben történő folyósítása iránt a Támogató a költségvetési törvény hatálybalépését követően, január 15. napjáig, ezt követően minden negyedév első hónap 15. napjáig intézkedik a Kincstárnál. A Kincstár a rendelkezést követő 5 munkanapon belül intézkedik a támogatás folyósítása iránt.

11. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat az országos nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követő 30 naptári napon belül – egyéb esetben bármilyen adatváltozás esetén három naptári napon belül – benyújtja a Támogatónak egy-egy eredeti vagy hiteles másolati példányban

a) az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése alakuló ülésének jegyzőkönyvét,

b) az országos nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló határozatot, amennyiben a törzskönyvi nyilvántartásba vételre sor került,

c) az országos nemzetiségi önkormányzat elnökének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,

d) a támogatni kívánt, az országos nemzetiségi önkormányzat fenntartásában lévő nemzetiségi önkormányzati intézmények és nemzetiségi sajtó jegyzékét szervezetenkénti támogatási összeg megjelölésével és a 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást,

e) ha a támogatásban részesülő nemzetiségi sajtó működtetője nem az országos nemzetiségi önkormányzat, akkor a támogatásban részesülő nemzetiségi sajtó működtetőjének alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, valamint a hatósági nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozatot,

f) az országos nemzetiségi önkormányzat valamennyi bankszámlájának vezetéséről szóló, a bankszámlákat vezető hitelintézetek által kiállított eredeti igazolást,

g) az országos nemzetiségi önkormányzat felhatalmazását a Kincstár részére arra vonatkozóan, hogy jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén, a Támogató erről szóló értesítése alapján, az f) pont szerinti bankszámlákat beszedési megbízás alapján megterhelje, a Kincstár javára,

h) az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közölt adatokban bekövetkező változást annak bekövetkeztét követő három naptári napon belül hiteles módon igazolja és megküldi a Támogatónak,

i) az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a Kincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében az e fejezet rendelkezései alapján bejelentett költségvetésből nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek vonatkozó jogszabályban rögzített adatait elektronikus úton megküldi illetékes adóhatóság részére,

j) az országos nemzetiségi önkormányzat 2012. évre vonatkozó, közgyűlés által elfogadott költségvetését.

(2) A támogatásról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az országos nemzetiségi önkormányzat, az érintett intézmény, az időszaki lap kiadója, illetve az elektronikus médium működtetője.

(3) Az országos nemzetiségi önkormányzat a támogatás felhasználásáról az összevont költségvetési beszámolója elfogadását követő 15 napon belül – a központi költségvetésből nyújtott támogatások elszámolására vonatkozó szabályozás szerinti – szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a Támogatónak.

8. A pályázat és egyedi kérelem útján nyújtott támogatások

12. § (1) A központi költségvetésben jóváhagyott nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzatból a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célokra nyújtható támogatás. A támogatás az előbbi célokat megvalósító szervezetek részére pályázati úton, illetve kérelemre nyújtható.

(2)5 Az (1) bekezdés szerinti – a Támogató által meghatározott pályázati prioritások alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) által közzétett pályázati felhívásra benyújtott – pályázatokról a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján Támogató dönt.

(3)6 A kilencfős Bizottságba tagokat egyenlő arányban delegálhatnak:

a) az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága,

b) az országos nemzetiségi önkormányzatok és

c)7 a Támogatáskezelő.

A Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

(4)8 A Támogatáskezelő által ellátandó feladatok részletes eljárási rendjét a Támogató határozza meg.

(5) A támogatás kedvezményezettje a támogatott feladat megvalósítása során köteles a Támogató által nyújtott támogatás tényét honlapján, valamint a támogatás révén készült kiadványokon, nyomtatott anyagokon szöveggel, rendezvények esetében szóbeli közléssel, továbbá logó feltüntetésével, kifüggesztésével – a támogatási szerződésben meghatározott módon – jelezni.

(6) A támogatás előfinanszírozás formájában történő folyósítása esetén az egyösszegű kifizetésére a támogatott tevékenység során keletkező költségek pénzügyi rendezése előtt kerül sor.

(7) Amennyiben a támogató által megítélt működési támogatások időarányos kifizetése a támogatási év június 30-ig nem történik meg, úgy azt követően a támogatás egy összegben folyósítandó.

13. §9 A Támogató a nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása során lebonyolító szervként a Támogatáskezelőt igénybe veheti.

III. Fejezet

9. A nemzetiségi támogatások ellenőrzése és visszafizetése

14. § (1) Az e rendelet szerint nyújtott támogatások célnak megfelelő felhasználásának elszámolása és ellenőrzése, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetési és kamatfizetési kötelezettsége tekintetében az államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A Támogató az általa nyújtott támogatás cél szerinti felhasználását bármikor ellenőrizheti. Ha a kedvezményezett a Támogató felhívása alapján adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az esedékes támogatási összeg folyósítását az adatszolgáltatás teljesítéséig Támogató felfüggeszti.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásból származó támogatások igénylésre, felhasználásra, határidő számítására vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak.

10. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § (4), (6) és (7) bekezdése, valamint a 17. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

16. § 2012. december 31-ig a 3. § (4) bekezdés alapján az általános működési támogatás folyósítása a 2011. december 30-án hatályos rendelkezések szerint történik.

17. §10

(2)11

18. §12

1. melléklet a 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelethez

A feladatalapú támogatás elbírálásának szempontrendszere

1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:
A nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott, az anyanyelv használatával, a helyben működő intézmények tevékenységével, a helyi önkormányzat szociális, ifjúsági feladatainak ellátásával (hatósági feladatok kivételével), továbbá a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítését, neveléshez, neveléshez-oktatáshoz fűződő jogainak érvényesítését szolgáló döntési, együttdöntési, véleményezési, javaslattételi jogok gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselő-testületi döntések:

1 döntés maximum 5 pont

Maximális pontszám: 30 pont

2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:
2.1. Kulturális, közművelődési, nevelési, nevelési-oktatási feladatok, hagyományápolással, közgyűjteményekkel, média-ügyekkel összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, szervezési feladatok ellátása:
2.2. A nemzetiségi önkormányzat működési területén (intézményi társulásban résztvevő települési nemzetiségi önkormányzat esetén a társulás illetékességi területe tekintendő működési területnek) a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntések:

1 döntés maximum 5 pont

Maximális pontszám: 30 pont

3. A nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását, saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő) közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok ellátását, más fenntartó által helyben működtetett közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való együttműködést, az anyaországi kapcsolattartást, és a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok szervezését szolgáló képviselő-testületi döntések:

1 döntés maximum 5 pont

Maximális pontszám: 30 pont

4. A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:
4.1. A nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködést, a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatását szolgáló képviselő-testületi döntések:
4.2. Társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel való együttműködést szolgáló képviselő-testületi döntések, valamint ifjúsági és szociális igazgatás (a hatósági feladatok kivételével) körében intézményalapítói, továbbá szervezési, együttműködési feladatok ellátásával kapcsolatos képviselő-testületi döntések:
4.3. Nemzetiségi közfeladatok ellátása közfoglalkoztatási jogviszony keretében:

1 döntés maximum 5 pont

Maximális pontszám: 10 pont

ELÉRHETŐ ÖSSZES PONTSZÁM: 100 pont

1

A rendeletet a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

A 3. § (4) bekezdése a 15. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

3

A 3. § (6) bekezdése a 15. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

4

A 3. § (7) bekezdése a 15. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

5

A 12. § (2) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 12. § (3) bekezdés záró szövegrésze a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 12. § (3) bekezdés c) pontja a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. § b) pontja a szerint módosított szöveg.

8

A 12. § (4) bekezdése a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 13. § a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 17. § (2) bekezdése a 15. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

12

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére