• Tartalom

28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet

28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet

egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól1

2012.04.28.

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 11. pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása

1. § (1) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.)

a) 12. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény),

b) 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott önkormányzati fenntartó (a továbbiakban: önkormányzati fenntartó), valamint

c) 38. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó (a továbbiakban: közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója)

[az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: fenntartó] a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmény 1–13. évfolyamán – szakiskola esetében a 9–10. évfolyamán – és a szakképzési évfolyamokon a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 121. § (1) bekezdés 29. pont a) vagy b) alpontja szerinti sajátos nevelési igényű tanulók 2012. október 1-jei becsült létszáma alapján igényelheti a Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont da) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban: tankönyvtámogatás).

(2) A tankönyvtámogatás felhasználható a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pont a) vagy b) alpont szerinti sajátos nevelési igényű tanulók kis példányszámú tankönyveinek beszerzésére és differenciált tankönyvvásárlás támogatására, így különösen a vak tanulók kispéldányszámú, pontírásos és hangos tankönyvei, digitalizált tananyagai a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 22. § (13) bekezdése szerint történő beszerzésének támogatására.

(3) A tankönyvtámogatás igénylésének alapja a tankönyvrendelésben szereplő végösszegnek a tankönyvrendelésben érintett tanulók létszáma alapján a Kvt. 8. melléklet I. pont 4. alpont b) alpontja szerinti normatív hozzájárulás fajlagos összege alapján biztosított támogatással csökkentett különbözete.

2. § (1) A támogatási kérelmet az 1. és 2. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2012. július 2-áig lehet benyújtani. A 2. mellékletet a 3. melléklet szerinti intézményi adatlap alapján kell kitölteni. A kitöltött intézményi adatlapot a kérelem benyújtásától számított öt évig a fenntartónak meg kell őrizni. A vak és a gyengénlátó tanulók tankönyveihez támogatást a fenntartó, valamint az OM rendelet 22. § (13) bekezdésében meghatározott Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének fenntartója a vak és gyengénlátó tanulók részére az 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint igényelheti.

(2) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2012. szeptember 20-áig önkormányzati fenntartó, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(3) A miniszter a tankönyvtámogatás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesítő jelentés alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2012. október 5-éig dönt a tankönyvtámogatás fenntartónkénti és intézményenkénti összegéről. A miniszter a döntését – a kincstár egyidejű értesítésével – az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzéteszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a fenntartóval.

(4) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartók utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját, településtípus nélküli megnevezését és a tankönyvtámogatás összegét – 2012. október 19-éig elektronikus úton és papír alapon közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A tankönyvtámogatást önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a kincstár a 2012. november havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(5) A tankönyvtámogatást a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére a kincstár a miniszter utalványozását követő havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg folyósítja, azzal, hogy ha az utalványozás a 2012. december havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalását követően történik meg, a tankönyvtámogatást 2012. december 31-ig kell folyósítani.

2. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása

3. § (1) A Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont db) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban: felzárkóztatási támogatás) a fenntartó a fenntartásában lévő szakiskolában nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 2011/2012. tanév január 1-jétől augusztus 31-éig és a 2012/2013. tanév szeptember 1-jétől december 31-éig tartó naptári hónapjaiban felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók létszáma alapján igényelheti.

(2) A felzárkóztatási támogatás kizárólag szakiskolában, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók után igényelhető a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint működési jellegű kiadások – személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások – fedezésére.

(3) A felzárkóztatási támogatás összege 8000 Ft/hó/fő.

(4) A felzárkóztatási támogatás igénylésének alapja a 2011/2012. tanévre és a 2012/2013. tanévre beiratkozott tanulók havi létszámadatainak január 1-jétől június 30-áig és július 1-jétől december 31-éig a félévi részletre vonatkoztatott matematikai átlaga. A tanulók átlaglétszám-számításánál törtszám esetén a létszámot (egy főre) felfelé kerekítve kell figyelembe venni.

4. § (1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap, és

a) a 2012. évi első részlet tekintetében a 2011/2012. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján a 4. melléklet szerinti adatlap 2012. május 23-áig,

b) a második részlet tekintetében a 2011/2012. tanév és a 2012/2013. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján az 5. melléklet szerinti adatlap 2012. október 8-áig

történő kitöltésével lehet benyújtani.

(2) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést az első részlet tekintetében 2012. július 2-áig, a második részlet tekintetében 2012. november 9-éig fenntartó szerinti bontásban, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(3) A miniszter a felzárkóztatási támogatás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesített jelentés alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig – az első részlet tekintetében – 2012. július 16-áig, a második részlet tekintetében 2012. november 15-éig dönt a felzárkóztatási támogatás fenntartónkénti összegéről. A miniszter a döntését – a kincstár egyidejű értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a fenntartóval.

(4) A miniszter a felzárkóztatási támogatásban részesült szakiskolákra és a támogatási összegekre vonatkozó – fenntartónkénti és intézményenkénti – adatokat közli az államháztartásért felelős miniszterrel.

(5) A miniszter a támogatott önkormányzati intézményfenntartók utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját, településtípus nélküli megnevezését és a felzárkóztatási támogatás összegét – az első részlet tekintetében 2012. július 23-áig, a második részlet tekintetében 2012. november 20-áig elektronikus úton és papír alapon közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A felzárkóztatási támogatást önkormányzati intézményfenntartók esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a kincstár az első részlet tekintetében a 2012. augusztus havi, a második részlet tekintetében a 2012. december havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(6) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére a felzárkóztatási támogatást a kincstár a miniszter utalványozását követő havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg folyósítja, azzal, hogy ha az utalványozás a 2012. december havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalását követően történik meg, a felzárkóztatási támogatást 2012. december 31-ig kell folyósítani.

3. Szakközépiskola tizenegy–tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása

5. § (1) A Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont dc) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban: gyakorlati oktatás támogatása) a fenntartó a 2011/2012. tanév január 1-jétől június 30-áig és a 2012/2013. tanév szeptember 1-jétől december 31-éig tartó naptári hónapjaira a szakközépiskolákban vagy szakközépiskolai tevékenységet ellátó intézményegységben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanulók után igényelheti, akik a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vesznek.

(2) A gyakorlati oktatás támogatása elosztásának alapja az (1) bekezdésben meghatározott intézményben, intézményegységben a szakközépiskola pedagógiai programjában meghatározott, a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára legfeljebb 12 fős csoportban, legalább heti négy órában szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevő, a 2011/2012. tanévre és a 2012/2013. tanévre beiratkozott, 2012. február 15-én, valamint 2012. szeptember 15-én tanulói jogviszonyban állók létszáma. Ha a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő oktatás vagy két tanítási nyelvű oktatás folyik, a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően a szakközépiskola tizenkettedik–tizenharmadik évfolyamán tanulók gyakorlati oktatásához igényelhető a gyakorlati oktatás támogatása, abban az esetben, ha az (1) bekezdésben meghatározott intézmény, intézményegység pedagógia programja az évfolyamok számozásánál erre kitér.

(3) A gyakorlati oktatás támogatásának egy tanulóra, egy hónapra jutó összege nem haladhatja meg az 1000 Ft-ot.

(4) A támogatási kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be, ha a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma a hatályos Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb, tehát a szakközépiskolák kilenc–tizenkettedik évfolyamain, illetve ahol a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő oktatás vagy két tanítási nyelvű oktatás folyik, a kilencedik–tizenharmadik évfolyamain – a Kvt. 3. melléklet 16. pont a) alpont aa) alpontjában foglaltakra is tekintettel – végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján beszámításra kerül.

(5) A gyakorlati oktatás támogatása

a) a szakmai orientációhoz és a szakmacsoportos gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó működési jellegű kiadások (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások) fedezésére és

b) a gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését szolgáló, továbbá új vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására irányuló, illetve a nyilvántartásukban már szereplő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését megvalósító felújításhoz, fejlesztéshez

használható fel.

6. § (1) A támogatási kérelmet az 1., 7. és 8. melléklet szerinti adatlap kitöltésével

a) az első részlet tekintetében 2012. január 1-jétől 2012. június 30-áig terjedő időszakra legkésőbb 2012. május 23-áig,

b) a második részlet tekintetében 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-éig terjedő időszakra legkésőbb 2012. szeptember 20-áig

lehet benyújtani.

(2) A támogatási kérelemhez mindkét részlet tekintetében csatolni kell az intézményi nyilatkozatot az 5. § (4) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítésére vonatkozóan.

(3) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést önkormányzati fenntartó, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában az első részlet tekintetében 2012. június 28-áig, a második részlet tekintetében 2012. október 31-éig megküldi a miniszter részére.

(4) A miniszter a gyakorlati oktatás támogatása feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesített jelentés alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt – az első részlet tekintetében 2012. július 16-áig, a második részlet tekintetében 2012. november 15-éig – a gyakorlati oktatás támogatásának fenntartónkénti összegéről. A miniszter a döntését – a kincstár egyidejű értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a fenntartóval.

(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartók utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját, településtípus nélküli megnevezését és a gyakorlati oktatás támogatásának összegét – az első részlet tekintetében 2012. július 23-áig, a második részlet tekintetében 2012. november 26-áig – elektronikus úton és papír alapon közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A gyakorlati oktatás támogatását önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a kincstár az első részlet tekintetében a 2012. év augusztus havi, a második részlet tekintetében a 2012. év december havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(6) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére a gyakorlati oktatás támogatását a kincstár a miniszter utalványozását követő havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg folyósítja, azzal, hogy ha az utalványozás a 2012. december havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalását követően történik meg, a gyakorlati oktatás támogatását 2012. december 31-ig kell folyósítani.

4. Nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatása

7. § (1) A Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont dd) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban: nem magyar állampolgár tanulók támogatása) a fenntartó a fenntartásában levő iskola olyan, a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulója után igényelheti, aki

a) menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkezik, feltéve hogy a tanulók nevelését, oktatását központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg, vagy

b) nem tartozik az a) pontban felsoroltak közé, de a nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanuló közoktatási intézményrendszerbe való belépésétől számított időtartam nem éri el az egy évet, és a közoktatási intézmény vagy a tanuló által látogatott osztály tanítási nyelve magyar, feltéve, hogy az ilyen tanuló oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg.

(2) A nem magyar állampolgár tanulók támogatásának mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti tanulók esetében nem haladhatja meg a 140 000 Ft/fő/év összeget,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti tanuló esetében nem haladhatja meg a 70 000 Ft/fő/év összeget.

(3) A fenntartó a nem magyar állampolgár tanulók támogatásának felére jogosult, ha a tanuló az adott tanítási félév lezárulta előtt elköltözik az iskola településéről vagy elhagyja Magyarország területét, és ezáltal tanulói jogviszonya az iskolával megszűnik. A nem magyar állampolgár tanulók támogatására való jogosultságot nem érinti, ha a tanuló egy településen belül, azonos fenntartó fenntartásában álló másik intézménybe átiratkozik.

(4) Az

a) (1) bekezdés a) pontja szerinti tanulókhoz kapcsolódóan nyújtott nem magyar állampolgár tanulók támogatásának

aa) 50%-a az iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségeire és az azokkal összefüggő emberi erőforrások költségeire,

ab) 20%-a a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló iskolai, tanórán kívüli tevékenységekre,

ac) 10%-a az oktatási-fejlesztési folyamatban vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök beszerzésére,

ad) 20%-a az iskolai gyermekvédelmi felelős, vagy az ezzel a feladattal megbízott munkatárs tanulóval és a tanuló családjával való rendszeres kapcsolattartásával összefüggő emberi erőforrások költségeire,

b) (1) bekezdés b) pontja szerinti tanulókhoz kapcsolódóan nyújtott nem magyar állampolgár tanulók támogatásának teljes összege az iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségeire, valamint az azzal összefüggő emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre

fordítható.

8. § (1) A támogatási kérelmet az 1. és 9. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2012. október 4-éig lehet benyújtani.

(2) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2012. november 5-ig önkormányzati fenntartó, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény szerint, megyei bontásban intézményenként célcsoporttípusok, valamint tanulói létszám szerint összesítve nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(3) A miniszter a nem magyar állampolgár tanulók támogatása feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesítő jelentés alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2012. november 15-ig dönt a nem magyar állampolgár tanulók támogatásának fenntartónkénti összegéről. A miniszter a döntést – a kincstár egyidejű értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a fenntartóval.

(4) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartók utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját, településtípus nélküli megnevezését és a nem magyar állampolgár tanulók támogatásának összegét – 2012. november 22-éig elektronikus úton és papír alapon közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A nem magyar állampolgár tanulók támogatását önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a kincstár a 2012. december havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(5) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére a nem magyar állampolgár tanulók támogatását a kincstár a miniszter utalványozását követő havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg folyósítja, azzal, hogy ha az utalványozás a 2012. december havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalását követően történik meg, a nem magyar állampolgár tanulók támogatását 2012. december 31-ig kell folyósítani.

(6) A támogatási cél megvalósulásáról készített szakmai összefoglalót és a 10. melléklet szerinti összesítő adatlapot a fenntartó a nem magyar állampolgár tanulók támogatásának felhasználását követő harminc napon belül, de legkésőbb 2013. július 31-éig megküldi a miniszternek. Az összesítő adatlap alapját képező dokumentumokat a benyújtástól számított öt évig meg kell őrizni.

5. Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben
tartós gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának támogatása

9. § (1) A Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont de) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban: tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása) a fenntartó a fekvőbeteg-ellátás keretében szakellátásban vagy rehabilitációs célú ellátásban részesülő, alap- vagy középfokú iskolai, a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő olyan tanulók tankötelezettségének teljesítését szolgáló közoktatási feladat ellátásának biztosításához igényelheti, akiknek fekvőbeteg-ellátás keretében végzett tartós gyógykezelése a huszonegy naptári napot meghaladja, és a gyógykezelés ideje alatt

a) egyéni (ágy melletti) foglalkozás esetén legalább heti nyolc,

b) csoportos foglalkozás esetén legalább heti tizenöt

tanóra időtartamban biztosított az ismeretek szinten tartását, az iskolai hiányzásból eredő hátrányok csökkentését szolgáló pedagógiai foglalkoztatás, és akikre tekintettel az intézmény rendelkezik a szülő írásos hozzájárulásával a pedagógiai foglalkoztatáshoz kapcsolódó adatok kezelésére.

(2) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása tekintetében a gyógykezelés folyamatosnak minősül abban az esetben is, ha annak időtartama alatt hétvégenként a tanuló a gyermekgyógyüdülőből, az egészségügyi intézményből, a rehabilitációs intézményből otthonába távozhat.

(3) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának mértéke tanulónként nem haladhatja meg

a) a 25 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama legalább huszonkét, de legfeljebb negyvenegy naptári nap,

b) az 50 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama legalább negyvenkettő, de legfeljebb nyolcvankilenc naptári nap,

c) a 100 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama kilencven vagy annál több naptári nap.

(4) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre használható fel.

(5) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának igénylése az egészségügyi intézmény tapasztalataira épülő – a 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig terjedő időszakra történő – tervezés alapján történik.

10. § (1) A támogatási kérelmet az 1. és 11. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2012. május 14-éig lehet benyújtani.

(2) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2012. július 16-áig önkormányzati fenntartó, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(3) A miniszter a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesített jelentés alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2012. augusztus 6-áig dönt a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának összegéről. A miniszter a döntést – a kincstár egyidejű értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a fenntartóval.

(4) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartók utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját, településtípus nélküli megnevezését, és a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának összegét – 2012. augusztus 17-éig elektronikus úton és papír alapon közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatását önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a kincstár a 2012. szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(5) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatását a kincstár a miniszter utalványozását követő havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg folyósítja.

(6) A 12. melléklet szerinti egyéni tanulói adatlapok adatai alapján elkészített 13. melléklet szerinti összesítő adatlapot a fenntartó a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának felhasználását követő harminc napon belül, de legkésőbb 2013. július 31-éig megküldi a miniszternek. Az összesítő adatlap alapját képező tanulói adatlapokat a benyújtástól számított öt évig meg kell őrizni.

6. Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása

11. § (1) A Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont df) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban: fejlesztési támogatás) a többcélú kistérségi társulások, mint feladatot ellátók vehetik igénybe a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra.

(2) A többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatás feladatát elláthatja az általa fenntartott, a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben, vagy – megállapodás alapján – települési önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény vagy intézmények útján.

(3) Az iskolapszichológusi feladatok ellátása biztosítható a nevelési tanácsadó intézményében, vagy ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával abban a közoktatási intézményben, ahol az ellátott tanuló jogviszonnyal rendelkezik.

(4) A fejlesztési támogatás mértéke többcélú kistérségi társulásonként nem haladhatja meg az 1 500 000 Ft-ot, amely a feladat ellátásához kapcsolódó, 2012 szeptemberétől induló 1 fő létszámfejlesztéssel összefüggő személyi kiadásokra használható fel.

12. § (1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap és a 14. melléklet I. pontjának kitöltésével 2012. május 23-áig lehet benyújtani.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatóiról szóló 14. melléklet II. pontja szerint adatlapot,

b) a 15. melléklet I. pontja szerinti szándéknyilatkozatot,

c) az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát, amelynek tartalmaznia kell az iskolapszichológusi szolgáltatásra való jogosultságot.

(3) Ha a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást saját intézményében biztosítja, a támogatási kérelemhez csatolni kell a többcélú kistérségi társulás társulási tanácsa (a továbbiakban: társulási tanács) által meghozott olyan határozat – a társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatát, amely tartalmazza a többcélú kistérségi társulás kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a nevelési tanácsadás feladatai között a többcélú kistérségi társulás tagjai az iskolapszichológusi feladatok ellátását is vállalták.

(4) Ha a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény vagy intézmények útján települési önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján látja el, a támogatási kérelemhez csatolni kell – az igényjogosultságot megalapozó tevékenységként – az iskolapszichológusi feladatellátásra megkötött megállapodás társulási tanács elnöke által hitelesített másolatát.

(5) Ha a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, vagy megállapodás alapján – települési önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő – a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben az iskolapszichológusi feladatellátásra csak 2012. szeptember 1-jétől kezdődően kerül sor, a támogatási kérelemhez csatolni kell a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó 15. melléklet II. pontja szerinti fenntartói szándéknyilatkozatot.

(6) Ha a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást megállapodás alapján biztosítja, a támogatási kérelemhez csatolni kell az iskolapszichológusi feladatellátásra jogosult intézmény fenntartójának a 15. melléklet III. pontja szerinti szándéknyilatkozatát arról, hogy a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodásban foglaltak szerint 2012 szeptemberétől teljesíti az egy fő iskolapszichológusi létszámfejlesztést.

13. § (1) Az a többcélú kistérségi társulás, amelyik

a) a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényű tanulók támogatása igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet (a továbbiakban: 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet) 8. §-a,

b) az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet (a továbbiakban: 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet) 13. §-a,

c) az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11–12. §-a

alapján támogatásban részesült, és a fejlesztési támogatásból biztosított iskolapszichológusi szolgáltatást ellátja, további fejlesztési támogatást igényelhet az iskolapszichológusi tevékenységgel összefüggő személyi kiadások fedezetéhez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatással megkezdett iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásaival összefüggő további fejlesztési támogatás mértéke többcélú kistérségi társulásonként nem haladhatja meg az 1 000 000 Ft-ot.

(3) A támogatási kérelmet az 1. melléklet és a 14. melléklet I. pontja szerinti adatlap kitöltésével 2012. május 23-áig kell benyújtani.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a 12. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti dokumentumokat,

b) ha a többcélú kistérségi társulás

ba) a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a alapján kapott támogatással 2009. szeptemberben létesített iskolapszichológusi álláshelyet továbbra is fenntartja, a 15/IV. és 15/VII. melléklet szerinti nyilatkozatokat,

bb) a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján kapott támogatással 2010. szeptemberben létesített iskolapszichológusi álláshelyet továbbra is fenntartja, a 15/V. és 15/VIII. melléklet szerinti nyilatkozatokat,

bc) a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11–12. §-a alapján kapott támogatással 2011. szeptemberben létesített iskolapszichológusi álláshelyet továbbra is fenntartja, a 15/VI. és 15/IX. melléklet szerinti nyilatkozatokat, és

c) a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a, a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a és a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11–12. §-a alapján kapott támogatásról a Wekerle Sándor Alapkezelő és jogelődje – az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága – által kiadmányozott értesítő levél egy – a többcélú kistérségi társulás elnöke által – hitelesített másolati példányát.

14. § (1) A kincstár a támogatási kérelmek egy példányát és az azok feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2012. június 20-áig többcélú kistérségi társulások szerinti bontásban, megyénként külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(2) A miniszter a fejlesztési támogatás és a további fejlesztési támogatás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2012. július 12-éig dönt a fejlesztési támogatás és a további fejlesztési támogatás többcélú kistérségi társulásonkénti összegéről. A miniszter a döntést – a kincstár egyidejű értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a többcélú kistérségi társulással.

(3) A miniszter a támogatott többcélú kistérségi társulás utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját, településtípus nélküli megnevezését, és a fejlesztési támogatás összegét – 2012. július 18-áig elektronikus úton és papír alapon közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A fejlesztési támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a kincstár a 2012. augusztus havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(4) A fejlesztési támogatásban és a további fejlesztési támogatásban részesülő többcélú kistérségi társulás a 16. melléklet szerinti adatlap kitöltésével az iskolapszichológusi szolgáltatásról 2013. július 30-áig adatokat szolgáltat a kincstár részre. Az iskolapszichológusi szolgáltatást alátámasztó adatlapokat az adatszolgáltatástól számított öt évig meg kell őrizni.

7. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

15. § (1) A Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont dg) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban: BTM támogatás) a fenntartó a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekben a nevelési tanácsadó érvényes szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő óvodai nevelésben részesülő gyermekek és a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 2011/2012. tanévi nyitó, október 1-jei közoktatási statisztikai, és a 2012/2013. tanévi becsült nyitó létszáma alapján igényelheti.

(2) A BTM támogatás kizárólag a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeire használható fel a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakban.

(3) A BTM támogatás mértéke az (1) bekezdés szerint számított igénylésre jogosító létszám alapján nem haladhatja meg a 10 000 Ft/fő összeget. A BTM támogatás alapja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 2011. október 1-jei tényleges és a 2012. október 1-jei tényleges létszámának matematikai átlaga.

16. § (1) A támogatási kérelmet az 1. és 17. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2012. május 30-áig lehet benyújtani.

(2) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2012. augusztus 22-éig önkormányzati fenntartó, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként, intézménytípusonként, valamint tanulói létszám szerint összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(3) A miniszter a BTM támogatás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesített jelentés alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2012. szeptember 10-éig dönt a BTM támogatások fenntartónkénti mértékéről. A miniszter a döntést – a kincstár egyidejű értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a fenntartóval.

(4) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartók utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját, településtípus nélküli megnevezését, és a BTM támogatás összegét 2012. szeptember 19-éig – elektronikus úton és papír alapon közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A BTM támogatást önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a kincstár a 2012. október havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(5) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére a BTM támogatást a kincstár a miniszter utalványozását követő havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg folyósítja.

8. Közös rendelkezések

17. § Az e rendeletben meghatározott támogatásokhoz kapcsolódó támogatási kérelemhez csatolni kell a fenntartó 18. melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a Közokt. tv. 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel. E rendelkezést önkormányzati társulás esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvényben és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési programja vagy pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.

18. § (1) Az e rendeletben meghatározott támogatásokhoz kapcsolódó támogatási kérelmet

a) az önkormányzati fenntartó

aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és

ab) egy eredeti példányban – a fejlesztési támogatás és a további fejlesztési támogatás esetében egy eredeti példányban és a fenntartó által hitelesített egy másolati példányban – postai úton,

b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint

nyújthatja be a kincstár – fenntartó székhelye szerint – területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).

(2) Határidőben benyújtottnak kell tekinteni azt a támogatási kérelmet, amelyet a beadási határidő utolsó napján éjfélig rögzítettek az informatikai rendszerben, és az ilyen módon rögzített igényt legkésőbb másnap postára adták.

(3) Ha a fenntartó a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidőtől számított öt napon belül az (1) bekezdésben meghatározott szervhez, amely három napon belül dönt az igazolási kérelemről. Az igazolási kérelemmel együtt – az elektronikus rendszerben történő rögzítést kivéve – az elmulasztott eljárási cselekményt is pótolni kell. Az elektronikus rendszerben történő rögzítést az Igazgatóság felhívására haladéktalanul pótolni kell, és a rendszer által előállított adatlapokat az Igazgatóság részére legkésőbb a rögzítést követő munkanapon meg kell küldeni. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

19. § (1) A támogatásban részesülő önkormányzati fenntartó finanszírozásához a fedezetet a Kvt. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet 4. Központosított előirányzatok cím terhére biztosítja.

(2) A támogatásban részesülő közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójának finanszírozásához a fedezetet a Kvt. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport biztosítja.

(3) Az e rendeletben foglalt támogatásban részesülő központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény támogatásához a fedezetet a Kvt. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím biztosítja, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény ennek terhére jogosult a miniszter döntése alapján a költségvetési támogatás e rendeletben foglaltak szerinti felhasználására.

20. § (1) Ha a fenntartó 2012. május 31-éig az intézmény fenntartói jogának átadásával, átszervezésével, megszüntetésével összefüggő döntést hoz, az e rendeletben foglaltakat – a felzárkóztatási támogatásra, a gyakorlati oktatás támogatása és a nem magyar állampolgár tanulók támogatása kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén – ideértve a települési önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának átadását közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó, vagy központi költségvetési szerv részére, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény, vagy központi költségvetési szerv fenntartói jogának önkormányzati fenntartó részére történő átadását – a fenntartó az érintett intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási kérelmet. Az intézmény jogutóddal történő megszűnése vagy átszervezése, illetve – az intézmény jogutód nélküli megszűnésének nem minősülő – fenntartói jogának átadása esetén a támogatási kérelmet a jogelőd intézmény fenntartója a jogutód intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja be, ebben az esetben a támogatási kérelemhez a 19. mellékletet is csatolni kell.

(3) Ha az intézmény jogutóddal történő megszűntetésről, átszervezéséről, fenntartói jogának átadásról a támogatási kérelem benyújtását követően születik döntés, e tényről a jogelőd intézmény fenntartója tájékoztatja a kincstárt. A támogatást a jogelőd vagy jogutód intézmény fenntartója időarányosan használhatja fel a támogatási célra, a támogatással a jogutód intézmény fenntartója számol el.

(4) A felzárkóztatási támogatásra, a gyakorlati oktatás támogatása és a nem magyar állampolgár tanulók támogatása esetében a támogatási kérelmet az intézmény átszervezésére, megszüntetésére és fenntartói jogának átadására tekintet nélkül a támogatási feltételeknek megfelelő fenntartó nyújthatja be. A támogatással a támogatásban részesült fenntartó számol el.

21. § (1) Az önkormányzati fenntartó a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

(2) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó esetében a támogatás elszámolása a 2012. évi normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik.

9. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

FENNTARTÓI ADATLAP*

Beküldendő az Igazgatósághoz az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel.
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban – a fejlesztési támogatás és a további fejlesztési támogatás esetében egy eredeti
példányban és a fenntartó által hitelesített egy másolati példányban – postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye:

Fenntartó neve:

 

A többcélú kistérségi társulás neve:

Címe:

Polgármester/elnök/képviselő neve:

Adószám: □□□□□□□□ □ □□

KSH-kód**: □□□□□□□

A számlavezető bank neve:

Bankszámlaszám: □□□□□□□□–□□□□□□□□–□□□□□□□□

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó fax száma:

A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartókra vonatkozó további adatok:

Nyilvántartási száma (cégjegyzékszám, vagy
a cégbírósági végzés száma, egyéb bírósági nyilvántartási szám, ha van)1:

 

* Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatás esetében többcélú kistérségi társulás
** Intézményfenntartó társulás esetén a gesztor önkormányzat KSH-kódja
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
............................................................
fenntartó képviselője
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
–    a 18. mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket az adott fenntartó beépítette, illetőleg beépíti a meghatározó helyi dokumentumokba;
–    a 19. mellékletet, ha az igénylés időpontjában az intézmény jogutóddal történő megszűnéséről már határozat született
______________________
1 A megfelelőt kérjük aláhúzni!

2. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Fenntartói adatlap a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyvvásárlási támogatás igényléséhez

Beküldendő 2012. július 2-ig az Igazgatósághoz
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása”

 

A közoktatási intézmény

A 2012/2013. tanévre becsült létszám

 

 

 

 

A)

B)

C)

 

 

 

 

Sor-
szám

neve

OM
azono-
sítója

A Közokt. tv. 121. § (1) bek.
29. pont
a) alpontja alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók

A Közokt. tv. 121. § (1) bek.
29. pont
a) alpont alá tartozó vak tanulók

A Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pont
a) és
b) alpontja alá tartozó – kivéve
az A) és B) oszlopban jelzett sni tanulók

Létszám összesen

Fizetendő összeg (egységár x megrendelt példány-
szám) (Ft)

Összes
létszám × a költségvetési tv.
8. sz. melléklet
I. rész
4. pont
b) alpontja szerinti normatív hozzájá-
rulás (Ft)

Igényelt támoga-
tás
a 2012/2013. tanévre
(a tankönyv-
rendelés-
ben szereplő végösszeg-
nek
a költségve-
tési tv.
8. sz. melléklet I. rész
4. pont
b) alpontja szerinti normatív hozzájáru-
lással csökkentett összege) (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sorok száma bővíthető.
Az adatlapot a fenntartó – a 3. számú melléklet szerint, a fenntartó által elkészített, és a dokumentáció részeként a fenntartó által öt évig megőrzött intézményi adatlap alapján – tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.........................................................
fenntartó

3. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Intézményi adatlap
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyv-vásárlási támogatás igényléséhez

A fenntartó az intézményi adatlap alapján készíti el a 2. melléklet szerinti fenntartói igénylését. Az adatlapot a fenntartó tölti ki, és a támogatás igénylésének dokumentumaként öt évig megőrzi, az intézményi adatlapot az igénylés mellékleteként nem kell továbbítani!
Az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Polgármester/elnök neve:

KSH-kód:

 

Adószám:

 

A tankönyvet a tanuló részére biztosító intézményre vonatkozó adatok

Az intézmény neve:

 

OM azonosító száma:

Az intézmény/előállító címe:

Az előállító adószáma:

Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma:

Az intézmény kapcsolattartójának e-mail címe:

Amennyiben a tankönyvek biztosítása a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8/D. §-a, valamint a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. § (13) bekezdés szerint közreműködő útján történik, úgy az igényléshez a megrendelést igazoló dokumentumot és a közreműködők által kiállított árajánlatot szükséges csatolni.

Tankönyvek a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pont a) alpontja alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók részére

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára (Ft)

A tankönyv-
igényt megalapozó tanulók száma 2012/2013. tanév

Megrendelt példányszám 2012/2013. tanév

Fizetendő összeg (egységár x megrendelt példányszám) (Ft)

Kvt. 8. sz. melléklet
I. rész 4. pont
b) alpontja pontja szerinti normatív hozzájárulás összesen (Ft)

Igényelt támogatás
a 2012/2013. tanévre:
5. oszlop–6. oszlop (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

Tankönyvek a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pont a) és b) alpontja alá tartozó testi, a vakok kivételével
az érzékszervi, a beszédfogyatékos, az autista, a halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenességgel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók részére.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára (Ft)

A tankönyv-
igényt megalapozó tanulók száma 2012/2013. tanév

Megrendelt példányszám 2012/2013. tanév

Fizetendő összeg (egységár x megrendelt példányszám) (Ft)

Kvt. 8. sz. melléklet
I. rész 4. pont
b) alpontja szerinti normatív hozzájárulás összesen (Ft)

Igényelt támogatás
a 2012/2013. tanévre:
5. oszlop–6. oszlop (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

Tankönyvek a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pont a) alpontja alá tartozó vak tanulók részére

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára (Ft)

A tankönyv-
igényt megalapozó tanulók száma 2012/2013. tanév

Megrendelt példányszám 2012/2013. tanév

Fizetendő összeg (egységár x megrendelt példányszám) (Ft)

Kvt. 8. sz. melléklet
I. rész 4. pont
b) alpontja szerinti normatív hozzájárulás összesen (Ft)

Igényelt támogatás
a 2012/2013. tanévre:
5. oszlop–6. oszlop (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

A fenntartó által igényelt támogatás mindösszesen:

Ft

A sorok száma növelhető! Az adatlapot a fenntartó tölti ki, és a támogatás igénylésének dokumentumaként öt évig megőrzi. Az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ................., .......... év .................. hó ......... nap
P. H.
.........................................................
fenntartó

4. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

A Közokt. tv. 27. § (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók
létszámösszesítő lapja
I. részlet igényléséhez

Beküldendő 2012. május 23-ig az Igazgatósághoz
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”

Sorszám

A közoktatási intézmény

1.

2.

 

Neve

OM azonosítója

Összlétszám
(2012. I–VI. hónap átlaga) (fő)

Igényelt támogatás=Összlét-
számx8000 Ftx 6 (Ft)

Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Összesen

 

 

X

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
........................................................
fenntartó

5. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

A Közokt. tv. 27. § (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók
létszámösszesítő lapja
II. részlet igényléséhez

Beküldendő 2012. október 8-ig az Igazgatósághoz
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.

Sorszám

A közoktatási intézmény

1.

2.

 

Neve

OM azonosítója

Összlétszám
(2012. VII–XII. hónap átlaga) (fő)

Igényelt támogatás=Összlét-
számx8000 Ftx6 (Ft)

Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Összesen

 

 

X

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
...........................................................
fenntartó

6. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Évfolyamok számozásának értelmezése

Évfolyam

Normál osztály

Előkészítő évfolyammal indult osztály

9.

9–10. évf. normatíva

— — —

10.

9–10. évf. normatíva

9–10. évf. normatíva

11.

11–12. évf. normatíva

9–10. évf. normatíva

12.

11–12. évf. normatíva

11–12. évf. normatíva

13.

 

11–12. évf. normatíva

7. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

FENNTARTÓI ÖSSZESÍTŐ ADATLAP
a szakközépiskola 11–12. évfolyamán tartott gyakorlati oktatás támogatásának
I. és II. részlete igényléséhez aktuális oktatási azonosító adatokkal

Beküldendő az Igazgatósághoz
2012. május 23-áig az I. részlet, illetve
2012. szeptember 20-áig a II. részlet tekintetében
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”

Fenntartó neve: ………………………………………………………
Az intézményekre vonatkozó adatok:

Az intézmény neve

OM azonosító

Az igényléssel érintett intézmény (székhely) pontos címe (település, irányítószám, utca, házszám) Intézményi kapcsolattartó (neve, e-mail címe)*

11. évfolyam tanulók
létszáma (fő)**

12. évfolyam tanulók
létszáma (fő)**

Az igénylés alapja: 11–12. évfolyam létszámadatai összesen (fő)

Intézmény 1

 

 

 

 

 

Intézmény 2

 

 

 

 

 

Intézmény 3

 

 

 

 

 

Intézmény 4

 

 

 

 

 

Intézmény 5

 

 

 

 

 

* Többcélú intézmény esetén csak a szakközépiskolai tevékenység intézményegységre vonatkozó adatok.
** A támogatás meghatározásakor a rendelet szerinti feltételek megléte esetén figyelembe vehető tanulói létszám – a 2012. február 15-ei létszám, valamint a 2012. szeptember 15-ei létszám –. Az adatlap kétszer küldendő be a I. és a II. részlet igényléséhez az aktuális létszámadatokkal.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
...........................................................
fenntartó képviselője
(valamint jogutód fenntartó képviselője)

8. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Beküldendő az Igazgatósághoz
2012. május 23-ig az I. részlet, illetve
2012. szeptember 20-ig a II. részlet tekintetében
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”

Intézményi nyilatkozat a szakképzési évfolyamok beszámításáról
Intézmény megnevezése:
Képviselőjének neve (aláírásra jogosult személy):
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt intézményben a szakközépiskola kilenc-tizenkettedik évfolyamain végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. §-ának (1) bekezdése alapján – beszámításra kerül úgy, hogy a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb lesz.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.................................................................
képviselő aláírása
(valamint jogutód képviselő aláírása)

9. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

IGÉNYLŐLAP
A 7. § (1) bekezdés a)–b) pontjai alapján a nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatásához (Intézményenként kérjük kitölteni)

Beküldendő 2012. október 4-ig az Igazgatósághoz
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”

Sor-
szám

Az int. neve

Az int. címe

OM azonosító

Az int. kapcsolat-
tartójának neve, tel. száma, e-mail címe

A 7. §
(1) bek.
a) pontja szerinti tanulók létszáma
a 2011/2012. tanév
1. félévében* (fő)

A 7. §
(1) bek.
a) pontja szerinti tanulók létszáma
a 2011/2012. tanév
2. félévében* (fő)

A 7. §
(1) bek.
a) pontja szerinti tanulók becsült létszáma
a 2012/2013. tanév
1. félévében* (fő)

A 7. §
(1) bek.
a) pontja szerinti tanulók becsült létszáma
a 2012/2013. tanév
2. félévében* (fő)

A 7. §
(1) bek.
a) pontja szerinti tanulók után igényelt támogatás (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

Sor-
szám

Az int. neve

Az int. címe

OM azonosító

Az int. kapcsolat-
tartójának neve, tel. száma, e-mail címe

A 7. §
(1) bek.
b) pontja szerinti tanulók létszáma
a 2011/2012. tanév
1. félévében (fő)

A 7. §
(1) bek.
b) pontja szerinti tanulók létszáma
a 2011/2012. tanév
2. félévében (fő)

A 7. §
(1) bek.
b) pontja szerinti tanulók becsült létszáma
a 2012/2013. tanév
1. félévében (fő)

A 7. §
(1) bek.
b) pontja szerinti tanulók becsült létszáma
a 2012/2013. tanév
2. félévében (fő)

A 7. §
(1) bek.
b) pontja szerinti tanulók után igényelt támogatás (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

A sorok száma bővíthető.
A fenntartó által igényelt támogatás mindösszesen1: ........................ Ft
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.........................................................
fenntartó
____________________
* A 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célcsoporttípusokat (menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkezik) kérjük zárójelben feltüntetni a létszám mellett.
1 A 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tanulókra igényelt összes támogatás és a b) pontja szerinti tanulók után igényelt összes támogatás összege

10. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP
A 7. § (1) bekezdés a)–b) pontjai alapján a nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatásához kapott összegről2
(Intézményenként kérjük kitölteni)

A támogatás felhasználását követő harminc napon belül a támogatás felhasználásáról készített szakmai összefoglalóval együtt meg kell küldeni a miniszternek.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”

Sor-
szám

Az int. neve

Az int. címe

OM azonosító

A 7. §
(1) bek.
a) pontja szerinti tanulók után kapott támogatás (Ft)

Felhasznált támogatás (Ft)

A 7. §
(1) bek.
b) pontja szerinti tanulók után kapott támogatás (Ft)

Felhasznált támogatás (Ft)

Kapott támogatás összesen (Ft)

Felhasznált támogatás összesen (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sorok száma bővíthető.
Felhasználás mindösszesen: ......................... Ft
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
...................................................
fenntartó
_________________________
2 Az elszámolás alapját képező dokumentumokat a támogatási igény benyújtásától számított öt évig meg kell őrizni.

11. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Beküldendő 2012. május 14-ig az Igazgatósághoz
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása”

Fenntartói igénylés
A gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás támogatása

A tanuló gyógykezelését ellátó egészségügyi intézmény(ek):

1.

Neve:

 

Címe:

2.

Neve:

 

Címe:

3.

Neve:

 

Címe:

A fenntartó kapcsolattartójának neve, tel. száma, e-mail címe:

A pedagógiai ellátás biztosításának módja:
a) az egészségügyi/rehabilitációs intézmény közös igazgatású közoktatási intézményként működik,
b) az egészségügyi intézményben a pedagógiai ellátás egy erre a feladatra – alapító okiratában is! – kijelölt közoktatási intézményben alkalmazásban álló pedagógusok közreműködésével történik,
c) közoktatási intézmény és egészségügyi intézmény fenntartói között kötött megállapodás alapján történik (amennyiben az egészségügyi/rehabilitációs intézmény fenntartója nem azonos a feladat ellátásában közreműködő közoktatási intézmény fenntartójával).
Klinikák esetén a megállapodás megkötésére a közoktatási intézmény fenntartója és a klinika főigazgatója között kerül sor.
A sorok száma szükség szerint bővíthető.

A 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszakban a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás tervezése

 

A gyógykezelés/rehabilitációs célú ellátásban részesülők becsült létszáma (fő)

 

Gyógykezelés várható időtartama (nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai megbetegedés (fő)

Szív- és érrendszeri, daganatos, és egyéb megbetegedés (fő)

Igényelt támogatás (Ft)

22–41

42–89

90–

Igényelt támogatás
összesen (Ft):

 

 

 

A kitöltött adatlaphoz – a pedagógiai ellátás biztosításának módjától függően – mellékelni kell:
a)    pont szerinti ellátás esetén az intézmény alapító okiratát;
b)    pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülőben/ egészségügyi intézményben/rehabilitációs intézményben közoktatási ellátás biztosítására kijelölt közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá – amennyiben az a közoktatási intézmény alapító okiratából nem derül ki – a feladat ellátására fordított, tervezett heti óraszámot;
c)    pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülő/egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény és az ellátásban közreműködő közoktatási intézmény együttműködési szándéknyilatkozatát, megállapodás-tervezetét, a közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá a feladat ellátásában közreműködő pedagógusok számát, képesítését, a feladat ellátására tervezett heti óraszámot.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
..............................................
fenntartó

12. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Egyéni tanulói adatlap7

Gyermekgyógyüdülők, egészségügyi intézmény, rehabilitációs intézmény P. H.

6 Az egyéni tanulói adatlap sorszáma:

Gyógyintézeti tartózkodása alatt a tanuló ................... tanórai foglalkozáson vett részt.

A tanuló neve:

felvétel napja:

hazabocsátás napja:

A foglalkozás formája: egyéni (ágy melletti), csoportos8
A gyógykezelés időtartama: .................................. nap
A fenti adatoknak a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásához biztosított támogatás elszámolásához történő – név nélküli, statisztikai összesítést szolgáló – kezeléséhez hozzájárulok. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a nyilatkozat aláírása önkéntes.

................................................................

......................................................................

(hely, idő)

(nagykorú tanuló,

 

vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselője)

Foglalkozás

Témája, tartalma

Megjegyzés

időpontja (hó, nap)

időtartama (perc)9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A foglalkozások időtartama átszámítása 45 perces tanórákra: ...................... perc, ................... tanóra
A foglalkozások megtartását igazolom:
....................................................................
kezelőorvos v. megbízottja
_____________________________
6 Az egyéni tanulói adatlapokat – a gyermekgyógyüdülő, egészségügyi intézmény, rehabilitációs intézményben 2012. szeptember 1. – 2012. december 31. között ellátott valamennyi tanuló esetében egytől kezdődően folyamatosan növekvő sorszámmal kell ellátni.
7 Az egyéni tanulói adatlapot a pedagógus elektronikus formában is vezetheti. Ebben az esetben tizenöt tanítással töltött naponként – és a tanuló hazabocsátásakor – kell az adatlapot kinyomtatni, azon a foglalkozások megtartását ellenjegyeztetni.
Csoportos foglalkozás esetén a foglalkozás témáját, tartalmát a pedagógus külön foglalkozási naplóban vezetheti, a csoportban lévő tanulók egyéni tanulói adatlapjaira ebben az esetben csak az időpontot és a szükség szerinti megjegyzést kell dokumentálni.
8 A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.
9 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a foglalkozás időtartam nem 45 perc.

13. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

A tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményben biztosított pedagógiai foglalkoztatás összesítő adatlapja10

A támogatás felhasználását követő harminc napon belül meg kell küldeni a miniszternek.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása”

A gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatáshoz támogatást kapott fenntartó adatai:

Neve, címe, azonosítója:

A tanulók részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülő/egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény adatai:

Neve, címe, azonosítója:

A gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatást végző pedagógusok:

Sorszám

Név

Szakképesítés

Munkahely

Ellátott tanórák száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2012. szeptember 1.–2012. december 31. között biztosított oktatás összesített adatai:
I. Egyéni (ágy melletti) foglalkoztatásban részesült:

Gyógykezelés időtartama (nap)

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fő)

Összesen

Mozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai megbetegedés (fő)

Szív- és érrendszeri, daganatos, és egyéb megbetegedés (fő)

22–41

42–89

90–

 

.......................................................................

...............................................................

egészségügyi intézmény főigazgatója

támogatott fenntartó képviselője

II. Csoportos foglalkoztatásban részesült:

Gyógykezelés időtartama (nap)

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fő)

Összesen

Mozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai rehabilitációban részt vettek

Szív- és érrendszeri, daganatos, egyéb megbetegedés miatt ellátottak

22–41

42–89

90–

.......................................................................

...............................................................

egészségügyi intézmény főigazgatója

támogatott fenntartó képviselője

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
______________________________
10 Az összesítő adatokat a tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményenként kell kitölteni, a sorok száma szükség szerint bővíthető.

14. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

14. A többcélú kistérségi társulás, mint feladatot ellátó igénylése

Beküldendő 2012. május 23-áig az Igazgatósághoz
a) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, és
b) egy eredeti és a fenntartó által hitelesített egy másolati példányban postai úton.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”

14/I. Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban
14/I./A. A többcélú kistérségi társulás, mint feladatot ellátó adatai:

Megye:

Többcélú kistérségi társulás neve, címe:

Adószám:

KSH-kód:

A számlavezető bank neve:

Bankszámlaszám:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail):

14/I./B. a 14/I./A. pontban nevezett többcélú kistérségi társulás saját fenntartásában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben, az iskolapszichológusi feladatellátással megbízott intézmény adatai:

A közoktatási intézmény neve, címe:

A közoktatási intézmény OM azonosítója:

14/I./C. a 14/I./A. pontban nevezett többcélú kistérségi társulás által, helyi, megyei önkormányzattal, önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben biztosított iskolapszichológusi szolgáltatást ellátó intézmény és fenntartójának adatai:

A fenntartó neve, címe:

A közoktatási intézmény neve, címe:

A közoktatási intézmény OM azonosítója:

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke
14/II. Az iskolapszichológusi ellátás jelenlegi és tervezett mutatói

Az iskolapszichológusi szolgáltatás fejlesztésére pályázó többcélú kistérségi társulás

Megnevezése:

Címe:

KSH-kódja:

 

A 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § és/vagy
a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § és/vagy a 24/2011. (V. 18.)
NEFMI rendelet alapján támogatással ellátott iskolapszichológusi feladatellátás mutatói

E rendelet 11. §-a alapján igényelt támogatással együtt 2012. szeptembertől tervezett iskolapszichológusi ellátási mutatók a 14. § (4) bekezdésben meghatározott határidőig

 

2009/2010. nevelési/tanítási évben

2010/2011. nevelési/tanítási évben

2011/2012. nevelési/tanítási évben

2012/2013.
nevelési/tanítási évben

Iskolapszichológusi ellátásban részesülő települések száma

 

 

 

 

Iskolapszichológiai ellátásban részesülő közoktatási intézmények száma

 

 

 

 

Iskolapszichológiai ellátásban részesülő óvodás gyermekek száma

 

 

 

 

Iskolapszichológiai ellátásban részesülő általános iskolás gyermekek száma

 

 

 

 

Iskolapszichológiai ellátásban részesülő középiskolás gyermekek száma

 

 

 

 

Az ellátásban résztvevő iskolapszichológusok száma

 

 

 

 

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
......................................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke

15. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

15. A többcélú kistérségi társulás támogatási igénylésével kapcsolatos nyilatkozatok

Beküldendő 2012. május 23-áig az Igazgatósághoz
a) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, és
b) egy eredeti és a fenntartó által hitelesített egy másolati példányban postai úton.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”

15/I. A többcélú kistérségi társulás szándéknyilatkozata az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatáshoz
Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ................................................................................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ................................................, elnöke ........................................) vállalja, hogy az iskolapszichológusi szolgáltatást 2012. szeptember 1-jétől kezdődően a kistérség közigazgatási területén biztosítja,
a)    saját intézmény fenntartásával*
b)    települési önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a települési önkormányzat fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c)    önkormányzati társulás fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján külön megállapodás szerint.*
* a megfelelő válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelő válasz aláhúzásával kell jelölni. Amennyiben a szolgáltatás biztosítására a b) vagy c) pont szerint – megállapodás alapján települési önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben – kerül sor, a nyilatkozat III. pontját a megállapodásban érintett intézmény(ek) fenntartójának ki kell töltenie.
Egyben vállalja, hogy az iskolapszichológusi feladatok ellátásának megkezdéséhez**, fejlesztéséhez** 2012 szeptemberétől egy fő létszámfejlesztést biztosít. Vállalja továbbá, hogy az iskolapszichológus foglalkoztatásához kapcsolódó költségek forrásához a 2012/2013-as tanévben hozzájárul.
** a megfelelő aláhúzandó
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke
15/II.5 Szándéknyilatkozat az iskolapszichológusi szolgáltatás nyújtására kijelölt intézmény alapító okiratának módosítására
Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével .................................................................................................................. intézmény fenntartó (székhely: ..........................................., képviselő neve ......................................) vállalja, hogy az iskolapszichológusi szolgáltatást 2012. szeptember 1-jétől kezdődően a ........................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ............................., elnöke .................................) közigazgatási területén biztosítja, és a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítását legkésőbb 2012. július 31-ig elvégzi.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
fenntartó képviseletére jogosult
_____________________________
5 Kitöltendő, ha a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítására az igénylés benyújtását követően kerül sor.
15/III. Szándéknyilatkozat az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatáshoz
Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ............................................................................ intézmény (neve, címe, OM azonosítója) fenntartójaként vállalom, hogy az intézményben 2012. szeptemberétől egy fő iskolapszichológusi létszámfejlesztést biztosítok a ..................................................................................... a Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: .................................., elnöke .................................) területén történő iskolapszichológusi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodásban foglaltak teljesítésére.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.....................................................................
fenntartó képviseletére jogosult
15/IV. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás részére – a 2009. szeptembertől – a támogatásból biztosított iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ....................., elnöke .....................) nyilatkozik arról, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatással, 2009 szeptemberétől létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológusi szolgáltatást továbbra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,
a)    saját intézmény fenntartásával*
b)    települési önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a települési önkormányzat fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c)    önkormányzati társulás fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján külön megállapodás szerint.*
* a megfelelő válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelő válasz aláhúzásával kell jelölni.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke
15/V. Nyilatkozat a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás részére – a 2010. szeptembertől – a támogatásból biztosított iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ....................., elnöke .....................) nyilatkozik arról, hogy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatással, 2010 szeptemberétől létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológusi szolgáltatást továbbra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,
a)    saját intézmény fenntartásával*
b)    települési önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a települési önkormányzat fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c)    önkormányzati társulás fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján külön megállapodás szerint.*
* a megfelelő válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelő válasz aláhúzásával kell jelölni.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke
15/VI. Nyilatkozat a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. §–12. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás részére – a 2011. szeptembertől – a támogatásból biztosított iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ........................................................................................ Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ....................., elnöke .....................) nyilatkozik arról, hogy a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. §–12. § alapján elnyert támogatással, 2011 szeptemberétől létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológusi szolgáltatást továbbra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,
a)    saját intézmény fenntartásával*
b)    települési önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a települési önkormányzat fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c)    önkormányzati társulás fenntartásában működő nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján külön megállapodás szerint.*
* a megfelelő válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelő válasz aláhúzásával kell jelölni.
Kelt: ………,……………év ……….... hó ……….. nap    
P. H.
....................................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke
15/VII. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásból 2009. szeptembertől létesített iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, e rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatási összeg – felhasználó részére történő – átadásáról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ............................................................................................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: .........................., elnöke ...........................) vállalja, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásból, 2009. szeptemberben létesített iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeget 2012 szeptemberétől az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére biztosítja.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
....................................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke
15/VIII. Nyilatkozat a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatásból 2010. szeptembertől létesített iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, e rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatási összeg – felhasználó részére történő – átadásról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................ Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: .........................., elnöke ...........................) vállalja, hogy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatásból 2010. szeptemberben létesített iskolapszichológusi szolgáltatás kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatási összeget 2012 szeptemberétől az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére biztosítja.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
....................................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke
15/IX. Nyilatkozat a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. § és 12. § alapján elnyert támogatásból 2011. szeptembertől létesített iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, e rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeg – felhasználó részére történő – átadásáról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ........................................................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: .........................., elnöke ...........................) vállalja, hogy a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. § és 12. § alapján elnyert támogatásból 2011. szeptemberben létesített iskolapszichológusi szolgáltatás kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, e rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeget 2012 szeptemberétől az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére biztosítja.
Kelt: ………, …….. év ……….... hó ……….. nap
P. H.
....................................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke

16. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Az iskolapszichológusi szolgáltatást megszervező, és e rendelet 11. § és/vagy 13. § alapján támogatásban részesülő többcélú kistérségi társulás adatszolgáltatásához

Beküldendő 2013. július 30-áig az Igazgatósághoz
a) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, és
b) egy eredeti és a fenntartó által hitelesített egy másolati példányban postai úton.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”

Az iskolapszichológusi ellátást a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § és /vagy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § és/vagy a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11.§ és 12. § alapján biztosító többcélú kistérségi társulás3 Megnevezése:
Címe:
KSH-kódja:
A TKT az iskolapszichológusi feladatokat saját fenntartásában működő nevelési tanácsadóban, vagy a TKT által települési önkormányzattal, megyei önkormányzattal/megyei fenntartóval, vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján látja el4.

 

A 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatással, 2009. szeptembertől megkezdett és továbbra is fenntartott iskolapszichológusi álláshelyen foglalkozatott iskolapszichológus által ellátott feladat mutatói5

A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatással 2010. szeptembertől megkezdett és továbbra is fenntartott iskolapszichológusi álláshelyen foglalkozatott iskolapszichológus által ellátott feladat mutatói

A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet
11. §–12. § alapján elnyert támogatással 2011. szeptembertől megkezdett és továbbra is fenntartott iskolapszichológusi álláshelyen foglalkozatott iskolapszichológus által ellátott feladat mutatói

E rendelet 11. §-a alapján elnyert támogatással 2012. szeptembertől megkezdett iskolapszichológusi álláshelyen foglalkoztatott iskolapszichológus által ellátott feladat mutatói
(a 2012/2013. nevelési-tanítási évre)

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban részesülő gyermekek száma a 2009/2010. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek száma a 2009/2010. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek közül a 2010/2011. nevelési/tanítási évre tervezett ellátás száma

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban részesülő gyermekek száma a 2010/2011. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek száma a 2010/2011. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban a 2010/2011. nevelési-oktatási évben nem részesült gyermekek közül a 2011/2012. nevelési/tanítási évre tervezett ellátás

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban részesült gyermekek száma a 2011/2012. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek száma a 2011/2012. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban a 2010/2011. nevelési-okatási évben nem részesült gyermekek közül a 2012/2013. nevelési/tanítási évre tervezett ellátás

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban részesült gyermekek száma a 2012/2013. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

Támogatással megkezdett iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek száma a 2012/2013. nevelési/tanítási évben

 

 

 

 

_______________________
3 Amennyiben a többcélú kistérségi társulás több közoktatási intézményben is biztosítja az iskolapszichológusi ellátást, a táblázatot intézményenként kell kitölteni.
4 A megfelelő aláhúzandó.
5 Amennyiben az iskolapszichológusi ellátás utazó iskolapszichológus által biztosított, úgy az rövidítve „u” betűvel jelölendő

A többcélú kistérségi társuláson belül azon települések felsorolása, amelyekben biztosított az iskolapszichológiai ellátás

Sorszám

TKT saját fenntartásában működő nevelési tanácsadó által

TKT települési önkormányzattal kötött megállapodás alapján

TKT önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

A többcélú kistérségi társuláson belül azon települések felsorolása, amelyekben nem biztosított
az iskolapszichológiai ellátás

Sorszám

TKT saját fenntartásában működő nevelési tanácsadó által

TKT települési önkormányzattal kötött megállapodás alapján

TKT önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

A sorok száma szükség szerint bővíthető.
Az adatok valódiságáért a támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás felel!
Kelt: ………, …….. év ……….... hó ……….. nap
P. H.
…………………………………….
többcélú kistérségi társulás elnöke

17. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Fenntartói igénylés
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének,
oktatásának támogatása

Beküldendő 2012. május 30-ig az Igazgatósághoz
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása

Fenntartó neve:

 

A fenntartott intézményekre vonatkozó, a támogatás igénylését megalapozó adatok

Sorszám

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók

nevelését, oktatását ellátó intézmény

létszáma

Intézménynév

OM azonosító

Létszám
2011.10. 01.

Várható létszám 2012.10. 01.6

Támogatás igénylésére jogosító számított létszám
2011. 10. 01-jei tényleges, és a 2012.10. 01-jei várható létszám matematikai átlaga7

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

A sorok száma szükség szerint bővíthető.
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért felel!
Kelt: ...................., 2012. .........................
P. H.
.......................................................
fenntartó
_____________________
6 2012. 10. 01-jei várható létszám számítása a 2011/2012. tanév tényleges létszáma, és a 2012/2013. tanévre történő beiskolázási adatok ismeretében tervezhető.
7 Létszám és várható létszám adatának összege osztva kettővel.

18. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Fenntartói nyilatkozat
az esélyegyenlőségi intézkedésekre vonatkozóan (A megfelelőt kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése:
Alulírott............................................................................................ polgármester/főpolgármester a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a képviselő-testület/közgyűlés/társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendő) ...................................................... számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.1
Alulírott ........................................……………………………… a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó/központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény, mint fenntartó képviseletében eljárva büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ................................................... OM azonosítóval rendelkező ................... közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendő).2
Kelt: ................................, ................ év ........................ hó .......... nap
.................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke
a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézményfenntartó/központi költségvetési
szervként működő felsőoktatási intézmény,
mint fenntartó képviseletében
eljáró személy aláírása
P. H.
_____________________
1 Kitöltendő települési önkormányzati, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2 Kitöltendő közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó/központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.

19. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény
jogutódlással történt megszűnéséről*
Fenntartó megnevezése:
Alulírott ................................................................. polgármester/a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a testület ........................ számú határozatával az intézmény fenntartói jogát átadta/az intézményt jogutódlással megszüntette/az intézményt átszervezte1.
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorolja:
A jogutód intézmény megnevezése:
Kelt: ..........................., ............. év .............................. hó .......... nap
P. H.
.............................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézményfenntartó képviseletében eljáró
személy aláírása
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorló
P. H.
..........................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézményfenntartó képviseletében eljáró
személy aláírása
__________________
* Kitöltendő, ha az igénylés időpontjában az intézmény jogutóddal történő megszűnéséről már határozat született.
1 A megfelelőt kérjük aláhúzni.
1

A rendelet a 22. § alapján hatályát vesztette 2017. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére