• Tartalom

28/2012. (III. 24.) VM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról1

2012.03.25.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)–b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Az e rendelet szerinti támogatás forrása a 2012. évben a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 4. alcím, 8. jogcímcsoport Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása előirányzat, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap.”

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A zöldség-gyümölcs termelői csoportok a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatást vehetnek igénybe legfeljebb a bizottsági rendelet 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott mértékig a bizottsági rendelet 46. cikkében foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a strukturális alapokból a „konvergencia” célkitűzés alapján 2007–2013 között nyújtott támogatásra jogosult régiók jegyzékének felállításáról szóló 2006. augusztus 4-i 2006/595/EK bizottsági határozatra, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 9. § a) pontjára.
(2) A bizottsági rendelet 49. cikk (2) bekezdés a) és b) pontjában hivatkozott támogatási mértéket a zöldség-gyümölcs termelői csoport székhelyére figyelemmel kell megállapítani.
(3) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. §-ában és 6. § (1) bekezdésének g) pontjában foglaltakra figyelemmel ajánlatkérőnek minősül az a zöldség-gyümölcs termelői csoport, amely a bizottsági rendelet 39. cikk c) pontja szerinti beruházás megvalósítása érdekében szükséges szerződését a bizottsági rendelet 47. cikke szerinti támogatási kérelemre vonatkozó – a bizottsági rendelet 114. cikk alapján hozott – döntést követően köti meg.”

3. § Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2011. második félévére és 2012. első félévére 2012. december 31-ig jóváhagyott beruházások összesített bekerülési értékére, illetve új tagok belépése következtében jelentkező jelentős többlet kapacitásszükséglet fedezése érdekében 2012-ben jóváhagyott beruházásokra vonatkozó, 2012-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén az (1) bekezdésben meghatározott tagállami hozzájárulás mértéke a számlával igazolt bekerülési érték huszonöt százaléka.”

4. § Az R. 6. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a megvalósított beruházást a zöldség-gyümölcs termelői csoport termelői szervezetként való elismerését megelőzően – a 4. § szerinti támogatás előfinanszírozásán felül – kizárólag a zöldség-gyümölcs termelői csoport által kötött jogügyletből eredő tartós forgóeszköz finanszírozását szolgáló pénzintézeti követelés terhelheti.
(3) A támogatás igénybevételének további feltétele a zöldség-gyümölcs termelői csoport kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósított beruházást a termelői szervezetként való elismerés megszerzésétől számított öt évig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján meghatározott értékcsökkenési időszak végéig nem idegeníti el, valamint azt ezen időszakon belül az elismerés által érintett termékek érdekében használja.”

5. § Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a 7. § a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

(2) A 4. § szerinti támogatás alapjául szolgáló, a bizottsági rendelet 39. cikk c) pontjában említett beruházásoknak a termelői csoport tagjai által az előzetes elismerés tárgyát képező termékek szempontjából vett hasznossági arányának figyelembevétele – a bizottsági rendelet 46. cikkének megfelelő alkalmazása érdekében – a 4. §-ban meghatározott támogatás alapjának az elfogadott elismerési tervben, adott naptári évre tervezett összes árumennyiség és a tagoktól ténylegesen megvett termék összes mennyisége közötti különbségnek a tervezett mennyiséghez viszonyított arányával való csökkentésével történik, amennyiben a zöldség-gyümölcs termelői csoport által megvett, tagjai által termelt termék összes mennyisége nem éri el a tervezett összes mennyiségnek legalább nyolcvan százalékát. Az áru mennyiségébe az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet szerint igazolt kiesett árumennyiséget be kell számítani. Féléves végrehajtási időszak esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a végrehajtás alapjául szolgáló elfogadott elismerési tervben a tervezett áru mennyiségét is magába foglaló termelési adatok féléves időszakokra megbontva szerepeljenek.

(3) A bizottsági rendelet 39. cikk c) pontjában említett beruházásokat a zöldség-gyümölcs termelői csoport a zöldség-gyümölcs termelői csoport tagjai által az előzetes elismerés tárgyát képező termékek szempontjából vett hasznosságának sérelme nélkül a tanácsi rendelet 125e. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak utolsó évének kivételével a zöldség-gyümölcs termelői csoport érdekében hasznosíthatja.

(4) Az elismerési terv végrehajtásának első évében, amennyiben annak kezdő napja a bizottsági rendelet 41. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint került meghatározásra, a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

6. § (1) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a 6. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülésének igazolását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a beruházás tárgyára nem vettek igénybe korábban a 6. § (1) bekezdésében meghatározott támogatást, vagy igazolást arról, hogy korábban mikor és milyen mértékben vettek igénybe ilyen támogatást. A támogatási kérelemhez csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a megvalósított beruházással kapcsolatban nincs folyamatban támogatás igénybevételével összefüggő egyéb eljárás. A támogatás alapjául elszámolni kívánt beruházási számlákra rá kell jegyezni, hogy azt a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás elszámolására benyújtották. Eszközberuházások esetében a számlán fel kell tüntetni a beruházott eszköz pontos típusát és egyedi azonosító számát, illetve ingatlan-beruházások esetében a helységnevet és a helyrajzi számot.”

(2) Az R. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kérelem alapjául szolgáló termékértékesítésnek, illetve beruházásnak a kérelemmel érintett időszakban kell teljesülni. Az ügyfélnek a termékértékesítés és beruházás pénzügyi rendezését, birtokba kerülését, illetve üzembe helyezését igazoló dokumentumokat legkésőbb a (3) bekezdésben biztosított ügyintézési határidő letelte előtt egy hónappal kell az MVH részére benyújtania. Az igazoló dokumentumok benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.”

7. § Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § A támogatási kérelem bírálata során az MVH a bizottsági rendelet 114. cikk (2) bekezdésében hivatkozott ellenőrzést a bizottsági rendelet 102. cikkében hivatkozott, rendszeres időközönként végzett mintavétel alapján végzi úgy, hogy a kiválasztott minta az igényelt támogatási összeg vonatkozásában megfeleljen a bizottsági rendelet 114. cikk (3) bekezdésében meghatározott mértéknek. A mintavételnél alkalmazott kockázatelemzés során az MVH figyelembe veszi az egy kérelemben szereplő támogatási igényt, valamint a kérelmezőnél a korábbi kérelmek ellenőrzése során feltárt, vagy más hatóságok által megállapított, és az MVH tudomására jutott szabálytalanságok típusát és mértékét.”

8. § Az R. 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról szóló 28/2012. (III. 24.) VM rendelet (a továbbiakban: 28/2012. (III. 24.) VM rendelet) által megállapított 2. §-át, 4. §-át, 5. § (3) bekezdését, 6. § (2)–(3) bekezdését, 7. § (2)–(4) bekezdését, 9. § (5) bekezdését és 9/A. §-át a 28/2012. (III. 24.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 9. § alapján hatályát vesztette 2012. március 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére