• Tartalom

287/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

287/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítő emeléséről1

2012.10.13.

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése alapján 2012. november 1-jétől – 2012. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 1,6 százalékkal hivatalból kell emelni azt

a) az öregségi nyugdíjat,

b) a rehabilitációs járadékot,

c) az özvegyi nyugdíjat,

d) a szülői nyugdíjat,

e) az árvaellátást,

f) a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

g) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

h) a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

i) a korhatár előtti ellátást,

j) a szolgálati járandóságot,

k) az átmeneti bányászjáradékot,

l) a balettművészeti életjáradékot,

m) a rokkantsági ellátást,

n) a rehabilitációs ellátást,

o) a baleseti járadékot,

p) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, és

q) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerinti közszolgálati járadékot [az a)–q) pont szerinti ellátások a továbbiakban együtt: ellátás],

amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről szóló 335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti emelés megilleti a 2011. december 31-ét követő időponttól

a) megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesült személyt is, ha ezt az ellátását a januári emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –,

b) megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban vagy baleseti járadékban részesült személyt is, ha az ellátását a januári emelésre jogosító rehabilitációs járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának vagy baleseti járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több – a (2) bekezdés szerinti – változás következett be.

(4) A megállapítás időpontjától kezdődően az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell emelni a 2011. december 31-ét követően megállapított özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást és baleseti hozzátartozói nyugellátást, ha a hozzátartozói nyugellátás kiszámításának alapja az elhunyt jogszerző 2012. január 1-jét megelőző időponttól megállapított saját jogú nyugellátása vagy korhatár előtti öregségi nyugdíja.

2. § (1) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

(2) Több ellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátások összegét emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

(3) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

(4) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

(5) Az emelést a 2012. november havi ellátásoknak

a) az 1. § (1) bekezdésében nem említett nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

(6) Ha a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről szóló 335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megemelt ellátásra való jogosultság 2012. november 1-je előtt megszűnt, és – új ellátásra való jogosultság esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás nem felel meg az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak, a megszűnt ellátás jogosultját, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személyt egy összegben megilleti a megszűnt ellátás emelésének az ellátás folyósítási hónapjaira számított összege.

3. § (1) A jogosultak számára a 2012 novemberére járó ellátásokat hivatalból emelt összegben kell folyósítani.

(2) Az 1. és 2. § alapján a 2012. január–október hónapokra járó emelés összegét – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2012 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

(3) A 2. § (6) bekezdése alapján járó összeget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kérelemre folyósítja

a) a megszűnt ellátás után emelésre jogosult személy részére, ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásban 2012 novemberében nem részesül,

b) a megszűnt ellátás után emelésre jogosult személy halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére.

4. § A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,

b) a korhatár előtti ellátás,

c) a szolgálati járandóság,

d) az átmeneti bányászjáradék,

e) a balettművészeti életjáradék,

f) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátások, és

g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint megállapított közszolgálati járadék

emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §2

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 359. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére