• Tartalom

288/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

288/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.10.12.

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Azon egészségügyi szolgáltató, amelynek a székhelyén vagy a telephelyén 2012. június 30-ával a szakmai minimumfeltételek szerinti sürgősségi ellátáshoz szükséges aktív fekvőbeteg-szakellátó tevékenysége vagy szakmája, szakmái megszűntek, de a megszűnő szakmájában, szakmáiban a székhelyén vagy az adott telephelyen járóbeteg-szakellátási tevékenységet végez, és a biztosítottak számára folyamatosan rendelkezésre áll az erre vonatkozó jogerős működési engedély szerint, az R.-ben meghatározott fix összegű díjra jogosult a megállapított TVK-ján felül, feltéve, hogy a szolgáltató a székhely vagy az adott telephely szerinti településen lévő másik telephelyén vagy székhelyén sem végez a megszűnő szakmában, szakmáiban aktív fekvőbeteg-szakellátó tevékenységet.”

2. § A Kr. a következő 66. §-sal egészül ki:

66. § Az 59. §-nak az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2012. (X. 11.) Korm. rendelettel megállapított (1) bekezdését a 2012. október 1-jén jogerős működési engedély alapján folyamatosan rendelkezésre álló szolgáltatók tekintetében 2012. október 1-jétől kell alkalmazni.”

3. § (1) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha a (4) bekezdés szerint a víz ivásra, főzésre való felhasználását meg kell tiltani, az üzemeltető köteles az érintettek számára 3 liter/fő/nap ivóvizet biztosítani. Az ivóvizet az érintettek számára – a helyi földrajzi sajátosságokra is figyelemmel – az érintett lakóépületekből megközelíthető helyen, az érintett lakosok számára reálisan elérhető távolságban kell biztosítani.”

(2) Az R. 6. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) A (9) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben az arra kötelezett az átmeneti ivóvízellátásról – annak kiszállítással történő biztosításának kiváltása érdekében – átmeneti jelleggel telepített szűrőberendezéssel gondoskodik, az átmeneti ivóvízellátáshoz szükséges berendezések üzemeltetésének önköltségi áron számított kiadásait a víziközmű tulajdonosa viseli. A víziközmű tulajdonosa e kiadásait a fogyasztóra nem háríthatja át.”

(3) Az R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (4), (6) és (11) bekezdés szerinti vízminőségi jellemző alkalmazási kötelezettségének beálltáig az 1. számú melléklet F) részében foglalt ideiglenes határértéket kell alkalmazni.”

(4) Az R. 6. § (6) bekezdésében és 6. § (9) bekezdésében a „helyi” szövegrész helyébe a „települési” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. október 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére