• Tartalom

29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet

29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet

a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól1

2012.04.28.

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével –,

a 13. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével –

a következőket rendelem el:

1. Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás

1. § (1) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. melléklet 5. pont a) és b) alpontjában meghatározott támogatás (a továbbiakban együtt: fenntartói támogatás) igénylésének feltétele, hogy a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító óvodában, illetve iskolában (a továbbiakban együtt: intézmény) a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók összes tanulóhoz viszonyított aránya legalább kilencven százalék legyen.

(2) Több oktatási forma esetén, az 1100 fő lakosságszám feletti településen csak a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók arányában igényelhető a fenntartói támogatás.

(3) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont b) alpontja szerinti fenntartó esetében további feltétel, hogy az óvoda, illetve iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – költségvetésében a központi támogatások aránya ne érje el a hatvan százalékot.

(4) A fenntartói támogatás a nemzetiségi nevelést biztosító óvodára tekintettel csak akkor igényelhető, ha az óvodai nevelés teljes időtartamában minden nemzetiségi program szerint működő csoportban biztosítva van a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) e rendelet hatálybalépésének napján hatályos 17. § (3) bekezdésében és 128. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott végzettséggel rendelkező főállású óvodapedagógus alkalmazása.

(5) A fenntartói támogatás a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító többcélú intézményre, intézményi társulásra és intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) tekintettel is igényelhető.

2. § A fenntartói támogatás gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehető igénybe.

3. § A fenntartói támogatás a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító intézmény működésének biztosításához kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, valamint az intézmény működését szolgáló dologi kiadások fedezésére fordítható. Az intézmény költségvetésében tervezett felhalmozási kiadásokra a fenntartói támogatás nem használható fel.

4. § (1) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont a) alpontja szerinti támogatás mértéke – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –

a) a kettő vagy több iskolát, és ezek között egy vagy több nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatást megvalósító iskolára tekintettel az iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb száz százalékra történő kiegészítése,

b) az egy nemzetiségi nyelvű vagy az egy nemzetiségi kétnyelvű iskolára tekintettel az iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb kilencven százalékra történő kiegészítése.

(2) Az olyan nemzetiségi nyelvoktató iskolára tekintettel, amely az azonos nemzetiségi kétnyelvű oktatást felmenő rendszerben legalább a 2. évfolyamig bevezette, a költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont a) alpontja szerinti támogatás mértéke az iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb nyolcvan százalékra történő kiegészítése.

(3) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont b) alpontja szerinti támogatás mértéke gyermekenként, tanulónként legfeljebb 50 000 forint.

(4) A fenntartói támogatás mértéke önálló intézményenként, és a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító tagintézményenként nem haladhatja meg a 35 millió forintot.

2. A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése

5. § (1) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont c) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) a 6. mellékletben meghatározott nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, illetve nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek, munkatankönyvek és munkafüzetek beszerzéséhez igényelhető.

(2) A tankönyvtámogatás mértéke

a) az anyanyelvi, népismereti és közismereti tankönyvek esetében megegyezik a beszerzési árral,

b) a munkatankönyvek és munkafüzetek esetében a beszerzési árnak a tanulók által a 6. mellékletben meghatározott térítési díjjal csökkentett összege.

(3) A munkatankönyveket és a munkafüzeteket a tanulók a 6. mellékletben megállapított térítési díjért vásárolják meg.

(4) A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (III. 6.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdése, a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 15/2010. (III. 19.) OKM rendelet 3. § (2) bekezdése és a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján teljes áron támogatott tankönyvek újabb beszerzéséhez csak akkor igényelhető tankönyvtámogatás, ha a tanulólétszám növekedése azt indokolja. A tankönyvtámogatás mértéke ebben az esetben a létszámnövekedés miatt szükséges tankönyvek beszerzési ára.

(5) A tankönyvtámogatás igénylésének feltétele, hogy a tankönyvtámogatás negyven százaléka a tankönyvtámogatás folyósítását követően a kiadó részére előlegként átutalásra kerüljön, és a tankönyvek ára a tankönyvek leszállítása után, a kiadó által kiállított számla kézhezvételét követő harminc napon belül kiegyenlítésre kerüljön.

6. § (1) A tankönyveket – a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a 2011/2012–2014/2015-ös tanévek tanulólétszámának alakulását figyelembe véve, az érintett tanulólétszámot legfeljebb tíz százalékkal vagy öt darabbal meghaladó példányszámban lehet megrendelni.

(2) A középiskolai tankönyvekből és szöveggyűjteményekből – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (8) bekezdésére tekintettel – olyan példányszám rendelhető, amely biztosítja a végzős tanulók érettségi vizsgára való felkészülését.

7. § A tankönyveket azok beszerzésétől számított legalább négy évig az iskolai könyvtár állományában kell tartani, azok beszerzéséhez ez alatt az idő alatt – az 5. § (4) bekezdésben meghatározott pótlólagos tankönyvrendelés kivételével – további tankönyvtámogatás nem igényelhető, kivéve, ha a fenti időszak alatt a tankönyvek tartalmilag átdolgozásra kerültek.

3. Nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása

8. § (1) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont c) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: szakmai szolgáltatás támogatása) a nemzetiségi nyelv, nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és a nemzetiségi nyelven folyó oktató-nevelő munkával kapcsolatos pedagógiai-szakmai szolgáltatások megvalósításához igényelhető.

(2) A szakmai szolgáltatás támogatása csak olyan szolgáltatáshoz vehető igénybe, amelyet az alapító okirata szerint nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltató feladatot is ellátó pedagógiai intézet az adott nemzetiségi nevelésben, oktatásban gyakorlattal rendelkező, az országos szakértői névjegyzéken szereplő, ennek hiányában az országos nemzetiségi önkormányzat által javasolt szakember útján lát el.

(3) A szakmai szolgáltatás támogatásának mértéke a szolgáltató által benyújtott árajánlat összege, de a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulónként legfeljebb 800 forint, iskolánként legalább 70 000 forint és legfeljebb 200 000 forint lehet.

4. A költségvetési támogatás igénylése és folyósítása

9. § (1) A támogatási kérelmet legkésőbb 2012. május 30-ig lehet benyújtani.

(2) A támogatási kérelmet

a) a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített és onnan kinyomtatott adatlapokat egy eredeti példányban postai úton,

b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a Kincstár honlapjáról letöltött adatlapokon rögzített és onnan kinyomtatott igénylést egy eredeti példányban postai úton

a kincstár fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtják be.

(3) A 8. melléklet szerinti indokolást, ha benyújtása szükséges, két példányban kell benyújtani.

(4) Határidőben benyújtottnak kell tekinteni azt a támogatási kérelmet, amelyet

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó esetén a beadási határidő utolsó napján éjfélig rögzítettek az informatikai rendszerben és az ilyen módon rögzített, elküldött igényt legkésőbb másnap postára adták,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti fenntartó esetén a beadási határidő utolsó napján postára adtak.

(5) Ha a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója vagy a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény (a továbbiakban együtt: fenntartó) az igénylési határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidőtől számított öt munkanapon belül a (2) bekezdésben meghatározott szervhez, amely a benyújtástól számított 3 napon belül dönt az igazolási kérelemről. Az igazolási kérelemmel együtt, önkormányzati fenntartók esetén az elektronikus rendszerben történő rögzítés kivételével, az elmulasztott igénylést is pótolni kell. Az elektronikus rendszerben történő rögzítést az Igazgatóság szóbeli felhívására haladéktalanul pótolni kell, és a rendszer által előállított adatlapokat az Igazgatóság részére legkésőbb a rögzítést követő munkanapon meg kell küldeni. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

10. § (1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet és a költségvetési támogatás jogcímének megfelelő, a 2–4. melléklet szerinti adatlap kitöltésével lehet benyújtani azzal, hogy az 1. mellékletet több intézmény, illetve jogcím esetén csak egyszer szükséges kitölteni.

(2) A fenntartónak a támogatási kérelem minden rá vonatkozó mezőjét kötelező kitöltenie.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó rendelkezik a közoktatási törvény 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel,

b) a 7. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

(4) Az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot többcélú kistérségi társulás esetében a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvényben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki.

(5) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési programja, illetve pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.

11. § (1) A támogatási kérelemhez a fenntartói támogatás esetén csatolni kell

a) az óvoda, iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelésre, oktatásra, romani vagy beás nyelvű nevelés, oktatás esetén a romani vagy beás nyelvű nevelésre, illetve a romák által beszélt nyelv oktatására vonatkozó része fenntartó által hitelesített másolatát,

b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója nyilatkozatát arra vonatkozón, hogy neki, illetve az általa fenntartott, az igénylésben feltüntetett intézményének nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása.

(2) A támogatási kérelemhez a tankönyvtámogatás esetén csatolni kell

a) az intézmény nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát és

b) az 5. § (3) bekezdésében meghatározott újabb rendelés esetén a tankönyvigényt megalapozó részletes indokolást két eredeti példányban a 8. melléklet szerinti adatlap felhasználásával.

(3) A támogatási kérelemhez a szakmai szolgáltatás támogatása esetén csatolni kell

a) a nemzetiségi nevelést, oktatás segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását és

b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát.

12. § (1) Az Igazgatóság a 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti indokolások egy eredeti példányát és a kérelmeket tartalmazó elektronikus adatbázist 2012. június 30-ig megküldi az oktatásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(2) A miniszter 2012. július 30-ig – a rendelkezésre álló forrás mértékére tekintettel – dönt a költségvetési támogatásról.

(3) A miniszter döntését az Igazgatóság közli a fenntartóval.

(4) A miniszter a támogatott helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás esetén a település, a többcélú kistérségi társulás nevét, KSH azonosítóját és a költségvetési támogatás összegét 2012. július 31-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében és papír alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel.

13. § (1) A költségvetési támogatást

a) a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi önkormányzat esetében a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet 4. Központosított előirányzatok cím terhére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a kincstár a nettó finanszírozás keretében,

b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a költségvetési törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére a kincstáron keresztül a miniszter utalványozása alapján a döntést követő húsz munkanapon belül

a (3) és (4) bekezdésekben meghatározottak figyelembevételével folyósítja.

(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény részére nyújtható költségvetési támogatást a költségvetési törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím biztosítja, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény ennek terhére jogosult a miniszter 12. § (2) bekezdése szerinti döntése alapján a költségvetési támogatás e rendeletben foglaltak szerinti felhasználására.

(3) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont a) alpontjában meghatározott fenntartók kivételével – a fenntartói támogatás visszamenőlegesen egy összegben az utalványozást követő havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg, a fennmaradó összeg pedig ezt követően havi egyenlő részletekben a havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg kerül folyósításra.

(4) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont a) alpontjában meghatározott fenntartók fenntartói támogatásának a költségvetési törvény 5. melléklet 5. pontja alapján folyósított előleggel csökkentett összege a miniszter döntését követően havi egyenlő részletekben, a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások esetében az utalványozást követő havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg kerül folyósításra.

(5) A tankönyvtámogatás és a szakmai szolgáltatás támogatásának folyósítása egy összegben, a miniszter utalványozását követő havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg történik.

5. A költségvetési támogatás felhasználására és az azzal való elszámolásra vonatkozó szabályok

14. § (1) Az önkormányzati fenntartó a költségvetési támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

(2) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó esetében a költségvetési támogatás elszámolása a 2012. évi normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik.

15. § (1) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a fenntartó e tényről haladéktalanul értesíti az Igazgatóságot. Ebben az esetben a fenntartó a fenntartói támogatás időarányos részére jogosult.

(2) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a megrendelt nemzetiségi tankönyveket a fenntartó köteles kifizetni és írásos megállapodással átadni egy azonos nemzetiséghez tartozó olyan intézménynek, amely a megállapodásban vállalja, hogy a 2013. évi megrendeléseinél e tankönyveket nem rendeli meg. E megállapodást az átadó fenntartó a megállapodás aláírását követő 10 munkanapon belül az Igazgatóság részére megküldi. A szakmai szolgáltatás támogatását a fenntartó nem veheti igénybe.

(3) A fenntartói támogatás esetében – a 2012-ben jogutód nélkül megszűnt intézmény kivételével – az elszámoláshoz az intézmény pedagógiai programja nemzetiségi oktató-nevelő munkára vonatkozó feladatainak végrehajtásáról szóló és a 8. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személy által elkészített értékelést kell csatolni. Az értékelést kiváltja a szakmai szolgáltatás támogatásának felhasználásával igénybe vett pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátásáról szóló szakértői jelentés.

(4) A fenntartó a (3) bekezdés szerinti értékelésnek, a szakmai szolgáltatás támogatásának felhasználásáról elkészített szakértői jelentésnek, a tankönyvi számlának és az annak teljesítését igazoló bizonylatnak a fenntartó által hitelesített másolatait az elkészülésüket, illetve a teljesítésüket követő húsz munkanapon belül, de legkésőbb 2013. január 31-éig az Igazgatóság részére megküldi.

16. § (1) A fenntartói jog átadásával is járó megszűnés vagy átszervezés esetén a költségvetési támogatás felhasználása a jogelőd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik. A fenntartók által hitelesített megállapodás másolatát a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás az Igazgatósághoz nyújtja be legkésőbb a fenntartói döntést követő 10 munkanapon belül. A költségvetési támogatás teljes összegéről – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a jogutód intézmény fenntartója számol el.

(2) A fenntartói támogatás időarányos része az intézmény jogutóddal történő megszűnéséig a jogelőd, azt követően a jogutód fenntartót illeti meg.

(3) A helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére történő átadása, a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója vagy a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény fenntartói jogának helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás részére történő átadása esetén a költségvetési támogatás a jogelőd részére kerül folyósításra, amely a támogatás időarányos, havonként folyósított részleteit 10 napon belül köteles továbbadni a jogutódnak. A költségvetési támogatás teljes összegéről a jogelőd számol el.

17. § A költségvetési támogatás jogszerű felhasználását a kincstár ellenőrzi.

6. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Adatlap
A nemzetiségi feladatok támogatásának igényléséhez
A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye: Fenntartó neve:

Címe: Polgármester/képviselő neve:

KSH kód: A fenntartott iskolák száma1:

Adószáma: Bank: Számlaszám:

Kapcsolattartó neve2: e-mail címe: telefonszáma:

Nem állami intézményfenntartójára és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekre vonatkozó további adatok:
PIR törzsszám:

ÁHT azonosító

Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma)3:

A nemzetiségi nevelést, oktatást megvalósító óvodára/iskolára vonatkozó adatok. Több intézmény esetén valamennyit külön-külön fel kell tüntetni. (Tagintézmény, székhelyintézmény esetén annak hivatalos nevét szükséges megjelölni.)

Az intézmény neve:
Településnév, lakosságszám4:
Oktatási forma5: Érintett nemzetiség:
OM azonosító száma: Az intézmény címe:
Kapcsolattartó neve2: e-mail címe: telefonszáma:
Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a 2011/2012. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette6: igen/nem

Az igénylés jogcímei7

 

 

Fenntartói támogatás 1–4. §

Tankönyv-támogatás 5–7. §

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatás 8. §

 

 

 

Az intézmény neve:
Településnév, lakosságszám4:
Oktatási forma5: Érintett nemzetiség:
OM azonosító száma: Az intézmény címe:
Kapcsolattartó neve2: e-mail címe: telefonszáma:
Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a 2011/2012. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette6: igen / nem

Az igénylés jogcímei7

 

 

Fenntartói támogatás 1–4. §

Tankönyv-támogatás 5–7. §

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatás 8. §

 

 

 

Az intézmény neve:
Településnév, lakosságszám4:
Oktatási forma5: Érintett nemzetiség:
OM azonosító száma: Az intézmény címe:
Kapcsolattartó neve2: e-mail címe: telefonszáma:
Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a 2011/2012. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette6: igen/nem

Az igénylés jogcímei7

 

 

Fenntartói támogatás 1–4. §

Tankönyv-támogatás 5–7. §

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatás 8. §

 

 

 

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

P. H.

..................................................................

 

aláírás

 

..................................................................

 

aláíró beosztása, titulusa

_____________________
1 A fenntartó által fenntartott önálló iskolák (nem csak nemzetiségi) száma mindösszesen.
2 Az adatokat kötelező megadni, a kapcsolattartás az itt megadott hivatalos (nem magán) elektronikus levelezési címen, telefonszámon történik, amelyet a támogatottnak napi rendszerességgel figyelemmel kell kísérnie.
3 Az országos nemzetiségi önkormányzatoknak és az egyházi fenntartóknak nem kell kitölteniük
4 2011 január 1-i állapot. Csak a helyi önkormányzati fenntartó tölti ki. Annak a településnek a nevét és lakosságszámát kell megadni, ahol a nemzetiségi feladat ellátásra kerül.
5 A nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató, roma nemzetiségi oktatást biztosító iskola, illetve kiegészítő nemzetiségi iskola. Több intézményegység vagy oktatási forma esetén mindegyiket fel kell sorolni!
6 Ha a támogatást a 4. § (2) bekezdése alapján igényli az azonos nemzetiséget érintő nemzetiségi kétnyelvű oktatásra felmenő rendszerben történő áttérés esetén, kérjük az igent aláhúzni.
7 Azon jogcímek rovatában kell X-et helyezni, amely tekintetében a fenntartó igénylést nyújt be.
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a)    az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a közoktatási törvény 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel,
b)    a 7. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy az Áht. 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
Beküldendő:
A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez 1 eredeti példányban postai úton
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a kincstár rendszerében kitöltött, majd kinyomtatott, nem állami intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött adatlapokat kell kitöltve megküldeni.

2. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Adatlap
A nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez
(az intézmény, illetve többcélú intézmény, valamint intézményi társulás esetén a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) vonatkozó adatokat kell megadni)
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:

Sorszám1

Megnevezés

2011. évi tény

2012. évi terv

2011

2012

 

 

 

103 (74)

29 (30)

Felhalmozási kiadások (EFt)

 

 

108 (79)

34 (35)

Kiadások mindösszesen (felhalmozási kiadásokkal együtt) (EFt)

 

 

128 (81)

14 (14)

Egyéb saját bevétel (ÁFA nélkül) (EFt)

 

 

 

 

A közoktatási célú normatív hozzájárulás és kiegészítő támogatások (EFt)2

 

 

 

 

Óvodai csoportok száma

 

 

 

 

Nemzetiségi program szerint működő óvodai csoportok száma

 

 

 

 

Iskolai tanulócsoportok száma

 

 

 

 

Nemzetiségi program szerint működő iskolai tanulócsoportok száma

 

 

 

 

Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma3

 

 

 

 

Az iskolai oktatásban résztvevő tanulók száma3

 

 

 

 

A nemzetiségi óvodai nevelési programban résztvevő gyermekek száma3

 

 

 

 

A nyelvoktató nemzetiségi oktatási programban résztvevő iskolai tanulók száma3

 

 

 

 

Az anyanyelvű, kétnyelvű nemzetiségi oktatási programban résztvevő iskolai tanulók száma3

 

 

 

 

Nemzetiségi óvónő végzettséggel rendelkező főállású óvodapedagógusok száma4

 

 

Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmények leírása:
Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmény leírása:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

P. H.

..................................................................

 

aláírás

 

..................................................................

 

aláíró beosztása, titulusa

_____________________
1 Helyi önkormányzati fenntartók esetén a 80. sz. űrlap, központi költségvetési szerv esetén pedig az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra szolgáló 98. sz. űrlap megfelelő sorszámai. (Zárójelben a 98. sz. adatlap sorszámai). Önálló intézmény, önálló többcélú kistérségi társulások, intézményi társulások esetén a 21. ill. 22. űrlapok megfelelő adatait kell megadni. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói esetében az elfogadott 2011. évi költségvetési beszámoló és a 2012. évi költségvetési terv adatai alapján töltendő ki. 2012. évben az „Egyéb saját bevétel (ÁFA nélkül)” sorban a 07. sz. űrlap sorszámait jelölik a hivatkozások.
2 Az intézményi feladat mutatók alapján a 2011. évi költségvetési törvény 42. § (3) bekezdése, ill. a 3. és 8. sz. mellékletei szerinti - beleértve a 8.. számú melléklet alapján a többcélú kistérségi társulások által közoktatási intézményi feladatokra –, a fenntartó részére biztosított (több iskola esetén az érintett intézmény tanulólétszáma alapján számított) támogatások mindösszesen.
3 2011-ben a 2011/2012. tanévi nyitó létszámadat, 2012-ben a 2012/2013. tanévre becsült létszámadat, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a 2012. februári létszámadat. Egységes intézmény (óvoda, iskola, középiskola) vagy több oktatási forma (nemzetiségi nyelvoktató, nemzetiségi kétnyelvű) esetén intézménytípusonként, oktatási formánként kell megadni az adatokat.
4 Csak az óvodai pályázatok esetében kell kitölteni!
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a)    az óvoda, iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelésre, oktatásra, romani vagy beás nyelvű nevelés, oktatás esetén a romani vagy beás nyelvű nevelésre, illetve a romák által beszélt nyelv oktatására vonatkozó része fenntartó által hitelesített másolatát,
b)    a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója nyilatkozatát arra vonatkozón, hogy neki, illetve az általa fenntartott, az igénylésben feltüntetett intézményének nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása.
Beküldendő:
A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez 1 eredeti példányban postai úton
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a kincstár rendszerében kitöltött, majd kinyomtatott, nem állami intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött adatlapokat kell kitöltve megküldeni.

3. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Adatlap
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhető támogatáshoz
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:

Sor-
szám

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv címe

Besorolása1

A tankönyv-
igényt megalapozó tanulók száma2 (fő)

Megren-
delt példány
szám (db)

Ára3 (Ft)

Tanuló által fizetendő térítési díj4 (Ft)

Támogatás5 (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás mindösszesen:

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

P. H.

..................................................................

 

aláírás

 

..................................................................

 

aláíró beosztása, titulusa

_______________________
1 Tankönyv, munkatankönyv, vagy munkafüzet.
2 Az adott évfolyam nemzetiségi programban résztvevő összes tanulójának a 2012/2013. tanév október 1-jei várható száma.
3 A 6. számú mellékletben meghatározott fogyasztói ár.
4 Tankönyv esetén 0 Ft, munkatankönyv és munkafüzet esetén a 6. számú mellékletben meghatározott tanulói ár.
5 A fogyasztói ár és a tanulói ár különbözete szorozva a megrendelt példányszámmal.
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a)    az intézmény nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát és
b)    az 5. § (3) bekezdésében meghatározott újabb rendelés esetén a tankönyvigényt megalapozó részletes indokolást két eredeti példányban a 8. melléklet szerinti adatlap felhasználásával.
Beküldendő:
A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez 1 eredeti példányban postai úton.
A 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti indokolást a 8. melléklet felhasználásával 2 eredeti példányban kell beküldeni!
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a kincstár rendszerében kitöltött, majd kinyomtatott, nem állami intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött adatlapokat kell kitöltve megküldeni.

4. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Adatlap
a nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
A támogatást megalapozó nemzetiségi tanulók száma1: ……….. fő

Feladat megnevezése

Szolgáltató neve

Szolgáltató árajánlata (Ft)

Kért támogatás összege (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás mindösszesen:

 

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

P. H.

..................................................................

 

aláírás

 

..................................................................

 

aláíró beosztása, titulusa

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell
a)    a nemzetiségi nevelést, oktatás segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását és
b)    a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát.
Beküldendő:
A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez 1 eredeti példányban postai úton
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a kincstár rendszerében, nem állami intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött adatlapokat kell megküldeni.
___________________
1 A 2011. októberi oktatási statisztikai létszámadat, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a 2011. februári létszámadat.

5. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatosan –
helyi önkormányzatok, önkormányzati, többcélú kistérségi társulások, illetve közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén (A megfelelő helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése:
Alulírott ................................................................................................................. polgármester/főpolgármester/többcélú kistérségi társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a képviselő-testület/közgyűlés/társulási tanács (a megfelelő aláhúzandó) ............................ számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.1
Alulírott ................................................................, a fent nevezett közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója/központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény képviseletében eljárva büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ................ OM azonosítóval rendelkező ....................................................................................................................................................... közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket (a megfelelő aláhúzandó).2
Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
...................................................................................
polgármester/főpolgármester/ a társulási
tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója / központi
költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény képviseletében
eljáró személy aláírása
P. H.
________________
1 Kitöltendő önkormányzati, fővárosi, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2 Kitöltendő közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.

6. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

I. A tankönyvjegyzéken szereplő nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti,
valamint a nemzetiségi nyelvű egyéb közismereti munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fő út 194.
Tel.: 26-373 367

Raktári száma

Címe

Munkatankönyv Munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

KT-0602/A

Liedersammlung. Übungsheft 1–4.

munkafüzet

330

700

KT-1201/M

Idem, idem do školičky

munkafüzet

410

1 850

KT-1203

Písmenká sú ako deti

munkafüzet

510

2 830

KT-1205

Svet je nádherná kniha

munkafüzet

510

2 990

KT-1207

Do srdca vlož

munkafüzet

510

2 830

KT-1305

Bunte Welt. Bilder- und
Arbeitsbuch 1–2.

munkatankönyv

820

3 800

KT-1306

Bunte Welt. Schreibheft 1–2.

munkafüzet

430

1 050

KT-1308/A

Bunte Welt. Arbeitsheft 2.

munkafüzet

610

3 100

KT-1310/A

Bunte Welt. Arbeitsheft 3.

munkafüzet

610

2 550

KT-1312/A

Bunte Welt. Arbeitsheft 4.

munkafüzet

610

2 550

KT-1322

„Omas Fotoalbum erzählt„
Arbeitsbuch 7–8

munkafüzet

650

5 090

KT-1324

Ohne Vergangenheit keine Zukunft Arbeitsbuch zum Volkskundeunterricht Klasse 9–12

munkafüzet

650

5 090

KT-1325

Kombi Spielheft. Arbeitsheft

munkafüzet

530

1 440

KT-1326

Kombi Mini. Arbeitsheft

munkafüzet

530

1 440

KT-1327

Kombi Midi. Arbeitsheft

munkafüzet

600

2 440

KT-1328

Kombi Maxi. Arbeitsheft

munkafüzet

610

2 650

KT-1335

Geographie 7 Arbeitsheft

munkafüzet

720

4 790

SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53–55.
Tel.: Fax: 06 1 708 4483

Kiadói kód

Cím

Munkatankönyv Munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

MI-0002

Horváth Jánosné: Zbierka úloh zo slovenského jazyka

munkafüzet

420

5 250

MI-0013

Fazekas Sándorné dr.: Cestička belavá – pracovný zošit

munkafüzet

320

4 620

MI-0042

Kraszlán Erika: Pracovný zošit 6.

munkafüzet

420

2 625

MI-0044

Kraszlán Erika: Pracovný zošit 7.

munkafüzet

420

2 625

MI-0005

Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo. – Pracovný zošit

munkafüzet

320

4 620

MI-0028

Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja – Pracovný zošit

munkafüzet

320

4 620

MI-0046

Kraszlán Erika: Pracovný zošit 8.

munkafüzet

420

2 625

MI-0040

Kraszlán Erika: Pracovný zošit 5.

munkafüzet

420

2 625

MI-0037

Fazekas Sándorné dr.: Poď sa hrať. Pracovný zošit

munkafüzet

320

6 510

Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymező utca. 68.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód

Cím

Munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

CT-6111/m

Juricskay Istvánné–Szabeva Ajsza: Bolgár népismeret munkafüzet

munkafüzet

800

10 500

CT-5111/m

Nagyné Szabó Antigoné: Görög népismeret 1–4. munkafüzet

munkafüzet

800

10 500

CT-3117/m

Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina! 5.

munkafüzet

600

10 500

CT-3122/m

Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina 6.

munkafüzet

600

10 500

CT-3116

Neubauer Ibolya–Lázár Éva–Faschingné Libricz Irén: Igraje v slovenščino 2.

munkafüzet

600

11 500

CT-3124

Neubauer Ibolya–Lázár Éva–
Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 3.

munkafüzet

600

11 000

CT-3125/m

Neubauer Ibolya–Lázár Éva– Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 4.

munkafüzet

600

11 000

CT-3119

Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 9.

munkafüzet

600

10 000

CT-3121

Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 10.

munkafüzet

600

10 500

CT-1131/M

Torjánácz Anna:
Radna bilježnica 1.

munkafüzet

600

14 000

CT-1132/M

Torjánácz Anna:
Radna bilježnica 2.

munkafüzet

600

10 500

CT-1138/M

Torjanac Anna: Radna bilježnica 3.

munkafüzet

600

10 000

CT-1139/M

Torjanac Anna: Radna bilježnica 4.

munkafüzet

800

10 500

CT-1134

Tislér Jolán: Moj hrvatski. Radna bilježnica 5.

munkafüzet

600

10 500

CT-1136/M

Tislér Jolán: Moj hrvatski 6.

munkafüzet

800

13 500

CT-1137/M

Tislér Jolán: Moj hrvatski 7.

munkafüzet

800

14 000

CT-1111/m

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 1.

munkafüzet

700

9 500

CT-1112/m

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 2.

munkafüzet

700

9 500

CT-1113/m

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 3.

munkafüzet

700

9 500

CT-1114/m

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 4.

munkafüzet

700

9 500

CT-1115/M

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Vjezbanica gramatike 5.

munkafüzet

600

10 500

CT-1116/M

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 6.

munkafüzet

600

12 000

CT-1117/M

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 7.

munkafüzet

600

12 000

Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.:
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
Tel.: 95/525-024

Kiadói kód

Szerző, Cím

Munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

AP-010929

Dr. Mester Miklósné: A mi világunk környezetismereti mf. 1. évf. (szlovén)

munkafüzet

1 400

11 000

AP-020929

Dr. Mester Miklósné: A mi világunk környezetismereti mf. 2. évf. (szlovén)

munkafüzet

1 400

11 000

AP-030929

Dr. Mester Miklósné: A mi világunk környezetismereti mf. 3. évf. (szlovén)

munkafüzet

1 400

11 000

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód

Cím

Munkatankönyv Munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

NT-30266/M/1

Mária Jakabová: Slovenčina. Pracovný zošit pre 10–11. ročnik

Munkafüzet

370

9 000

NT-30312/M/2

Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 5.

Munkafüzet

800

8 000

NT-30318/M/2

Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 6.

Munkafüzet

600

8 000

NT-30329/M/2

Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 7.

Munkafüzet

630

8 000

NT-30331/M/1

Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný zošit 1.

Munkafüzet

690

7 470

NT-30335/M/2

Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 8.

Munkafüzet

630

8 000

NT-30342/M/1

Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný zošit 2.

Munkafüzet

650

5 940

NT-30351/M

Miloslava Némethová: Pracovný zošit zo slovenčina 3.

Munkafüzet

655

8 000

NT-30374/M

Miloslava Némethová: Pracovný zošit zo slovenčina 4.

Munkafüzet

630

8 000

NT-30375

Magda Pažická: Katka v lese

Munkafüzet

580

7 140

NT-30376

Magda Pažická: Ahoj, dobrý deň

Munkafüzet

610

7 985

NT-30381/M

Kormos Katalin: Pracovný zošit zo moja čítanka 4.

Munkafüzet

435

8 545

NT-30384

C. Neményi Eszter–Oravecz Márta: Matematika 1.

Munkatankönyv

1 045

12 250

NT-30384/M

C. Neményi Eszter–Oravecz Márta: Matematika
pracovný zošit 1.

Munkafüzet

1 180

12 250

NT-30386

C. Neményi Eszter–Oravecz Márta: Matematika 2.

Munkatankönyv

1 045

12 250

NT-30386/M

C. Neményi Eszter–Oravecz Márta: Matematika pracovný zošit 2.

Munkafüzet

1 180

12 250

NT-30388

Simon Krisztina–Németh Józsefné: Zázračný svet 1–2.

Munkafüzet

1 045

15 915

NT-30394

Németh Józsefné–Simon Krisztina: Zázračný svet 3.

Munkatankönyv

1 045

15 255

NT-30406

Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Technika a spôsob života 1.

Munkafüzet

600

11 100

NT-30408/M

Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov – pracovný zošit 7.

Munkafüzet

645

7 580

NT30409/M

Hartdégenné Rieder Éva: Pracovný zošit z prírodopisu 4.

Munkafüzet

700

11 500

NT-30410

Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Technika a spôsob života 2

Munkafüzet

600

12 050

NT-30411

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Zbierka úloh k novej písomnej maturite z dejepisu pre 9–10. ročník

Munkafüzet

1 715

2 065

NT-30411/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Kľúč k zbierke maturitných úloh z dejepisu pre 9–10. ročník

Munkafüzet

750

950

NT-30412

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Zbierka úloh k novej písomnej maturite z dejepisu pre 11. ročník

Munkafüzet

1 425

1 715

NT-30412/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Kľúč k zbierke maturitných úloh z dejepisu pre 11. ročník

Munkafüzet

520

685

NT-30413

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Zbierka úloh k novej písomnej maturite z dejepisu pre 12. ročník

Munkafüzet

1 675

2 015

NT-30413/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Kľúč k zbierke maturitných úloh z dejepisu pre 12. ročník

Munkafüzet

755

950

NT-30418/M

Asztalos Gyuláné–Dr. Franyó István: Biológia 7. Pracovný zošit

Munkafüzet

515

10 960

NT-30429/F

Horváth Péter: Dejepis – pracovné listy 5.

Feladatlap

555

7 955

NT-30429/M

Horváth Péter: Dejepis – pracovný zošit 5.

Munkafüzet

600

10 265

NT-30430/M

Asztalos Gyuláné–Dr. Franyó István: Biológia 8. Pracovný zošit

Munkafüzet

480

10 450

NT-30431/M

Kaposi József–Száray Miklós: Dejepis 11 – Pracovný zošit

Munkafüzet

1 095

14 105

NT-30434/M

Marta Palmaiová: Hudobná výchova pracovný zošit 1.

Munkafüzet

310

2 975

NT-30435/M

Marta Palmaiová: Hudobná výchova pracovný zošit 2.

Munkafüzet

310

2 975

NT-30439/M

Békési–Fried–Korándi–Paróczay– Számadó–Tamás: Matematika 5. Pracovný zošit

Munkafüzet

865

10 265

NT-31283/M/1

Ivan Mokuter: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika za II., III., IV. razred gimnazije

Munkatankönyv

555

11 500

NT-31521/1

Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Spretne ruke 1.

Munkafüzet

730

4 380

NT-31522/1

Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Spretne ruke 2.

Munkafüzet

600

4 860

NT-31523/1

Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Spretne ruke 3.

Munkafüzet

730

6 485

NT-31525

Marija Fülöp-Huljev–Elizabeta Pajrić: Učimo se hrvatski. Radna knjiga za 1.razred

Munkafüzet

1 000

17 000

NT-31528

Marija Fülöp-Huljev–Elizabeta Pajrić: Mi se učimo hrvatski. Radna knjiga za 2. razred.

Munkafüzet

800

11 500

NT-31535

Zlata Gergič: Nudim ti slova 1.

Munkafüzet

1 215

17 940

NT-31535/F

Zlata Gergič: Pisanka za 1. razred

Munkafüzet

835

3 930

NT-31535/M

Zlata Gergič: Učim čitati. Radna bilježnica za 1. razred

Munkafüzet

415

4 345

NT-31540

Marija Fülöp-Huljev–Elizabeta Pajrić:Učimo se hrvatski Čitanka za 3. razred

Munkafüzet

800

11 500

NT-31540/M

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić:Učimo se hrvatski. Radna pisanka za gramatiku 3. razred

Munkafüzet

580

7 340

NT-31544

C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta: Matematika – udžbenik 1. razred

Munkatankönyv

1 045

12 250

NT-31544/M

C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta: Matematika – radna bilježnica 1. razred

Munkafüzet

1 225

12 250

NT-31546/M

Zlata Gergič: Radna bilježnica za 2. razred

Munkafüzet

580

2 975

NT-31547

Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Radni udžbenik za 2. razred

Munkafüzet

835

7 810

NT-31548/M

Marija Fülöp-Huljev–Elizabeta Pajrić: Mi se učimo hrvatski.Radna pisanka za gramatiku 4. razred

Munkafüzet

580

7 735

NT-31552

C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta: Matematika – udžbenik 2.

Munkatankönyv

1 225

12 250

NT-31552/M

C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta: Matematika – radna bilježnica 2. razred

Munkafüzet

1 225

12 250

NT-31554/M

Zlata Gergič: Radna bilježnica za 3. razred

Munkafüzet

415

4290

NT-31555/M

Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Gramatika za 3. razred. Radba biljeznica

Munkafüzet

985

10 080

NT-31558

Gálné Domoszlai Erika: Priroda i društvo 1. razred

Munkatankönyv

920

7 535

NT-31559/M

Zlata Gergič: Radna bilježnica 4.

Munkafüzet

415

4 940

NT-31560/M

Zlata Gergič: Naš ljepi hrvatski 4. Radna bilježnica

Munkafüzet

820

9 000

NT-31569/M

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode – radna bilježnica 5.

Munkafüzet

580

7 820

NT-31571/F

Horváth Péter: Kontrolni zadaci iz povijesti 5.

Munkafüzet

555

5 730

NT-31571/M

Horváth Péter: Zadaci, križaljke iz povijesti 5.

Munkafüzet

600

11 495

NT-31574

Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 9. razred

Munkatankönyv

770

11 500

NT-31577/F

Csepela Jánosné: Kontrolni zadaci – Povijest 6.

Munkafüzet

500

11 000

NT-31577/M

Csepela Jánosné: Zadaci, križaljke iz povijesti 6.

Munkafüzet

720

11 500

NT-31580

Miklovicz Árpád: Priroda i
društvo 2.

Munkatankönyv

655

6 760

NT-31581/M

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode radna
bilježnica 6.

Munkafüzet

675

7 315

NT-31582/M

Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 6.

Munkafüzet

865

8 075

NT-31583

Miklovicz Árpád: Upoznavanje prirode i društva 3.

Munkatankönyv

960

10 695

NT-31585

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz
povijesti 9-10.

Munkafüzet

1 715

2 035

NT-31585/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Rješenja zadataka za novu pismenu maturu iz
povijesti 9-10.

Munkafüzet

755

915

NT-31586

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz
povijesti 11.

Munkafüzet

1 425

1 685

NT-31586/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Rješenja zadataka za novu pismenu maturu iz
povijesti 11.

Munkafüzet

520

650

NT-31587

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz
povijesti 12.

Munkafüzet

1 675

1 980

NT-31587/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Rješenja zadataka za novu pismenu maturu iz
povijesti 12.

Munkafüzet

755

915

NT-31588/M

Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 7.

Munkafüzet

965

8 380

NT-31589/M

Füsi–Mészáros–Nagy–Nagy–Rugli–Tóth–Udvarhelyi–Vízvári: Zemljopis 7. Radna bilježnica

Munkafüzet

555

4 645

NT-31591/M

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode 4. Radna bilježnica

Munkafüzet

620

11 500

NT-31593/M

Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 8.

Munkafüzet

950

9 000

NT-31594/M

Nagy Vendelné–Rugli Ilona–
dr. Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8. Radna biljeznica

Munkafüzet

635

10 265

NT-31598/M

Kaposi józsef–Száray Miklós: Povijest 9. Radna biljeznica

munkafüzet

1 050

10 900

NT-32502/F

Snežana Došić–Pavle Ilić: Zvuci jezika srpskog 2.

Munkafüzet

510

9 795

NT-32502/M/1

Snežana Došić–Pavle Ilić: Sunce na mom dlanu 2.

Munkafüzet

580

11 055

NT-32503/M/1

Snežana Došić–Pavle Ilić: Svežanj zlatnih ključeva 3.

Munkafüzet

555

11 500

NT-32504/F/M

Snežana Došić–Pavle Ilić: Najbolje znam što uradim sam 4.

Munkafüzet

600

4 040

NT-32504/M/1

Snežana Došić–Pavle Ilić: Putevi do tajni 4.

Munkafüzet

1 205

9 765

NT-32536/M

Eva Hartdegen–Jožef Keveš: Poznavanje prirode –radna
sveska 5.

Munkafüzet

555

11 500

NT-32557

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita iz istorije 9-10.

Munkafüzet

1 715

2 075

NT-32557/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka za polaganje mature iz istorije 9-10 godina nastave

Munkafüzet

750

970

NT-32558

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Kaposi József– Szabó Márta–Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita iz istorije 11.

Munkafüzet

1 425

1 735

NT-32558/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka za polaganje mature iz istorije 11. godina nastave

Munkafüzet

520

700

NT-32559

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Kaposi József– Szabó Márta–Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita iz istorije 12.

Munkafüzet

1 670

2 025

NT-32559/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka za polaganje mature iz istorije 12. godina nastave

Munkafüzet

750

970

NT-32574/M

Vesna Čaplar: Vežbanka uz
bukvar 2.

Munkafüzet

600

5 150

NT-32575/M

Zlata Jukić: Hajde da učimo srpski jezik 3.

Munkafüzet

600

4 775

NT-32576/M

Krisztina Bekic: Radna sveska uz čitanku 5.

Munkafüzet

600

6 010

NT-32577/M

Julijana Kotorčević–Andrea Mešter: Radna sveska uz čitanku 7.

Munkafüzet

600

7 240

NT-32578/M

Jasmina Stanković: Srpska gramatika – radna sveska 5.

Munkafüzet

600

5 150

NT-32585

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznaj svoju okolinu 1/I

Munkafüzet

610

7 370

NT-32586

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznaj svoju okolinu 1/II

Munkafüzet

610

7 370

NT-32587

Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/I

Munkafüzet

1 045

10 960

NT-32587/M

Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/M.

Munkafüzet

795

13 730

NT-32588

Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/II

Munkafüzet

1 045

10 960

NT-33273/M

Mihai Cozma: Cultivarea limbii române. Caietul elevului

Munkafüzet

730

9 755

NT-33308/M

Lucia Borza: Limba română. Caiet de scriere 1.

Munkafüzet

690

3 495

NT-33314/M

Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 1. Caietul elevului

Munkafüzet

510

6 790

NT-33315/M

Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 2. Caietul elevului

Munkafüzet

600

6 790

NT-33337/M

Mihaela Bucin–Florica Szántó: Limba română 5. Caiet de lucrări

Munkafüzet

620

6 780

NT-33339

Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa 1.

Munkafüzet

530

6 210

NT-33340/M

Hartdégenné Rieder Éva–Dr. Köves József- Rugli Ilona: Cunoştinţe despre natură 5. Caietul elevului

Munkafüzet

580

9 945

NT-33342

Nagy Attiláné–Palócz Ferencné:Abilităţi practice. Clasa 2

Munkafüzet

600

6 570

NT-33343

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem de bacalaureat. Anii 9–10

Munkafüzet

1 715

2 035

NT-33343/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul anilor 9–10

Munkafüzet

750

930

NT-33344

Kaposi József–Szabó Márta - Száray Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem de bacalaureat. Anul al 11-lea

Munkafüzet

1 420

1 695

NT-33344/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul anului al 11-lea

Munkafüzet

520

660

NT-33345

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem de bacalaureat. Anul al 12-lea

Munkafüzet

1 670

1 985

NT-33345/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul anului al 12-lea

Munkafüzet

750

930

NT-33347/F

Horváth Péter–Hámori Péter: Istorie
5 . Teste recapitulative

Feladatlap

675

5 025

NT-33348/F

Csepela Jánosné: Istorie 6 . Teste recapitulative

Feladatlap

675

5 025

NT-33349/M

Tamasics Katalin: Geografia continentelor. Caietul elevului

Munkatankönyv

675

7 955

NT-34191/M

Edina Rieder–Erdőfy–Theresia Klinger: Mein erstes
Deutschbuch 1. Arbeitsheft

Munkafüzet

1 210

1 965

NT-34195/M

Theresia Klinger: Mein zweites Deutschbuch 2. Arbeitsheft

Munkafüzet

1 060

1 615

NT-34198/M

Edina Rieder–Erdőfy: Deutsch 3. Arbeitsheft

Munkafüzet

1 250

3 760

NT-34199/M

Edina Rieder–Erdőfy: Rund um das Jahr. Arbeitsheft

Munkafüzet

1 250

4 385

NT-34206/M

Edina Rieder–Erdőfy: Deutsch 4. Arbeitsheft

Munkafüzet

1 250

4 385

NT-34207/M

Maria Becze–Tóth: Lesebuch 4. Arbeitsheft

Munkafüzet

1 250

4 385

NT-34251

Gerhard Dorn–Wolfgang Goldhammer: Wie spricht der Geograph über…?

Munkafüzet

410

1 060

NT-34261

Wolfgang Goldhammer: Ungarn unter der Lupe

Munkafüzet

730

3 525

NT-34262/M/2

Edina Rieder–Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 1.

Munkafüzet

840

895

NT-34265

Gálné Domoszlai Erika:
Umweltkunde 1.

Munkafüzet

380

4 065

NT-34266/M

Edina Rieder–Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 2.

Munkafüzet

950

950

NT-34269/M

Edina Rieder–Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 3.

Munkafüzet

580

750

NT-34271/M

Éva Rieder–Hartdégen: Naturkunde Arbeitsheft 5.

Munkafüzet

580

2 585

NT-34271/II/M

Katalin Radnai: Erdkunde für die 5. Klasse der Grundschule

Munkafüzet

740

2 755

NT-34273/M

Edina Rieder–Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 4.

Munkafüzet

580

830

NT-34277

Mária Péter–Faidt–Erzsébet Knipf: Mach mit! 6.

Munkafüzet

840

2 135

NT-34284/M

Éva Rieder–Hartdégen: Naturkunde Arbeitsheft 6.

Munkafüzet

640

3 065

NT-34285

Őszné Szigeti Vass Erzsébet– Farkas Brigitta:Umweltkunde 2.

Munkafüzet

1 770

1 770

NT-34289

Medgyes Sándorné: Physik 9.

Tankönyv+
munkafüzet

900

11 000

NT-34291

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 9.–10. Klasse

Munkafüzet

1 715

2 000

NT-34291/E

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Lösungschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur
zu Band 9–10

Munkafüzet

755

895

NT-34292

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 11. Klasse

Munkafüzet

1 420

1 650

NT-34292/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Lösungschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur
zu Band 11.

Munkafüzet

520

620

NT-34293

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 12. Klasse

Munkafüzet

1 675

1 945

NT-34293/E

Kaposi József–Szabó Márta– Száray Miklós: Lösungschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 12.

Munkafüzet

755

895

NT-34297/M

Kaposi József–Száray Miklós: Geschichte 9 Arbeitsheft

Munkafüzet

1 050

11 000

II. A tankönyvjegyzéken szereplő nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti,
valamint a nemzetiségi nyelvű egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fő ut 194.
Tel.: 26-373 367

Raktári száma

Címe

Tankönyv

Fogyasztói ár

KT-0320/N

Abituraufgabensammlung. Mathematik I. (Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I.)

tankönyv

6 300

KT-0321/N

Abituraufgabensammlung. Mathematik II. (Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika II.)

tankönyv

6 300

KT-0601/A

Liedersammlung 1–4.

tankönyv

1 800

KT-1201

Idem, idem do skolicky

tankönyv

3 260

KT-1202

Písmenká sú ako deti

tankönyv

3 700

KT-1204

Svet je nádherná kníha

tankönyv

3 800

KT-1206

Do srdca vloz

tankönyv

3 480

KT-1301/A

Kombi Spielheft. Lesebuch

tankönyv

1 930

KT-1302/A

Kombi Mini. Lesebuch

tankönyv

2 430

KT-1303/A

Kombi Midi. Lesebuch

tankönyv

2 820

KT-1304/A

Kombi Maxi. Lesebuch

tankönyv

2 820

KT-1307/A

Bunte Welt. Lesebuch 2.

tankönyv

1 940

KT-1309/A

Bunte Welt. Lesebuch 3

tankönyv

2 930

KT-1311/A

Bunte Welt. Lesebuch 4

tankönyv

2 930

KT-1321

„Omas Fotoalbum erzählt„ Textsammlung 7–8

tankönyv

3 900

KT-1323

Ohne Vergangenheit keine Zukunft Textsammlung zum Volkskundeunterricht Klasse 9–12

tankönyv

3 900

KT-1334

Geographie 7

tankönyv

9 780

KT-1340

Litera Tour I. Ein Lehrbuch für den Unterricht der deutschen Literatur in den ungarndeutschen Nationalitätengymnasien

tankönyv

11 400

SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53–55.
Tel., fax: 06 1 708 4483

Kiadói kód

Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

MI-0001

Horváth–Kmeť–Pecsenya–Pestiová: Szlovák nyelv–Slovenský jazyk

tankönyv

7 240

MI-0009

Fazekas Sándorné dr.: Poď sa hrať

tankönyv

9 450

MI-0004

Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo

tankönyv

9 450

MI-0041

Kraszlán Erika: Slovenčina 6.

tankönyv

6 500

MI-0043

Kraszlán Erika: Slovenčina 7.

tankönyv

6 500

MI-0027

Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja

tankönyv

9 450

MI-0045

Kraszlán Erika: Slovenčina 8.

tankönyv

6 500

MI-0039

Kraszlán Erika: Slovenčina 5

tankönyv

6 500

MI-0038

Fazekas Sándorné dr.: Cestička belavá. Čítanka 2.

tankönyv

6 500

Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymező utca. 68.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód

Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

CT-5111

Nagyné Szabó Antigoné: Görög népismeret 1–4.

tankönyv

14 000

CT-5112

Agárdi Elektra: Görög nyelv 3–4.

tankönyv

15 000

CT-5113

Janakakisz Nóra: Görög nyelv 9–12.

tankönyv

15 000

CT- 5114

Dr. Partics Krisztina: Görög olvasókönyv 5–6.

tankönyv

15.000

CT-6111

Juricskay Istvánné–Szabeva Ajsza: Bolgár népismeret

tankönyv

15 000

CT-3117

Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina! 5.

tankönyv

13 000

CT-3122

Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina 6.

tankönyv

12 000

CT-3115

Lázár Éva–Faschingné Libricz Irén: Igraje v slovenščino 2.

tankönyv

11 500

CT-3123

Neubauer Ibolya–Lázár Éva–Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 3.

tankönyv

11 000

CT-3125

Neubauer Ibolya–Lázár Éva–Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 4.

tankönyv

11 000

CT-3118

Glanz Lászlóné: Berilo 9.

tankönyv

11 000

CT-3120

Glanz Lászlóné: Berilo 10.

tankönyv

10 000

CT-1131

Torjánácz Anna: Slikovnica 1.

tankönyv

10 500

CT-1132

Torjánácz Anna: Moj hrvatski 2.

tankönyv

10 500

CT-1138

Torjánácz Anna: Moj hrvatski 3.

tankönyv

10 500

CT-1139

Torjánácz Anna: Moj hrvatski 4.

tankönyv

10 500

CT-1133

Tislér Jolán: Moj hrvatski 5.

tankönyv

13 500

CT-1136

Tislér Jolán: Moj hrvatski 6.

tankönyv

13 500

CT-1137

Tislér Jolán: Moj hrvatski 7.

tankönyv

14 000

CT-1120

Stipan Pančić: Pjesmarica 1.

tankönyv

10 500

CT-1121

Stipan Pančić: Pjesmarica 2.

tankönyv

10 500

CT-1122

Stipan Pančić: Pjesmarica 3.

tankönyv

10 500

CT 1123

Stipan Pančić: Pjesmarica 4.

tankönyv

12 000

CT-1135

Páncsity István: Pjesmarica 5.

tankönyv

11 500

CT-1111

Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 1.

tankönyv

13 000

CT-1112

Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 2.

tankönyv

12 500

CT-1113

Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 3.

tankönyv

12 000

CT-1114

Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 4.

tankönyv

12 000

CT-1115

Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 5.

tankönyv

13 000

CT-1116

Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 6.

tankönyv

12 500

CT-1117

Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 7.

tankönyv

12 000

CT-4111

Veronica Garami: Cînt şi muzică 3–4.

tankönyv

10 000

CT-4112

Veronica Garami–Gh. Flueraş: Cînt şi muzică 5.

tankönyv

10 000

CT-4113

Veronica Garami–Gh. Flueraş: Cînt şi muzică 6.

tankönyv

10 000

CT-3111

Marija Kozar – Francek Mukić: Spoznavanje slovenstva 1–4.

tankönyv

10 000

CT-3112

Francek Mukić–Marija Kozar: Slovenec sem, tako je mati d’jala

tankönyv

10 000

CT-3113

Marija Kozar–Francek Mukić: Spoznavanje slovenstva 7–10.

tankönyv

10 000

CT-1127

Frankovics György: Narodopis 1–4.

tankönyv

10 000

CT-1129

Frankovics György: Narodopis 7–8.

tankönyv

10 000

CT-1130

Heka László: Narodopis 9–10.

tankönyv

10 000

Magyarországi Német Pedagógiai Intézet
7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13.
Tel.: 72-514070 Fax: 72-514072

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

MG-64554

Radnai Katalin: Erdkunde für die 6. Klasse

tankönyv

2 500

Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
Tel.: 95/525-024

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

AP-010928

Dr. Mester Miklósné: A mi világunk környezetismereti tk.
1. évf. (szlovén)

tankönyv

13 000

AP-020928

Dr. Mester Miklósné: A mi világunk környezetismereti tk.
2. évf. (szlovén)

tankönyv

17 000

AP-030928

Dr. mester Miklósné: A mi világunk környezetismereti tk.
3. évf. (szlovén)

tankönyv

17 000

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

NT-30305/3

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 5.

Tankönyv

9 860

NT-30308/2

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 6.

Tankönyv

6 000

NT-30312/2

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 5.

Tankönyv

9 300

NT-30314/1

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 7.

Tankönyv

10 640

NT-30316/2

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 8.

Tankönyv

3 700

NT-30318/2

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 6.

Tankönyv

9 300

NT-30329/2

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 7.

Tankönyv

9 755

NT-30331/2

Miloslava Némethová: Obrázková slovenčina 1.

Tankönyv

13105

NT-30335/2

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 8.

Tankönyv

9 755

NT-30336

C. Neményi Eszter–Káldi Éva: Matematika 4.

Tankönyv

16 500

NT-30342/1

Miloslava Némethová: Obrázkový slovenčina 2.

Tankönyv

11 265

NT-30351/2

Miloslava Némethová: Slovenčina 3.

Tankönyv

10 960

NT-30370/2

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 9–10.

Tankönyv

9 075

NT-30374/1

Miloslava Némethová: Slovenčina 4.

Tankönyv

9 315

NT-30381/1

Kormos Katalin: Svet okolo nás–Moja čítanka 4.

Tankönyv

10 450

NT-30390

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 9.

Tankönyv

8 435

NT-30391

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej litaratúry 9.

Tankönyv

7 360

NT-30392

Mária Sutyinszká: Učíme sa po slovensky 1–4.

Tankönyv

11 990

NT-30398

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 10.

Tankönyv

7 790

NT-30399

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 10.

Tankönyv

7 340

NT-30402/1

Mária Jakabová: Slovenský jazyk 9.

Tankönyv

10 450

NT-30403/1

Mária Jakabová: Slovenský jazyk 10.

Tankönyv

8 575

NT-30404

Dr. Bernek Ágnes–Sárfalvi Béla: Geográfia 10.

Tankönyv

12 250

NT-30405

Horváth Péter–Hámori Péter: Dejepis 6.

Tankönyv

20 000

NT-30407

Oláh Zsuzsa: Biológia 10.

Tankönyv

17 000

NT-30408

Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov 7.

Tankönyv

17 000

NT-30409

Hartdégenné Rieder Éva: Prírodopis 4.

Tankönyv

12 250

NT-30414

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 11.

Tankönyv

3 495

NT-30415

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 11.

Tankönyv

3 855

NT-30416

Kaposi József–Száray Miklós: Dejepis 12.

Tankönyv

21 000

NT-30417

Nemerkényi Antal–Bora Gyula–Tamasics Katalin: Zemepis 8.

Tankönyv

14 115

NT-30418

Asztalos Gyuláné–Dr. Franyó István: Biológia 7

tankönyv

15 515

NT-30419

Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Technika a spôsob života 3.

Tankönyv

8 645

NT-30420

Száray Miklós: Dejepis 9.

Tankönyv

19 615

NT-30421

C. Neményi Eszter–Wéber Anikó: Matematika 3.

Tankönyv

12 690

NT-30422

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 12

Tankönyv

12 015

NT-30423

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 12

Tankönyv

11 495

NT-30424

Száray Miklós: Dejepis 10.

Tankönyv

20 535

NT-30425

Anna Kondacsová–Monika Szabová–Erika Kraszlánová: Slovenská vzdelanosť 7–8.

Tankönyv

3 645

NT-30426

Anna Kondacsová–Monika Szabová–Erika Kraszlánová: Slovenská vzdelanosť 5–6.

Tankönyv

3 645

NT-30427

Helméczy Mátyás: Dejepis 7.

Tankönyv

18 000

NT-30429

Horváth Péter: Dejepis 5.

Tankönyv

14 885

NT-30430

Asztalos Gyuláné–Dr. Franyó István: Biológia 8

Tankönyv

15 675

NT-30431

Száray Miklós: Dejepis 11

Tankönyv

21 525

NT-30434

Marta Palmaiová: Hudobná výchova 1.

Tankönyv

4 895

NT-30435

Marta Palmaiová: Hudobná výchova 2.

Tankönyv

4 895

NT-30439

Békési–Fried–Korándi–Paróczay–Számadó–Tamás:
Matematika 5.

Tankönyv

17 185

NT-30439/F

Békési–Fried–Korándi–Paróczay–Számadó–Tamás:
Matematika 5. Zbierka

Feladatgyűj-
temény

10 265

NT-31491/1

Helméczy Mátyás: Povijest 7.

Tankönyv

20 000

NT-31503

Melania-Larisa Fabčič: Slovensko-madžarski slikovni
slovar 1–4.

Tankönyv

12 250

NT-31511/1

Nemerkényi Antal–Sárfalvi Béla: Fizička geografija 9.

Tankönyv

18 630

NT-31534

Marta Mészáros–Živko Mandić: Riječ hrvatska Slikovnica 1–4.

Tankönyv

12 250

NT-31543/1

Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Spretne ruke 4.

Tankönyv

12 110

NT-31546

Zlata Gergič: Pod duginim lukom. Udžbenik za 2. razred

Tankönyv

14 025

NT-31548

Marija Fülöp–Huljev–Elizabeta Pajrić:Učimo se hrvatski
Čitanka za 4. razred

Tankönyv

11 500

NT-31549

Matilda Bölcs: Antologija hrvatske književnosti

Tankönyv

10 960

NT-31554

Zlata Gergič: U zemlji snova. Udžbenik za 3. razred

Tankönyv

12 050

NT-31555/1

Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Gramatika za 3. razred

Tankönyv

13 000

NT-31559

Zlata Gergič: Mjesečeva priča. Udžbenik za 4. razred

Tankönyv

15 035

NT-31560/1

Zlata Gergič: Naš ljepi hrvatski 4.

Tankönyv

13 000

NT-31567

Josip Šibalin: Nazivlje iz povijesti

Tankönyv

7 985

NT-31569

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode – udžbenik 5.

Tankönyv

17 000

NT-31571

Horváth Péter: Povijest 5.

Tankönyv

12 250

NT-31572

Josip Šibalin:Vilinska svirala. Hrvatska čitanka 5.

Tankönyv

11 500

NT-31576

Dr. Lénárd Gábor: Biologija za 10. razred

Tankönyv

17 000

NT-31577

Horváth Péter–Hámori Péter: Povijest 6.

Tankönyv

20 000

NT-31578

Josip Šibalin: Pružite dlan – čitanka 6.

Tankönyv

11 500

NT-31579/1

Janja Živković–Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 5. razred

Tankönyv

10 835

NT-31581

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode - udžbenik 6.

Tankönyv

14 125

NT-31582

Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 6. razred

Tankönyv

9 475

NT-31588

Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 7. razred

Tankönyv

8 380

NT-31589

Füsi–Mészáros–Nagy–Nagy–Rugli–Tóth–Udvarhelyi–
Vízvári: Zemljopis 7, udžbenik

Tankönyv

14 115

NT-31590

Probáld Ferenc: Regionalna geografija

Tankönyv

17 185

NT-31591

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje priroda 4.

Tankönyv

14 625

NT-31592

Száray Miklós-Kaposi József: Povijest 12.

Tankönyv

21 920

NT-31593

Janja Živković-Mandić: Gramatika 8

Tankönyv

12 015

NT-31594

Nagy Vendelné–Rugli Ilona–dr. Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8.

Tankönyv

15 855

NT-31597

Helméczy Mátyás: Povijest 8.

Tankönyv

16 045

NT-31598

Száray Miklós: Povijest 9

tankönyv

18 000

NT-32502/1

Snežana Došić–Pavle Ilić: Čarolije vragolije 2.

Tankönyv

12 250

NT-32503/1

Snežana Došić–Pavle Ilić: Tajne beskrajne 3.

Tankönyv

12 250

NT-32503/F

Snežana Došić–Pavle Ilić: Umilna reč maternja 3.

Tankönyv

7 350

NT-32504/1

Snežana Došić–Pavle Ilić: Zlatne rukoveti 4.

Tankönyv

12 200

NT-32504/F

Snežana Došić–Pavle Ilić: Jezik naš blagorodni 4.

Tankönyv

9 695

NT-32519

Nemerkényi Antal: Fizička geografija 9.

Tankönyv

12 250

NT-32534

Cveta Vuković: Školski rečnik iz istorije 5–8.

Tankönyv

11 500

NT-32536

Eva Hartdegen–Jožef Keveš: Poznavanje prirode 5.

Tankönyv

12 250

NT-32542

Milan Nedeljkov: Školski rečnik iz fizike 5–8.

Tankönyv

11 000

NT-32546

Zlata Jukić: Korak po korak 1.

Tankönyv

12 250

NT-32551

Dr Petar Milošević–dr Predrag Stepanović: Književnost 9.

Tankönyv

16 500

NT-32552

Dr Petar Milošević–dr Predrag Stepanović: Hrestomatija 9.

Tankönyv

10 375

NT-32554

Lénárd Gábor: Biologija 10.

Tankönyv

16 440

NT-32555

Dr Petar Milošević: Književnost 10.

Tankönyv

16 500

NT-32556

Dr Petar Milošević: Hrestomatija 10.

Tankönyv

15 000

NT-32560

Száray Miklós: Istorija 9.

Tankönyv

25 000

NT-32572

Szabó Péter–Závodszky Géza: Istorija 10.

Tankönyv

25 000

NT-32574

Vesna Čaplar: Bukvar 2.

Tankönyv

16 155

NT-32575

Zlata Jukić: Hajde da učimo srpski jezik 3.

Tankönyv

13 390

NT-32576

Krisztina Bekic: Čitanka 5.

Tankönyv

16 155

NT-32577

Julijana Kotorčević–Andrea Mešter: Čitanka 7.

Tankönyv

17 000

NT-32578

Jasmina Stanković: Srpska gramatika 5.

Tankönyv

11 275

NT-32579

Kaposi József–Száray Miklós: Istorija 12.

Tankönyv

23 700

NT-32580

Dr Petar Milošević: Književnost 11.

tankönyv

19 000

NT-32581

Dr Petar Milošević: Hrestomatija 11.

tankönyv

15 000

NT-32582

Dr Petar Milošević: Književnost 12.

tankönyv

19 000

NT-32583

Dr Petar Milošević: Hrestomatija 12.

tankönyv

15 000

NT-32584

Száray Miklós: Istorija 11.

Tankönyv

21 810

NT-32598

dr Predrag Stepanović: Szerb nyelvtankönyv 5–6.

tankönyv

19 000

NT-32600

Krisztina Bekic: Čitanka 6.

tankönyv

15 460

NT-32601

Julijana Kotorčević–Andrea Mešter: Čitanka 8

tankönyv

16 340

NT-32602

Zlata Jukić: Szerb nyelvkönyv 4.

tankönyv

16 100

NT-32701

Rosica Penkova: Bolgarski ezik 9.

Tankönyv

18 350

NT-33273/2

Mihai Cozma: Cultivarea limbii române

Tankönyv

10 960

NT-33282/1

Kis Józsefné: Culegere de cîntece 7–8.

Tankönyv

11 000

NT-33308

Lucia Borza: Abecedar si carte de citire. Limba română.
Prima mea carte

Tankönyv

11 930

NT-33313

Mihaela Bucin–Florica Szántó: Limba română.
A doua mea carte

Tankönyv

14 105

NT-33314/1

Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 1.

Tankönyv

7 885

NT-33315/1

Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 2.

Tankönyv

7 885

NT-33316

Viorica Orosz Fábián: Lecturi literare pentru clasele 2–4

Tankönyv

15 595

NT-33317/1

Iulia Olteanu: Literatura română. Culegere de texte literare pentru clasele 5–8

Tankönyv

4 380

NT-33318

Lucia Borza: Cunoştinţe de gramatică. Manual pentru şcolile generale

Tankönyv

4 970

NT-33321

Lucia Borza: Román nyelvkönyv

Tankönyv

5 820

NT-33322

Mihaela Bucin–Florica Szántó: Limba română. A treia mea carte

Tankönyv

11 495

NT-33330

Mihai Cozma: Limba română. Cunoştinţe generale. Fonetică. Lexicologie. Gramatică

Tankönyv

12 280

NT-33333

Marta Mészáros–Viorica Orosz Fábián: Limba română. Dicţionar ilustrat. Vocabular român-maghiar

Tankönyv

9 125

NT-33334

Rodica Müller–Teodor Cosma: Literatura română. Antologie de texte literare I.

Tankönyv

12 250

NT-33335

Rodica Müller: Literatura română. Antologie de texte
literare II.

Tankönyv

10 890

NT-33337

Mihaela Bucin–Florica Szántó: Limba română 5.

Tankönyv

7 655

NT-33340

Hartdégenné Rieder Éva–Dr. Köves József–Rugli Ilona: Cunoştinţe despre natură 5.

Tankönyv

17 000

NT-33341

Hartdégenné Rieder Éva–Dr. Köves József–Rugli Ilona: Cunoştinţe despre natură 6.

Tankönyv

15 675

NT-33346

Kaposi József–Száray Miklós: Istorie 12.

Tankönyv

21 000

NT-33347

Horváth Péter: Istorie 5.

Tankönyv

18 000

NT-33348

Horváth Péter–Hámori Péter: Istorie 6.

Tankönyv

18 000

NT-33349

Tamasics Katalin: Geografie 7.

Tankönyv

17 185

NT-33350

Nemerkényi Antal –Sárfalvi Béla:
Geografie fizică generală 9.

Tankönyv

19 490

NT-33351

Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Abilităţi practice.
Clasa a 3-a

Tankönyv

8 815

NT-33352

Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Abilităţi practice.
Clasa a 4-a

Tankönyv

10 000

NT-33353

Száray Miklós: Istorie 9.

Tankönyv

20 000

NT-33354

Mihaela Bucin–Florica Szántó: Cunoştinţe de cultură si civilizaţie românească. Manual pentru clasele 5–8

Tankönyv

6 800

NT-33356

Helméczy Mátyás: Istorie 7.

Tankönyv

20 000

NT-34191/2

Edina Rieder–Erdőfy–Theresia Klinger: Mein erstes Deutschbuch 1.

Tankönyv

1 965

NT-34192/1

Heves Ferenc: Musik 1–2.

Tankönyv

1 955

NT-34195/2

Theresia Klinger: Mein zweites Deutschbuch 2.

Tankönyv

1 615

NT-34197/1

Heves Ferenc:Musik 3–4.

Tankönyv

1 670

NT-34198/2

Edina Rieder–Erdőfy: Deutsch 3.

Tankönyv

3 760

NT-34199/2

Edina Rieder–Erdőfy: Rund um das Jahr. Lesebuch

Tankönyv

4 385

NT-34206/2

Edina Rieder–Erdőfy: Deutsch 4.

Tankönyv

7 835

NT-34207/2

Maria Becze–Tóth: Lesebuch 4.

Tankönyv

8 670

NT-34213/1

Theresia Klinger: Deutsch 5.

Tankönyv

905

NT-34214/1

Maria Mirk: Rund um die Welt 5.

Tankönyv

905

NT-34215/1

Heves Ferenc: Musik 5–6.

Tankönyv

1 320

NT-34220/1

Theresia Klinger:Deutsch 6.

Tankönyv

905

NT-34221/1

Maria Mirk: Rund um die Welt 6.

Tankönyv

905

NT-34225/1

Heves Ferenc: Musik 7–8.

Tankönyv

2 820

NT-34226/1

Edina Rieder Erdőfy: Lesebuch 7.

Tankönyv

4 290

NT-34227/1

Edina Rieder Erdőfy: Deutsch 7.

Tankönyv

830

NT-34244/1

Helméczy Mátyás: Geschichte 8.

Tankönyv

10 385

NT-34245/1

Nemerkényi Antal–Sárfalvi Béla: Allgemeine Physische Geographie

Tankönyv

3 285

NT-34246/1

Bora Gyula–Nemerkényi Antal: Ungarns Geographie

Tankönyv

11 265

NT-34250/1

Knipf Erzsébet–Vágyi Vata: Wortschatztruhe

Tankönyv

9 415

NT-34254/1

Oláh Zsuzsa: Biologie 10.

Tankönyv

11 625

NT-34255/1

Oláh Zsuzsa: Biologie 11.

Tankönyv

6 070

NT-34262

Edina Rieder Erdőfy: Alle machen mit! 1.

Tankönyv

1 255

NT-34264

Ede Herger: Deutsche Grammatik in Tabellen

Tankönyv

4 575

NT-34266/1

Edina Rieder Erdőfy: Alle machen mit! 2.

Tankönyv

1 690

NT-34267

Probáld Ferenc: Regionale Geographie

Tankönyv

2 465

NT-34269

Edina Rieder Erdőfy: Alle machen mit! 3.

Tankönyv

1 210

NT-34271/I

Éva Rieder–Hartdégen: Naturkunde 5.

Tankönyv

3 875

NT-34271/II/1

Katalin Radnai: Erdkunde für die 5. Klasse der Grundschule

Tankönyv

7 090

NT-34273

Edina Rieder Erdőfy: Alle machen mit! 4.

Tankönyv

1 410

NT-34278

Meisterfeld–Scheyhing–Szabadpos–Englender: Bunte Erde I.

Tankönyv

2 100

NT-34279

Knipf Erzsébet: Von Wort zu Wort

Tankönyv

7 645

NT-34280

Bernd Meisterfeld–Michael Szabados: Bunte Erde II.

Tankönyv

2 065

NT-34282

Büki–Zwickl–Venter–Weigert: Anthologie I.

Tankönyv

1 780

NT-34284

Éva Rieder Hartdégen: Naturkunde 6.

Tankönyv

6 390

NT-34288

Büki–Zwickl–Venter – Weigert: Anthologie II.

Tankönyv

1 915

NT-34294

Medgyes Sándorné: Physik 10.

Tankönyv

12 210

NT-34295

Medgyes Sándorné: Physik 11.

Tankönyv

14 000

NT-34296

Száray Miklós–Kaposi József: Geschichte 12.

Tankönyv

17 885

NT-34297

Száray Miklós: Geschichte 9.

Tankönyv

14 315

NT-34298

Horváth Péter: Geschichte 5.

Tankönyv

13 260

NT-34300

Száray Miklós: Geschichte 10.

Tankönyv

18 480

NT-34301

Horváth Péter–Hámori Péter: Geschichte 6.

Tankönyv

14 940

NT-34302

Száray Miklós: Geschichte 11

Tankönyv

19 750

NT-35106

Izbor pesmi 1–2.

Tankönyv

13 000

NT-35107

Izbor pesmi 3–4.

Tankönyv

11 000

NT-35108

Izbor pesmi 5–6.

Tankönyv

11 000

NT-36002

Nagyné Szabó Antigoné: Görög olvasókönyv 1–2.

Tankönyv

15 845

III. A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 24. § (5) bekezdése alapján kiadott nemzetiségi tankönyvek,
valamint munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fő út 197.
Tel.: 26-373 367

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkatankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

KT-1313

Frey Mária: Deutsch Freu(n)de Lehrbuch 5.

munkatankönyv

810

2 930

KT-1314

Frey Mária: Deutsch Freu(n)de Sprachbuch 5.

munkafüzet

610

2 550

KT-0605

Varga Ilona: Beás–magyar, magyar–beás szótár

tankönyv

 

2 210

KT-0612

Ligeti György: Cigány népismereti tankönyv 7–12. o.

tankönyv

 

2 390

SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53–55.
Tel., fax.: 06 1 708 4483

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

MI-0003

Fazekas Sándorné dr.: Slovenčina–Kezdők és középhaladók szlovák nyelvkönyve

tankönyv

–––-

3 500

MI-0023

Kraszlán Erika: Čitanka 7.

tankönyv

–––-

6 300

MI-0012

Fazekas Sándorné dr.:
Cestička belavá

tankönyv

–––-

9 450

MI-0031

Kraszlán Erika: Čitanka 8.

tankönyv

–––-

6 270

MI-0034

Kraszlán Erika: Čitanka 5.

tankönyv

–––-

5 270

MI-0035

Kraszlán Erika: Čitanka 6.

tankönyv

–––-

5 860

MI-0036

Monika Glücková–Szabóová: Slovenská vzdelanosť (Népismeret)

tankönyv

–––-

10 500

Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymező utca. 68.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

CT 3128

László Domján: Priročnik

tankönyv

 

2 500

CT-1119

Horváth Csaba: Čitanka 2–4.

tankönyv

 

5 000

CT 1124

Horváth Csaba: ČITANKA 5–6

tankönyv

 

5 000

CT 1125

Horváth Csaba: ČITANKA 7–8

tankönyv/

 

5 000

CT-3114

Cvetko Marieta: Slikanica za pouk slovenskega jezika
1. osztály

tankönyv

 

2 500

CT-21411

Galambos Vera: LOS! Deutsches Bilderbuch
1. klasse

tankönyv

 

2 500

CT-21412

Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 1. klasse

munkafüzet

 

2 500

CT-21413

Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 2. klasse

tankönyv

 

2 500

CT-21413/M

Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 2. klasse

munkafüzet

 

2 500

CT-21414

Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 3. klasse

tankönyv

 

2 500

CT-21414/M

Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die 3. klasse

munkafüzet

 

2 500

CT-21415

Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 4. klasse

tankönyv

 

2 500

CT-21415/M

Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die 4. klasse

munkafüzet

 

2 500

CT-21416

Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 5. klasse

tankönyv

 

2 500

CT-21416/M

Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die 5. klasse

munkafüzet

 

2 500

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

NT-30287/1

Zalotai Józsefné: Spev a hudba 3–4.

Munkatankönyv

690

8 895

NT-30313/1

Mária Jakabová: Čítanka 5.

Tankönyv

–––-

10 960

NT-30317/1

Mária Jakabová: Čítanka 6.

Tankönyv

–––-

10 960

NT-30320/1

Mária Jakabová: Literárna výchova 7.

Tankönyv

–––-

10 960

NT-30324/1

Mária Jakabová: Literárna výchova 8.

Tankönyv

–––-

10 960

NT-30336/M

Káldi Éva–Varga Tamás: Pracovný zošit z matematiky 4.

Munkafüzet

805

805

NT-30378/M

Száray Miklós: Dejepis I – Pracovný zošit

Munkafüzet

555

11 500

NT-30380

Helméczy Mátyás: Dejepis 8

Tankönyv

–––-

7 305

NT-30385

Hartdégenné Rieder Éva– Köves József: Prírodopis 5.

Tankönyv

–––-

12 050

NT.30396

Nemerkényi Antal–Sárfalvi Béla: Geográfia 9.

Tankönyv

–––-

12 270

NT-30405/F

Csepela Jánosné: Pracovné listy z dejepisu pre 6. ročník

Munkafüzet

545

8 645

NT-30405/M

Csepela Jánosné: Pracovný zošit z dejepisu pre 6. ročník

Munkafüzet

785

10 960

NT-31447/M/1

Suták Mihályné–Varga Tamás: Radna biljeznica iz matematike 3.

Munkafüzet

710

10 960

NT-31470

C. Neményi Eszter–Suták Mihályné: Matematika 3. razred

Tankönyv

––-

10 960

NT-31498/1

Závodszky Géza: Povijest III.

Tankönyv

––-

16 655

NT-31538

Mario Jerkić–Ladislav Romac: Zbirka stručnih izraza iz zemljopisa

Tankönyv

––––

4 170

NT-31539

Anica Petreš–Németh: Zbirka stručnih izraza iz biologije

Tankönyv

––––

3 590

NT-31545

Bora Gyula–Nemerkényi Antal: Geografija Mađarske

Munkatankönyv

810

6 080

NT-31550

Győrvári Gábor: Zbirka stručnih izraza iz informatike i računalstv

Tankönyv

–––-

4 170

NT-31553

Bernek Ágnes–Sárfalvi Béla: Drustvena geografija za gimnazije

Tankönyv

––-

6 680

NT-31556

Győrvári Gábor: Nazivlje iz matematike

Tankönyv

–––-

4 170

NT-31561

Janja Živković–Mandić: Horvát nyelvkönyv alapfokon

Munkatankönyv

820

970

NT-31561/M

Janja Živković–Mandić: Horvát nyelv alapfokon. Munkafüzet

Munkafüzet

700

1 035

NT-31566

Szabó Péter: Povijest 10.

Tankönyv

–––-

7 985

NT-31579/M

Janja Živković–Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 5.

Munkafüzet

835

8 710

NT-32500

Georgije Mesaros:
Slikovnica 1–4.

Tankönyv

–––-

12 260

NT-32512

Szabó Péter: Istorija 6.

Tankönyv

–––-

6 080

NT-32522

Helméczy Mátyás: Istorija 8.

Tankönyv

–––-

7 305

NT-32528

Radmila Pejovic:
Nije Nego 5–8.

Munkafüzet

520

6 760

NT-32535

Dr Jovanka Lastić: Školski rečnik iz biologije 5–8.

Tankönyv

–––-

10 905

NT-32539

Csákány Antalné –Károlyházy Frigyes–Sebestyén Zoltán: Fizika 7.

Tankönyv

–––-

560

NT-32547/M

Mirjana Burzan–Biljana Maksimović: Zlatna reč 5.

Munkafüzet

625

9 825

NT-32700

Rosica Penkova–Katus Elvira: Bolgarski ezik 0.

Tankönyv

–––-

11 680

NT-33325

Helméczy Mátyás: Istorie 8

Tankönyv

–––-

7 305

NT-33331

Liana Pop: Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba română

Munkatankönyv

360

4 170

NT-33332/1

I. Mureşanu - V. Moldovan– M. Gurzău Ceglédi: Cunoştinţe de cultură si civilizaţie românească

Tankönyv

–––-

6 760

NT-33338

Lucia Borza: Cunoştinţe despre românii din Ungaria. Manual pentru clasele 1–4

Tankönyv

–––-

8 415

NT-33341/M

Hartdégenné Éva - Dr. Köves József: Cunoştinţe despre natură. Caiet de lucrări pentru clasa a 6-a

Munkafüzet

675

6 130

NT-34189/3

Maria Bencze–Tóth:
Deutsch 8

Tankönyv

–––-

3135

NT-34212

Heves Ferenc: Geographische und wirtschaftskundliche Fachausdrücke 6–8

Tankönyv

–––-

4 595

NT-34230

Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly: Geographie 6

Tankönyv

–––-

9 765

NT-34230/M

Nagy Vendelné–Udvarhelyi Károly: Geographie Arbeitsheft 6.

Munkafüzet

610

5 150

NT-34232

Regine Horváth: Lesebuch 8

Tankönyv

–––-

2 425

NT-34233

Füsi–Mészáros–Nagy–Tóth–
Vízvári: Geographie 7

Tankönyv

–––-

10 960

NT-34233/M

Füsi–Mászáros–Nagy–Tóth–
Vízvári: Geographie Arbeitsheft 7.

Munkafüzet

610

5 150

NT-34238/1

Meisterfeld–Scheyhing–
Szabados–Englender:
Bunte Erde

Tankönyv

–––-

6 080

NT-34239

Hollós Lajos: Musik 9–12

Tankönyv

–––-

5 710

NT-34240

Nagy Vendelné–Udvarhelyi Károly: Geographie 8

Tankönyv

–––-

5 960

NT-34240/M

Nagy Vendelné–Udvarhelyi Károly: Geographie Arbeitsheft 8.

Munkafüzet

610

5150

NT-34242/1

Helméczy Mátyás:
Geschichte 7.

Tankönyv

–––-

10 605

NT-34249

Dr. József Farkas: Technische Fachausdrücke

Tankönyv

–––-

4 850

NT-34257

Farkas Józsefné: Unsere Feste

Tankönyv

–––-

2 430

NT-34257/M

Farkas Józsefné: Unsere Feste. Arbeitsheft

Munkafüzet

380

1 825

NT-34258

Edina Rieder Erdőfy: Kinderstimmen

Tankönyv

–––-

2 430

NT-34260

Monika Jäger–Manz: „Ich sag’ dir was!”

Tankönyv

–––-

1 825

NT-34263

János Almási: Geschichte der Deutschen in Ungarn

Tankönyv

–––-

3 665

NT-34270

Márkus–Buglák–Bankó: Arbeitsbuch für Literaturunterricht 11–12.

Munkatankönyv

1 135

2 465

NT-34272

Szabadka Zita: Mal anders

Tankönyv

–––-

11 000

NT-34274

Katharina Donovald: Volkskunde 1–4

Tankönyv

–––-

6 740

NT-34275

Eva Angeli: Volkskunde 5–6

Tankönyv

–––-

6 750

NT-34276

Takács–Böröczki–Borda: Mach mit! 5.

Munkatankönyv

620

1 365

IV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 3.§ (3) bekezdés b) pontja szerint
– az oktatási és kulturális miniszter és a tankönyvkiadók közötti megállapodás alapján –
2011. szeptemberéig megjelenő nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti,
valamint a nemzetiségi nyelvű egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói ára, valamint munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára
Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymező utca. 68.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

CT-7111

Băjsescsé kényvé1.

tankönyv

 

10 000

CT-7111/m

Băjsescsé irkă dă lukru1.

munkafüzet

800

10 000

CT-7112

Băjsescsé kényvé2.

tankönyv

 

10 000

CT-7112/m

Băjsescsé irkă dă lukru 2.

munkafüzet

800

10 000

CT-7131

Cigány népismeret

tankönyv

 

10 000

CT- 7121

E rromani shib thaj e literatura – Pustik 1.

tankönyv

 

10 000

CT-7121/m

E rromani shib thaj e literatura –
Irka 1.

munkafüzet

800

10 000

CT-7122

E rromani shib thaj e literatura – Pustik 2.

tankönyv

 

10 000

CT-7122/m

E rromani shib thaj e literatura –
Irka 2.

munkafüzet

800

10 000

CT-3126

Spoznavanje slovenstva 5–6.

tankönyv

 

12 000

CT-4115

Román nyelv és irodalom 5. tankönyv

tankönyv

 

10 000

CT-4115/m

Román nyelv és irodalom 5. munkafüzet

munkafüzet

800

10 000

CT-4116

Román nyelv és irodalom 6. tankönyv

tankönyv

 

12 000

CT-4116/m

Román nyelv és irodalom 6. munkafüzet

munkafüzet

800

10.000

CT-4117

Román nyelv és irodalom 7. tankönyv

tankönyv

 

12.000

CT-4117/m

Román nyelv és irodalom 7. munkafüzet

munkafüzet

800

10.000

CT-1126

Tímárné Skrapits Anna– Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 8.

tankönyv

 

12 000

CT-1126/M

Horváth Csaba: Naš materinski
jezik 8.

munkafüzet

800

10 000

CT-6101

Bolgár nyelv tankönyv 1.

tankönyv

 

10 000

CT-6101/m

Bolgár nyelv munkafüzet 1.

munkafüzet

800

10 000

CT-5115

Görög nyelvtankönyv 7–8.

tankönyv

 

12 000

CT-5115/m

Görög nyelvtan munkafüzet

munkafüzet

800

10 000

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

NT-30436

Hornokné Uhrin Erzsébet–Kiss Szemán Róbert–Lászik Mihály–Zsilák Mária: Szlovák
népismeret 9–10

tankönyv

–––-

18 100

NT-33358

Olteanu Florea: Cunoştinţinte despre poporul român 9–10

tankönyv

–––-

5 990

7. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Nyilatkozat
a rendezett munkaügyi kapcsolatokról nemzetiségi támogatások igényléséhez
Alulírott ……………………………… (a támogatást igénylő képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a(z) ……………………… ……………………..…………….. (fenntartó, a támogatás igénylője) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.
Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
P. H.

 

..................................................................

 

aláírás

 

..................................................................

 

aláíró beosztása, titulusa

8. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

Indokolás
A nemzetiségi tankönyvek pótlólagos beszerzésének okairól
Alulírott ……………………………… (a fenntartó képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
1.    az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói számára a 2009/2010/2011. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

 

Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói számára a 2009/2010/2011. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

 

Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói számára a 2009/2010/2011. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

 

Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói számára a 2009/2010/2011. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

 

Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói számára a 2009/2010/2011. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

 

Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói számára a 2009/2010/2011. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

 

Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
P. H.
……………………………………
Fenntartó képviselőjének aláírása
Megjegyzés:
A nemzetiségi tankönyveket tartós tankönyvként négy évig kell használni.
Az indokolást csak abban az esetben kell benyújtani, és papír alapon két példányban mellékelni az igényléshez, ha a fenntartó a 10/2009. (III. 6.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdése, a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelet 3. § (2) bekezdése és a 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján teljes áron támogatott tankönyvek újabb beszerzéséhez kér támogatást.
Az adatokat úgy kell benyújtani, hogy a korábbi megrendelésekkel összehasonlítható legyen:
–    több intézmény fenntartása esetén a pótrendelésben érintett intézményenként
–    több érintett tagintézmény esetén intézményenként vagy tagintézményenként, attól függően, hogy a korábbi években intézményenként vagy tagintézményenként igényelték a támogatást a tankönyvbeszerzéshez.
1

A rendelet a 18. § alapján hatályát vesztette 2017. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére