• Tartalom

29/2012. (IX. 25.) EMMI rendelet

29/2012. (IX. 25.) EMMI rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosításáról1

2012.10.25.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (6) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Mentesül az 1. számú melléklet I. pont I.6. és I.7. alpontjában meghatározott díjfizetési kötelezettség alól az illetékekről szóló törvény alapján személyes illetékmentességre jogosult kérelmező, valamint a személyes illetékmentességre jogosult végfelhasználó részére történő beszerzést végző.”

2. § Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R.

a) 2. § (8) és (9) bekezdésében az „az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet” szöveg,

b) 2. § (9) bekezdésében a „10032000-01491728” szövegrész helyébe a „10032000-01490576-00000000” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1. melléklet a 29/2012. (IX. 25.) EMMI rendelethez

1.    Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

I.

Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, illetve új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

 

I.1.

Gyógyászati tevékenységi engedély első kiadása, felújítása

300 000 Ft

 

I.2.

Gyógyászati tevékenységi engedély módosítása

60 000 Ft

 

I.3.

Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély első kiadása, megújítása, módosítása

12 000 Ft

 

I.4.

Ipari mák éves termesztetési engedély kiadása

60 000 Ft

 

I.5.

Eseti kutatási engedély kiadása

12 000 Ft

 

I.6.

Eseti export-import engedély kiadása szállítmányonként

60 000 Ft

 

I.7.

Ipari vagy étkezési mákszalma, díszítőmák, kannabisznövény, valamint ipari mák és magas THC tartalmú kender vetőmagja, továbbá biológiai minták, standardok, továbbá új pszichoaktív anyagok eseti export-import engedélyének kiadása szállítmányonként

12 000 Ft

 

I.8.

Becslésmódosítási kérelem, tételenként

60 000 Ft

 

I.9.

Mákmag tisztító, mák- vagy kannabisznövényt exportáló vagy importáló, mákszalmát tároló, továbbá kábítószerek és pszichotróp anyagok, illetve új pszichoaktív anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele során hatósági bizonyítvány kiadása

12 000 Ft

 

I.10.

Megsemmisíttetési engedély kiadása

12 000 Ft

 

 

 

2.    Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont II.5–II.7. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

 

 

 

II.5.

A nyilvántartásban, valamint a határozatban szereplő adatokban bekövetkező változások átvezetése

16 000 Ft

 

II.6.

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök közül a reagensek, reagens származékok, kalibráló és kontrol anyagok, reagens készletek nyilvántartásba vétele eszközcsoportonként

17 000 Ft

 

II.7.

Igazolás kiállítása hazai gyártású orvostechnikai eszköz EU-n kívül történő forgalmazásához (angol nyelven)

24 000 Ft

 

 

 

3.    Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont II.1. alpontjában az „Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által történő nyilvántartásba vétel (kivéve IVD reagensek, -származékok, egyéb anyagok)” szövegrész helyébe az „Orvostechnikai eszközök és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök közül a készülék, berendezés, gép, rendszer nyilvántartásba vétele” szöveg lép.
4.    Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont II.2. alpontjában az „a II. 4. pont alapján” szövegrész helyébe a „ , ha azt a gyártó a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10/D. §-a szerinti vizsgálattal egyidőben kéri” szöveg lép.
5.    Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont II.3. alpontjában a „Vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölése és ellenőrzése” szövegrész helyébe a „Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése, felülvizsgálat végzésére jogosult szervezetek kijelölése” szöveg lép.
6.    Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont II.4. alpontjában a „16. számú mellékletében és az orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet 8. számú mellékletében meghatározott követelmények teljesítésének vizsgálata” szövegrész helyébe a „10/D. §-a szerinti vizsgálat” szöveg lép.
8.    Hatályát veszti az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat
a)    II. pontjában az „ , az egyszer használatos orvostechnikai eszközök újrafelhasználásának jóváhagyási eljárásával” szövegrész és
b)    II. pont II.9. alpontja.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. október 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére