• Tartalom

290/2012. (X. 15.) Korm. rendelet

290/2012. (X. 15.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.10.23.

A Kormány

az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 2. és 3. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában

kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott, egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, öntözés esetére szolgáló hasznosítási idényt követő hónap végéig hatályos.
(13) Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély abban az esetben adható, ha a kérelemben megjelölt, ugyanazon helyrajzi számú területre, illetve ugyanazon helyrajzi számú területen belüli részterületre öt éven belül egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély kiadására nem került sor.”

2. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„10a. egynyári öntözés: egy öntözési idényben, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, maximum 120 mm/ha (1200 m3/ha) öntözővíz kijuttatása, legfeljebb 100 ha nagyságú területre,”

3. § (1) A Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„Öntözőtelepet – az egynyári öntözés kivételével – a (2)–(6) bekezdésekre és a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló kormányrendelet előírásaira figyelemmel csak ott és akkor szabad létesíteni, illetve öntözési célú vízkivételt engedélyezni, ahol”

(2) A Korm. rendelet 60. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Egynyári öntözési célú vízkivétel az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelmények teljesülése esetén, valamint a 60. § (2)–(6) bekezdése és a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló kormányrendelet előírásainak figyelembevételével engedélyezhető.
(1b) Az egynyári öntözési célú vízkivétel esetében a naponta kivett vízmennyiséget öntözési naplóban kell rögzíteni.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. október 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére