• Tartalom

294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet

294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Szátv. 10. §-ában biztosított kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt a személyt is, aki a szomszédos állam alap- vagy középfokú oktatási intézményével tanulói jogviszonyban áll és magyar nyelven tanul, továbbá azt a hallgatót, aki a szomszédos állam felsőoktatási intézményében magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytat. A magyar kultúra tárgykörét külön jogszabály határozza meg.”

2. § Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a határon túli tanuló, hallgató személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be. Kormányhivatalnál történő benyújtás esetén a kormányhivatal a kérelmet haladéktalanul továbbítja a külképviseletnek.”

3. § (1) Az R1. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elbíráló hatóság a kérelemmel kapcsolatos döntését a gépi feldolgozásra alkalmas kérelemnek a hozzá megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül hozza meg.”

(2) Az R1. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha a határon túli tanuló, hallgató rendelkezésre bocsátja telefonos elérhetőségét, illetve elektronikus levélcímét, a külképviselet
a) a kérelem elbíráló hatósághoz történő elektronikus továbbításáról,
b) a kérelemmel kapcsolatos, a kormányhivatal által hozott döntésről,
c) a hiánypótlási felhívás megküldéséről, valamint
d) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartalmazó „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postára adásáról értesíti.”

4. § (1) Az R1. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A kedvezményekre való jogosultság kormányhivatal által történő megállapítását követően a kormányhivatal, vagy a külképviselet jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében a mellékletben megjelölt kormányhivatal és a külképviselet előtt a tanuló, illetve a hallgató személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás során a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postai úton is megküldhető a külképviseletnek. A bejegyzés megtörténtét a jogosult az erre a célra rendszeresített, a 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyomtatvány aláírásával igazolja.
(1a) A határon túli tanuló, hallgató a kérelemben vagy az eljárás során tett nyilatkozatával úgy is rendelkezhet, hogy részére a külképviselet a „Magyar igazolványt” vagy pótfüzetet a kedvezményekre való jogosultság bejegyzését követően postán kézbesítse. A bejegyzés megtörténtét a postai küldemény átvétele esetén a tértivevény igazolja.”

(2) Az R1. 21. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A készítő az érvényesítő matricát tartalmazó postai csomaghoz a 16. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott nyomtatványt mellékel matricánként két példányban.”

5. § Az R1. a következő 25. §-sal egészül ki:

25. § E rendeletnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. §-ával, 3. § (2) bekezdésével, valamint 4–6. §-ával megállapított rendelkezéseit – az R. hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

6. § Hatályát veszti az R1. 14/A. § (1) és (3) bekezdése, valamint 19. §-a.

2. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

7. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A továbbképzésre való jogosultságot a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet (a továbbiakban: külképviselet) igazolja az oktatási intézmény által kiállított, a munkaviszonyról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról szóló igazolás alapján. Kétség esetén a külképviselet szakmai tájékoztatást kérhet az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztériumtól, az Oktatási Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal), a Balassi Intézettől, illetve határon túli szakértői szervezetektől.”

8. § Az R2. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (1) A Szátv. 12. §-a hatálya alá tartozó, óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató (a továbbiakban: határon túli pedagógus és oktató) kedvezményeit a „Magyar igazolvány”, a „Magyar hozzátartozói igazolvány” (a továbbiakban: „Magyar igazolvány”), illetve a pótfüzetbe történő bejegyzés igazolja.
(2) A Szátv. 11–12. §-ában biztosított kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt a személyt is, aki a szomszédos állam óvodai, alap-, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktat.”

9. § Az R2. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kedvezményre való jogosultságot a külképviselet igazolja az oktatási intézmény által kiállított, a munkaviszonyról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról szóló igazolás alapján. A jogosultság megállapításához az (1) bekezdésben meghatározott személynek igazolnia kell, hogy rendelkezik a 18. § (7) bekezdésében meghatározott végzettséggel. Kétség esetén a külképviselet szakmai tájékoztatást kérhet az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztériumtól, a Hivataltól, a Balassi Intézettől, illetve határon túli szakértői szervezetektől.”

10. § (1) Az R2. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a határon túli pedagógus, oktató személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be. Kormányhivatalnál történő benyújtás esetén a kormányhivatal a kérelmet haladéktalanul továbbítja a külképviseletnek.”

(2) Az R2. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az elbíráló hatóság a kérelemmel kapcsolatos döntését a gépi feldolgozásra alkalmas kérelemnek a hozzá megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül hozza meg.”

(3) Az R2. 18. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A határon túli pedagógus a kedvezményekre való jogosultságot a pedagógus, tanítói, óvópedagógus munkakör betöltését hitelt érdemlően igazoló okirattal, különösen a munkáltató erről szóló igazolásával igazolhatja.
(8) A határon túli oktató a kedvezményekre való jogosultságot olyan okirattal igazolhatja, amely hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a kérelmező felsőoktatási intézménnyel oktatási tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll.”

(4) Az R2. 18. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Ha a határon túli pedagógus, oktató rendelkezésre bocsátja telefonos elérhetőségét, illetve elektronikus levélcímét, a külképviselet
a) a kérelem elbíráló hatósághoz történő elektronikus továbbításáról,
b) a kérelemmel kapcsolatos, a kormányhivatal által hozott döntésről,
c) a hiánypótlási felhívás megküldéséről, valamint
d) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartalmazó „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postára adásáról
értesíti.”

11. § Az R2. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) A kedvezményekre való jogosultság kormányhivatal által történő megállapítását követően a kormányhivatal vagy a külképviselet jegyzi be a jogosultságot, az érvényesítő matricának a kérelmező „Magyar igazolványába”, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében az 1. mellékletben megjelölt kormányhivatal és a külképviselet előtt a határon túli pedagógus, illetve oktató személyesen vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás során a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postai úton is megküldhető a külképviseletnek. A bejegyzés megtörténtét a jogosult az erre a célra rendszeresített nyomtatvány aláírásával igazolja.
(2) A határon túli pedagógus, oktató a kérelemben vagy az eljárás során tett nyilatkozatával úgy is rendelkezhet, hogy részére a külképviselet a „Magyar igazolványt” vagy pótfüzetet a kedvezményekre való jogosultság bejegyzését követően postán kézbesítse. A bejegyzés megtörténtét a postai küldemény átvétele esetén a tértivevény igazolja.”

12. § Az R2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

13. § Az R2.

a) 1. § (1) bekezdésében az „alap- és középfokú oktatási intézményben tanító pedagógus” szövegrész helyébe az „óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben tanító pedagógus”,

b) 12. § (1) bekezdésében a „szomszédos állam alap- vagy középfokú oktatási intézményében” szövegrész helyébe a „szomszédos állam óvodai, alap- vagy középfokú oktatási intézményében”

szöveg lép.

14. § Az R2. a következő 27. §-sal egészül ki:

27. § E rendeletnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7–9. §-ával, 10. § (1), (3) és (4) bekezdésével, valamint 11–15. §-ával megállapított rendelkezéseit – az R. hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

15. § Hatályát veszti az R2. 12. § (3) bekezdése, valamint 16. § (1) és (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelethez

A Kormánynak a pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítását végző területi államigazgatási szervei

 

A

B

C

1

A fővárosi és megyei kormányhivatal megnevezése

Székhelye

Érintett kör

2

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Győr

A Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

3

Baranya Megyei Kormányhivatal

Pécs

A Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

4

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Szeged

A Szerb Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolc

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

6

Fővárosi Kormányhivatal

Budapest

Jogosultak a lakóhelyüktől függetlenül

7

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Nyíregyháza

Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

8

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Debrecen

Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

9

Békés Megyei Kormányhivatal

Békéscsaba

Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

10

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Salgótarján

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

11

Zala Megyei Kormányhivatal

Zalaegerszeg

A Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

12

Somogy Megyei Kormányhivatal

Kaposvár

A Szerb Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

13

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Tatabánya

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

14

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kecskemét

A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére