• Tartalom

297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet

297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet

a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték Hercegszántó-Tornyiszentmiklós közötti szakasza kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)2

2. §3 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. §4

4. § Ez a rendelet 2012. október 31-én lép hatályba.

5. §5 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §8 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését10 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez11

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

1.

Beruházás és azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek, engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték Hercegszántó-Tornyiszent-
miklós közötti szakasza kiépítéséhez, és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások

előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

illetékes megyei kormányhivatal

3.

vízjogi engedély vezeték szilárdsági nyomáspróbához,
vízjogi létesítési engedély kútfúráshoz

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

4.

régészeti feltárási engedély

illetékes megyei kormányhivatal

5.

külső villamos energia-ellátás kiépítésére vonatkozó engedély

illetékes megyei kormányhivatal

6.

erdő igénybevétele és fakitermelés bejelentése

illetékes megyei kormányhivatal

7.

termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedély

illetékes megyei kormányhivatal

8.

bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárás

illetékes megyei kormányhivatal

9.

építésügyi hatósági engedélyezési eljárások a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre

illetékes megyei kormányhivatal

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítésének és használatbavételének engedélyezése

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

11.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

illetékes műszaki biztonsági feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal

12.

általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

illetékes megyei kormányhivatal

13.

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

14.

területrendezési eljárások

illetékes megyei kormányhivatal

15.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

illetékes megyei kormányhivatal

2. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez12

1

A rendeletet a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. § 4. pontja hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 11. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

4

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

7

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

11

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet rendelkezéseit a 96. §-a alapján 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére