• Tartalom

3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet

3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.01.26.

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 20. pontjában, az 1. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 20. pontjában, a 4. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet alkalmazásában – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 46. § (3) bekezdésben meghatározott mérték figyelembevételével – ugyancsak a felsőoktatási intézmények államilag támogatott hallgatóinak tekintendő a magyar állami ösztöndíjas illetve a magyar állami részösztöndíjas hallgató.”

2. § Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A felsőoktatási törvény 3. számú mellékletében meghatározott számítási alap összege – figyelemmel a felsőoktatási törvény 163/A. §-ának rendelkezéseire – a 2012-es költségvetési évben 230 000 Ft.”

3. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állami felsőoktatási intézmények 2012. évi fenntartói támogatásának meghatározása az előző évi összeg alapján, bázis jelleggel történik.”

4. § Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § A felsőoktatási intézmény a magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésről szóló kormányrendelet 4. § (2) bekezdése szerinti összeget a 2. mellékletben meghatározott keretek között állapíthatja meg.”

5. § Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendeletnek a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (3) bekezdését, 6. § (1) bekezdését, 9/A. §-át, 1–2. mellékletét 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.”

6. § Az R. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. § Az R. az e rendelet 2. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki.

8. § E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléket a 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelethez

Képzési és tudományos célú normatívák (E Ft/fő/év)

Megnevezés

Képzési normatívák

Tudományos normatívák

Szakok, képzési területek

Doktori

Mester képzés
(MA, MSc)

Alapképzés
(BA, BSc)

Osztatlan

Egyetemi

Főiskolai

orvos, fogorvos, állatorvos

 

 

 

720

720

 

 

gyógyszerész

 

 

 

679

679

 

 

építész, építőművész

 

 

 

449

449

 

 

jogász

 

 

 

299

299

 

 

mester tanár

 

605

 

 

 

 

 

művészeti, művészetközvetítő

 

940

518

679

679

518

 

egészségügyi

 

605

518

 

679

518

 

repülőmérnöki

 

 

518

 

 

518

 

agrár, műszaki, természet-tudományi, informatika, sporttudományi, nemzetiségi, szociális, pszichológia

 

605

345

449

449

345

 

gyógypedagógus, konduktor

 

605

518

 

518

518

 

gazdasági, jogi-igazgatási, bölcsész, társadalomtudományi

 

405

230

 

230

210

 

tanító-óvó

 

 

230

 

 

210

 

hitéleti

 

405

230

323

230

210

 

teljes munkaidős oktatók

 

 

 

 

 

 

1300

számított kutatók

 

 

 

 

 

 

1300

minősített teljes munkaidős oktatók

 

 

 

 

 

 

1700

fokozatot szerzettek

 

 

 

 

 

 

1300

odaítélt fokozatok

 

 

 

 

 

 

600

államilag támogatott doktoranduszok

 

 

 

 

 

 

 

társ.tud. bölcsész, művészeti

650

 

 

 

 

 

500

term.tud., műszaki, művészeti DLA

975

 

 

 

 

 

900

fogyatékossággal élő hallgatók után járó kiegészítő támogatás normatívája

120

2. melléket a 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelethez

Az egyes képzési területek iránymutató képzési költségkeretei (E Ft/fő/év)

 

Képzési terület/képzési ág

Költségkeretek

alapképzés

mesterképzés

(osztatlan)

-tól

-ig

-tól

-ig

A) ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉS

 

 

 

 

 

1. AGRÁR

 

 

 

 

1

 

agrár műszaki

350

500

610

800

2

 

élelmiszer- és kertészmérnöki

350

500

610

800

3

 

gazdasági-vidékfejlesztési és informatikus agrár mérnöki

350

500

610

800

4

 

környezetgazdálkodási és természetvédelemi mérnöki

350

500

610

800

5

 

mezőgazdasági

350

500

610

800

 

2. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

 

 

 

 

6

 

magyar

230

400

450

600

7

 

modern filológia

230

400

450

600

8

 

ókori és keleti filológia

230

400

450

600

9

 

pedagógia-pszichológia (pszichológia szak nélkül)

230

400

450

600

10

 

pszichológia szak

450

600

650

800

11

 

szabad bölcsészet

230

400

450

600

12

 

történelem

230

400

450

600

 

3. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

 

 

 

 

13

 

közgazdasági

350

500

450

700

14

 

üzleti

300

700

500

800

 

4. INFORMATIKA

 

 

 

 

15

 

informatikai

360

600

650

850

 

5. JOGI

 

 

 

 

16

 

igazságügyi, munkajogi

240

400

450

650

 

6. MŰSZAKI

 

 

 

 

17

 

műszaki képzési ágak

350

650

610

800

 

7. MŰVÉSZET

 

 

 

 

18

 

művészeti képzési ágak

600

1600

700

1900

 

8. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS

 

 

 

 

19

 

művészetközvetítés képzési ágak

550

700

 

9. ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

 

 

 

 

20

 

egészségtudományi

500

600

600

800

 

10. PEDAGÓGUSKÉPZÉS

 

 

 

 

21

 

gyógypedagógus

500

550

650

750

22

 

óvodapedagógus, tanító

230

400

23

 

tanár

600

800

 

11. SPORTTUDOMÁNY

 

 

 

 

24

 

sport

350

450

610

800

25

 

testkultúra

350

450

610

800

 

12. TÁRSADALOMTUDOMÁNY

 

 

 

 

26

 

politikatudomány

300

600

450

800

27

 

társadalomismeret

300

600

450

800

28

 

szociális

300

450

600

800

 

13. TERMÉSZETTUDOMÁNY

 

 

 

 

29

 

természettudományi képzési ágak

350

600

610

800

B) OSZTATLAN KÉPZÉS

 

 

 

 

 

1. AGRÁR

 

 

 

 

30

 

állatorvostudományi

 

2000

2400

31

 

erdőmérnöki

 

450

500

 

5. JOGI

 

 

 

 

32

 

jogász

 

 

300

700

 

6. MŰSZAKI

 

 

 

 

33

 

építészmérnöki

 

650

800

 

7. MŰVÉSZETI

 

 

 

 

34

 

építőművész

 

35

 

művészeti ágak

 

1000

1900

 

9. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

 

 

 

 

36

 

orvos, fogorvos

 

1900

2700

37

 

gyógyszerész

 

1500

1600

1

A rendelet a 8. § alapján hatályát vesztette 2012. január 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére