• Tartalom

3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet

3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.01.04.

A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (2) bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában,

a 4. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában,

az 5–6. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában és g) pont ga) alpontjában,

a 7. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában,

a 8. § (1) bekezdése tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (4) bekezdésében,

a 8. § (2) bekezdése tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 8. § (3) bekezdése tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés x) pontjában,

a 8. § (4) bekezdése tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés b) pontjában,

a 8. § (5) bekezdése tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) és k) pontjában,

a 8. § (6) bekezdése tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 8. § (7) bekezdése tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés t) pontjában,

a 8. § (8) bekezdése tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdése a) pontjában,

a 8. § (9) bekezdése tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pontjában,

a 8. § (10) bekezdése tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában és g) pont ga) alpontjában,

a 8. § (11) bekezdés tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pontjában,

a 8. § (12) bekezdése tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában, a 8. § (7) bekezdése tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

1. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 22. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki, valamint az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Egyéb szűrővizsgálatok
22. § (1) Önkéntesen kezdeményezett, a szexuális úton terjedő fertőzések kimutatására irányuló orvosi vizsgálat térítésköteles elvégzésére és erről orvosi igazolás kiállítására a bőr- és nemibeteg gondozó egészségügyi szolgáltató, valamint a bőr- és nemibeteg szakorvosi tevékenységre engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban együtt: szolgáltató) jogosult.
(2) Az orvosi igazoláshoz szükséges laboratóriumi vizsgálatokat az e rendeletben és külön jogszabályban meghatározott intézményekben, mikrobiológiai laboratóriumokban kell elvégezni, illetve elvégeztetni.
(3) A szolgáltató tájékoztatja a vizsgálatra jelentkezőt a különböző vizsgálati módszerekről és ezek térítési díjáról.
(4) A szűrővizsgálat eredményét a (2) bekezdés szerinti intézmény a vizsgálati minta beérkezésétől számított 7 munkanapon belül megküldi a vizsgálatot kérő szakorvosnak.
(5) Az orvosi igazolást a szolgáltató az orvosi vizsgálaton való megjelenéstől számított 10 munkanapon belül adja ki.
(6) Az orvosi vizsgálat során
a) syphilis (vérbaj) és gonorrhoea (kankó, tripper) megállapítására vagy kizárására irányuló klinikai vizsgálatot és
b) syphilis (vérbaj), gonorrhoea (kankó, tripper), HIV, acut urogenitális chlamydiasis és hepatitis B fertőzések felderítésére irányuló mikrobiológiai szűrővizsgálatot
kell elvégezni.
(7) A hepatitis B fertőzés kizárása esetén a szakorvos köteles tájékoztatást adni a hepatitis B elleni védőoltás igénybevételének lehetőségéről és módjáról. Negatív hepatitis B (HBsAg) leletet követően elvégzett hepatitis B elleni védőoltás tényét az orvosi igazoláson fel kell tüntetni.
(8) Amennyiben az elvégzett orvosi vizsgálatok során a (6) bekezdésben felsorolt fertőzések egyike sem mutatható ki, a szolgáltató szakorvosa kiadja az 5. számú melléklet szerinti orvosi igazolást.
(9) Pozitív vizsgálati eredmény esetén a szolgáltató tájékoztatja a fertőzött személyt arról, hogy részére az 5. számú melléklet szerinti orvosi igazolás nem adható ki, egyúttal kezdeményezi a fertőzött személy gondozásba vételét.
(10) A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározott személy számára a (8) bekezdésben meghatározott esetben az 5. számú melléklet szerinti orvosi igazolást kell kiállítani, amely orvosi igazolás három hónapig érvényes.
(11) Az önkéntesen kezdeményezett, a szexuális úton terjedő fertőzések kimutatására irányuló orvosi vizsgálat és az 5. számú melléklet szerinti orvosi igazolás kiállítása térítésköteles.
(12) A bőr- és nemibeteg gondozó egészségügyi szolgáltató az önkéntesen kezdeményezett, a szexuális úton terjedő fertőzések kimutatására irányuló orvosi vizsgálat elvégzését és fertőzés kizárása esetén az orvosi igazolás kiállítását nem tagadhatja meg a jelentkezőtől.
23. § Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések esetén a szükséges szűrővizsgálatokat az egészségügyi szolgáltató végzi el.”

3. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

b) 15. § (2) bekezdés b) pontjában a „neve és TAJ-száma” szövegrész helyébe a „név és TAJ” szöveg

lép.

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

4. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (2) bekezdésben foglaltakon túl az adott szerv tekintetében szervnek halottból átültetés céljára történő kivételére jogosultak az állami vérellátó szolgálat által megkötött egyezmény vagy megállapodás alapján másik állam transzplantációs centrumából érkező azon személyek is, akik megfelelnek az Eütv. 110. § (2), (4), (10) vagy (10a) bekezdésében foglalt feltételeknek. A szervkivétel a (2) bekezdésben foglaltak szerinti egészségügyi szolgáltatónál történik.”

3. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása

3/A. § (1) Amennyiben a szervátültetéssel kapcsolatos mentési feladat az állami vérellátó szolgálat által megkötött egyezmény vagy megállapodás alapján történik, a mentés keretében ezekre a feladatokra – külön megállapodás alapján – mentőjárműnek nem minősülő más légi jármű is igénybe vehető, ha a szerv szállításához szükséges megfelelő tárolás, a sérülésmentesség és a meghatározott határidőn belüli szállítási időtartam feltételei biztosítottak.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén az (1) bekezdés szerinti légi járműnek az 1. mellékletben foglalt feltételeknek nem kell megfelelniük, és az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésének nem feltétele az ÁNTSZ OTH által kiadott működési engedély.”

6. § Az Mr. 1. §-ában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

4. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

7. § Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szakmai kollégium működtetési költségeit a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) költségvetésében biztosítja. A működtetési költségek a szakmai kollégium tevékenységének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket foglalják magukban. A szakmai kollégium tisztségviselőivel a GYEMSZI évente megbízási szerződést köt. A tagozatok vezetőivel és a tanácsok elnökeivel a GYEMSZI évente támogatási szerződést köt, amelynek keretében szabályozzák a szakmai kollégium tevékenységének ellátása során felmerülő költségek és díjazás elszámolásának feltételeit.”

5. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő miniszteri rendeletek módosítása

8. § (1) A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 8. § (3) bekezdésében az „az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI)” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg, 10. § (3) bekezdésében az „az OMFI” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg, 10. § (4) bekezdésében az „az OMFI” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.

(2) A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a „vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóság” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében a „vízügyi igazgatóságnál” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóságnál” szöveg,

c) 1. számú melléklet V. A közfürdő terhelése rész 1. pontjában a „vízügyi igazgatósággal” szövegrész helyébe a „vízügyi hatósággal” szöveg

lép.

(3) A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 2. számú melléklet III. A természetes ásványvíz és gyógyvíz törzsadatlapjának tartalma rész 4.1. pontjában a „vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóság” szöveg lép.

(4) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „működtetési joggal” szövegrész helyébe a „praxisjoggal” szöveg lép.

(5) Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 2. § (1) bekezdés g) pontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 3. § (3) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 7. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 7. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 7. § (5) bekezdés az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(6) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 1. §-ában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(7) A Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. (X. 4.) ESZCSM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 1. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(8) Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet 1. §-ában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

(9) Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 17. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg, 17. § (2) és (6) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(10) Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 1. § a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(11) Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(12) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 21. § (2) bekezdésében az „az Egészségügyi Minisztérium 10032000-01491838” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 10032000-01490576” szöveg lép.

(13) Hatályát veszti a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez

Orvosi igazolás szexuális úton terjedő fertőzések kimutatására végzett vizsgálatok eredményéről
Családi név:     
Utónév:     
Születési hely, idő:     
Lakó- és tartózkodási hely:     
Személyazonosságot igazoló okmány és száma:     
a)    Syphilis (vérbaj) irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív
Mintavétel időpontja (év/hó/nap):     
b)    Gonorrhoea (kankó, tripper) irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív
Mintavétel időpontja (év/hó/nap):     
c)    HIV irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív
Mintavétel időpontja (év/hó/nap):     
d)    szexuális úton terjedő chlamydia fertőzés irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív
Mintavétel időpontja (év/hó/nap):     
e)    hepatitis B vírushordozás irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív
Mintavétel időpontja (év/hó/nap):     
Hepatitis B elleni védőoltásban részesült/nem részesült*
Nevezettnél a fenti fertőzésekre vonatkozóan, fertőző megbetegedés és kórokozó-hordozó állapot nem került kimutatásra.
A vizsgálatok időpontját követően a fertőzés lehetősége nem zárható ki.
.....................................................................................
Kiállítás helye, ideje
...................................................................................................
a bőrgyógyász szakorvos aláírása és pecsétje
* a kívánt szöveg aláhúzandó
1

A rendelet a 9. §-a alapján hatályát vesztette 2012. január 5. napjával

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére