• Tartalom

3/2012. (II. 3.) NFM rendelet

3/2012. (II. 3.) NFM rendelet

az „A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása” fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról1

2012.02.10.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím 41. alcím „A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása” fejezeti kezelésű előirányzatára (a továbbiakban: előirányzat) terjed ki.

2. § (1)2 Az előirányzat fedezetet biztosít a Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MALÉV Zrt.) 2012. február 3-án 6 órakor bekövetkezett leállása miatt

a) a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről szóló 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a alapján a Korm. rendelet 4. §-ában és 5. §-ában meghatározott kiadásokra,

b) a 3. § szerinti szervezetnek a Korm. rendeletben meghatározott kiadásokkal összefüggő feladatai kapcsán felmerülő működési kiadásaira,

c) a MALÉV Zrt.-nek a Korm. rendelet 4. §-ában és 5. §-ában meghatározott feladataival összefüggésben felmerülő, a MALÉV Zrt. szervezetének működtetését szolgáló kiadásaira,

d) a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a külpolitikáért felelős miniszter Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladataival összefüggésben felmerülő költségeire és

e) a Korm. rendelet 7. §-ával összhangban a kincstári tranzakciós díjakra.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kiadások összesen nem haladhatják meg az előirányzat 5%-át.

(3)3

3. § (1) A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervezet a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MAG Zrt.).

(2) A MAG Zrt. az előirányzat felhasználásával kapcsolatban a következő feladatokat látja el:

a) a Ktv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetőjével (a továbbiakban: miniszter) kötött szerződésben meghatározott körben az előirányzat terhére kötelezettséget vállal, és azt pénzügyileg ellenjegyzi,

b) a MALÉV Zrt. által a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján rendelkezésére bocsátott bizonylatokhoz kapcsolódóan a felmerülő kiadásokkal összefüggő ellenőrzési és utalványozási, valamint a szakmai teljesítés és a kifizetés jogosságának igazolására vonatkozó feladatokat végez, és az utalványozott összegről kiállított átutalási megbízásnak a kincstárhoz történő benyújtásával elrendeli a kifizetést,

c) az előirányzat terhére történő kötelezettségvállalások tekintetében vezeti a kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását és a követelésállomány nyilvántartását,

d) ellátja az előirányzattal kapcsolatos számviteli feladatokat, részt vesz az előirányzat költségvetési beszámolójának összeállításában, és

e) a miniszter részére rendszeresen, és külön felkérés alapján az abban foglalt tartalommal az e rendelet alapján ellátott feladatával összefüggésben adatot szolgáltat.

4. §4 A miniszter, a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szakmai közreműködők és a MAG Zrt. az e rendelet végrehajtásához szükséges feladatokról többoldalú megállapodást köt.

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

1

A rendeletet a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2014. április 15. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 4/2012. (II. 10.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdését a 4/2012. (II. 10.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § a 4/2012. (II. 10.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére