• Tartalom

30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet

30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól1

2012.04.28.

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 11. pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA

1. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának kiegészítő programtámogatása

1. § (1) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához a 2011/2012. tanév 2012. január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakára kiegészítő programtámogatásra (a továbbiakban: AJTP kiegészítő programtámogatás)

a) a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együtt: önkormányzati fenntartó),

b) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)

ba) 12. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény és

bb) 38. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: fenntartó] abban az esetben jogosult, ha a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) alapján ő vagy jogelődje ilyen támogatásban részesült.

(2) Az AJTP kiegészítő programtámogatás mértéke

a) a fenntartó számára az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fő/év a 2011/2012. tanévben időarányosan a 2012. január 1. és 2012. augusztus 31. közötti időszakra,

b) a fenntartó számára az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb 420 000 Ft/fő/év a 2011/2012. tanévben időarányosan a 2012. január 1. és 2012. augusztus 31. közötti időszakra.

2. § (1) A támogatási kérelmet az 1–3. melléklet szerinti adatlap

a) önkormányzati fenntartó esetében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott egy eredeti példányával a kincstár az önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság),

b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény esetében az adatlapok AJTP honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányával az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézethez (továbbiakban: OFI)

lehet postai úton benyújtani 2012. május 9-éig.

(2) Az Igazgatóság az AJTP kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és az AJTP kiegészítő programtámogatás összegét 2012. május 21-éig megküldi az OFI részére.

(3) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt.

(4) Az AJTP kiegészítő programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI 2012. május 31-éig közli.

3. § (1) Az OFI az AJTP kiegészítő programtámogatásra jogosult

a) önkormányzati fenntartó 2. § (2) bekezdésében meghatározott adatait,

b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény megnevezését, KSH azonosítóját,

c) az intézményi létszámadatokat és

d) az AJTP kiegészítő programtámogatás összegét

2012. május 25-éig nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(2) A miniszter az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti adatokat – ellenőrzés után – utalványozás céljából 2012. május 31-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

(3) Az AJTP kiegészítő programtámogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított előirányzatok cím terhére a 2012. június havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(4) A fenntartó az AJTP kiegészítő programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP kiegészítő programtámogatásra jogosulttá vált.

2. Az AJTP programtámogatása a 2012. szeptember 1.–2012. december 31. időszakban

4. § (1) A fenntartó AJTP programtámogatásra abban az esetben jogosult, ha

a) az általa vagy jogelődje által fenntartott középiskola, középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény (a továbbiakban együtt: intézmény) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet [a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/I. §-a szerinti intézményi pályázatokon az AJTP megvalósítására jogot szerzett,

b) a 2010/2011. és 2011/2012. tanévben működteti az AJTP-t, és

c) mind a fenntartó, mind az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-ában meghatározott és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet [a továbbiakban: 17/2004. (V. 20.) OM rendelet] 3. számú mellékletében és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet [a továbbiakban: 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet] 4. számú mellékletében meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását.

(2) Az AJTP programtámogatás mértéke

a) a fenntartó az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fő/év a 2012/2013. tanévben időarányosan a 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. közötti időszakra,

b) a fenntartó az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb 420 000 Ft/fő/év a 2012/2013. tanévben időarányosan a 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. közötti időszakra.

(3) Az AJTP programtámogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében és a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására használható fel.

5. § (1) Az AJTP programtámogatás iránti támogatási kérelmet

a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott egy eredeti példányát az Igazgatóság,

b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az adatlapok AJTP honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányát az OFI

részére postai úton küldi meg 2012. május 25-éig.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell

b) a középiskolák számára igényelt AJTP programtámogatás esetében a 4. mellékletet, a középiskolai kollégiumok számára igényelt AJTP programtámogatás esetében az 5. mellékletet, valamint

c) a 25. §-ban foglaltak szerint a 16. mellékletet.

(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási kérelmet egy eredeti példányban 2012. június 20-áig megküldi az OFI részére.

(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartóját és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt.

6. § (1) Az AJTP programtámogatásról öt fős döntés-előkészítő bizottság 2012. június 25-éig tesz javaslatot a miniszternek.

(2) A döntés-előkészítő bizottságba a miniszter két főt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Kollégiumi Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy főt delegál.

(3) A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.

7. § (1) A miniszter az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével az AJTP programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 4. § (2) bekezdésében meghatározott keretek között dönt.

(2) A miniszter döntését az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján 2012. július 10-éig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI írásban közli a fenntartóval és a fenntartó által fenntartott intézménnyel.

8. § (1) Az AJTP programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy az AJTP programtámogatást elnyert fenntartó és az általa fenntartott intézmény az OFI-val 2012. augusztus 10-éig együttműködési megállapodást köt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és az AJTP programtámogatás összegét a miniszter 2012. augusztus 17-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

(3) Az AJTP programtámogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított előirányzatok cím terhére a 2012. szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(4) A fenntartó az AJTP programtámogatás összegét a folyósítástól számított 5 munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP programtámogatásra jogosulttá vált.

II. Fejezet

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA

3. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának kiegészítő programtámogatása

9. § (1) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához (továbbiakban: AJKP) kiegészítő programtámogatásra (a továbbiakban: AJKP kiegészítő programtámogatás) a 2011/2012. tanév 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig tartó időszakára az AJKP-ben fenntartó abban az esetben jogosult, ha az általa vagy jogelődje által fenntartott

a) középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény kilencedik-tizenharmadik évfolyamos tanulói után, vagy

b) középiskola kilencedik előkészítő évfolyamára járó tanulói után

az R. alapján támogatásban részesült.

(2) Az AJKP kiegészítő programtámogatás mértéke

a) a fenntartó az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fő/év időarányosan a 2012. január 1. és 2012. augusztus 31. közötti időszakra,

b) a fenntartó az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb 630 000 Ft/fő/év időarányosan a 2012. január 1. és 2012. augusztus 31. közötti időszakra.

10. § (1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet, kollégiumok esetében a 6. melléklet, középiskolák esetében a 7. melléklet szerinti adatlap

a) önkormányzati fenntartó esetében a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott egy eredeti példányával az Igazgatósághoz,

b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény esetében az adatlapok AJKP honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányát az OFI-hoz

lehet postai úton benyújtani 2012. május 9-éig.

(2) Az Igazgatóság az AJKP kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és az AJKP kiegészítő programtámogatás összegét 2012. május 21-éig megküldi az OFI részére.

(3) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt.

(4) Az AJKP kiegészítő programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI 2012. május 31-éig közli.

11. § (1) Az OFI az AJKP kiegészítő programtámogatásra jogosult

a) önkormányzati fenntartó 10. § (2) bekezdésében meghatározott adatait,

b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény megnevezését, KSH azonosítóját,

c) az intézményi létszámadatokat és

d) az AJKSzP kiegészítő programtámogatás összegét

2012. május 25-éig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(2) A miniszter az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti adatokat – ellenőrzés után – utalványozás céljából 2012. május 31-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

(3) Az AJKP kiegészítő programtámogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított előirányzatok cím terhére a 2012. június havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(4) A fenntartó az AJKP kiegészítő programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP kiegészítő programtámogatásra jogosulttá vált.

4. Az AJKP programtámogatása a 2012. szeptember 1.–2012. december 31. időszakban

12. § (1) Az AJKP-ban részt vevő fenntartó az AJKP programtámogatásra a 2012/2013. tanév 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. időszakára az általa fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény kilencedik-tizenharmadik évfolyamos és az általa működtetett középiskola kilencedik előkészítő évfolyamos tanulói után abban az esetben jogosult, ha

a) a középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény vagy a középiskola az AJKP megvalósítására a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a szerinti intézményi pályázaton jogot szerzett,

b) a 2011/2012. tanévben működteti az AJKP-t,

c) a 2011/2012. tanévre vonatkozóan az OFI-val kötött szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítette, és a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló és a vállalt feladatok megvalósulásáról készített független monitori jelentés elfogadásra került, és

d) vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában meghatározott, a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében és a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását.

(2) Az AJKP programtámogatás mértéke

a) a fenntartó az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fő/év időarányosan a 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. közötti időszakra,

b) a fenntartó az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb 630 000 Ft/fő/év időarányosan a 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. közötti időszakra.

(3) Az AJKP programtámogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható.

13. § (1) Az AJKP programtámogatás iránti támogatási kérelmet

a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott példányát egy eredeti példányban az Igazgatóság,

b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott példányát két eredeti példányát az OFI

részére postai úton küldi meg 2012. június 15-éig.

(2) A támogatási kérelemhez

a) a 25. §-ban foglaltak szerint a 16. mellékletet

b) kollégiumok esetében az 1. mellékletet és a 8. mellékletet,

c) középiskolák esetében az 1. mellékletet, a 9. mellékletet, a 10. melléklet szerinti szándéknyilatkozatot

kell csatolni.

(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási kérelmet egy eredeti példányban 2012. július 6-áig megküldi az OFI részére.

(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartóját és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt.

14. § (1) Az AJKP programtámogatásról öt fős döntés-előkészítő bizottság 2012. július 16-áig tesz javaslatot a miniszternek.

(2) A döntés-előkészítő bizottságba a miniszter két főt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy főt delegál.

(3) A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.

15. § (1) A miniszter az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével a kollégiumi AJKP programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 12. § (2) bekezdésében meghatározott keretek között dönt.

(2) A miniszter döntését a minisztérium honlapján 2012. augusztus 8-áig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli a fenntartóval és az általa fenntartott intézménnyel.

16. § (1) Az AJKP programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy az AJTP programtámogatást elnyert fenntartó és az általa fenntartott intézmény az OFI-val 2012. augusztus 31-éig együttműködési megállapodást köt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és a kollégiumi AJKP programtámogatás összegét a miniszter 2012. szeptember 5-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

(3) Az AJTP programtámogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított előirányzatok cím terhére a 2012. szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(4) A fenntartó az AJKP programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP kiegészítő programtámogatásra jogosulttá vált.

III. Fejezet

A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI-SZAKISKOLAI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA

5. A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának kiegészítő programtámogatása

17. § (1) A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjához (továbbiakban: AJKSzP) a 2011/2012. tanév 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig tartó időszakára kiegészítő programtámogatásra (a továbbiakban: AJKSzP kiegészítő programtámogatás) az AJKSzP-ben részt vevő fenntartó abban az esetben jogosult, ha

a) az e rendelet hatálybalépését megelőzően az R. alapján költségvetési támogatásban részesült

aa) az általa vagy jogelődje által fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény kilencedik-tizenharmadik évfolyamos tanulói után, vagy

ab) az általa vagy jogelődje által fenntartott szakiskola kilencedik-tizenharmadik évfolyamára járó tanulói után, vagy

b) 2011. szeptember 1-jétől az általa fenntartott szakiskolában az AJKSzP-ben részt vevő középiskolai kollégiummal kötött megállapodás alapján működteti az AJKSzP-t.

(2) Az AJKSzP kiegészítő programtámogatás mértéke

a) a fenntartó az általa fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fő/év időarányosan a 2012. január 1. és 2012. augusztus 31. közötti időszakra,

b) a fenntartó az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb 700 000 Ft/fő/év időarányosan a 2012. január 1. és 2012. augusztus 31. közötti időszakra.

18. § (1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet, kollégiumok esetében a 11. melléklet, szakiskolák esetében a 12. melléklet szerinti adatlapok

a) önkormányzati fenntartó esetében a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott egy eredeti példányával az Igazgatósághoz,

b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény esetében az AJKSzP honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányával az OFI-hoz

lehet postai úton benyújtani 2012. május 9-éig.

(2) Az Igazgatóság az AJKSzP kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH azonosítóját és az AJKSzP kiegészítő programtámogatás összegét 2012. május 21-éig megküldi az OFI részére.

(3) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartóját és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt.

(4) Az AJKSzP kiegészítő programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI 2012. május 31-éig közli.

19. § (1) Az OFI az AJKSzP kiegészítő programtámogatásra jogosult

a) önkormányzati fenntartó 18. § (2) bekezdésében meghatározott adatait,

b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény megnevezését, KSH azonosítóját,

c) az intézményi létszámadatokat és

d) az AJKSzP kiegészítő programtámogatás összegét

2012. május 25-éig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(2) A miniszter az (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott adatokat – ellenőrzés után – utalványozás céljából 2012. május 31-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

(3) Az AJKSzP kiegészítő programtámogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított előirányzatok cím terhére a 2012. június havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(4) A fenntartó az AJKSzP kiegészítő programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP kiegészítő programtámogatásra jogosulttá vált.

6. Az AJKSzP programtámogatása a 2012. szeptember 1.–2012. december 31. időszakban

20. § (1) Az AJKSzP-ben fenntartó AJKSzP programtámogatásra a 2012/2013. tanév 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. közti időszakára az általa fenntartott középiskolai kollégiuma, kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: AJKSzP-ben részt vevő intézmény) után abban az esetben jogosult, ha

a) az AJKSzP-ben részt vevő intézmény a 2007. évben vagy a 2008. évben a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a szerinti intézményi pályázaton az AJKSzP működtetésére jogot szerzett,

b) a 2011/2012. tanévben működteti az AJKSzP-t,

c) a 2011/2012. tanévre vonatkozóan az OFI-val kötött szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítette, és a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló és a vállalt feladatok megvalósulásáról készített független monitori jelentés elfogadásra került,

d) a 10. melléklet szerinti szándéknyilatkozat aláírásával a fenntartó vállalja, hogy partneri együttműködést valósít meg az intézményi pályázatok alapján az AJKSzP működtetésére jogosult szakiskolákkal vagy szakiskolai intézményegységet is működtető középfokú intézményekkel, és

e) a fenntartó vállalja, hogy az általa fenntartott, az AJKSzP-be a 2007/2008. tanévben vagy a 2008/2009. tanévben bekapcsolódott kollégium a 2012/2013. tanév során két alkalommal az AJKSzP-ben részt vevő intézményben jó eredménnyel alkalmazott pedagógiai gyakorlatok átadása céljából munkakonferenciát szervez, amelynek keretében hospitálási lehetőséget biztosít a régió érdeklődő kollégiumai számára.

(2) Az a fenntartó, aki az AJKSzP-ben részt vevő intézményt tart fenn, köteles az AJKSzP-ben részt vevő intézmény alapító okiratában, valamint az AJKSzP-ben részt vevő intézmény helyi pedagógiai programjában az AJKSzP-t mint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységet szerepeltetni.

(3) Az AJKSzP programtámogatás mértéke

a) a fenntartó az általa fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fő/év időarányosan a 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. közötti időszakra,

b) a fenntartó az általa fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb 700 000 Ft/fő/év időarányosan a 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. közötti időszakra.

(4) A (3) bekezdés b) pontja alapján egy évfolyamon maximálisan 25 fő után vehető igénybe AJKSzP programtámogatás.

(5) Az AJKSzP programtámogatás a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott tevékenységekre, emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására használható fel. A 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott kiemelt tevékenységeket a szakiskola és a kollégium egyaránt köteles megvalósítani.

21. § (1) Az AJKSzP programtámogatás iránti támogatási kérelmet

a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott egy eredeti példányát az Igazgatóság,

b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az adatlapok AJKSzP honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányát az OFI részére

küldi meg postai úton 2012. június 15-éig.

(2) A támogatási kérelemhez

a) az 1. mellékletet és a 25. §-ban foglaltak szerint a 16. mellékletet

b) kollégiumok esetében a 13. mellékletet,

c) szakiskolák esetében a 14. mellékletet

kell csatolni.

(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási kérelmet egy eredeti példányban 2012. július 9-éig megküldi az OFI részére.

(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt.

22. § (1) Az AJKSzP programtámogatásról öt fős döntés-előkészítő bizottság 2012. július 27-éig tesz javaslatot a miniszternek.

(2) A bizottságba a miniszter két főt az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Kollégiumi Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy főt delegál.

(3) A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.

23. § (1) A miniszter az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével az AJKSzP programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 20. § (3) bekezdésében meghatározott keretek között dönt.

(2) A miniszter döntését a minisztérium honlapján 2012. augusztus 17-éig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI írásban közli a fenntartóval és a fenntartó által fenntartott intézménnyel.

24. § (1) Az AJKSzP programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy az AJKSzP programtámogatást elnyert fenntartó és az általa fenntartott intézmény az OFI-val legkésőbb 2012. szeptember 14-éig együttműködési megállapodást köt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és az AJKSzP programtámogatás összegét a miniszter 2012. szeptember 21-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus formában megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

(3) Az AJKSzP programtámogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított előirányzatok cím terhére a 2012. október havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(4) A fenntartó az AJKSzP programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP kiegészítő programtámogatásra jogosulttá vált.

IV. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

7. A támogatási kérelem benyújtásának és a költségvetési támogatás folyósításának közös szabályai

25. § (1) A támogatási kérelemhez csatolni kell a fenntartó 16. melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény e rendelet hatálybalépésének napján hatályos 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel.

(2) Az (1) bekezdést többcélú kistérségi társulás esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvényben és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki.

(3) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési programja vagy pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.

26. § A kizárólag postai úton benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

27. § (1) Az e rendeletben meghatározott benyújtási határidők elmulasztása jogvesztő.

(2) Ha a fenntartó a támogatási kérelem benyújtására meghatározott határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, az önkormányzati fenntartó az Igazgatósághoz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az OFI részére igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidőtől számított öt napon belül. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

(3) Az igazolási kérelemmel együtt, önkormányzati fenntartó esetében az elektronikus rendszerben történő rögzítést kivéve, az elmulasztott cselekményt is pótolni kell. Az elektronikus rendszerben történő rögzítést az Igazgatóság felhívására haladéktalanul pótolni kell, és a rendszer által előállított adatlapokat az Igazgatóság részére legkésőbb a rögzítést követő munkanapon meg kell küldeni.

(4) Az igazolási kérelemről a (2) bekezdésben meghatározott szerv a benyújtástól számított három napon belül dönt.

28. § (1) A költségvetési támogatást a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a költségvetési törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére az AJTP kiegészítő programtámogatás, az AJKP kiegészítő programtámogatás és az AJKSzP kiegészítő programtámogatás esetében 2012. június 15-éig, az AJTP programtámogatás, az AJKP programtámogatás esetében 2012. szeptember 15-éig, az AJKSzP programtámogatás esetében 2012. október 15-éig a kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján folyósítja.

(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény részére nyújtható költségvetési támogatást a költségvetési törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím biztosítja, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény ennek terhére jogosult a miniszter költségvetési támogatással kapcsolatos döntése alapján a költségvetési támogatás e rendeletben foglaltak szerinti felhasználására.

29. § A költségvetési támogatást 2012. december 31-éig, annak 2012. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2013. június 30-áig lehet felhasználni.

8. A költségvetési támogatás elszámolásának és ellenőrzésének közös szabályai

30. § (1) A költségvetési támogatásról

a) az önkormányzati fenntartó a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint,

b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója a 2012. évi támogatásairól történő elszámolása keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó adatlapon

számol el.

(2) Az elszámolásban kimutatott adatok valódiságát a fenntartónál és a fenntartása alá tartozó és a támogatási igénnyel érintett intézményeknél analitikus nyilvántartással és szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

(3) A költségvetési támogatások az elszámolásnál nem vonhatók össze.

31. § (1) Ha a fenntartó 2012. május 31-éig az általa fenntartott intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő döntést hoz, az e rendeletben foglaltakat a (2)–(6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az intézmény jogutóddal történő megszüntetéséről, átszervezéséről, fenntartói jogának átadásáról a támogatási kérelem benyújtását követően hozott döntésről a jogelőd intézmény fenntartója a döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül tájékoztatja a kincstárat.

(3) A fenntartó az általa fenntartott intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében (ideértve a helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére történő átadását és a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói jogának önkormányzati fenntartó részére történő átadását) az érintett intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási kérelmet.

(4) A fenntartó az általa fenntartott intézmény jogutódlással történő megszűnése, átszervezése vagy fenntartói jogának átadása esetén a költségvetési támogatás felhasználása a jogelőd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik, ebben az esetben a támogatási kérelemhez a 17. mellékletet is csatolni kell. A megállapodás fenntartó által hitelesített másolatát az önkormányzati fenntartó az Igazgatósághoz és az OFI-hoz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az OFI-hoz nyújtja be legkésőbb a fenntartói döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül.

(5) A költségvetési támogatás időarányos része az intézmény megszűnéséig a jogelődöt, azt követően pedig – feltéve, hogy a költségvetési támogatás feltételeinek megfelel – a jogutódot illeti meg.

(6) A helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére történő átadása, vagy a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója vagy a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény fenntartói jogának helyi önkormányzat részére történő átadása esetén a költségvetési támogatás a jogelőd részére kerül folyósításra, aki a támogatás időarányos, havonként folyósított részleteit köteles továbbadni a jogutódnak.

(7) A költségvetési támogatás felhasználásáról az (5) és (6) bekezdésben meghatározott esetben annak a fenntartónak kell elszámolnia, aki a költségvetési támogatást a megállapodás alapján ténylegesen felhasználja.

32. § (1) A költségvetési támogatás jogszerű felhasználását a kincstár ellenőrzi. Az ellenőrzéshez szükséges adatokat a kincstár írásos megkeresésére az OFI – a megkeresésnek az OFI-hoz történő beérkezésétől számított – tíz munkanapon belül a kincstárnak átadja.

(2) A költségvetési támogatásban részesült fenntartótól a költségvetési támogatás folyósítását követő három évig a költségvetési támogatás céljának szakmai megvalósulására vonatkozóan az OFI tájékoztatást kérhet és azt – előzetes egyeztetés alapján – a helyszínen és a költségvetési támogatásban részesült fenntartóval kötött szerződés szerinti módon is ellenőrizheti.

(3) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény esetében az e rendelet szerinti költségvetési támogatás jogszerű felhasználását a miniszter a helyszínen jogosult ellenőrizni.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Fenntartói adatlap*

Beküldendő az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére
1363 Budapest, Pf. 49
Kitöltendő az a) pont szerinti fenntartók esetén

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye:

Fenntartó neve:

 

A többcélú kistérségi társulás neve:

Címe:

Polgármester/elnök/képviselő neve:

Adószám: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

 

 

KSH kód*: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

 

 

A számlavezető bank neve:

 

Bankszámlaszám: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ – ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ – ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

Kapcsolattartó neve:

 

Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

Kapcsolattartó faxszáma:


A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójára vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma,
vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)1:

Többcélú kistérségi társulás esetén a „gesztor” önkormányzat KSH kódja

Dátum:

P. H.

……………………………
fenntartó képviselője

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a 25. § szerinti, 16. mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket az adott fenntartó beépítette, illetőleg beépíti a meghatározó helyi dokumentumokba
a 17. mellékletet, ha a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az intézmény jogutóddal történő megszűnéséről már határozat született
____________________
1 A megfelelőt alá kell húzni!

2. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Adatlap a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő,
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesült kollégiumi fenntartók, illetve jogutódaik részére
AJTP kiegészítő programtámogatásához

Beküldendő 2012. május 9-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJTP kiegészítő programtámogatás”
Kitöltendő az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

számlavezető bank neve:

 

 

bankszámlaszáma:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

 

A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2011/2012. tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő)

 

Tanulói létszámok a 2010/2011. tanév 2011. január 1.–2011. augusztus 31-i időszakára vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

9. évfolyamon (fő)

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő):


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

……………………………
fenntartó

3. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Adatlap a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő,
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesült középiskolai fenntartók, illetve jogutódaik részére
AJTP kiegészítő programtámogatáshoz

Beküldendő 2012. május 9-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJTP kiegészítő programtámogatás”
Kitöltendő az a) pont szerinti fenntartók esetén

Középiskolára vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

számlavezető bank neve:

 

 

bankszámlaszáma:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

 

A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2011/2012. tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő)

 

Tanulói létszámok a 2010/2011. tanév 2011. január 1.–2011. augusztus 31-i időszakára vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

9. évfolyamon (fő)

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő):


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

……………………………
fenntartó

4. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Adatlap a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja után járó költségvetési támogatáshoz
középiskolai fenntartók részére

Beküldendő 2012. május 25-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJTP programtámogatás”
Kitöltendő az a) pont szerinti fenntartók esetén

Középiskolára vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

számlavezető bank neve:

 

 

bankszámlaszáma:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a rászorulónak minősülő tanulók létszáma:

 

A Programban részt vevő tanulók létszáma a 2011/2012. tanévben a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

9. évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő):

 

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2012/2013. tanévben:

9. évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő):

 

Évfolyamismétlők százalékos aránya az intézményben:

 

 

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

 

 

Együttműködő középiskolák felsorolása:

 


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

……………………………
fenntartó

5. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Adatlap a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja után járó támogatáshoz
kollégiumi fenntartók részére

Beküldendő 2012. május 25-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJTP programtámogatás”
Kitöltendő az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

számlavezető bank neve:

 

 

bankszámlaszáma:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a rászorulónak minősülő tanulók létszáma (a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján, illetve a korábban hatályos rászorultsági kritériumok alapján az AJTP-ben tanulók létszáma, akik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. szerint nem hátrányos helyzetűek):

 

 

A Programban részt vevő tanulók létszáma a 2011/2012. tanévben a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

9. évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő):

 

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2012/2013. tanévben:

9. évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő):

 

Évfolyamismétlők százalékos aránya az intézményben:

 

 

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

 

 

Együttműködő középiskolák felsorolása:

 


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

……………………………
fenntartó

6. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Adatlap a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő,
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesült kollégiumi fenntartók, illetve jogutódaik részére
AJKP kiegészítő programtámogatáshoz

Beküldendő 2012. május 9-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJKP kiegészítő programtámogatás”
Kitöltendő az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

számlavezető bank neve:

 

 

bankszámlaszáma:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2011/2012. tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon/ …… jelű évfolyamon* (fő):

 

10. évfolyamon/ …… jelű évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon/ …… jelű évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon/ …… jelű évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon/ …… jelű évfolyamon (fő):

 

Tanulói létszámok a 2011/2012. tanév 2012. január–2012. augusztus 31-i időszakára vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

9. évfolyamon/ …… jelű évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon/ …… jelű évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon/ …… jelű évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon/ …… jelű évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon/ …… jelű évfolyamon (fő):


* Amennyiben a kollégiumi csoport számozása eltér a középiskolai évfolyamszámozástól, úgy annak megfelelően szükséges kitölteni.

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

……………………………
fenntartó

7. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Adatlap a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő,
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesült középiskolai fenntartók, illetve jogutódaik részére
AJKP kiegészítő programtámogatáshoz

Beküldendő 2012. május 9-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJKP kiegészítő programtámogatás”
Kitöltendő az a) pont szerinti fenntartók esetén

Középiskolára vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

számlavezető bank neve:

 

 

bankszámlaszáma:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2011/2012. tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon (fő):

 

Tanulói létszámok a 2011/2012. tanév 2012. január–2012. augusztus 31-i időszakára vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

9. évfolyamon (fő):


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

……………………………
fenntartó

8. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Adatlap a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja után járó támogatáshoz kollégiumi fenntartók részére

Beküldendő 2012. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJKP programtámogatás”
Kitöltendő az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

számlavezető bank neve:

 

 

bankszámlaszáma:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

A Programban részt vevő tanulók létszáma a 2011/2012. tanévben a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

9. évfolyamon/ … jelű évfolyamon* (fő):

 

10. évfolyamon/ … jelű évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon/ … jelű évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon/ … jelű évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon/ … jelű évfolyamon (fő):

 

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2012/2013. tanévben:

9. évfolyamon/ … jelű évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon/ … jelű évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon/ … jelű évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon/ … jelű évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon/ … jelű évfolyamon (fő):

 

Évfolyamismétlők százalékos aránya az intézményben:

 

 

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

 

 

Együttműködő középiskolák felsorolása:

 


* Amennyiben a kollégiumi csoport számozása eltér a középiskolai évfolyamszámozástól, úgy annak megfelelően szükséges kitölteni.

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

……………………………
fenntartó

9. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Adatlap a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja után járó támogatáshoz
középiskolai fenntartók részére

Beküldendő 2012. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJKP programtámogatás”
Kitöltendő az a) pont szerinti fenntartók esetén

Középiskolára vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

számlavezető bank neve:

 

 

bankszámlaszáma:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

A Programban részt vevő tanulók létszáma a 2011/2012. tanévben a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

9. előkészítő évfolyamon (fő):

 

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2012/2013. tanévben:

9. előkészítő évfolyamon (fő):

 

Évfolyamismétlők százalékos aránya az intézményben:

 

 

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

 

 

Együttműködő kollégium az AJKP-ban:

 


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

……………………………
fenntartó

10. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a középiskolák számára
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja megvalósítására
(középiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendő)1

Beküldendő 2012. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJKP programtámogatás”
Jelen szándéknyilatkozat2 aláírásával a ............................................................................................................................ kollégium és ....................................................................................................... közoktatási intézmény vállalják, hogy partneri együttműködést alakítanak ki a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében a Programban részt vevő tanulók iskolai sikeressége érdekében.

Kollégium adatai

A Programban részt vevő kollégium neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

Középiskola adatai

A Programban részt vevő középiskola neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

a Programban részt vevő tanulók létszáma a 9. évfolyamon:

2011/2012. tanév: ... fő a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

2012/2013. tanév: (becsült létszám): ... fő

 

a Programban részt vevő tanulók létszáma a 10. évfolyamon:

2011/2012. tanév: ... fő a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

2012/2013. tanév: (becsült létszám):

 

a Programban részt vevő tanulók létszáma a 11. évfolyamon:

2011/2012. tanév: ... fő a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

2012/2013. tanév: (becsült létszám):

 

a Programban részt vevő tanulók létszáma a 12. évfolyamon:

2011/2012. tanév: ... fő a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

2012/2013. tanév: (becsült létszám):

 

a Programban részt vevő tanulók létszáma a 13. évfolyamon:

2011/2012. tanév: ... fő a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

2012/2013. tanév: (becsült létszám):


A partneri együttműködés keretében a kollégium és a középiskola a következő vállalásokat teszi a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet és a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet követelményeinek figyelembevételével (indikátorral mérendő állapotok és változásaik)3

Tevékenység*

Határidő, időtartam*

Induló érték (amennyiben van)*

Célérték*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők.

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

P. H.

 

 

..................................................

..................................................

kollégium

középiskola

(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

(középiskolai feladatokat ellátó intézmény)________________________
3 A vállalásokat tartalmazó táblázatot a támogatási kérelem részeként határidőre az 5. melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg, a vállalásokat akkor is ki kell tölteni, ha többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése.

11. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesült kollégiumi fenntartók, illetve jogutódaik részére
AJKSzP kiegészítő programtámogatáshoz

Beküldendő 2012. május 9-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP kiegészítő programtámogatás”
Kitöltendő az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

számlavezető bank neve:

 

 

bankszámlaszáma:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2011/2012. tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő):

 

Tanulói létszámok a 2011/2012. tanév 2012. január–2012. augusztus 31-i időszakára vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

9. évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő):


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

……………………………
fenntartó

12. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesült szakiskolai fenntartók, illetve jogutódaik részére
AJKSzP kiegészítő programtámogatáshoz

Beküldendő 2012. május 9-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP kiegészítő programtámogatás”
Kitöltendő az a) pont szerinti fenntartók esetén

Szakiskolára vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

számlavezető bank neve:

 

 

bankszámlaszáma:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

 

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma:

 

A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2011/2012. tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő):

 

Tanulói létszámok a 2011/2012. tanév 2012. január 1.–2012. augusztus 31-i időszakára vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

9. évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő):


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

……………………………
fenntartó

13. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja után járó támogatáshoz
kollégiumi fenntartók részére

Beküldendő 2012. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP programtámogatás”
Kitöltendő az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

számlavezető bank neve:

 

 

bankszámlaszáma:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

 

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2012/2013. tanévben (egy évfolyamon maximálisan 25 fő után vehető igénybe támogatás):

9. évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő):

 

Az intézmény tanulóinak százalékos megoszlása (gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók):

 

Évfolyamismétlők százalékos aránya az intézményben (gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók szerinti bontásban):

 

 

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

 

 

Együttműködő partnerintézmény(ek) (szakiskola/szakiskolák) felsorolása:

 


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

……………………………
fenntartó

14. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja után járó támogatáshoz
szakiskolai fenntartók részére

Beküldendő 2012. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP programtámogatás”
Kitöltendő az a) pont szerinti fenntartók esetén

Szakiskolára vonatkozó adatok

A programban részt vevő intézmény neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

számlavezető bank neve:

 

 

bankszámlaszáma:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

Az intézményi férőhelyek száma:

 

 

Az intézmény tanulóinak létszáma:

 

 

A Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma a 2012/2013. tanévben (egy évfolyamon maximálisan 25 fő után vehető igénybe támogatás):

9. évfolyamon (fő):

 

10. évfolyamon (fő):

 

11. évfolyamon (fő):

 

12. évfolyamon (fő):

 

13. évfolyamon (fő):

 

Évfolyamismétlők aránya az intézményben:

 

 

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

 

 

Együttműködő kollégium:

 


Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

……………………………
fenntartó

15. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a szakiskolák számára
a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja megvalósítására
(szakiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendő)

Beküldendő 2012. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP programtámogatás”
Jelen szándéknyilatkozat aláírásával a(z) ................................................................................................................................ kollégium és a(z) ........................................................................................................................... közoktatási intézmény vállalják, hogy partneri együttműködést alakítanak ki a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja keretében a Programban részt vevő tanulók iskolai sikeressége érdekében.

Kollégium adatai

A Programban részt vevő kollégium neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013. tanévben)

9. évfolyamon (fő):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013. tanévben)

10. évfolyamon (fő):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013. tanévben)

11. évfolyamon (fő):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013. tanévben)

12. évfolyamon (fő):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013. tanévben)

13. évfolyamon (fő):

Szakiskola adatai

A Programban részt vevő szakiskola neve:

 

 

OM azonosító:

 

 

székhely:

 

 

irányítószám:

 

 

utca, házszám:

 

 

telefon:

 

 

fax:

 

 

web, e-mail cím:

 

 

képviselő neve:

 

 

programfelelős neve, tel. száma, e-mail címe:

 

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013. tanévben)

9. évfolyamon (fő):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013. tanévben)

10. évfolyamon (fő):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013. tanévben)

11. évfolyamon (fő):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013. tanévben)

12. évfolyamon (fő):

 

a Programban részt vevő tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013. tanévben)

13. évfolyamon (fő):


A partneri együttműködés keretében a kollégium és a szakiskola a következő vállalásokat teszi a 46/2004. (XII. 22.) OM rendelet követelményeinek figyelembevételével (indikátorral mérendő állapotok és változásaik)

Tevékenység*

Határidő, időtartam*

Induló érték (amennyiben van)*

Célérték*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők.

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

P. H.

.................................................

.................................................

kollégium

szakiskola

(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

(szakiskolai feladatokat ellátó intézmény)

16. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatosan –
helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által fenntartott
nevelési-oktatási intézmények esetén

Fenntartó megnevezése:

Alulírott .............................................................................. polgármester/főpolgármester/a fent nevezett többcélú kistérségi társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a képviselő-testület/közgyűlés/társulási tanács (a nem kívánt rész törlendő) ............................................................ számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.1

Alulírott .............................................................. a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója/központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény képviseletében eljárva büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ....................................................... OM azonosítóval rendelkező .............................................................. közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendő).2


________________________
1 Kitöltendő önkormányzati fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2 Kitöltendő közoktatási ellátó nem állami intézmény fenntartó, illetve központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.


Kelt: ................................., .......... év .................... hó ........ nap

.........................................................................................
polgármester/főpolgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója/központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény képviseletében eljáró személy

P. H.

17. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez


Fenntartói Nyilatkozat a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény jogutódlással történt megszűnéséről*

Fenntartó megnevezése:     

Alulírott .................................................................................... polgármester/a fent nevezett többcélú kistérségi társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a testület .................................. számú határozatával az intézmény fenntartói jogát átadta/az intézményt jogutódlással megszüntette/az intézményt átszervezte1.

Fenntartói jog átadása esetén az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorolja:     

A jogutód intézmény megnevezése:     

Kelt: ................................., .............. év .................. hó ........ nap

...............................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartójának képviseletében eljáró személy

P. H.

Fenntartói jog átadása esetén az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorló

...............................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartójának képviseletében eljáró személy

P. H.

* Kitöltendő, ha a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az intézmény jogutóddal történő megszűnéséről már határozat született.


_____________________________
1 A megfelelőt alá kell húzni.
1

A rendelet a 33. § alapján hatályát vesztette 2015. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére